Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 5-1287 2019-11-19
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS ETIKOS BEI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS ETIKOS BEI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 19 d. Nr. 5-1287

Tauragė

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u Tauragės rajono savivaldybės administracijos veiklos etikos bei viešųjų ir privačių interesų derinimo taisykles (pridedama).

2. N u r o d a u:

2.1. Bendrajam ir civilinės metrikacijos skyriui su šiuo įsakymu supažindinti skyrių vedėjus, seniūnijų seniūnus ir į struktūrinius padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus;

2.2. skyrių vedėjams ir seniūnijų seniūnams su šiuo įsakymu supažindinti tiesiogiai sau pavaldžius valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

2.3. paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Modestas Petraitis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. lapkričio     d. įsakymu Nr. 5-

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS ETIKOS BEI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos veiklos etikos bei viešųjų ir privačių interesų derinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – apibrėžti veiklos ir elgesio principus, kurių turi laikytis valstybės tarnautojas bei darbuotojas, įgyvendindamas savo teises, vykdydamas teisės aktuose nustatytas pareigas bei funkcijas, ir didinti visuomenės pasitikėjimą valstybės tarnautojais bei darbuotojais, dirbančiais Savivaldybėje. Taisyklės nustato elgesio ir etikos normas, kurių privalo laikytis visi Savivaldybėje dirbantys asmenys, atlikdami tarnybines pareigas, kad išvengtų situacijų, kurios gali padaryti neigiamą poveikį valstybės ir vietos savivaldos prestižui, sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktus, taip pat įtvirtina draudimus vykdyti su viešuoju interesu nesuderinamą veiklą, siekti neteisėtos naudos sau ir (ar) sau artimiems asmenims arba sudaryti tokias galimybes kitiems asmenims.

2. Savivaldybėje dirbančių asmenų elgesys grindžiamas šiais etikos principais: atsakomybės, atvirumo, efektyvumo, kūrybingumo, lankstumo, lojalumo valstybei, nesavanaudiškumo, sąžiningumo ir nešališkumo, padorumo, pagarbos žmogui ir valstybei, politinio neutralumo profesionalumo, kaip jie apibūdinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. asmenys, dirbantys Savivaldybės administracijoje – Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir turintys administravimo įgaliojimus;

3.2. asmens, dirbančio Savivaldybėje, elgesys – valstybės tarnautojo ir darbuotojo tarnybinė veikla (veikimas arba neveikimas), atliekant įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas;

3.3. asmens, dirbančio Savivaldybėje, tarnybinė etika – Taisyklėse, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų tarnautojų veiklos ir etiško elgesio normų visuma;

3.4. dovana – bet kuris materialinę ir nematerialinę vertę turintis daiktas, paslauga, pramogos, vaišės, paskatinimas ar kita nauda, veltui ar už nerealiai mažą atlygį siūloma ar suteikiama asmeniui, dirbančiam Savivaldybėje, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu jo sprendimams, veiksmams ar neveikimui;

3.5. kyšis ‒ bet kokia turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui (materialios ar nematerialios, turinčios ekonominę vertę rinkoje ar tokios vertės neturinčios) forma išreikštas neteisėtas ar nepagrįstas atlygis už pageidaujamą teisėtą ar neteisėtą darbo pareigų atlikimą (neatlikimą);

3.6. Taisyklių reikalavimų pažeidimas – nusižengimas Taisyklėse nustatytiems reikalavimams, asmens, dirbančio Savivaldybėje, padarytas dėl jo kaltės;

3.7. pakartotinis pažeidimas – Taisyklėse nustatytų reikalavimų valstybės tarnautojo ar darbuotojo elgesiu pažeidimas, padarytas nepraėjus vieniems metams po kurio nors iš reikalavimų pažeidimo;

3.8. Savivaldybė – Tauragės rajono savivaldybė;

3.9. kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

TARNYBINIO ELGESIO REIKALAVIMAI

 

4. Asmuo, dirbantis Savivaldybėje, privalo:

4.1. savo pareigas atlikti vadovaudamasis Savivaldybės ir valstybės valdžios institucijų suformuotais tikslais ir kryptimis ir elgtis politiškai neutraliai;

4.2. sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai atlikti valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 5-648 patvirtintose Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose;

4.3. atlikdamas savo tarnybines pareigas vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija,  tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, tiesioginio vadovo užduotimis ir pavedimais, jei jie neprieštarauja įstatymams;

