Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-150 2020-05-27
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2020 m. gegužės 27 d. Nr. TSP-150

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos  veiklos reglamento patvirtinimo“, 253 punktu, Tauragės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pritarti UAB „Tauragės vandenys“ 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

                          

 

 

Administracijos direktorius

 

Modestas Petraitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Edita Jonikaitienė

Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė

Tel. (8 446) 62845, el. p. edita.jonikaitiene@taurage.lt

 

PRITARTA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tauragė, 2020

 

 

Turinys

D I R E K T O R I A U S Ž O D I S..................................................................................................... 3

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ........................................................................... 4

PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS............................................................................................... 4

BENDROVĖS VALDYMAS............................................................................................................... 6

BENDRIEJI VEIKLOS RODIKLIAI.................................................................................................. 7

VANDENS GAVYBA IR TIEKIMAS................................................................................................. 8

GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ IR JO KONTROLĖ................................................................. 9

NUOTEKŲ SURINKIMAS IR VALYMAS........................................................................................ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D I R E K T O R I A U S  Ž O D I S

 

 

UAB „Tauragės vandenys“ veiklos sėkmė priklauso nuo tiekiamų paslaugų kokybės.  Geriausias bendrovės darbo įvertinimas – patenkintas klientas.

2019 m. bendrovė pardavė 1 mln. šimtą aštuoniolika tūkstančių kubinių metrų vandens. Tai yra 47 tūkst. m3 daugiau nei 2018 metais.

Įmonės grynasis pelnas siekia 113 tūkst. eurų.

UAB „Tauragės vandenys“ vizija – būti modernia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmone, kuri tenkina individualius, verslo ir visuomenės poreikius.

Bendrovės tikslai:

siekti, kad iki 2023 m. 98 proc. gyventojų, gyvenančių Tauragės aglomeracijoje, prisijungtų prie centralizuotų nuotekų tinklų;

·  siekti, kad vandens nuostoliai nebūtų didesni kaip 20%;

dirbti pelningai ir dalį pelno skirti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai Tauragės rajone.

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ

 

ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

2019 m.

 

 

 

Bendrovės pavadinimas:                                             UAB „Tauragės vandenys“

 

Buveinės adresas:                                                       Šlaito g. 2 , LT -72107 Tauragė

 

Telefonai:                                                                    (8~446) 61 174

                                                                                    (8~446) 61 198

 

Faksas:                                                                        (8~446) 61 191

 

Elektroninis paštas:                                                     administracija@tauragesvandenys.lt

 

 

Interneto tinklalapis:                                                   www.tauragesvandenys.lt

 

Teisinė – organizacinė forma:                                     Juridinis asmuo, uždaroji akcinė                     bendrovė

Registracija įmonių rejestre:                                      

 

Įregistravimo data:                                                      1991 m. kovo 28 d.

 

Registro tvarkytojas:                                                   Valstybės įmonė Registrų centras

 

Pažymėjimą išdavė:                                                    Valstybės įmonė Registrų centro

                                                                                    Tauragės filialas

 

Įmonės kodas:                                                             179249836

 

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS

 

UAB „Tauragės vandenys“ vykdoma pagrindinė veikla:

 

-          vandens išgavimas, valymas ir tiekimas;

 

-          buitinių, paviršinių nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas.

 

Bendrovė vartotojams tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių, kuriuo aprūpina Tauragės miestą, Skaudvilės miestą bei Tauragės rajono gyvenvietes ir kaimus, surenka ir išvalo nuotekas. Bendrovė dirba vadovaudamasi LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimais.

 

UAB „Tauragės vandenys“ misija - kurti vertę akcininkams ir klientams, patikimai tiekiant kokybišką geriamajį vandenį ir laikantis gamtosaugos reikalavimų surenkant ir išvalant nuotekas.

UAB „Tauragės vandenys“ tikslai:

1. Užtikrinti vartotojų ir abonentų aprūpinimą kokybišku geriamuoju vandeniu;

2. Surinkti ir išvalyti nuotekas pagal gamtosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti, mažinant neigiamą bendrovės veiklos poveikį aplinkai;

3. Plėtoti ir vystyti vandens ūkį, diegiant naujas vandentiekio ir nuotekų sistemų technologijas;

4. Užtikrinti saugų vandens ir nuotekų sistemų eksploatavimą;

5. Siekti pelningos bendrovės vykdomos veiklos;

6. Užtikrinti akcininkų įmonei perduoto turto bei įmonės veiklos metu sukaupto turto efektyvų panaudojimą;

7. Kurti ir saugoti bendrovės gerą įvaizdį.

 

UAB „Tauragės vandenys“ vizija - būti modernia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmone, kuri tenkina individualius, verslo ir visuomenės poreikius, visaverte Lietuvos vandentvarkos ūkio dalimi.

