Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-211 2015-07-29
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 29 d. Nr.1-211

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5, 6 ir 7 dalimis,  16 straipsnio 2 dalies 6 punktu,  20 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo  6 straipsnio 1 ir 5 dalimis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-133 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 98.4, 187, 188, 189, 191, 192 punktais, atsižvelgdama į Tauragės rajono savivaldybės mero teikimą skirti savivaldybės tarybos narę Ivetą Skurvydienę peticijų komisijos pirmininke,  Tauragės rajono savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a;

1. Neteko galios.

2019 m. rugsėjo 3 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-292 redakcija

 

2. Patvirtinti Tauragės  rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatus (pridedama).

3. Paskelbti šį sprendimą Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                               Sigitas Mičiulis          

______________

 

 

Parengė

Redutė Masolienė

Juridinio ir personalo skyriaus vedėja

2015-07-09

                                                                          PATVIRTINTA

                                                                           Tauragės  rajono savivaldybės tarybos

                                                                          2015 m. liepos 29 d . sprendimu Nr. 1-211

                                                                                                                                                                                                 

 

TAURAGĖS  RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tauragės rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Tauragės  rajono savivaldybės peticijų komisijos (toliau – peticijų komisija) kompetenciją, teises ir pareigas, darbo organizavimo, kreipimosi bei peticijų nagrinėjimo tvarką.

2. Peticijų komisija yra Tauragės rajono savivaldybės tarybos sudaryta nuolatinė komisija, kuri sprendžia kreipimosi į Savivaldybę pripažinimo peticija bei peticijų priėmimo nagrinėti klausimus, jas nagrinėja ir pateikia išvadas dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo.

3. Peticijų komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos peticijų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiais nuostatais.

4. Peticijų komisija nenagrinėja skundų, pareiškimų ir pasiūlymų, kurių nagrinėjimo tvarką nustato kiti įstatymai ir teisės aktai.

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos peticijų įstatyme.

 

II. PETICIJŲ KOMISIJOS KOMPETENCIJA

 

6. Peticijų komisija:

6.1. sprendžia, ar kreipimesi iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas priklauso Tauragės rajono savivaldybės kompetencijai;

6.2. sprendžia kreipimosi pripažinimo peticija ir peticijos priėmimo nagrinėti klausimą;

6.3. nagrinėja peticijas;

6.4. teikia išvadas dėl peticijose išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo. Tuo atveju, kai prieinama išvados tenkinti peticijoje išdėstytus reikalavimus ir siūlymus, gali būti parengiamas atitinkamo teisės akto projektas arba siūloma sudaryti komisiją ar darbo grupę parengti teisės akto projektui, arba siūloma pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui parengti teisės akto projektą;

6.5. raštu praneša pareiškėjams, jų atstovams bei informuoja suinteresuotus asmenis apie peticijų nagrinėjimo vietą ir laiką, priimtus sprendimus, išvadas;

6.6. atlieka kitas jos kompetencijai teisės aktų priskirtas funkcijas.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Peticijų komisija, vykdydama jos kompetencijai priskirtas funkcijas turi teisę:

7.1. pasitelkti specialistus (ekspertus);

7.2. kreiptis į valstybės institucijas, mokslo bei studijų institucijas, švietimo įstaigas su prašymu pateikti duomenis, išvadas, pasiūlymus ar kitą reikiamą medžiagą;

7.3. kviesti į savo posėdžius valstybės institucijų, išskyrus teismų, atstovus iš anksto su jais suderintu laiku ir išklausyti jų informaciją;

7.4. gavusios ne vieną kreipimąsi dėl tų pačių reikalavimų ir siūlymų, juos sujungti ir nagrinėti juos kaip vieną kreipimąsi;

7.5. teikti pasiūlymus ar išvadas rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, siūlyti sudaryti komisiją ar darbo grupę svarstomam klausimui nuodugniai ištirti.

