Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1467 2010-03-31
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS Mero 2009 METŲ VEIKLOS

                                                                 ATASKAITOS

 

                                                               2010 m. kovo 31 d.  Nr. 1-1467

                                                                          Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 1-951 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, XVIII skyriaus 227 punktu, Tauragės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

           1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės mero 2009 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

   2. Paskelbti šį sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                           Pranas Petrošius

______________

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                  

 

Algirdas Mosėjus                                                                                                                                                                                           

 

Juridinio ir personalo skyriaus pakaitinis vyr. specialistas                                        Kalbos tvarkytoja              

 

Edmundas Mockus                                                                              Danutė Šimanauskienė

                                                                

 

Parengė

 

Laimonas Norvilis

Savivaldybės mero patarėjas

 

 

 

Dokumento priedai:
1-1467 - DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (PRIEDAS)
Į pradžią