 

UAB „Tauragės vandenys“ tiek vidaus, tiek išorės politikoje stengiasi vadovautis šiais socialinės atsakomybės principais: pagarba žmogaus teisėms, ekologinių principų paisymas, pilietinės visuomenės ugdymas. Bendrovė ir jos darbuotojai ne tik patys to siekia, bet ir stengiasi auklėti savo vartotoją, skatinti jo pilietiškumą bei sąmoningumą.

 

 

 

BENDROVĖS VALDYMAS

 

UAB „Tauragės vandenys“ įstatinį kapitalą sudaro 4 822 013,76 €. Bendrovės akcininkė – Tauragės rajono savivaldybė - tiesiogiai dalyvauja įmonės valdyme į bendrovės valdybą deleguodama savo atstovus.

 

 

VALDYBA

 

 

Jurgita Austrevičienė

finansų įmonės (Tauragės kredito unija) valdybos pirmininkė

 

Redutė Masolienė

Tauragės rajono savivaldybės juridinio ir personalo skyriaus vedėja

 

Mindaugas Černeckas

Tauragės rajono seniūnija, seniūno pavaduotojas

 

Jonas Gečas

UAB „Tauragės vandenys“ technikos direktorius

 

Rimantė Gailienė

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ rinkliavos skyriaus vadovė

 

 

 

 

VADOVYBĖ

 

Eduardas Anulis

UAB „Tauragės vandenys“ direktorius

 

Jonas Gečas

UAB „Tauragės vandenys“ technikos direktorius

 

Rimantas Veisas

UAB „Tauragės vandenys“ direktoriaus pavaduotojas

 

Virgilija Martinkienė

UAB „Tauragės vandenys“ vyriausioji buhalterė

 

 

 

BENDRIEJI VEIKLOS RODIKLIAI

 

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės vandenys“ paskirtis – kokybiškas vandens tiekimas, buitinių, paviršinių nuotekų šalinimas ir valymas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems rajono gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai, tuo gerinant miesto ekologinę būklę.

2019 metais UAB „Tauragės vandenys“ eksploatavo 323,44 km požeminio vandentiekio tinklų  (185,31 km Tauragės m. ir Skaudvilės m. bei 138,13 km kaimuose) ir 337,017 km nuotekų tinklų. Bendrovė aptarnauja 33 gyvenvietes, kuriose veikia 37 gręžiniai, iš jų 5 yra Tauragės miesto vandenvietėje. Gręžinių gylis 22 – 201 m.

UAB „Tauragės vandenys“ eksploatuoja 2 vandens rezervuarus, 7 vandens bokštus, 71 nuotekų perpumpavimo stotį ir 15 nuotekų valymo įrenginių.

2019 metų gruodžio 31 dieną bendrovėje dirbo 104 darbuotojų; iš jų:

-          darbininkai – 72;

-          vadovai, specialistai ir tarnautojai – 32.

Per 2019 m. atleista 9, priimta 9 darbuotojai, iš jų 3 darbuotojai buvo priimti laikiniems darbams atlikti. Darbuotojų amžiaus vidurkis – 52,01 metai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANDENS GAVYBA IR TIEKIMAS

 

Įmonėje išgaunamas ir vartotojams patiekiamas požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. Per ataskaitinius 2019 m. UAB „Tauragės vandenys“ išgauta 1442,5 tūkst. m3 požeminio vandens, patiekta 1423,2 tūkst. m3 geriamojo vandens. Tauragės rajone per 2019 metus parduota geriamojo vandens -  1118,6 tūkst. m3. Vandens netektys vandentiekio sistemoje sudarė 22,4%.

1 lentelė.  Vandens tiekimas pagal Tauragės rajone esančias vandenvietes, m3/metus.

