Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1005 2009-03-26
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS Mero 2008 METŲ VEIKLOS

ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2009 m. kovo 26 d.  Nr. 1-1005

Tauragė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 28 d.  sprendimu Nr. 1-951, XVIII skyriaus 227 punktu, Tauragės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

           1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės mero 2008 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

   2. Paskelbti šį sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                            Pranas Petrošius

______________

 

 

 

Administracijos direktorius                                                  

                                                                                               

Algirdas Mosėjus                                                                 

 

Juridinio ir personalo skyriaus vedėja

 

Redutė Masolienė

 

Kalbos tvarkytoja                                                                 

 

Danutė Šimanauskienė                                                         

 

Parengė

 

Sigitas Kancevyčius

Savivaldybės mero patarėjas

                                                                   

Dokumento priedai:
1-1005 - DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią