Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-347 2014-11-26
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS ŽENKLO "UŽ NUOPELNUS TAURAGĖS RAJONUI" IR APDOVANOJIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

                                                                                                                                   

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS ŽENKLO „UŽ NUOPELNUS TAURAGĖS RAJONUI“ IR APDOVANOJIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2014 m. lapkričio 26 d. Nr. 1-347

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-88  „Dėl Tauragės rajono savivaldybės veiklos reglamento patvirtinimo“, 81.45 punktu, Tauragės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

           1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklą „Už nuopelnus Tauragės rajonui“.

            2. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ apdovanojimo tvarkos aprašą (pridedama)

Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.

 

Savivaldybės meras                                                                           Pranas Petrošius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Mindaugas Giačas

Savivaldybės mero patarėjas

 

                                                                                                                 


 

                                 PATVIRTINTA

          Tauragės rajono savivaldybės tarybos

         2014 m. lapkričio  26 d. sprendimu Nr 1-347

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS ŽENKLO

„UŽ NUOPELNUS TAURAGĖS RAJONUI“ APDOVANOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ (toliau - Garbės ženklas) apdovanojimo tvarkos aprašas nustato bendruosius reikalavimus asmenims, teikiamiems apdovanoti Garbės ženklu už labai reikšmingus nuopelnus profesinėje ir visuomeninėje veikloje, pilietiškus poelgius, tarptautinius ar respublikinius pasiekimus darbo, mokslo, kultūros, sporto, žemės ūkio ir kitose srityse, Tauragės rajono garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.
 2. Šis tvarkos aprašas apibrėžia Tauragės rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) skiriamo garbės ženklo skyrimo tvarką.

 

II. GARBĖS ŽENKLO SKYRIMO TVARKA

 

 1. Garbės ženklas skiriamas Lietuvos Respublikos, taip pat bet kurios užsienio valstybės asmeniui arba institucijai.
 2. Siūlymus apdovanoti Garbės ženklu gali teikti Savivaldybės meras, Tarybos nariai, savivaldybės administracija, viešųjų ir biudžetinių įstaigų, akcinių bendrovių, asociacijų, bendruomenių  ir kitų įstaigų vadovai.
 3. Jeigu norima apdovanoti institucijos ar įstaigos vadovą, teikimą gali siūlyti institucijos ar įstaigos vadovo pavaduotojas ar kitas kolektyvo įgaliotas asmuo, pridedant posėdžio protokolą.
 4. Garbės ženklas skiriamas:

6.1  už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą puoselėjant Tauragės krašto kultūrą, profesionalųjį ir mėgėjišką meną bei kitą kultūrinę ir švietėjišką veiklą;

6.2  už tarptautinių ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą;

6.3  už respublikinius ar tarptautinius pasiekimus;

6.4  už reikšmingą verslo ir turizmo vystymą Tauragės rajone;

6.5  už kaimo plėtrą Tauragės  rajone;

6.6  už mecenatinę veiklą;

6.7  už ypatingus pasiekimus profesinėje veikloje;

6.8  už aktyvią visuomeninę veiklą;

6.9  už didvyrišką poelgį;

6.10    už kitus Tauragės rajonui reikšmingus nuopelnus.

 1. Apdovanoti Garbės ženklu neteikiami:

7.1  Asmenys pripažinti kaltais už tyčinius nusikaltimus.

8.      Garbės ženklas gali būti skiriamas ir po mirties. Tuo atveju garbės ženklas įteikiamas  mirusiojo artimiesiems.

 1. Siūlymai teikiami užpildant teikimo formą (pridedama).

10.  Atranką garbės ženklui gauti vykdo ir rekomendaciją savivaldybės tarybai teikia savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta Tauragės rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisija.

11.  Komisijos posėdžio nutarimą dėl Garbės ženklo skyrimo svarsto savivaldybės taryba ir priima sprendimą dėl Garbės ženklo suteikimo.

12.  Su garbės ženklu įteikiamas dokumentas (liudijimas), patvirtinantis apdovanojimą.

13.  Garbės ženklą asmeniui ar institucijai įteikia savivaldybės meras (arba jo įgaliotas asmuo) savivaldybės tarybos šventinio posėdžio metu, valstybinių švenčių arba kitų iškilmingų renginių metu.

14.  Tauragės rajono savivaldybės Garbės ženklas „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ tam pačiam asmeniui arba institucijai skiriamas tik vieną kartą.

 1. Apie suteiktą apdovanojimą informuojama rajono visuomenė.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Tauragės rajono savivaldybės administracija rūpinasi Garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ pagaminimu, liudijimų ir pažymėjimų išrašymu, informuoja visuomenę apie suteiktą apdovanojimą.
 2. Šis tvarkos aprašas gali būti keičiamas, pildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“

apdovanojimo tvarkos aprašo priedas

 

TEIKIMAS APDOVANOTI TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS ŽENKLU

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Teikiančiosios įstaigos, organizacijos pavadinimas ar pareigūno pavardė, vardas, pareigos)

 

1. Pretendento vardas (ai), pavardė ___________________________________________________________________________

2. Gimimo data ___________________________________________________________________________

3. Pilietybė ___________________________________________________________________________

4. Namų adresas, telefonas ___________________________________________________________________________

5. Darbovietė, pareigos ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Visuomeninės pareigos (jeigu yra) ___________________________________________________________________________

7. Nuopelnai, už kuriuos siūloma apdovanoti Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklu:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PASTABA: Prie anketos pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, gyvenimo aprašymas, dokumentų, patvirtinančių pretendento veiklos pasiekimus, kopijos.

