Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-283 2014-11-26
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

                                                                                                                  

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Tauragės rajono savivaldybės ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2014  m. lapkričio 26 d. Nr. 1-283

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje 2014 m. rugsėjo 4 d. teikimą Nr. 6-39 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-1139 patvirtintų Tauragės rajono savivaldybės administracijos nuostatų“, Tauragės rajono savivaldybės mero 2014 m. lapkričio 3 d. potvarkį Nr. 4-78 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos nuostatų teikimo tvirtinti Tauragės rajono savivaldybės tarybai“ Tauragės rajono   savivaldybės   taryba   n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės administracijos nuostatus (pridedama).

2.Įgalioti Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorių Algirdą Mosėjų     pasirašyti Tauragės rajono savivaldybės administracijos nuostatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pripažinti netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. 1-1139 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą, įregistravus nuostatus Juridinių asmenų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                           Pranas Petrošius

______________

 

 

 

 

Parengė

 

Lilija Mockienė

Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė


PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos

2014 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr.1-283

                                                      

Tauragės rajono SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

2. Administracija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais bei teisės  aktais, nustatančiais savivaldybių veiklą, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais (toliau –Savivaldybės taryba), Tauragės rajono savivaldybės mero (toliau – Mero) potvarkiais, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau –Administracijos direktoriaus) įsakymais bei šiais nuostatais.

3. Administracijos savininkė – Tauragės rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 111107410, adresas: Respublikos g. 2, LT – 72255 Tauragė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Savivaldybės taryba, kuri tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Administracijos nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus

4. Administracijos buveinės adresas:  Respublikos g. 2, LT – 72255 Tauragė. Pagrindinė veiklos rūšis: Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 84.11.20. Sprendimą dėl Administracijos buveinės pakeitimo priima Savivaldybės taryba.

5. Administracija turi viešojo juridinio asmens statusą, sąskaitų bankuose, antspaudą ir blanką su Tauragės rajono savivaldybės herbu. Savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos turi sąskaitų bankuose.

6. Administracijos veikla neterminuota. Jos įgaliojimai, išskyrus Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo (toliau - Administracijos direktoriaus pavaduotojas) įgaliojimus, nesusiję su Savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga.

7. Administracija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto.

8.  Administracija yra paramos gavėja.

 

II. Administracijos tikslai, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

9.  Pagrindiniai Administracijos tikslai:

9.1. padėti savivaldybės institucijai – tarybai skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą;                                                                                                      

9.2. sudaryti būtinas teisines prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms;

9.3. skatinti savo administracinius gebėjimus, didinti veiklos efektyvumą;

9.4. atlikti teisės aktais priskirtas funkcijas.

10. Svarbiausi Administracijos uždaviniai pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas yra:

10.1. vykdyti viešąjį administravimą;

10.2. administruoti viešųjų paslaugų teikimą.

11.  Administracija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

11.1. savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

11.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės tarybos sprendimų;

11.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

11.4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

11.5. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja savivaldybei savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose.

11.6. rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;

11.7.atlieka sekretoriato, mero, tarybos narių ir savivaldybės kontrolieriaus  finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą;

11.8. vykdo kitas įstatymų, Vyriausybės  nutarimų numatytas funkcijas.

12. Administracijos funkcijos detalizuojamos ir priskiriamos Administracijos struktūriniams padaliniams šių padalinių nuostatuose.

III. ADMINISTRACIJOS VALDYMAS IR STRUKTŪRA

 

13. Administracijos struktūrą sudaro struktūriniai padaliniai – skyriai, administracijos  filialai – seniūnijos (struktūriniai teritoriniai padaliniai), į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

14. Administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš  savivaldybės biudžeto, skaičių savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu Mero teikimu tvirtina ir keičia Savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina  Administracijos direktorius.

15. Administracijos direktorius yra  Administracijos vadovas – įstaigos vadovas, pavaldus Savivaldybės tarybai ir atskaitingas Savivaldybės tarybai ir Merui.

16. Administracijai vadovauja Administracijos direktorius. Administracijos direktorius administracijai vadovauja per  savo pavaduotoją, struktūrinių padalinių vadovus ir tiesiogiai.

17. Administracijos direktoriaus pavaduotojas  atlieka Administracijos direktoriaus pareigas jo nesant. Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei gali būti suteikiami vykdomosios institucijos įgaliojimai, turintys viešojo administravimo teises ir pareigas.

18.  Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojas į pareigas skiriami Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymų nustatyta tvarka savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

19. Tarnybines nuobaudas Administracijos direktoriui, Administracijos direktoriaus pavaduotojui už tarnybinius nusižengimus skiria Savivaldybės taryba. Tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo tarnybinius nusižengimus.

