Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-64 2014-03-19
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKESČIŲ LENGVATŲ PAGAL ATSKIRUS PRAŠYMUS SVARSTYMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

                              

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKESČIŲ LENGVATŲ PAGAL ATSKIRUS  PRAŠYMUS  SVARSTYMO KOMISIJOS SUDĖTIES  IR  JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. kovo 19 d. Nr. 1-64

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  Tauragės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės mokesčių lengvatų pagal atskirus prašymus svarstymo komisijos sudėtį:

1.1. Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė);

1.2. Vidas Bičkus – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos narys);

1.3. Tadas Pauparis – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Geodezijos ir GIS skyriaus vedėjas (komisijos narys);

1.4. Modestas Petraitis – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius (komisijos narys);

1.5. Darius Petrošius – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos narys);

1.6. Tomas Raulinavičius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (komisijos narys);

1.7. Rimantė Zuokaitė-Gylienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė (komisijos narė).

            2015 m. birželio 18 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-172 redakcija

                2017 m. sausio 18 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-8 redakcija

2019 m. rugsėjo 3 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-294 redakcija

 

                  2. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės  mokesčių  lengvatų pagal atskirus prašymus  svarstymo komisijos veiklos nuostatus (pridedama).      

                Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                           Pranas Petrošius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                             Tauragės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                             2014 m. kovo 19 d. d. sprendimu Nr.1-64

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKESČIŲ LENGVATŲ PAGAL ATSKIRUS  PRAŠYMUS  SVARSTYMO KOMISIJOS

VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

        1. Šiais veiklos nuostatais nustatoma Mokesčių lengvatų pagal atskirus prašymus  svarstymo komisijos (toliau tekste – Komisija) darbo tvarka.

         2. Komisiją sudaro ir jos sudėtį tvirtina Tauragės rajono savivaldybės taryba savo  kadencijos laikotarpiui.
         3. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašu,  kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

         4. Prašymų dėl mokesčių lengvatų suteikimo vertinimo kriterijai:

         4.1. fiziniams asmenims: vaikų, augančių šeimoje, skaičius; neįgalumas; šeimos pajamos vienam asmeniui pagal pajamų ir turto deklaraciją;

         4.2. juridiniams asmenims: teritorijos sutvarkymas ir apželdinimas, ūkinės ir kitos veiklos poveikis aplinkai, nuoseklus mokesčių mokėjimas į valstybės ar savivaldybės biudžetus, darbo vietų sukūrimas;
         4.3. atvejai, kurių nebuvo galima numatyti.

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

         5. Komisija vykdo šias funkcijas:

         5.1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo ir fizinių asmenų  paveldimo turto  mokesčių lengvatų suteikimo;

         5.2. nagrinėja verslo liudijimus įsigijusių fizinių asmenų prašymus dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių lengvatų suteikimo;

         5.3. teikia savivaldybės tarybai išvadas.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS

 

         6. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

         6.1. gauti iš fizinių ir juridinių asmenų bei administracijos padalinių papildomą informaciją, reikalingus dokumentus;

         6.2. prireikus kviesti į Komisijos posėdį:

         6.2.1. prašymų teikėjus;

         6.2.2. savivaldybės administracijos darbuotojus;

         6.3. kilus neaiškumams situaciją patikrinti vietoje: nuvykti į pareiškėjo namus (surašyti buities tyrimo aktą) ar į įmonę (surašyti patikrinimo aktą).

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

         7. Komisijos posėdžiai šaukiami pagal poreikį.

         8. Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas. Jeigu jo nėra, pirmininko pareigas laikinai eina vienas iš Komisijos narių, už kurį balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių.

         9. Komisijos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui.

         10. Komisijos pirmininkas:

         10.1.organizuoja Komisijos darbą ir atsako už jos veiklą;

         10.2. veikia Komisijos vardu ir jai atstovauja;

         10.3. šaukia Komisijos posėdžius, tvirtina posėdžių darbotvarkę, pirmininkauja posėdžiams, pasirašo Komisijos vardu siunčiamus dokumentus.

         11. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdis.

         12. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu, paprastai Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.

         13. Posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas. Komisijos protokole turi būti pateikta išvada  dėl prašymo tenkinimo ar netenkinimo. Komisijos išvada yra patariamojo pobūdžio.

         14. Savivaldybės administracijos dalyvavimas Komisijos darbe:

         14.1. Komisijos posėdžius protokoluoja Bendrojo skyriaus specialistas;

         14.2. Komisijos darbui reikiamus dokumentus rengia padaliniai pagal savo kompetenciją;

         14.3. Komisijos posėdžiui parengtą medžiagą teikia ir, vadovaudamasis Komisijos išvada, savivaldybės tarybos sprendimų projektus rengia mokesčių  administravimą atliekantys  specialistai.

___________________________________

Į pradžią