Tauragė

1 170 738

 

Mažonai

11 347

Adakavas

7 711

 

Meldikviršiai

2 104

Alijošiškė

1 542

 

Norkiškė

4 858

Baltrušaičiai

10 450

 

Ožnugaris

4 212

Batakiai

3 422

 

Pagramantis

14 385

Dapkiškiai

6 956

 

Pajūris

985

Dauglaukis

9 128

 

Pilsūdas

7 145

Eičiai

6 410

 

Putokšliai

2 291

Eidintai

2 179

 

Pužiškė

256

Gaurė

12 943

 

Sartininkai

13 588

Griežpelkiai I

3 663

 

Skaudvilė

35 334

Griežpelkiai II

1 173

 

Skiržemė

9 985

Kęsčiai

12 655

 

Sungailiškiai

3 994

Kunigiškiai

6 750

 

Šikšniai

4 466

Lapurvis

2 712

 

Žygaičiai

19 252

Lauksargiai

21 544

 

 

 

Lomiai

9 015

 

Viso:

1 423 193

Teksto laukas: Paveikslas 1. Vandens tiekimas, realizacija, netektys, tūkst. m3

 

Tauragės miesto vandenvietėje vandens lygis gręžiniuose nusileido iki -19,78 m, nugeležinimo įrenginiai veikė be sutrikimų. 2019 metais vandentiekio tinkluose likviduotų avarijų skaičius 62.

GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ IR JO KONTROLĖ

 

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija atlieka geriamojo vandens laboratorinę kontrolę, kuri vykdoma pagal patvirtintą ir suderintą su Tauragės apskrities Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba planą.

Geriamojo vandens laboratorija atestuota nacionalinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje. Atestavimo pažymėjimas išduotas 2014.09.29 Nr. LPL-6.

Nuotekų laboratorija atestuota Aplinkos apsaugos agentūros 2011 m. vasario 28 d., leidimo Nr. 1AT-270.

Tauragės miesto, Skaudvilės miesto ir kaimų geriamojo vandens mikrobiologiniai ir cheminiai rodikliai tikrinami vieną kartą ketvirtyje. Tauragės miesto vandenvietėje esantys gręžiniai tikrinami kartą per mėnesį, o padavimas į miestą kiekvieną savaitę po 1-2 kartus.

Geriamojo vandens laboratorijos metinėje darbų apimtyje paimti ir ištirti 2498 vandens mėginiai. Atlikta 13434 analizių. Iš jų: 8577 cheminės ir 4857 bakteriologinės.

Probleminis geriamojo vandens kokybės rodiklis išlieka tas pats, tai bendroji geležis. Labai efektyviai dirbantys nugeležinimo įrenginiai geležį pašalina.

Nuotekų laboratorijoje per 2019 metus išanalizuoti 753 mėginiai.

NUOTEKŲ SURINKIMAS IR VALYMAS

 

UAB „Tauragės vandenys“ eksploatuoja Tauragės ir Skaudvilės miestų, Adakavo, Gaurės, Kunigiškių (2), Baltrušaičių, Lauksargių, Lomių, Batakių, Eičių, Pilsūdų, Trepų, Žygaičių, Pagramančio, Dapkiškių gyvenviečių nuotekų šalinimo sistemas. Į Tauragės miesto nuotekų valyklą patenka nuotekos iš Norkaičių, Taurų, Butkelių, Dacijonų, Ližių kaimų. Nuotekoms surinkti ir paduoti iki nuotekų valyklų naudojama 337,017 km nuotekų tinklų su kolektoriais ir slėginėmis linijomis bei 71 siurblinės.

Nuotekų tinklų tarnyba eksploatuoja 66,41 km paviršinių nuotekų tinklų, iš jų 0,181 m slėginių linijų ir vieną paviršinių nuotekų stotį (LNPS).

Nuotekynuose 2019 metais likviduoti 245 nuotekų užsikimšimai, iš jų 211 vnt. pagal gautus pranešimus.

Tauragės miesto nuotekų valykloje per 2019 metus išvalyta 2054,816 tūkst. m3 nuotekų arba vidutiniškai 5,63 tūkst. m3 nuotekų per parą.

Kituose nuotekų valymo įrenginiuose buvo išvalyta 151,081 tūkst. m3 nuotekų.

Per 2019 metus nuotekų valykloje sutvarkyta 832,6 tonos dumblo (sausomis medžiagomis). Apdoroti gauta 52,5 t atvežtinio nuotekų dumblo.

2019-12-31 dienai sandėlyje saugoma drėgno dumblo 2983,08 t, sauso 238,44 t.

2019 m. susidarė 842 tona sausųjų medžiagų nuotekų dumblo. Gauta 6,7 tonos sausųjų medžiagų atvežtinio nuotekų dumblo.

 

 

2016

2017

2018

2019

Susidarė t SM dumblo

706

513

621

842

 

 

 

 

 

 

Anaerobiškai apdorota 848 tonų SM dumblo.

