Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-64 2015-04-02
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 2 d. Nr. 1-64

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Tauragės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. 1-243 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

Savivaldybės meras                                                                           Pranas Petrošius

______________

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos

2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. 1-64

 

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą arba suteiktą naudotis teisės aktų nustatyta tvarka, apskaičiavimo, mokėjimo, lengvatų taikymo, grąžinimo, išieškojimo, mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška, duomenų kurių reikia žemės nuomos mokesčiui administruoti, pateikimo, delspinigių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką Tauragės rajono savivaldybėje.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

2.1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu;

2.2. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

2.3. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu;

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“;

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“;

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692 „Dėl naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“;

2.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“;

2.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“;

2.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1373 „Dėl Kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamojo turto mokesčiams apskaičiuoti ir kitiems tikslams, rengimo, teikimo ir atsiskaitymo už juos taisyklių patvirtinimo“.

3. Nuomos mokesčių deklaracijų formas, skirtas nuomos mokesčiui apskaičiuoti,  tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

4. Valstybinės žemės sklypų naudotojai, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu, už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo moka žemės nuomos mokestį, išskyrus už žemę, perduotą naudotis panaudai.

5. Nuomos mokestį už valstybinę žemę administruoja Tauragės rajono savivaldybės administracijos Geodezijos ir GIS skyrius (toliau – Geodezijos ir GIS skyrius skyrius). Žemės nuomos mokestis skaičiuojamas ir apskaitomas savivaldybės tvarkomoje mokesčių administravimo savivaldybėse informacinėje sistemoje (MASIS), kurią prižiūri sistemos administratorius.

 

II. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

6. Prievolė mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį atsiranda:

6.1. sudarius naują nuomos sutartį ar perėmus įsipareigojimus pagal valstybinės žemės nuomos sutartį;

6.2. įsigijus nuosavybės teise pastatus, statinius ar patalpas, stovinčius ant valstybinės žemės, kurios nuomos klausimas neišspręstas ir kuri nėra perduota naudotis panaudos teise.

7. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomojamą (išnuomotą) ne aukciono būdu, metinius tarifus tvirtina Tauragės rajono  savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

8. Apmokestinamas laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, kurių pradžia laikoma einamųjų metų sausio 1 d. ir pabaiga gruodžio 31 d.

9. Išnuomojant valstybinę žemę aukciono būdu, nuomos mokesčio dydis lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui.

10. Nuomos mokestis už valstybinę žemę, išnuomotą (išnuomojamą, naudojamą) ne aukciono būdu, apskaičiuojamas einamiesiems metams, žemės sklypo (jo dalies) vidutinę rinkos vertę padauginus iš mokesčio tarifo.

11. Žemės kadastro duomenis apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus valstybinės žemės sklypus ir jų nuomininkus nuomos mokesčiui apskaičiuoti teikia valstybės įmonė Registrų centras pagal duomenų teikimo sutartį, sudarytą su Tauragės rajono savivaldybės administracija.

12. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyrius pagal birželio 30 dienos būklę iki rugsėjo 1 dienos atnaujina ir pateikia Geodezijos ir GIS skyriui kadastro duomenis, kurių reikia žemės nuomos mokesčiams apskaičiuoti, taip pat duomenis apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus suteiktus naudotis valstybinės žemės sklypus, jų naudotojus ir žemės naudojimo pasikeitimus.

13. Fiziniams asmenims žemės nuomos mokestį apskaičiuoja, mokesčio deklaracijas parengia ir išsiunčia Geodezijos ir GIS skyrius Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktais nustatytais terminais (iki kalendorinių metų lapkričio 1 dienos). Žemės nuomos mokesčio deklaracijos kartu su užpildytais mokėjimo kvitais mokesčių mokėtojams siunčiamos paštu ar asmeniškai prašant, deklaracija gali būti įteikta arba išsiųsta nurodytu elektroninio pašto adresu.

14. Juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokestį apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaracijas dviem egzemplioriais pateikia Geodezijos ir GIS skyriui. Vienas deklaracijos egzempliorius lieka Geodezijos ir GIS skyriuje, o kitas, patvirtintas Geodezijos ir GIS skyriaus, grąžinamas deklaraciją pateikusiam asmeniui. Jei mokesčio deklaracijoje yra klaidų, apie tai informuojamas juridinis asmuo (deklaraciją pateikęs asmuo), o deklaracija yra laikoma nepateikta. Mokesčio deklaracijas reikia pateikti ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki mokesčio sumokėjimo termino (iki kalendorinių metų spalio 15 dienos).

15. Juridiniams asmenims, nepateikusiems nustatytu laiku valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų ar neteisingai apskaičiavę jo neperskaičiavo, pagal turimus duomenis mokestį apskaičiuoja, mokesčio deklaracijas parengia ir išsiunčia Geodezijos ir GIS skyrius iki kalendorinių metų lapkričio 1 dienos.

16. Nulinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos valstybinės žemės nuomininkams (naudotojams) nesiunčiamos.

17. Laiku neapmokestinti mokėtojai gali būti apmokestinami, mokestis patikslinamas ir grąžinamas (įskaitomas), bet ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus.

 

III. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO DEKLARACIJOS TIKSLINIMAS

18. Žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumokėjimo terminas, kai duomenys patikslinami praėjus nustatytam šio mokesčio sumokėjimo terminui, yra 20 kalendorinių dienų nuo patikslintos deklaracijos sudarymo dienos.

19. Fiziniai ir juridiniai asmenys gali kreiptis su prašymu į Tauragės rajono savivaldybės administraciją dėl žemės nuomos mokesčio perskaičiavimo kartu pateikdami dokumentus, įrodančius deklaracijoje esančius netikslumus.

20. Jei duomenys neteisingi dėl mokesčių mokėtojo nekilnojamojo turto registre neįregistruotų (išregistruotų) duomenų, deklaracija patikslinama po to, kai mokesčių mokėtojas juos įregistruoja (išregistruoja) ir pateikia patikslintus duomenis.

21. Valstybinės žemės nuomos mokestis už ankstesnius kalendorinius metus skaičiuojamas pagal tuo metu galiojusią žemės nuomos mokesčio administravimo tvarką.

 

 

 

IV. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS

22. Savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita turi teisę nuomininkams (naudotojams) mažinti žemės nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti, išskyrus nuomininkus, kurie išsinuomojo valstybinę žemę aukciono būdu.

23. Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos taikomos vadovaujantis Savivaldybės tarybos priimtais sprendimais.

24. Fiziniai asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Tauragės rajone, kurie pagal rajono Savivaldybės tarybos sprendimą turi teisę gauti valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą (kai taikomi neapmokestinami sklypų dydžiai), Geodezijos ir GIS skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

24.1. prašymą dėl lengvatos taikymo;

24.2. neįgalumą (netektą darbingumą procentais) patvirtinančio dokumento kopiją;

24.3. sutuoktinio neįgalumą (netektą darbingumą procentais) patvirtinančio dokumento kopiją;

24.4. kitus prašymo pagrįstumą įrodančius dokumentus.

25. Fiziniai asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos Tauragės rajone, kurie pagal rajono Savivaldybės tarybos sprendimą turi teisę gauti valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą (kai taikomi neapmokestinami sklypų dydžiai), Geodezijos ir GIS skyriui turi pateikti 24 punkte išvardintus dokumentus ir pažymą iš seniūnijos apie šeimos sudėtį.

26. Taikant lengvatas rajono Savivaldybės tarybos sprendime nurodytiems asmenims (kai taikomi neapmokestinami sklypų dydžiai), prie darbingų asmenų nepriskiriami:

26.1. nepilnamečiai vaikai iki jiems sukaks 18 metų (nustatomi pagal Gyventojų registre nurodytas gimimo datas), taip pat 18 metų sukakę dieninių skyrių mokymo įstaigų moksleiviai ir studentai iki 24 metų amžiaus (nustatomi pagal pateiktus dokumentus);

26.2 asmenys (tarp jų ir dirbantys), kuriems nustatytas 0-55 procentų darbingumo lygis;

26.3. asmenys (tarp jų ir dirbantys), sukakę senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 57 straipsnyje.

27. Pateikti dokumentai, nurodyti šio tvarkos aprašo 24 ir 25 punktuose, registruojami Bendrajame skyriuje gaunamų dokumentų registracijos žurnale ir duomenys įrašomi į informacinę sistemą MASIS.

28. Kai žemės nuomininkas (naudotojas), turintis teisę į Savivaldybės tarybos nurodytą lengvatą, turi žemės sklypą, didesnį negu Savivaldybės tarybos nustatytas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis, tai už sklypo dalį, viršijančią šį dydį, apskaičiuojamas žemės nuomos mokestis.

29. Jei žemės nuomininkas (naudotojas), turintis teisę į Savivaldybės tarybos nurodytą lengvatą (kai taikomi neapmokestinami sklypų dydžiai), nuomoja (naudoja) kelis žemės sklypus skirtingose Tauragės rajono savivaldybės vietose, pirmiausia lengvata taikoma apmokestinant didžiausios vertės sklypą, paskui – kitus sklypus.

30. Jeigu valstybinės žemės nuomininkas arba naudotojas (fizinis asmuo) teisę gauti žemės nuomos mokesčio lengvatą įgyja pirmąjį metų pusmetį, lengvata teikiama visus tuos metus, o jeigu antrąjį pusmetį – lengvata pradedama teikti nuo kitų kalendorinių metų.