 

___________________________

Pristatančiojo pareigos, vardas, pavardė                                                                                                              (parašas)

 

Data

A. V.

_________________________

 


Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“

apdovanojimo tvarkos aprašo priedas

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS ŽENKLO

„UŽ NUOPELNUS TAURAGĖS RAJONUI“ PAVYZDYS

 


AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS ŽENKLO „UŽ NUOPELNUS TAURAGĖS RAJONUI“ IR APDOVANOJIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2014 m. lapkričio 18  d.

Tauragė

 

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ apdovanojimo tvarkos aprašas nustato bendruosius reikalavimus asmenims, teikiamiems apdovanoti Garbės ženklu už labai reikšmingus nuopelnus profesinėje ir visuomeninėje veikloje, pilietiškus poelgius, tarptautinius ar respublikinius pasiekimus darbo, mokslo, kultūros, sporto, žemės ūkio ir kitose srityse, Tauragės rajono garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.

2. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai.

Nėra

3. Sprendimo projekte numatyta.

Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ ir apdovanojimo juo tvarkos aprašą

4. Galimos priimto projekto pasekmės (tiek teigiamos, tiek neigiamos) . Priėmus sprendimą teigiamos pasekmės – pagerbti Tauragės rajonui nusipelnę asmenys, įmonės, organizacijos. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja (pateikiamas aktų sąrašas) ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą.

Nėra

6. Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles.

Antikorupcinis vertinimas atliktas.

7. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai apskaičiavimai (sąmatos), konkretūs finansavimo šaltiniai.

Nereikia

8. Projekto autorius ar autorių grupė.

Sprendimo projektą parengė Tauragės rajono savivaldybės mero patarėjas Mindaugas Giačas

9. Reikšminiai projekto žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą.

Nėra

10. Kiti, autorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra

 

 

Mero patarėjas                                                                                                 Mindaugas Giačas

 

 

                                                                


 

                                                                                                                                                                                                       Teisės aktų projektų

                                                                                                                                                                                                       antikorupcinio vertinimo taisyklių (2014-03-12 Nr. 243)

                                                                                                                                                                                                       priedas

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

 

Teisės akto projekto pavadinimas: DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS ŽENKLO „UŽ NUOPELNUS TAURAGĖS RAJONUI“ IR APDOVANOJIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas:  Mero patarėjas            Teisės akto projekto vertintojas:    Kęstutis Vaičaitis

                                                                                                Mindaugas Giačas                   

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                   2014-11-18                                                                                2014-11-18

                                                                                         parašas                                                   data                                                                    parašas                          data

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių) * :

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių) ** :

Nr.

Kriterijus

Pagrindas

(nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą  atsakymą arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba rengėjo argumentai dėl neatsižvelgimo į pastabą

Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų dėl neatsižvelgimo į pastabą (-as)

 

 

Stulpelį pildo teisės akto projekto vertintojas

    Stulpelį pildo teisės akto projekto rengėjas

    Stulpelį pildo teisės akto projekto vertintojas

1.

Teisės akto projektas nesukuria išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

Projektas nesukuria išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

Nesukuria išskirtinių sąlygų

      *    tenkina

           netenkina

2.

 

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

Projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

Nėra

        *  tenkina

           netenkina

*     Jei tas pats kriterijus taikomas kelioms teisės akto projekto nuostatoms,  reikia nurodyti ir konkrečias teisės akto projekto nuostatas, dėl kurių galima korupcijos rizika nėra eliminuota ar kuriai vykdyti nėra numatytos priemonės teisės akto projekte.

**   Tas pats kaip *

3.

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo  priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

  Sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo  priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

Subjektas atskirtas

      *     tenkina

           netenkina

4.

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

Projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

Atitinka subjekto atliekamas funkcijas

         *  tenkina

           netenkina

5.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

Nustatytas

         *  tenkina

           netenkina

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys

 

Nėra taikomos išimtys

           *tenkina

           netenkina

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas

Projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas

Nustatytas sprendimo priėmimo viešinimas

          * tenkina

           netenkina

8.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka

 

 

           tenkina

           netenkina

9.

Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinanti kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;

9.6. individuali narių atsakomybė

 Individuali narių atsakomybė

Nenumato

          * tenkina

           netenkina

10.

Teisės akto projekto nuostatoms įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka

Projekto nuostatoms įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka

Numatytos administracinės procedūros

          * tenkina

           netenkina

11.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma

 

 

           tenkina

           netenkina

12.

Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms  įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus

Projektas nustato jo nuostatoms  įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus

Nustato

         * tenkina

           netenkina

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo  ar pratęsimo galimybes

 

 

           tenkina

           netenkina

14.

Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką

Nustatyta bendra administracinių procedūrų viešinimo tvarka

Nustatyta

          * tenkina

           netenkina

15.

Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)

 

 

           tenkina

           netenkina

16.

Teisė akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemones ***

Teisės akto projektas to nereikalauja

Nenustatytos

          * tenkina

           netenkina

***   Pavyzdžiui, aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančios subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų ir panašiai.

17.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)

Numato- LR Administracinių bylų teisenos įstatymo numatyta tvarka

Numato

          * tenkina

           netenkina

18.

Teisės akto projekte numatytas kriterijų sąrašas, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą ir nustatyta aiški jos kyrimo procedūra

Numato- LR Administracinių bylų teisenos įstatymo numatyta tvarka

Numato

          * tenkina

           netenkina

19.

Kiti svarbūs kriterijai

 

 

           tenkina

           netenkina

 

 

 

Į pradžią