Visas susidaręs ir atvežtas dumblas anaerobiškai apdorotas. Anaerobiškai apdorojus nuotekų dumblą, pagamintos biodujos (328 tūkst. m3), kurios panaudotos šiluminės ir elektros energijos gamybai.

Anaerobiškai pūdytas dumblas sausinamas prieš dumblo džiovinimą lėtaeigiu sraigtiniu presu.

Vidutinė nusausinto dumblo koncentracija 2018 m. 165 kg/m3., 2019 m. 190 kg/m3. 

Naudojant polimerų emulsiją, vietoj sausų miltelinių, pagerėjo nusausinimo rezultatai, iš pūdyto dumblo pašalinama 15 proc. daugiau vandens.

2018 m. išdžiovinta apie 63 proc. nusausinto dumblo.

2019 m. išdžiovinta apie 92,3 proc. nusausinto dumblo ir pagaminta 1600 vnt. didmaišių džiovinto dumblo granulių.

Džiovykla per 2019 m. dirbo 6241 val.

Džiovinimui papildomai sunaudota 52,7 tonos suskystintų naftos dujų.

Apdorotas nuotekų dumblas panaudotas kaip trąša laukų tręšimui.

 

ENERGOCECHO VEIKLOS RODIKLIAI

 

2 lentelė. Energocecho veiklos rodikliai.

 

2018

2019

Bendra leistina vartoti galia, kW

1412

1418

Sunaudojamos elektros energijos kiekis, mln. kWh

2,962

3,164

Elektros energijos apskaitų kiekis, vnt.

114

115

Atlikta paslaugų, €

6664

6007

 

KLIENTŲ APTARNAVIMAS

 

Centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemomis naudojasi 14566 abonentai:

12103 abonentai ir vartotojai, kuriems tiekiamas vanduo ir tvarkomos nuotekos,

1717 abonentai ir vartotojai kuriems tik tiekiamas vanduo,

746 abonentai ir vartotojai, kuriems tik centralizuotai tvarkomos nuotekos.

2019 metais buvo pasirašytos 767 sutartys.

Per ataskaitinius 2019 metus pakeisti 4287 šalto vandens skaitikliai.

Per 2019 metus geriamojo vandens netektys sudarė 22,4 %, t. y. 305 tūkst. m3. Per 2019 metus geriamojo vandens netektys, lyginant su 2018 metais, sumažėjo 38 tūkst. m3, 2,86 %. Lyginant su 2018 metais, geriamojo vandens patiekta į tinklus 10 tūkst. m3 daugiau, vandens realizacija per 2019 metus padidėjo 48 tūkst. m3. Per 2019 metus geriamojo vandens vartotojams (gyventojams) parduota 620 tūkst. m3, t. y. 8 tūkst. m3 daugiau nei 2018 metais, abonentams (įmonėms ir organizacijoms) parduota 499 tūkst. m3 geriamojo vandens, t. y. 40 tūkst. m3 daugiau nei 2018 metais.

ĮSISKOLINIMAI ĮMONEI

 

Skolos išieškomos teismine tvarka. Į teismą paruošta 20 bylų už 9673,64 €.

Priteista iš skolininkų 9673,64 €, apmokėta 4208,58 € (per antstolį 4603,05 €).

FINANSINĖ VEIKLA

 

*      Pajamos –  2848,4 tūkst. €.

*      Sąnaudos – 2840,9 tūkst. €.

*      Pelnas iš pagrindinės veiklos – 7,5 tūkst. €.

*      Kitas pelnas – 120,8 tūkst. €.

*      Įprastinės veiklos pelnas – 128,3 tūkst. €.

*      Grynasis ataskaitinis pelnas – 113,4 tūkst. €.

Teksto laukas:  
Paveikslas 2. Sąnaudų struktūra pagal straipsnius, %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYKDOMI PROJEKTAI

 

PROJEKTAS NR. 05.3.2-APVA-R-014-71-0004 „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE“

2017 m. gegužės 23 d. pasirašyta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0004, finansavimo sutartis. Projektui skirtas 1.647.376,95 Eur finansavimas iš ES fondų lėšų, 603558,58 Eur iš savivaldybės biudžeto ir 603558,58 Eur iš kitų šaltinių. Bendra projekto vertė 2854494,11 Eur.

Įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ bus vykdomos šešios veiklos:

    Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimas. Ližių kaime planuojama rekonstruoti nuotekų siurblinę (NS-3 Ližų g. 9), siurblinės našumas 1300 m3/h.