 

III. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMAS IR APSKAITA

31. Fiziniai ir juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį už nustatyta tvarka jiems suteiktą arba išnuomotą valstybinę žemę moka nuo kito mėnesio po nuomos sutarties sudarymo (žemės suteikimo).

32. Jei pasibaigia valstybinės žemės nuomos sutarties terminas, nuomos mokestis nemokamas nuo kito mėnesio po nuomos sutarties termino pasibaigimo (sutarties nutraukimo).

33. Jei asmuo nusiperka valstybinę žemę ir nuosavybės teises iki birželio 30 d. įregistruoja nekilnojamojo turto registre, už tuos metus valstybinės žemės nuomos mokesčio nebemoka. Jei asmuo įsigyja valstybinę žemę po liepos 1 d., valstybinės žemės nuomos mokestį moka už visus metus.

34. Kai valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas išnuomoja pastatus ar patalpas (ar kitaip leidžia jais naudotis) kitam asmeniui, jis privalo mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį, vadovaudamasis šiuo tvarkos aprašu.

35. Tais atvejais, kai asmuo įsigyja nekilnojamąjį turtą iš kito asmens, kuris valstybine žeme naudojasi nesudaręs valstybinės žemės nuomos sutarties, nekilnojamąjį turtą įsigijęs asmuo, kaip valstybinės žemės naudotojas, nuomos mokestį turi pradėti mokėti nuo kito mėnesio po nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo.

36. Kai nekilnojamasis turtas įsigyjamas iš asmens, kuris yra sudaręs valstybinės žemės nuomos sutartį, nekilnojamąjį turtą įsigijęs asmuo turi sudaryti naują valstybinės žemės nuomos sutartį ar perimti sutartinius įsipareigojimus, pratęsdamas galiojančią sutartį, ir valstybinės žemės nuomos mokestį turi pradėti mokėti nuo kito mėnesio po šios sutarties sudarymo ar pratęsimo. Iki naujos valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo ar pratęsimo nuomos mokestį turi mokėti tas asmuo, kuriam po valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo priklauso nekilnojamasis turtas, stovintis toje valstybinėje žemėje. Šiuo atveju sklypo plotas lygus pasibaigusioje ar nutrauktoje sutartyje nurodytam plotui.

37. Nuomininkas (naudotojas), subnuomojęs valstybinę žemę trečiajam asmeniui, valstybinės žemės nuomos mokestį moka pagal šią tvarką.

38. Valstybinės žemės sklypo nuomininkui (naudotojui) mirus, nesumokėtą valstybinės žemės nuomos mokestį turi sumokėti palikimą priėmęs (-ę) įpėdinis (-iai). Palikimo atsiradimo laiku laikomas asmens mirties momentas.

39. Mokesčio mokėtojas žemės nuomos mokestį gali mokėti pavedimu arba pasinaudodamas elektroninės bankininkystės paslaugomis bei grynais pinigais įmokas priimančiose įstaigose. Žemės nuomos mokesčio sumos laikomos sumokėtomis, kai įmokas priėmusi įstaiga pinigus perveda į Tauragės rajono savivaldybės administracijos žemės nuomos mokesčio surenkamąją sąskaitą.

40. Mokesčio įmoka užskaitoma tą dieną, kai ji patenka į rajono Savivaldybės administracijos surenkamąją sąskaitą.

41. Už įmokos priėmimą valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas moka pagal įmokas priimančių įstaigų nustatytus tarifus.

42. Žemės nuomos mokesčio permokos bei klaidingai sumokėtos įmokos grąžinamos mokesčio mokėtojui per 30 kalendorinių dienų nuo rašytinio prašymo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikimo, jei yra pakankamai lėšų žemės nuomos mokesčio surenkamojoje sąskaitoje.

43. Mokėtojo prašymas grąžinti žemės nuomos mokesčio permoką turi būti pateiktas iki deklaracijos pateikimo kitam mokestiniam laikotarpiui. Nepateikus ar praleidus prašymo grąžinti mokesčio permoką terminą, žemės nuomos mokesčio permoka įskaitoma į būsimų metų laikotarpį.

44. Nuomos mokesčio permoka (skirtumas), kuri negali būti grąžinta (įskaityta) šio tvarkos aprašo 17 punkte nurodytu pagrindu, nurašoma iš MASIS apskaitos dokumentų pagal priimtą savivaldybės tarybos sprendimą.

 

VI. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO IŠIEŠKOJIMAS

45. Už laiku nesumokėtą žemės nuomos mokestį arba jo dalį skaičiuojami delspinigiai už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną nuo nesumokėtos mokesčio sumos. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną po to, kai baigiasi žemės nuomos mokesčio sumokėjimo terminas ir skaičiuojami nepertraukiamai, teisės aktų nustatyta tvarka.