20. Administracijos direktorius jam įstatymų nustatytus ir Savivaldybės tarybos perduotus įgaliojimus, išskyrus nuostatų 22.4 ir 22.5 papunkčiuose nustatytus įgaliojimus, turi teisę, kiek neapribota Savivaldybės tarybos sprendimu, pavesti vykdyti Administracijos direktoriaus pavaduotojui. Administracijos direktoriaus pavaduotojas atsiskaito Administracijos direktoriui, o prireikus – ir Savivaldybės tarybai.

21.Administracijos direktoriaus kompetenciją nustato įstatymai, nuostatai ir pareigybės aprašymas.

22. Administracijos direktorius:

22.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

22.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus savivaldybės administracijos struktūrinių ir savivaldybės administracijos filialams - seniūnijoms ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat  jam priskirtos kompetencijos klausimais - savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

22.3. organizuoja  Administracijos darbą, tvirtina  Administracijos struktūrinių padalinių ir  Administracijos filialų -  seniūnijų veiklos nuostatus,  tvirtina  Administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą savivaldybės administracijoje;

22.4. administruoja asignavimus, Savivaldybės tarybos skirtus  Administracijai;         

22.5. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;

22.6. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia  Administracijos valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir Savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

22.7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbą, atlieka  kitas pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;

22.8. organizuoja Savivaldybės tarybos narių, Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

22.9. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir  Administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai ir Merui;

22.10. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet  ne rečiau kaip kartą per metus informuoja  savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;          

22.11. teikia Merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus  Administracijoje;

22.12. tvirtina detaliuosius planus ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;

22.13. teikia tvirtinti  Savivaldybės tarybai savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus;

22.14. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja savivaldybės bendrojo plano arba savivaldybės dalių bendrųjų planų ir savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

22.15. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos;                     

22.16. organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą;

22.17.  atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei Savivaldybės tarybos pavestas jam funkcijas.

 

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

                     

 23. Administracijos struktūrinių  padalinių veiklą reguliuoja Administracijos direktoriaus patvirtinti struktūrinių padalinių nuostatai, Administracijos vidaus tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymai.

24. Administracijos struktūrinių padalinių bei administracijos valstybės tarnautojų, neįeinančių į struktūrinius padalinius, pavaldumą nustato Savivaldybės tarybos patvirtinta Administracijos struktūra. Administracijos valstybės tarnautojai atskaitingi Administracijos direktoriui.

25. Administracijos skyriai privalo palaikyti tarpusavio ryšius taip, kad galėtų objektyviai vykdyti savo funkcijas.

26. Administracijos veikla organizuojama vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintu Tauragės rajono savivaldybės plėtros strateginiu planu, taip pat kitais strateginio planavimo dokumentais ir strateginio planavimo principais, taip pat šiais nuostatais.

27. Administracijos veiklos klausimai aptariami struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių vadovų ir į padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų pasitarimuose, kurie protokoluojami. Prireikus į pasitarimą gali būti pakviesti  Meras ir kiti asmenys. Šie pasitarimai vyksta  Administracijos direktoriaus nustatytu laiku ir tvarka.

28. Pasitarimų metu struktūrinių padalinių vadovai aptaria aktualiausius klausimus ir problemas.

29. Administracija  pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

30. Tarybos sprendimų projektus administracija teikia svarstyti tarybos komitetams Tauragės rajono savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka.

31. Mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus administracijos tarnautojai rengia pagal savo kompetenciją. Mero potvarkių,  Administracijos direktoriaus įsakymų projektams rengti iš Administracijos tarnautojų ir darbuotojų gali būti sudarytos darbo grupės. Teisės akto projekto rengėjas yra asmeniškai atsakingas už pateikto projekto pagrįstumą, pateiktų dokumentų ir kitos medžiagos tikrumą.

32. Mero potvarkių projektus vizuoja rengėjas, jį rengusio Administracijos struktūrinio padalinio vadovas, teisininkas, kalbos tvarkytojas, Administracijos direktorius. Jei potvarkio projektas susijęs su kitų administracijos  struktūrinių padalinių valdymo sritimis ir kompetencija, jis turi būti vizuotas su to padalinio vadovo. Jeigu  kuris nors iš vizuojančių tarnautojų nesutinka su potvarkio projektu arba kai kurių jo punktų nuostatomis, jis turi  raštu motyvuotai išdėstyti savo pastabas.

