Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-235 2020-07-29
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2019 METŲ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 29  d. Nr. TSP-235

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 29 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 35 straipsnio 4 dalimi ir 36 straipsnio 3 dalimi,  Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 254 punktu, atsižvelgdama į Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. liepos 13 d. išvadą Nr. AI-2 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių“, Tauragės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti 2019 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį:

1.1. 2019 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymo ataskaitą (pridedama, 1 priedas);

1.2. 2019 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaitą (pridedama, 2 priedas);

1.3. 2019 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (pridedama, 3 priedas);

1.4. 2019 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto vykdymo aiškinamąjį raštą (pridedama, 4 priedas);

1.5. 2019 metų Tauragės rajono savivaldybės patikslinto biudžeto asignavimų vykdymo pagal asignavimų valdytojus ataskaitą (pridedama, 5 priedas).

2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

Savivaldybės meras 

             

                                                                            

Administracijos direktorius

 

Modestas Petraitis                                                                      

           

 

 

                       

Parengė  

             

Ignas Kymantas

Finansų skyriaus vedėjas

Tel. (8 446) 70 817, el. p. ignas.kymantas@taurage.lt

Dokumento priedai:
TSP-235 - DĖL 2019 METŲ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
TSP-235 - DĖL 2019 METŲ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
TSP-235 - DĖL 2019 METŲ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
TSP-235 - DĖL 2019 METŲ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
TSP-235 - DĖL 2019 METŲ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
TSP-235 - DĖL 2019 METŲ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
TSP-235 - DĖL 2019 METŲ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
TSP-235 - DĖL 2019 METŲ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
Į pradžią