Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-300 2012-03-21
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS Mero 2011 METŲ VEIKLOS

                                                                 ATASKAITOS

 

                                                               2012 m. kovo 21 d.  Nr. 1-300

                                                                          Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290; 2011. Nr.52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi, Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-88 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, VI skyriaus 89.16 punktu, XVIII skyriaus 237 punktu, XIX skyriaus 245 punktu, Tauragės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

           1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės mero 2011 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

  2. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje, sutrumpintą ataskaitos variantą – vietinėje spaudoje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                         Silverijus Statkus

______________

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
1-300 - TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (PRIEDAS)
Į pradžią