    Nuotekų ir vandentiekio tinklų Skardupio, Tuopų, Bijūnų, Šešuvies, Liepų, Šermukšnių, Gėlių, Aneliškės, Kunigiškių gatvėse ir nuotekų valyklos Kunigiškių k. Tauragės rajono sav., statyba. Kunigiškių kaime planuojama pakloti 0,29 km naujų vandentiekio ir 4,66 km naujų nuotekų tinklų. Bus sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklų prisijungti 7 būstams, prie nuotekų tinklų – 100 būstų. Kunigiškių kaime planuojama pastatyti nuotekų valyklą, nuotekų valyklos našumas 39 m3/d.

    Nuotekų tinklų Mokyklos, Karšuvos, Garažų gatvėse ir nuotekų valyklos Eičių k.Tauragės rajono sav., rekonstrukcija. Eičių kaime planuojama rekonstruoti 0,555 km nuotekų tinklų. Bus sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti 158 būstams. Nuotekų valyklos Eičių k. Tauragės rajono sav., nuotekų valyklos našumas 43 m3/d.

    Buitinio nuotekyno tinklų Pilsūdų k. statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Sandėlių g. 10, Pilsūdų k., Tauragės r. Pilsūdų kaime planuojama pakloti 4,23 km naujų nuotekų tinklų. Bus sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti 70 būstų. Pilsūdų kaime planuojama rekonstruoti 0,76 km nuotekų tinklų ir rekonstruoti 1 nuotekų valymo įrenginius adresu Sandėlių g. 10. Nuotekų valyklos našumas 26 m3/d.

    Nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. ir Tauragės r. Tauragės rajone planuojama rekonstruoti apie 6,19 km nuotekų tinklų, iš kurių Tauragės mieste ir Tauragės r. (Butkelių, Gaurės ir Taurų kaimuose) planuojama nuotekų tinklų renovacija – 5278,00 m. ir nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. Stoties gatvėje – 910 m. Nuotekų surinkimo paslaugos pagerinamos 1851 būstui.

    Vandentiekio ir nuotekų tinklų Lauksargių gyvenvietėje statyba. Lauksargių kaime planuojama pakloti 0,41km naujų vandentiekio ir 1,10 km naujų nuotekų tinklų. Bus sudaryta galimybė prie vandentiekio prisijungti 5 būstams ir 19 būstų prie nuotekų tinklų.

PROJEKTAS „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMŲ TVARKYMAS TAURAGĖS MIESTE“, NR. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001

2017 m. kovo 16 d. pasirašyta projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“, projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 finansavimo sutartis. Projektui skirtas 909 217,42 Eur. finansavimas iš ES fondų lėšų.

 

Įgyvendinant projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ vykdoma rangos sutartis „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste rangos darbų pirkimas“ Nr. 35,“ Pagal šią sutartį numatomi atlikti šie darbai:

    Pagal parengtą techninį projektą „Tauragės miesto Pramonės g. ir Švyturio g. dalies lietaus nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statybos techninis projektas“ parengti darbo projektą ir pastatyti apie 217,8 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 1200 mm skersmens ir 180 l/s našumo paviršinių nuotekų valymo įrenginius;

    Pagal parengtą techninį projektą „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Gedimino g. ir Pramonės g. Tauragės m. rekonstravimo ir paviršinių lietaus) nuotekų tinklų bei valymo įrenginių Gedimino g., Paberžių g., Pramonės g. ir Švyturio g. Tauragės m. statybos projektas“ parengti darbo projektą ir pastatyti apie 1260,0 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 800 mm skersmens ir 3 vnt. (65 l/s, 100 l/s ir 150 l/s našumo) paviršinių nuotekų valymo įrenginius;

    Pagal parengtą techninį projektą „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Senvagės g., Hipodromo g., Moksleivių al., Miško g. ir J.Tumo- Vaižganto g. Tauragės m. rekonstravimo ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų bei valymo įrenginių J. Tumo-Vaižganto g. Tauragės m. statybos projektas“ parengti darbo projektą ir pastatyti / rekonstruoti apie 1262,0 m. paviršinių nuotekų tinklų d400 ÷ 1200 mm skersmens ir 2 vnt. (120 l/s ir 360 l/s našumo) paviršinių nuotekų valymo įrenginius.