33.  Administracijos direktorius apie rengiamus sprendimus informuoja Merą.

34. Administracijos direktoriaus įsakymų projektai turi būti vizuoti Administracijos teisininkų, kalbos tvarkytojo, atitinkamos srities struktūrinio padalinio vadovo, pasirašyti rengėjo. Jei įsakymo projektas susijęs su kitų Administracijos struktūrinių padalinių valdymo sritimis ir kompetencija, jis turi būti vizuotas  to padalinio vadovo. Jeigu kuris nors iš vizuojančių tarnautojų nesutinka su įsakymo projektu arba kai kurių jo punktų nuostatomis, jis turi  raštu motyvuotai išdėstyti savo pastabas.

35. Sprendimų, potvarkių, įsakymų projektai, kuriems įgyvendinti reikalingos lėšos, turi būti vizuoti  Administracijos finansininkų.

 

V. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

36. Administracijos darbuotojai atsako už tinkamą jiems pavestų pareigų vykdymą įstatymų nustatyta tvarka.

37. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

38. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

39.  Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisės aktų nustatytas socialines garantijas.

40. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, negali būti Savivaldybės, kurioje dirba, tarybos nariais.

      

VI. TURTAS, lėšų šaltiniai ir JŲnaudojimo tvarka

 

40. Savivaldybės turtą Administracija valdo ir naudoja patikėjimo teise Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo,  Savivaldybės tarybos sprendimų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Administracijos lėšų šaltiniai yra savivaldybės biudžetas, valstybės ir savivaldybės specialieji fondai, valstybės institucijų lėšos programoms vykdyti, paskolos, negrąžinta finansinė parama, kitos įstatymu nustatytos lėšos.

42. Administracija  buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

vii. ADMINISTRACIJOS veiklos kontrolė IR ATSAKOMYBĖ

 

43. Administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų  bei Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje. Administracijos struktūrinių padalinių veiklą kontroliuoja Administracijos direktorius, jo pavaduotojas.

44. Administracijos struktūrinio padalinio veiklą organizuoja ir kontroliuoja ir už ją atsako Administracijos struktūrinio padalinio vadovas.

45. Viešąsias paslaugas teikiančių savivaldybei pavaldžių įstaigų darbą Administracijos direktorius koordinuoja ir kontroliuoja tiesiogiai ir per padalinių, kurių reguliavimo sričiai jos priskirtos, vadovus.

46. Administracijos direktorius Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai ir merui. Administracijos struktūrinių padalinių vadovų ataskaitos  administracijos direktoriui pateikiamos direktoriaus nustatyta tvarka.

47. Meras kontroliuoja ir prižiūri, kaip Administracijos direktorius įgyvendina įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei Savivaldybės tarybos sprendimus.

viii. ADMINISTRACIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VIDAUS AUDITAS

 

48. Už efektyvios vidaus kontrolės (visų kontrolės rūšių, įskaitant ir finansų kontrolę) sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą atsako Administracijos direktorius.

49. Finansų kontrolė Administracijoje atliekama atsižvelgiant į Administracijos direktoriaus patvirtintas taisykles, kurių privalo laikytis visi Administracijos struktūriniai padaliniai.

Už finansų kontrolę yra atsakingi Administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

50. Vidaus auditą Administracijoje ir jos reguliavimo sričiai priskirtose  viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose sistemingai atlieka Centralizuota vidaus audito tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Pasibaigus biudžetiniams metams, Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas finansų ar veiklos auditas.

52. Administracijos finansinį ir veiklos auditą atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

 

IX.  ADMINISRACIJOS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

 

53.  Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs Administracijos direktorius Savivaldybės tarybos sprendime nurodytu laiku, dalyvaujant Merui, turi perduoti reikalus naujam Administracijos direktoriui ar kitam Savivaldybės tarybos įgaliotam asmeniui.

54. Perduodant reikalus, turi būti pateikiami svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę Administracijos būklę, struktūrą, etatus ir personalą, Savivaldybei pavaldžias ir jos reguliavimo sričiai priskirtas įmones, įstaigas bei organizacijas, Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų , tiesiogiai susijusių su Savivaldybe, bei Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių vykdymą.

55. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantis asmenys, taip pat Meras. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriaus (punktais), jis tai nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

56. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Bendrajame skyriuje, kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Buvęs Administracijos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.

57. Administracijos struktūrinio padalinio ir Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja padalinio nuostatai.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

        58. Administracijos raštvedyba, apskaitos, Savivaldybės ataskaitų rinkinių ir konsoliduotųjų rinkinių, finansiniai ir techniniai dokumentai tvarkomi lietuvių kalba ir turi atitikti galiojančiuose teisės aktuose nustatytus raštvedybos reikalavimus.

        59. Administracijos vieši pranešimai skelbiami  Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt . Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

        60. Administracija reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Savivaldybės tarybos sprendimu, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

Administracijos direktorius                                                                                       Algirdas Mosėjus

 

Tauragė, du tūkstančiai keturioliktų metų lapkričio      mėnesio                              diena.

Į pradžią