46. Delspinigiai skaičiuojami atsižvelgiant į tuo laikotarpiu Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintą delspinigių dydį.

47. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą, nutraukiamas delspinigių skaičiavimas.

48. Jeigu nuomininkas (naudotojas) ilgiau kaip per 60 dienų nuo nustatyto termino nesumoka nuomos mokesčio, jam siunčiamas priminimas apie pareigą sumokėti nuomos mokestį. Priminimas sumokėti žemės nuomos mokestį siunčiamas paštu:

48.1. laišku, kai skola nuo 1,45 Eur iki 30 Eur;

48.2. registruotu laišku, kai skola nuo 30 Eur iki 300 Eur;

48.3. registruotu laišku su įteikimo pranešimu, kai skola viršija 300 Eur.

49. Priminimas sumokėti žemės nuomos mokestį gali būti įteikiamas asmeniškai mokėtojui pasirašant.

50. Jeigu nuomininkas (naudotojas) ilgiau kaip šešis mėnesius nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto termino nesumoka žemės nuomos mokesčio ir žemės nuomos mokesčio (kartu su delspinigiais) įsiskolinimas didesnis nei 30 Eur, Tauragės rajono savivaldybės administracija teikia dokumentus teisminiam išieškojimui dėl nepriemokų išieškojimo iš skolininko.

2016 m. rugpjūčio 3 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-224 redakcija

 

51. Administracijos direktorius su negalinčiais laiku sumokėti valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojais gali suderinti individualų mokėjimo grafiką (iki 6 mėnesių), leidžiantį vykdyti mokėjimus tame grafike nustatytais terminais ir sąlygomis. Delspinigiai skaičiuojami nustatyta tvarka.

52. Asmenys, negalintys laiku sumokėti valstybinės žemės nuomos mokesčio pateikia administracijos direktoriui motyvuotą prašymą ir pageidaujamą (preliminarų) mokėjimo grafiką ir jį suderina iki dokumentų teisminiam išieškojimui pateikimo.

53. Apie žemės nuomos mokesčio nepriemoką informuojamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių skyrius ir pateikiami skolininkų sąrašai. Šis skyrius, gavęs šią informaciją, turi galimybę kontroliuoti asmenis, nevykdančius sutartyse prisiimtų įsipareigojimų, ir taikyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso XXIX skyriaus 6.564 straipsnio nuostatas.

 

VII. MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PRIPAŽINIMAS BEVILTIŠKA IR BEVILTIŠKŲ SKOLŲ NURAŠYMAS

54. Beviltiška pripažįstama ta mokesčio mokėtojo mokestinė nepriemoka, kurios neįmanoma išieškoti dėl objektyvių priežasčių:

54.1. mirė mokesčio mokėtojas (fizinis asmuo), o paveldėtojai neperima palikimo arba jų nėra ir palikimas nepereina valstybei;

54.2. likviduotas mokesčio mokėtojas (juridinis asmuo) ir nėra jo teisių ir pareigų perėmėjo;

54.3 suėjus mokesčio priverstinio išieškojimo ieškinio senaties terminui;

54.4. kurių neįmanoma išieškoti dėl to, kad praėjus daugiau kaip vieniems metams nuo tos dienos, kai buvo pradėti skolos išieškojimo veiksmai vykdymo procese (vykdomojo rašto antstoliui pateikimas), buvo nustatyta, kad skolininkas neturi turto ir pajamų, iš kurių gali būti išieškoma skola;

55. Kai mokestinė nepriemoka pripažįstama beviltiška, Savivaldybės tarybai pateikiamas aiškinamasis raštas, kodėl siūloma mokestinę nepriemoką pripažinti beviltiška. Prie šios išvados turi būti pridėti dokumentai, liudijantys fizinio asmens mirtį, pažyma apie likviduoto juridinio asmens išregistravimą iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro.

56. Kai mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos pripažįstamos beviltiškomis, beviltiška nepriemoka taip pat pripažįstami ir nesumokėto mokesčio delspinigiai.

57. Mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos, pripažintos beviltiškomis, pasibaigia ir nurašomos iš apskaitos dokumentų, kai Savivaldybės taryba priima sprendimą nurašyti mokestinę nepriemoką.

58. Fiziniams asmenims, ilgiau nei vienerius kalendorinius metus nenaudojantiems valstybinės žemės ir turintiems įsiskolinimą už valstybinės žemės nuomą (naudojimą) iki 1,5 Eur, panaikinti mokestinę prievolę šiam įsiskolinimui.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

59. Visi ginčai, kylantys dėl atsisakymo mokėti nuomos mokestį, nuomos mokesčio dydžio ir nuomos mokesčio nesumokėjimo nustatytais terminais, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________________________

 

 

Į pradžią