Darbus atlieka Rangovas UAB ,,Gensera“

Įgyvendinant projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ vykdoma rangos sutartis ,,Tauragės miesto Stoties g. dalies nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki Tremtinių kelio g. rekonstravimas (Paviršinės nuotekos)“ Nr.29. Vykdant šią sutartį numatoma parengti darbo projektą ir rekonstruoti apie 985 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 600 mm .

Darbus atlieka Rangovas UAB ,,Kvėdarsta“

Projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“, Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 planuojama baigti iki 2020 m. balandžio 30 d.

 

PROJEKTAS NR. 05.3.2-APVA-R-014-71-0008 „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE (PAPILDOMI DARBAI)“

 

2019 m. gegužės 22 d. pasirašyta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0008, finansavimo sutartis. Projektui skirtas 323 127,92 Eur. finansavimas iš ES fondų lėšų.

Projektu siekiama padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės miesto ir rajono gyventojams.

Įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)“ vykdomos penkios veiklos:

1.    Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimo papildomi darbai;

2.    Žemaitės gatvės rekonstravimas Tauragėje (vandentiekio ir buitiniai nuotekų tinklai);

Nutiesta nauji vandentiekio tinklai-0,093 km, nuotekų tinklai-0,064 km

Rekonstruota vandentiekio tinklai-0,547 km, nuotekų tinklai– 0,625 km

3.    Tauragės miesto Kranto g., Prezidento g. nuotekų tinklų statyba, Matulaičio g. vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir Pilėnų g. nuotekų tinklų rekonstrukcija;

Nutiesta nauji vandentiekio tinklai-0,056 km.

Rekonstruota nuotekų tinklai– 0,583 km

4.    Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija Tauragės rajone (papildomi darbai);

Įgyvendinant sutartį bus nutiesta: nauji vandentiekio tinklai-0,090 km, nuotekų tinklai-0,210 km ir rekonstruoti vandentiekio tinklai-0,125 km, nuotekų tinklai– 1,574 km.

5.    Infrastruktūros išpildomųjų nuotraukų ir kadastrinių bylų rengimo bei teisinės registracijos paslaugų pirkimas.

Planuojama inventorizuoti ir teisiškai registruoti 52,488 km tinklų.

Projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)“ planuojama baigti iki 2021 m. gegužės 31 d.

 

PROJEKTAS „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS DARBAI TAURAGĖS AGLOMERACIJOJE“ NR. LAAIF-S-48 (2019)

 

2019 m. spalio 1 d. pasirašyta projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje“  Nr. LAAIF-s-48 (2019), finansavimo sutartis. Projektui skirta 50 067,20 Eur. subsidija

Įgyvendinant projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje“  planuojami darbai:

1.        Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.31 T. Ivanausko g. Tauragės m.

2.        Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.30 Kęstučio g. Tauragės m.

3.        Nuotekų tinklų statybos darbai Knygnešio g. 9, Tauragės m.

4.        Nuotekų tinklų  statyba Laisvės g.6 Tauragės m.

5.        Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.3 Jūros g. Norkaičių k. Tauragės r.

6.        Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Nr.8 ir 11 Puntuko sk. Tauragės m.

7.        Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Nr.8 ir 10 T. Ivanausko skg. , Tauragės m.

8.        Nuotekų tinklų  statyba Rytų g. 56 Tauragės m.

9.        Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Nr.40 ir 42 Sodybos g. Taurų k., Tauragės r.

10.    Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.34 Taikos g. Tauragės m.

11.    Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  gyv. namui Nr.23 Tilžės pl. Taurų k. Tauragės r.

12.    Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai  namui Nr.52 Topolių g. Butkelių k. Tauragės r.

13.    Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai namams Nr.19; 26 ir 32 Žemaičių g. Tauragės m.

14.    Nuotekų tinklų statyba Žolynų g. 1B Taurų k.  Tauragės r.

Projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje“ planuojama baigti iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

UAB „TAURAGĖS VANDENYS“  KOKYBĖS  IR  APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMA

 

UAB „Tauragės vandenys“ veikia įdiegta kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus.

Kasmet UAB „Tauragės vandenys“ atliekamas išorės auditas, bei kartą metuose įmonės skyrių padaliniuose organizuojamas vidaus auditas, kurio metu operatyviai šalinamos pastebėtos neatitiktys. Procedūros nuolat tobulinamos, atnaujinami procesai.

 

 

PATVIRTINTA

UAB „Tauragės vandenys“

Valdybos posėdžio 2020 m. sausio 23 d.

protokolu Nr. 1

KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS TIKSLAI 2020 METAMS

Eil.

Nr.

