Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-272 2017-06-19
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIRUTĖS BALTRUŠAITYTĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

         PATVIRTINTA

         Tauragės rajono savivaldybės tarybos

         2017 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 1-272

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

BIRUTĖS BALTRUŠAITYTĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

 NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

 BENDROJI DALIS

 

1. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse ir vykdantis bibliotekų veiklą.

2. Bibliotekos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188204968, turinti herbinį antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas banke.

3. Bibliotekos savininkas – Tauragės rajono savivaldybė.

4. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Tauragės rajono savivaldybės taryba.

5. Bibliotekos buveinė – Respublikos g. 3, LT – 72252, Tauragė.

6. Biblioteka savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstatymu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais įstatymais, teisės aktais, bei šiais nuostatais.

7. Biblioteka yra paramos gavėja, veikianti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Bibliotekos vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje adresu www.tauragevb.lt

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS, RŪŠYS,  TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Bibliotekos veiklos sritis – bibliotekų veikla: dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas, saugojimas, galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais užtikrinimas, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, fizinių ir juridinių asmenų lygių teisių naudotis teisės aktų nustatyta tvarka teikiamomis paslaugomis užtikrinimas.

10. Bibliotekos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

10.1. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

10.2. kitas mokymas, kodas 85.5;

10.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

10.4. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59.

11. Bibliotekos tikslai:

11.1. kaupti ir saugoti universalų Savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą;

11.2. organizuoti Savivaldybės gyventojų bibliotekinį, informacinį, kultūrinį aptarnavimą ir neformalųjį švietimą;

11.3. dalyvauti formuojant bendrą Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bendrą informacinę sistemą.

12. Siekdama tikslų, Biblioteka vykdo šias funkcijas:

12.1. tvarko, apskaito ir saugo dokumentų fondus pagal Bibliotekos fondo apskaitos nuostatus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;

12.2. teikia vartotojams dokumentus panaudai, kitas paslaugas, susijusias su bibliotekiniu aptarnavimu;

12.3. teikia gyventojams informacijos ir viešosios interneto prieigos paslaugas, vykdo kraštotyros, sociokultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo, informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias neformaliojo švietimo programas ir projektus;

12.4. vykdo kultūrinę ir laisvalaikio funkcijas: rengia kultūros ir skaitymo skatinimo renginius, parodas, skatina skaitymą, ugdo skaitmeninį raštingumą;

12.5. modernizuoja ir automatizuoja bibliotekinius procesus, palaiko viešo interneto prieigą;

12.6. organizuoja Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir kompetencijų ugdymą;

12.7. teikia metodinę pagalbą Bibliotekos filialų ir kitų Savivaldybės teritorijoje esančių bibliotekų darbuotojams;

12.8. dalyvauja bibliotekinių organizacijų veikloje, pasirašo veiklos ir partnerystės sutartis, vykdo sutartinius įsipareigojimus.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, VALDYMAS, STRUKTŪRA

 

13. Savivaldybės tarybos kompetencija:

13.1. tvirtina ir keičia Bibliotekos nuostatus;

13.2. tvirtina didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

13.3. priima sprendimą dėl Bibliotekos buveinės pakeitimo;

13.4. priima sprendimą dėl Bibliotekos reorganizavimo ir likvidavimo;

13.5. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

14. Bibliotekai vadovauja ir už jos veiklą atsako direktorius, direktorių konkurso būdu skiria į pareigas, atleidžia iš jų, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su darbo santykiais, Tauragės rajono savivaldybės meras.