8. Peticijų komisija, vykdydama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, privalo:

8.1. nustačiusi, kad kreipimesi iškeltų reikalavimų ir siūlymų nepriklauso nagrinėti Tauragės rajono savivaldybės kompetencijai, persiųsti kreipimąsi kompetentingai institucijai ir apie tai praneša pareiškėjui ar jo atstovui;

8.2. jeigu kreipimasis yra nepasirašytas arba jame nenurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, išskyrus atvejus, kai kreipimasis yra anoniminis, nustatyti terminą pašalinti trūkumus, taip pat atsisakyti priimti peticiją nagrinėti, jeigu nustatytu laiku šie trūkumai nebuvo pašalinti;

8.3 teikti Tauragės  rajono savivaldybės institucijoms išvadas dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo;

8.4. priėmusi sprendimą peticiją nagrinėti apie peticijos nagrinėjimo vietą ir laiką paskelbti Savivaldybės interneto tinklalapyje, raštu pranešti pareiškėjams ar jų atstovams.

 

IV. PETICIJŲ KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Peticijų komisijos pirmininkas atstovauja šiai komisijai, šaukia posėdžius, rūpinasi, kad būtų parengti jiems reikalingi dokumentai, kita medžiaga. Komisijos pirmininko nesant, jo funkcijas vykdo komisijos pirmininko pavaduotojas.

10. Peticijų komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie rengiami pagal poreikį, atsižvelgiant į pateiktus kreipimusis ir jų nagrinėjimo terminus.

11. Peticijų komisijos posėdį šaukia peticijų komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į komisijos narių pasiūlymus bei gautų kreipimųsi kiekį ir terminus. Posėdžio darbotvarkę komisija tvirtina kiekvieno posėdžio pradžioje. Apie posėdį komisijos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas, kartu jiems pateikiami (paprastai elektronine forma) numatomi nagrinėti kreipimaisi bei su jais susijusi medžiaga (dokumentų kopijos).

12. Peticijų komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė šios komisijos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

13. Peticijų komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti pareiškėjas arba jo atstovas, taip pat komisijos pasitelkti specialistai (ekspertai) bei pakviesti į posėdžius valstybės institucijų atstovai. Šie asmenys turi teisę išdėstyti savo atskirą nuomonę žodžiu arba raštu, dalyvauti diskusijoje iki tol, kol Peticijų komisija priima sprendimą. Peticijų komisija sprendimą priima nedalyvaujant suinteresuotiems ir kviestiesiems asmenims.

14. Peticijų komisijos sprendimai, išvados ir pasiūlymai įforminami protokolu. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Posėdžio sekretorius yra Tauragės rajono savivaldybės administracijos darbuotojas, kuris nėra komisijos narys.

 

V. KREIPIMOSI NAGRINĖJIMAS

 

15. Kreipimasis pateikiamas raštu arba elektroniniu būdu. Kiekvienas kreipimasis įregistruojamas peticijų registravimo žurnale ir perduodamas peticijų komisijos pirmininkui. Apie kreipimosi įregistravimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu pranešama pareiškėjui ar jo atstovui, nurodant įregistravusią instituciją, įregistravimo numerį ir datą.  

16. Peticijų komisija, susipažinusi su kreipimusi, išsiaiškina, ar jame iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas priklauso Tauragės rajono savivaldybės kompetencijai. Jeigu išsiaiškinama, kad kreipimąsi nagrinėti turi kita institucija, pareiškėjo prašymas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo išsiaiškinimo, ar kreipimesi iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas priklauso įregistravusios institucijos kompetencijai, dienos persiunčiamas kompetentingai institucijai ir apie tai pranešama pareiškėjui ar jo atstovui.

17. Anoniminis kreipimasis atmetamas. Šiuo atveju nesiaiškinama, ar kreipimesi iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas priklauso Tauragės rajono savivaldybės kompetencijai, ir tokio kreipimosi pripažinimo peticija klausimas nesprendžiamas.