Užduotys / Numatomi įgyvendinti veiksmai

Individuali ir grupinė atsakomybė

Detalūs kalendoriniai planai

Biudžetas, finansiniai rodikliai

1

Vandenvietės tvoros susidėvėjusios dalies pakeitimas

R. Paulauskis

II - IV   ketvirtis

10 000 €

2

Užkonservuotų gręžinių tamponavimas

R. Paulauskis

II-III ketvirtis

5 000 €

3

Vandentiekio giluminių siurblių keitimas, pirkimas

R. Paulauskis

II-III ketvirtis

10 000 €

4

Neveikiančių sklendžių keitimas Tauragės m.

R. Paulauskis

II - IV   ketvirtis

5000 €

5

Nugeležinimo bokšto pildymo linijos perjungimas

R. Paulauskis

I ketvirtis

5000 €

6

Vandens nutekėjimo paieška ir nuostolių mažinimas

R. Paulauskis

II - IV   ketvirtis

30 000 €

7

Vandenvietės teritorijoje Šlaito g. 2, Tauragėje vandentiekio linijos rekonstrukcija

R. Paulauskis

III ketvirtis

15 000 €

8

Dumblo išvežimas, dumblo tręšimo plano parengimas

V. Šimkevičius

I - IV   ketvirtis

5000 €

9

Batakių NV tvenkinio valymas

V. Šimkevičius

II - III   ketvirtis

1000 €

10

Lauksargių, Žygaičių NV šlaitinio biofiltro sutvarkymas

V. Šimkevičius

II - III   ketvirtis

1200 €

11

Lomių NV septikų valymas

V. Šimkevičius

II - III   ketvirtis

500 €

12

Dumblo preso šepetėlių pirkimas, preso remontas

V. Šimkevičius

I - IV   ketvirtis

2000 €

13

Pūdytuvo tuštinimas, valymas

V. Šimkevičius

II - III   ketvirtis

2000 €

14

Didmaišių pirkimas

V. Šimkevičius

I - IV   ketvirtis

1500 €

15

Kopėčių su platforma pirkimas

V. Šimkevičius

II  ketvirtis

1500 €

16

Nuotekų siurblių atsarginės dalys

V. Šimkevičius

II - III   ketvirtis

400 €

17

Aukšto slėgio plovimo įrenginys

V. Šimkevičius

II - III   ketvirtis

1200 €

18

Suskystintos naftos dujos

V. Šimkevičius

I - IV   ketvirtis

24 000 €

19

Orapūtės pirkimas

V. Šimkevičius

II - III   ketvirtis

3000 €

20

OCO  maišyklės pirkimas

V. Šimkevičius

E. Mockaitis

I  ketvirtis

15 000 €

21

Dumblo tvarkymo paslaugos pirkimas

V. Šimkevičius

I - IV   ketvirtis

10 000 €

22

Asmeninių apsaugos priemonių pirkimas

V. Šimkevičiu

B. Šedbarienė

I - IV   ketvirtis

3000 €

23

Automatinis nuotekų semtuvas

V. Šimkevičius

E. Mockaitis

I - IV   ketvirtis

5500 €

24

Pūdyto dumblo siurblys

V. Šimkevičius

E. Mockaitis

I - IV   ketvirtis

4000 €

25

Senojo sausinimo preso pajungimas pūdyto dumblo nusausinimui

V. Šimkevičius

E. Mockaitis

I - IV   ketvirtis

2000 €

26

Siurblių pirkimas

T. Krasauskas

I - IV   ketvirtis

5000 €

27

Lengvos konstrukcijos gervės įsigijimas su trosiniu perkėlimo įrenginiu esant 2,0 m peties ilgio siekiui. Kėlimo galia 150-200 kg.

T. Krasauskas

 

I - IV   ketvirtis

1500 €

28

Esamų abonentų prijungimas prie naujos trasos Pilsūdų k. Žiedo g. 2,3,4,5,7,20,22,24, D160 mm  L~130 m.; Žvaigždžių g. Nr. 2,4,6,8 ir Pilsūdų vaikų darželis; Kunigiškių k. Tuopų g. Nr. 10,11,14

T. Krasauskas

II - IV   ketvirtis

10 000 €

29

Buitinių nuotekų trasos atkarpos Senvagės g. nuo šulinio Nr. 22 iki 131 rekonstrukcija, ker. D200 mm, 168 m.

