Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-207 2019-06-05
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 5 d. Nr. 1-207

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, Tauragės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Paskelbti  šį sprendimą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Dovydas Kaminskas         

______________

                             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                


PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. 1-207

 

APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašas (toliau –Aprašas) reglamentuoja nekilnojamojo turto, kuris yra apleistas ar neprižiūrimas, nustatymą, jo sąrašo sudarymo ir keitimo procedūras. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais teisės aktais. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

2. Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas (toliau – Sąrašas) tvirtinamas Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu.

3. Kai Apraše nurodytais atvejais asmenims, kurių nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas bus įrašomas į Sąrašą arba kurie pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą turi pareigą mokėti įrašyto į Sąrašą turto nekilnojamąjį turto mokestį (toliau – savininkas ar valdytojas) nėra galimybės informuoti registruotu paštu (nėra deklaruota gyvenamoji ar buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę nenurodant tikslaus adreso ir pan.), jam siųstina informacija paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatyta tvarka. Nuo šios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad savininkui ar valdytojui yra tinkamai įteikta Apraše nurodyta informacija.

 

II SKYRIUS

SĄRAŠO SUDARYMAS IR KEITIMAS

 

4. Į Savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamą Sąrašą įrašomas fizinių ir juridinių asmenų apleistas nekilnojamasis turtas, kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, yra apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu ir atitinka vieną arba kelis iš šių kriterijų:

4.1. patalpų ir statinių angos (durys, langai) yra užkaltos ar kitaip uždengtos, užrakintos ir ilgą laiką neatidaromos, patalpos yra tuščios, netvarkomos, neprižiūrimos, nevykdoma nuolatinė jų techninė priežiūra;

4.2. patalpos ir statiniai apleisti arba netvarkomi, t. y. apdegę, apgriuvę ar kitaip fiziškai pažeisti (atsiradusios deformacijos ar įtrūkimai statinio konstrukcijose, nesandari pastato stogo danga, pažeistas apskardinimas, atšokęs, ištrupėjęs, pastato fasado tinkas, plytos ar kitos sienų apdailos medžiagos, architektūros elementai, atviri langai, durys ar kitos angos, leidžiančios netrukdomai patekti į neprižiūrimą pastatą) ir netvarkomi, apleisti, neprižiūrimi arba neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo keliamų reikalavimų;

5. Į Sąrašą įrašomas nekilnojamasis turtas, kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 4 straipsniu, yra pripažįstamas mokesčio objektu ir nepatenka į šio įstatymo 7 straipsnyje išvardytų nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamų objektų sąrašą. Šis turtas yra apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu.

6. Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai (toliau – seniūnai) savo seniūnijų teritorijose pagal nustatytus kriterijus vizualiai įvertina nekilnojamojo turto būklę, identifikuoja statinius ir patalpas ir jų sąrašą iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. pateikia Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus atsakingam darbuotojui.

7. Seniūnai, sudarydami preliminarius Sąrašus, surenka šiuos duomenis apie nekilnojamąjį turtą: adresą, objekto unikalųjį numerį (jeigu žinomas), savininką ar valdytoją (jeigu žinomas), savininko gyvenamosios vietos adresą, statinio techninę būklę (nenaudojamas, avarinis, netvarkomas, apdegęs ir pan.), nurodo kriterijus, pagal kuriuos nekilnojamasis turtas bus įrašomas į Sąrašą, prideda turimą vaizdinę medžiagą (nuotraukos, žemėlapiai ir pan.).

8. Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus atsakingas darbuotojas, gavęs seniūnų informaciją, per 20 darbo dienų patikslina duomenis, sudaro bendrą Savivaldybės preliminarų Sąrašą.

9. Preliminarų Sąrašą Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus atsakingas darbuotojas iki rugsėjo 1 d. teikia svarstyti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai nuolatinei Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo komisijai (toliau – Komisija).

10. Komisija išnagrinėja sudarytą preliminarų Sąrašą ir registruotais laiškais per 10 darbo dienų informuoja savininkus, valdytojus ar jų įgaliotus asmenis apie ketinimą įrašyti į Sąrašą jų nekilnojamąjį turtą ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymą šiam turtui.