15. Bibliotekos direktorius vykdo šias funkcijas:

15.1. organizuoja Bibliotekos veiklą, užtikrina Bibliotekos tikslų, uždavinių ir nustatytų funkcijų įgyvendinimą;

15.2. atsiskaito už savo veiklą Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms įstatymuose numatytoms institucijoms;

15.3. organizuoja strateginių ir veiklos programų bei ataskaitų, kūrybinių projektų, darbo, vidaus tvarkos taisyklių, struktūrinių padalinių (skyrių ir filialų) nuostatų, darbuotojų pareigybių aprašymų, kitų Bibliotekos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimą, juos tvirtina ir vadovauja jų vykdymui, garantuoja teikiamų ataskaitų teisingumą;

15.4. tvirtina Bibliotekos struktūrą ir pareigybių sąrašą pagal Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytą didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

15.5. priima, perkelia į kitas pareigas, atleidžia Bibliotekos darbuotojus, nustato jų kompetenciją, skatina ir skiria nuobaudas teisės aktų nustatyta tvarka;

15.6. nustato darbuotojų pareiginių atlyginimų koeficientus, priedus, priemokas, vienkartines išmokas, pašalpas neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų teisės aktų nustatyta tvarka;

15.7. rašo įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, pasirašo sutartis, įgaliojimus ir kitus dokumentus;

15.8. tvirtina Bibliotekos pajamų ir išlaidų sąmatas, užtikrina, kad finansiniai įsipareigojimai neviršytų Bibliotekos finansinių galimybių;

15.9. atstovauja ar suteikia įgaliojimus darbuotojams atstovauti Bibliotekai valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose, santykiuose su juridiniais ar fiziniais asmenimis;

15.10. Bibliotekos direktoriaus pareigas, jo nesant, laikinai atlieka direktoriaus pavaduotojas.

16. Biblioteka turi 26 struktūrinius padalinius (toliau – filialus), kurių skaičių ir išdėstymą nustato Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Bibliotekos filialas nėra juridinis asmuo.

17. Bibliotekos filialai ir jų buveinės:

17.1. Miesto filialai:

A. Vymerio filialas, Aerodromo g. 6, Tauragės m., Tauragės sen.;

Skaudvilės filialas, Žemaitės g. 12, Skaudvilės m., Skaudvilės sen.;

17.2. Kaimo filialai:

Adakavo filialas, Bibliotekos g., Adakavo k., Skaudvilės sen.;

Baltrušaičių filialas, Liepų g. 9, Baltrušaičių k., Gaurės sen.;

Batakių filialas, Ateities g. 18, Batakių mstl., Batakių sen.;

Dacijonų filialas, Mokyklos g. 6, Dacijonų k., Tauragės sen.;

Dapkiškių filialas, Lakštingalų g. 10, Dapkiškių k., Tauragės sen.;

Dauglaukio filialas, Tvenkinio g. 9, Dauglaukio k., Tauragės sen.;

Eičių filialas, Mokyklos g. 10A, Eičių k., Gaurės sen.;

Eidintų filialas, Santakų g. 17, Eidintų k., Batakių sen.;

Gaurės filialas, Gaurės g. 17, Gaurės mstl., Gaurės sen.;

Kęsčių filialas, Elbento g. 5, Kęsčių k., Žygaičių sen.;

Kunigiškių filialas, Tuopų g. 2, Kunigiškių k., Gaurės sen.;

Lauksargių filialas, Beržų g. 1, Lauksargių k., Lauksargių sen.;

Lomių filialas, Vilties g. 8, Lomių k., Mažonų sen.;

Mažonų filialas, Tujų g. 13, Mažonų k., Mažonų sen.;

Norkaičių filialas, Jūros g. 1, Norkaičių k., Mažonų sen.;

Norkiškės filialas, Skaudvilės g. 10, Norkiškės k., Batakių sen.;

Pagramančio filialas, Gramančios g. 1, Pagramančio mstl., Mažonų sen. ;

Pilsūdų filialas, Gluosnių g, 2, Pilsūdų k., Skaudvilės sen.;

Sartininkų filialas, Pieninės g. 28, Sartininkų k., Žygaičių sen.;

Šakviečio filialas, Mokyklos g. 4, Šakviečio k., Mažonų sen.;

Taurų filialas, Alėjos g. 3, Taurų k., Tauragės sen.;

Trepų filialas, Parko g. 7, Trepų k., Skaudvilės sen.;

Visbarų filialas, Veringos g. 9, Visbarų k., Žygaičių sen;

Žygaičių filialas, Žygaičių g. 27, Žygaičių mstl., Žygaičių sen.