18. Kreipimasis nepripažįstamas peticija, jei:

18.1. jis neatitinka Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 3 straipsnio reikalavimų;

18.2. iškeltų reikalavimų ir siūlymų tenkinimui nereikia priimti naujo teisės akto, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios galiojančio teisės akto;

18.3. tas pats pareiškėjas dėl tų pačių reikalavimų ir siūlymų per kalendorinius metus Tauragės rajono savivaldybės institucijai padavė daugiau kaip vieną kreipimąsi;

18.4. pareiškėjas visiškai nepagrindžia kreipimesi išdėstytų reikalavimų ir siūlymų ar kitaip piktnaudžiauja peticijos teise;

18.5. peticijų komisija per kalendorinius metus dėl tų pačių reikalavimų ir siūlymų, išdėstytų kreipimesi, jau yra priėmusi sprendimą;

18.6. kreipimąsi paduoda jaunesnis kaip 16 metų Lietuvos Respublikos pilietis, ne Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, arba jų grupė.

19. Peticijų komisija, priėmusi motyvuotą sprendimą nepripažinti kreipimosi peticija, apie tai praneša pareiškėjui ar jo atstovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

20. Peticijų komisija, gavusi ne vieną kreipimąsi dėl tų pačių reikalavimų ir siūlymų, turi teisę juos sujungti ir nagrinėti juos kaip vieną kreipimąsi.

21. Pripažinusi kreipimąsi peticija, peticijų komisija kartu išsprendžia klausimą, ar galima priimti peticiją nagrinėti.

22. Jeigu kreipimasis yra nepasirašytas arba jame nenurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, išskyrus atvejus, kai kreipimasis yra anoniminis, peticijų komisija nustato terminą pašalinti trūkumams ir praneša apie tai pareiškėjui ar jo atstovui. Pareiškėjui arba jo atstovui per nustatytą terminą ištaisius trūkumus, komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas priima sprendimą peticiją nagrinėti. Apie peticijos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešama pareiškėjui ar jo atstovui ir paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

23. Peticijų komisija atsisako priimti peticiją nagrinėti, jeigu per nustatytą terminą nebuvo ištaisyti šių nuostatų 22 punkte nurodyti trūkumai.

24. Apie peticijos priėmimą nagrinėti arba apie atsisakymą priimti peticiją nagrinėti peticijų komisija praneša pareiškėjui ar jo atstovui raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, neatsižvelgiant į tai, ar pareiškėjas ar pareiškėjo atstovas dalyvavo priimant sprendimus. Sprendimas atsisakyti priimti peticiją nagrinėti turi būti motyvuotas.

25. Tuo atveju, kai kreipimasis pripažįstamas peticija ir priimamas nagrinėti, tačiau Savivaldybės institucijoje jau yra užregistruotas ar svarstomas teisės akto projektas, kuriame yra suformuluoti pareiškėjo peticijoje pateikti pasiūlymai ar reikalavimai, tokia peticija yra perduodama svarstyti kartu su minėtu teisės akto projektu.

 

VI. PETICIJŲ NAGRINĖJIMAS

 

26. Nagrinėdama peticiją peticijų komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 11 straipsnyje nustatytais principais.

27. Peticijų komisija posėdžiuose turi teisę dalyvauti pareiškėjas ar jo atstovas. Jie gali išdėstyti savo reikalavimus, atsakyti į komisijos narių klausimus.

28. Pareiškėjo ar jo atstovo nedalyvavimas peticijų komisija posėdyje netrukdo komisijai klausimus spręsti iš esmės.

29. Peticijų komisija, išnagrinėjusi peticiją, teikia Savivaldybės institucijoms išvadas dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo. Tuo atveju, kai prieinama išvados tenkinti peticijoje išdėstytus reikalavimus ir siūlymus, gali būti parengiamas atitinkamo teisės akto projektas arba siūloma sudaryti komisiją ar darbo grupę teisės akto projektui rengti, arba siūloma pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui parengti teisės akto projektą.

30. Kreipimosi nepripažinimo peticija ir atsisakymo priimti peticiją nagrinėti apskundimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Peticijų komisija yra atsakinga ir atskaitinga Savivaldybės tarybai. Peticijų komisijos pirmininkas vieną kartą per metus atsiskaito už darbą Savivaldybės tarybai.

______________

 

 

 

 

Į pradžią