11. Savininkas, valdytojas ar jo įgaliotas asmuo per 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie jo valdomo nekilnojamojo turto ketinimą įrašyti į Sąrašą išsiuntimo dienos gali pateikti Komisijai dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamasis turtas nėra apleistas arba, kad atitikimas yra nulemtas vienos ar keleto šių aplinkybių:

11.1. kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas disponuoti nekilnojamuoju turtu (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui ar valdytojui dėl neteisėtos veikos, ir  įkeitimą ar hipoteką) ir turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (ar kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo nekilnojamuoju turtu, įsiteisėjimo;

11.2. dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų nekilnojamasis turtas buvo suniokotas, šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos ir nuo įvykio praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai;

11.3. nekilnojamojo turto savininkas ar valdytojas kreipėsi į kompetentingas institucijas dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo nekilnojamajam turtui statyti, rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti), remontuoti, griauti, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo arba teritorijų, kuriose yra nekilnojamasis turtas, planavimo ar projektavimo inicijavimo ir sąlygų šiems dokumentams rengti nustatymo ir nebuvo baigtas minėtų dokumentų derinimo procesas arba po atitinkamo sprendimo (išduoto statybą leidžiančio dokumento, specialiųjų architektūros reikalavimų, priimto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl teritorijos planavimo ar žemės sklypų formavimo pertvarkymo organizavimo) priėmimo praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai;

11.4. turtas buvo įsigytas ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius iki šio nekilnojamojo turto įrašymo į preliminarų Sąrašą dienos.

12. Komisija, susipažinusi su pateikta medžiaga, priima sprendimą dėl nekilnojamojo turto objektų išbraukimo ar palikimo preliminariame Sąraše.

13. Sąrašas nėra tikslinamas tuo pagrindu, kad turto nuosavybės teisės po Sąrašo sudarymo buvo perleistos kitam savininkui.

14. Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius kasmet iki lapkričio 30 d. teikia Savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl Sąrašo patvirtinimo (pakeitimo).

15. Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius registruotu laišku per 10 darbo dienų nuo Aprašo 14 punkte nurodyto Savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo dienos praneša įrašyto į Sąrašą nekilnojamojo turto savininkams ir valdytojams apie jų valdomo nekilnojamojo turto įrašymą į Sąrašą ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifo šiam turtui nustatymą.

16. Po Sąrašo patvirtinimo Savivaldybės administracijai gavus savininkų ar valdytojų prašymus dėl apleisto nekilnojamojo turto išbraukimo iš Sąrašo, seniūnija išnagrinėja turto savininko ar valdytojo prašyme išdėstytus motyvus, išsiaiškina, kokių imtasi veiksmų nekilnojamojo turto būklei pagerinti ir, įvertinusi Aprašo 11.111.4 papunkčiuose nurodytą informaciją, per 5 darbo dienas nuo turto savininko ar valdytojo prašymo gavimo dienos, ar išaiškėjus kitoms objektyvioms aplinkybėms nedelsiant pateikia Komisijai informaciją, kad nekilnojamasis turtas gali būti išbrauktas iš Sąrašo. Seniūnija ar Komisija, nusprendusi netenkinti turto savininko ar valdytojo pateikto prašymo, jį apie tai informuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

17. Komisijai nusprendus, kad nekilnojamasis turtas gali būti išbrauktas iš Sąrašo, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius per 10 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos nustatyta tvarka parengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Sąrašo pakeitimo ir teikia jį svarstyti Savivaldybės tarybai.

18. Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius registruotu laišku per 5 darbo dienas nuo Aprašo 17 punkte nurodyto Savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo dienos praneša nekilnojamojo turto savininkui ar valdytojui apie jo valdomo nekilnojamojo turto išbraukimą iš Sąrašo.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius, įsigaliojus Savivaldybės tarybos sprendimui dėl sąrašo tvirtinimo (pakeitimo), patvirtintą Savivaldybės tarybos sprendimo nuorašą per 10 darbo dienų pateikia Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

20. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_____________________________

Į pradžią