18. Bibliotekos filialas gali aptarnauti bendrojo ugdymo mokyklą Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu.

 

 

IV SKYRIUS

TEISĖS IR PAREIGOS

 

19. Biblioteka turi teisę:

19.1. įgyvendindama tikslus ir funkcijas, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis, vykdyti projektinę veiklą, rengti ir dalyvauti įgyvendinant nacionalinius, tarptautinius, regioninius, savivaldybės finansuojamus projektus;

19.2. reikalauti iš fizinių ir juridinių asmenų atlyginti padarytą žalą už prarastus ar nepataisomai sugadintus dokumentus, įrangą ar kitą turtą;

19.3. siūlyti Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai steigti, pertvarkyti ar uždaryti filialus, renovuoti, modernizuoti patalpas;

19.4. rinkti ir tvarkyti asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka tik Bibliotekos reikmėms;

19.5. teikti mokamas, įskaitant neformaliojo švietimo, paslaugas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintu Mokamų paslaugų sąrašu. Paslaugų kainas nustato Bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

19.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

19.7. rengti, leisti ir platinti mokamus ir nemokamus leidinius, susijusius su Bibliotekos veikla;

19.8. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

19.9. steigti ir jungtis į nevyriausybines organizacijas, nario ar stebėtojo teisėmis dalyvauti kitų organizacijų veikloje, užsiimti kita veikla, netrukdančia vykdyti bibliotekos funkcijų ir uždavinių.

20. Biblioteka gali turėti Bibliotekos ženklą, emblemą, vėliavą, ekslibrisą, interneto svetainę ir kitą atributiką.

21. Biblioteka gali turėti ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

22. Biblioteka, įgyvendindama savo veiklos tikslus ir uždavinius, privalo:

22.1. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;

22.2. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

22.3. teikti Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms Bibliotekos veiklos planus, finansines ir kitas ataskaitas;

22.4. naudoti Savivaldybės, valstybės biudžeto ir už mokamas paslaugas gautas lėšas šiuose nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas;

22.5. viešai paskelbti šiuos nuostatus ir kitus Bibliotekos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

22.6. užtikrinti vartotojų saugumą ir saugias darbuotojų darbo sąlygas;

22.7. biblioteka gali turėti ir kitas teisės aktais numatytas pareigas.

 

 

V SKYRIUS

 TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI, NAUDOJIMO TVARKA IR KONTROLĖ

 

23. Biblioteka turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo ir panaudos teise įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Bibliotekos turtas negali būti parduotas, perleistas, įkeistas.

24. Biblioteka iš užimamų patalpų gali būti perkelta tik į geresnes už buvusias patalpas, tinkamas Bibliotekos funkcijoms vykdyti.

25. Bibliotekos lėšas sudaro:

25.1. Savivaldybės biudžeto lėšos;

25.2. Kultūros ministerijos lėšos dokumentų įsigijimui;

25.3. lėšos, skirtos tikslinėms programoms, projektams vykdyti;

25.4. Fizinių ir juridinių asmenų parama;

25.5. lėšos, gaunamos už mokamas paslaugas;

25.6. kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

26. Bibliotekai skirtos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Bibliotekos kontrolę vykdo Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, kitos institucijos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Biblioteka pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Bibliotekos nuostatai tvirtinami ir keičiami savininko teises ir pareigas  įgyvendinančios institucijos sprendimu.

 

                                                                           

Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos                                                      Danutė Tauginaitė

direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus pareigas

 

 

Į pradžią