4.4. nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, susilaikyti nuo komentarų ir viešo požiūrio reiškimo, jei tai gali sukelti neigiamų padarinių, ir atlikdamas savo tarnybines pareigas nedaryti neteisėto poveikio kitiems asmenims;

4.5. rengdamas bei teikdamas dokumentų projektus įsigilinti į klausimo esmę, vengti skubotumo ir paviršutiniškumo, patikrinti, ar jie atitinka galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

4.6. stengtis būti savikritiškas, nevengti asmeninės atsakomybės už padarytas klaidas, pripažinti savo klaidas ir stengtis kuo greičiau jas ištaisyti;

4.7. savo profesinę kvalifikaciją kelti ne tik kaupdamas asmeninę patirtį, bet ir domėdamasis specialia literatūra, dalyvaudamas seminaruose, kursuose, nuolat tobulintis;

4.8. spręsdamas pavestus uždavinius, geranoriškai bendradarbiauti su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis;

4.9. savo elgesiu ir išvaizda tarnyboje ir viešajame gyvenime nediskredituoti Savivaldybės vardo, rodyti pavyzdį kitiems, laikytis visuotinai priimtų dorovės normų;

4.10. konfliktinėmis aplinkybėmis elgtis objektyviai ir nešališkai, išklausyti abiejų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo;

4.11. suteikti žmonėms informaciją apie jų teises, pareigas, galimybes ir galimus padarinius, nedarydamas įtakos žmogaus apsisprendimui;

4.12. užtikrinti priimamų sprendimų ir veiksmų viešumą, prireikus pateikti savo sprendimų priėmimo motyvus;

4.13. laikytis valstybinės kalbos reikalavimų, raštvedybos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių;

4.14. būti mandagus, paslaugus ir tvarkingas;

4.15. būti tolerantiškas, besąlygiškai gerbti visus asmenis, neatsižvelgiant į jų tautybę ar kilmę, lytį, socialinę padėtį, politinius, religinius, filosofinius ar kitus įsitikinimus;

4.16. nepiktnaudžiauti alkoholiu, nevartoti narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų ne gydymosi tikslais; darbo metu kilus pagrįstam įtarimui dėl galimo apsvaigimo nevengti neblaivumo patikrinimo, o nesutikus būti patikrintam per 1 valandą nuo atsisakymo pasitikrinti momento nuvykti į bet kurią stacionarią medicinos įstaigą pasitikrinti ir gavus (ne)blaivumą patvirtinančią pažymą pateikti ją Savivaldybės administracijos direktoriui.

 

III SKYRIUS

ASMENS, DIRBANČIO SAVIVALDYBĖJE, ELGESYS BENDRAUJANT SU BENDRADARBIAIS IR PAVALDINIAIS

 

5. Asmuo, dirbantis Savivaldybėje, privalo:

5.1. su bendradarbiais bendrauti pagarbiai ir taktiškai, vadovaudamasis principu, kad kiekvienas asmuo turi teisę turėti savo nuomonę visais klausimais;

5.2. stengtis, kad kolektyve vyrautų savitarpio pasitikėjimas, vengti bet kokių priekabiavimo formų: žeminimo, įžeidimo, kolegos darbo ar nuosavybės menkinimo, apkalbų ir šmeižimo, reputacijos menkinimo ir pan.;

5.3. atlikdamas pavestas užduotis ir nurodymus teikti kolegoms visą jiems pagal pareigines funkcijas žinotiną informaciją;

5.4. taktiškai informuoti kolegas apie pastebėtas jų padarytas klaidas, taip pat pateikti savo pastabas ar siūlymus dėl jų ištaisymo;

5.5. darbo metu kilusius tarpusavio nesutarimus su kitais tarnautojais ir darbuotojais geranoriškai spręsti savo pastangomis, o nepavykus kreiptis į tiesioginį vadovą;

5.6. laiku ir tiksliai vykdyti savo tiesioginio vadovo nurodymus ir pavedimus. Apie pavedimus ir nurodymus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams, tarnybiniu raštu pranešti aukštesnio lygio vadovui;

5.7. būti solidarus su kolegomis, ginti juos nuo nepagrįstos kritikos;

5.8. ne darbo metu patekęs į konfliktinę ar kitą situaciją, kuri gali sukelti visuomenės susidomėjimą ir teisinių padarinių, privalo nedelsiant apie tai pranešti savo tiesioginiam vadovui.