T. Krasauskas

 

II - IV   ketvirtis

17 000 €

30

Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų nuodugni apžiūra/abonentų tikrinimas (pareigybių priskyrimas/naujo etato įsteigimas)

R. Veisas

T. Krasauskas

II - IV   ketvirtis

15 000 €

31

Smėliagaudžių ir naftos gaudyklių valymas

T. Krasauskas

 

II - III   ketvirtis

8000 €

32

D400 mm gelžbetoninės paviršinių nuotekų trasos atkarpos tarp šulinių LŠ Nr. 221 ir Nr. 236 remontas prie Topolių g., Butkelių k., Tauragės r.

T. Krasauskas

 

II - III   ketvirtis

5000 €

33

Sumontuoti naują išmetimo kolektorių

T. Krasauskas

 

II - III   ketvirtis

1200 €

34

Sumontuoti naują išmetimo kolektorių ir lipynes iš nerūdijančio plieno

T. Krasauskas

II - III   ketvirtis

1500 €

35

NPS Nr. 2 stogo smulkus remontas

T. Krasauskas

II - III   ketvirtis

300 €

36

NPS Nr. 9, 10, Batakių NPS Nr. 1 stogo remontas-vėjalenčių keitimas

T. Krasauskas

II - III   ketvirtis

1500 €

37

Žygaičių vandenvietėje įrengti vandens nugeležinimo įrenginius

V. Augutis

Iki

2020- 07-01

50 000 €

38

Keisti filtrų užpildus Mažonų, Lauksargių, Skiržemės nugeležinimo įrenginiuose

V. Augutis

2020 m.

5000 €

39

Pakeisti kompresorius Norkiškės, Alijošiškės nugeležinimo įrenginiuose

V. Augutis

2020 m.

1000 €

40

Nugeležinimo įrenginių rekonstrukcija Alijošiškės ir Putokšlių vandenvietėse

V. Augutis

2020 m.

20 000 €

41

Batakių kaimo Tvenkinio gatvėje perkloti vandentiekio tinklus

V. Augutis

I - II   ketvirtis

3000 €

42

Atlikti galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. Ja vadovaujantis, atlikti fizinės ir veiklos apsaugos auditą

E. Mockaitis

I ketvirtis

8000 €

43

Naudoto lengvojo automobilio įsigijimas

A. Šetkus

I ketvirtis

12 000 €

44

Stogo dangos keitimo ir perdangos atnaujinimo darbų (mechaninio cecho dirbtuvių ir garažo pastatas) projektas

A. Šetkus

II ketvirtis

5000 €

45

Laboratorinės įrangos pirkimas (laboratoriniai indai, prietaisai, distiliatorius)

A. Stružeckienė

I-IV ketvirtis

4000 €

46

5 kompiuteriai ir/ar jų programinės, aparatinės įrangos pirkimas; remontas, kompiuterių dalys

L. Urbutis

I-IV ketvirtis

8000 €

47

Tinklo įrangos pirkimas

L. Urbutis

I-IV ketvirtis

2000 €

48

2 spausdintuvų pirkimas arba nuoma; naudojamų spausdintuvų techninė apžiūra, remontas

L. Urbutis

I-IV ketvirtis

4500 €

49

Atlikti įmonės informacinės saugos auditą

L. Urbutis

I-IV ketvirtis

8000 €

50

Projektoriaus ir ekrano pirkimas

L. Urbutis

I-IV ketvirtis

1500 €

51

ESRI ArcGis programinės įrangos paketo atnaujinimas, suteikiant vienerių metų naujumo garantiją ir techninį aptarnavimą

L. Urbutis

I-IV ketvirtis

5000 €

52

Buvusio Tauragės mėsos kombinato kolektoriaus renovacijos projektavimo darbai

V. Mištautas

II ketvirtis

3000 €

53

Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ statybos darbų pirkimas

V. Mištautas

I ketvirtis

700 000 €

54

Projekto „Nuotekų tinklų Elbento, Kalno, Saulėtekio, Vilties ir Kaimynų  gatvėse ir nuotekų valymo įrenginių statyba Kęsčių kaime Tauragės rajone“ I etapo statybos darbų pirkimas

V. Mištautas

I-II ketvirtis

240 000 €

55

Projekto „Nuotekų tinklų Liepų, Pasagos, Žemynos, Parko, Klevų, Alyvų, Pušų, Tujų, Vilties, Bijūnų, Vingio, Tvenkinio gatvėse ir nuotekų valyklos Mažonų k., Tauragės r. sav.“ statybos darbų pirkimas

V. Mištautas

III ketvirtis

1 600 000 €

 

Į pradžią