Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-185 2020-05-27
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-374 ,,dėl PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS ŠVIETIMO) VADOVAMS“ pakeitimo

 

2020 m. gegužės 27 d. Nr. TSP-185

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Socialinės paramos skyriaus vedėjo 2020 m. balandžio 29 d. tarnybinį pranešimą Nr. BTS-273, Tauragės rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų (išskyrus švietimo) pareiginės algos koeficientus, patvirtintus Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 1-374 ,,Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovams“:

1. Pripažinti netekusiais galios 4 ir 5 punktus.

2. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6.

Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ direktorius

10,60

12,72“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka Darbo ginčų komisijai.

 

 Savivaldybės meras

 

 

 

Administracijos direktorius

 

Modestas Petraitis

 

 

 

 

 

Parengė

 

Toma Petkutė

Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 446)  62 816, el. p. toma.petkute@taurage.lt

Dokumento priedai:
TSP-185 - DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-374 ,,DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS ŠVIETIMO) VADOVAMS" PAKEITIMO (PRIEDAS)
Į pradžią