Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1835 2011-01-26
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS Mero 2010 METŲ VEIKLOS

                                                                 ATASKAITOS

 

                                                               2011 m. sausio 26 d.  Nr. 1-1835

                                                                          Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-951 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ VI skyriaus 87.16 punktu, Tauragės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

           1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės mero 2010 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

   2. Paskelbti šį sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                         Silverijus Statkus          

______________

 

 

 

 

Dokumento priedai:
1-1835 - Priedas
Į pradžią