Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 5-1583 2018-12-11
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 5-927 ,,DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                       

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

                                                                                                               

                                                                   ĮSAKYMAS                                                                

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 5-927 ,,DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio   d. Nr.5-

Tauragė

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“, Pavyzdinėmis tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 543 ,,Dėl Pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 993 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose“:

 1. P a k e i č i u  tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Tauragės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašą, patvirtintą Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 5-927 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto, tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu  19 punktą ir jį išdėstau taip:

,,19. Automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaita tvarkoma biudžetinės įstaigos vadovo nustatyta tvarka. Rekomenduojama biudžetinių įstaigų tarnybiniuose automobiliuose įrengti transporto stebėjimo ir kontrolės sistemas (toliau – GPS).“

1.2. Pakeičiu  21 punktą ir jį išdėstau taip:

,,21. Faktinė automobilio degalų naudojimo bazinė norma ir taikomas degalų naudojimo koeficientas (šaltuoju metų periodu, mieste, užmiestyje ir pan.) nustatomi:

21.1. automobilyje, kuriame yra įrengta degalų kontrolės sistema, fiksuojama pagal kontrolės sistemos parodymus;

21.2. automobilyje, kuriame nėra įrengta degalų kontrolės sistema, atlikus kontrolinį važiavimą.“

2. N u r o d a u:

2.1. paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje;

2.2. Bendrajam ir civilinės metrikacijos skyriui supažindinti su šiuo įsakymu savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių (skyrių), seniūnijų vadovus ir į struktūrinius padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                               Modestas Petraitis                                                         

 

Į pradžią