Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-129 2011-08-30
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

    sprendimas

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS

SUDARYMO IR NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ

 PATVIRTINIMO

 

2011 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 1-129

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2009, Nr. 159-7206) 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 416 „Dėl Pavyzdinių savivaldybių narkotikų kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“, atsižvelgdama į Savivaldybės tarybos narių Arūno Jancevičiaus ir Ivetos Skurvydienės sutikimus, Tauragės rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Neteko galios.

2015 m. liepos 29 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-184 redakcija

 

2. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatus (pridedama, 2 priedas).

3. Paskelbti  informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.                                                               

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                           Pranas Petrošius

______________

 

                                                                                                             

Administracijos direktorius

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Algirdas Mosėjus                                                                             

 

 

Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė                     Kalbos tvarkytoja

 

Lilija Mockienė                                                                    Danutė Šimanauskienė

 

 

Parengė

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dalė Bartulienė

Savivaldybės gydytoja

                                                                                             

 

                                                                                               Tauragės rajono savivaldybės tarybos
                                                                                               2011 m.  rugpjūčio 30 d.

                                                                                               sprendimo Nr. 1-129

                                                                                              1 priedas

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS

SUDĖTIS

 

Neteko galios.

2015 m. liepos 29 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-184 redakcija

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės tarybos
2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu

Nr. 1-129
2 priedas

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS  NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

1. Savivaldybės narkotikų kontrolės komisija (toliau – Komisija) yra nuolatinė komisija, koordinuojanti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus savivaldybės teritorijoje.

2. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais, parengtais pagal Pavyzdinius savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nuostatus.

3. Komisijos veiklą techniškai aptarnauja Savivaldybės administracija.

    

II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

4. Pagrindinis Komisijos uždavinys – vykdant valstybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos politiką, koordinuoti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus savivaldybės teritorijoje.

5. Įgyvendindama savo pagrindinį uždavinį, Komisija atlieka šias funkcijas:

5.1. gauna informaciją iš savivaldybių ir valstybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų, Vyriausybinės narkotikų kontrolės komisijos narkomanijos prevencijos, gydymo, reabilitacijos, narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos kontrolės klausimais, bendradarbiauja su jomis;

5.2. organizuoja savivaldybės ir valstybės institucijoms bei įstaigoms pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimais;

5.3. analizuoja gaunamus iš suinteresuotų savivaldybės ir valstybės institucijų bei įstaigų, nevyriausybinių organizacijų statistikos duomenis apie psichotropinių medžiagų apyvartą ir kontrolę;

5.4. vertina, kaip vykdomos narkotikų kontrolės, narkomanijos prevencijos priemonės gydymo, švietimo, socialinės rūpybos įstaigose, rūpinasi, kad sergantys priklausomybe nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasveiktų ir integruotųsi į visuomenę;

5.5. teikia informaciją ir pasiūlymus narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimais savivaldybės ir valstybės institucijoms, įstaigoms, visuomenės informavimo priemonėms, nevyriausybinėmis organizacijoms, Vyriausybinei narkotikų kontrolės komisijai;

5.6. rengia narkotikų kontrolės ir narkomanijos  prevencijos savivaldybės teritorijoje priemonių planą, vykstančių procesų analizę, veiklos ataskaitą.

    

III. KOMISIJOS TEISĖS

 

6. Komisija turi teisę:

6.1. gauti informaciją jos kompetencijai skirtais klausimais iš savivaldybių ir valstybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, Vyriausybinės narkotikų kontrolės komisijos;

6.2. dalyvauti savivaldybės ir šalies renginiuose narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimais;

6.3. teikti pasiūlymus, rekomendacijas, kaip gerinti narkotikų kontrolę, narkomanijos prevenciją ir reabilitaciją savivaldybės teritorijoje.

 

IV. KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Komisiją ir jos nuostatus tvirtina Tauragės rajono savivaldybės taryba savo kadencijos laikotarpiui.

8. Komisija sudaroma iš savivaldybės ir valstybės institucijų bei įstaigų pasiūlytų atstovų. Komisijos nariai yra sveikatos, švietimo, socialinių įstaigų, vaiko teisių apsaugos tarnybos, Savivaldybės administracijos švietimo padalinio, policijos, nevyriausybinių organizacijų ar institucijos, galinčios atlikti narkotikų kontrolę, organizuoti gydymą, reabilitaciją, vykdyti narkomanijos prevenciją bendruomenėje, atstovai, taip pat kiti specialistai.

9. Savivaldybės taryba sudaro Komisiją ir priima sprendimą dėl pirmininko ir pavaduotojo kandidatūrų. Komisijos pirmininku ir jo pavaduotoju Savivaldybės taryba skiria asmenis, turinčius aukštąjį išsilavinimą ir administracinio darbo stažą. Savivaldybės taryba įgalioja Komisijos pirmininką pasirašyti raštus Komisijos kompetencijai skirtais klausimais.

10. Komisijos pirmininkas:

10.1. organizuoja Komisijos darbą ir atsako už jos veiklą;

10.2. pirmininkauja Komisijos posėdžiuose;

10.3. gali pareikalauti savo vardu informacijos iš įstaigų ir organizacijų, susijusių su Komisijos darbu;

10.4. informuoja  Savivaldybės tarybą apie narkotikų ir alkoholio kontrolę, taip pat apie narkomanijos ir alkoholizmo prevenciją.

11. Jeigu  Komisijos pirmininko nėra, jo pareigas eina Komisijos pirmininko pavaduotojas.

12. Komisija kartą per metus už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai.

13. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Apie tai turi būti pažymėta posėdžio protokole.

14. Spręsdami klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūra, Komisijos nariai privalo laikytis medicinos etikos ir asmens medicininės paslapties konfidencialumo reikalavimų, socialinio darbo etikos, kitų principų, nežeminančių žmogaus orumo, ir bendrųjų etikos normų.

___________________________________

 

 

 

Į pradžią