6. Savivaldybės administracijos direktorius, jo pavaduotojas, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir struktūrinių teritorinių padalinių (seniūnijų) vadovai ir jų pavaduotojai privalo:

6.1. duoti aiškius, suprantamus ir nedviprasmiškus pavedimus su aiškiai nustatytais jų įvykdymo terminais;

6.2. mandagiai bendrauti su pavaldiniais, netoleruoti asmens įžeidinėjimo ar žeminimo;

6.3. sukurti vadovaujamame kolektyve darbingą aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis;

6.4. pastabas dėl pavaldinių klaidų ir darbo trūkumų reikšti korektiškai, jei įmanoma,  nedalyvaujant kitiems asmenims;

6.5. stengtis paskirstyti tolygiai darbą kolektyve, kad būtų efektyviai panaudotos kiekvieno pavaldinio galimybės ir profesinė kvalifikacija;

6.6. viešai nereikšti savo simpatijų ir antipatijų pavaldiniams ir kitiems asmenims, dirbantiems Savivaldybėje;

6.7. skatinti pavaldinius rodyti iniciatyvą, reikšti savo nuomonę ir ją išklausyti;

6.8. objektyviai vertinti pavaldinių darbo rezultatus, deramai įvertinti pavaldinių darbo pasiekimus.

7. Asmuo, dirbantis Savivaldybėje, bendraudamas su vadovais, turi elgtis korektiškai ir pagarbiai, vykdyti teisėtus jų nurodymus. Pastebėjęs vadovo klaidą, asmuo, dirbantis Savivaldybėje, turi taktiškai apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą.

 

IV SKYRIUS

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO REIKALAVIMAI

 

8. Asmenys, dirbantys Savivaldybės administracijoje, privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka pateikdami privačių interesų deklaraciją Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinėje sistemoje (EDS).

9. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo:

9.1. suveda ir tvarko duomenis apie Savivaldybės administracijoje dirbančius asmenis Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje (PIDTIS);

9.2. padeda Savivaldybės administracijos direktoriui prižiūrėti, ar asmenys, dirbantys savivaldybės administracijoje, laiku ir tinkamai pateikia privačių interesų deklaracijas.

10. Savivaldybės administracijos padalinių vadovai privalo:

10.1. susipažinti su pavaldžių valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijose pateiktais duomenimis;

10.2. neskirti valstybės tarnautojams užduočių, susijusių su įstaigomis, įmonėmis, kuriose jie turi privačių interesų (akcijos, artimų asmenų darbas, narystė ir pan.), ar kitų užduočių, galinčių sukelti interesų konfliktą;

10.3. jei valstybės tarnautojas nepaiso jam pateiktų rekomendacijų, inicijuoti jo nušalinimą nuo tam tikrų klausimų sprendimo procedūrų ir, esant pagrindui, inicijuoti jo tarnybinės veiklos patikrinimą;

10.4. esant abejonių dėl interesų konflikto buvimo ar dėl kitų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų praktinio taikymo, konsultuotis su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija.

11. Asmenys, dirbantys Savivaldybės administracijoje, privalo nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus (visose stadijose), kad ir kaip tas sprendimas būtų įvardijamas (pasitarimas, neformali konsultacija, klausimo pristatymas ar pan.), kurie sukelia interesų konfliktą, ir nedaryti jokios įtakos kitų asmenų priimamiems sprendimams.

12. Asmenys, dirbantys Savivaldybės administracijoje, turi tinkamai atlikti pareigą nusišalinti:

12.1. atsiradus interesų konfliktą keliančioms privačių interesų deklaracijoje nenurodytoms aplinkybėms, nedelsiant papildyti privačių interesų deklaraciją. Papildžius privačių interesų deklaraciją, apie tai nedelsiant informuoti savo tiesioginį vadovą;

12.2. prieš pradedant interesų konfliktą sukeliančio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu apie interesų konfliktą raštu pranešti tiesioginiam vadovui arba kolegialios institucijos vadovui, o žodžiu – kitiems sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo ar kito klausimo sprendimo procedūroje dalyvaujantiems asmenims;

12.3. nedalyvauti interesų konfliktą sukeliančio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrose (esant kolegialiam svarstymui, išeiti iš kabineto, patalpos, posėdžių salės ir pan.).

 

 

 

 

V SKYRIUS

ELGESIO REILALAVIMAI, KAI YRA SIŪLOMAS AR DUODAMAS KYŠIS

 

13. Asmuo, dirbantis Savivaldybėje, gavęs pasiūlymą priimti kyšį, taip pat gavęs pasiūlymą paveikti kitą valstybės tarnautoją (darbuotoją), kad šis veiktų arba neveiktų, privalo:

13.1. nepriimti kyšio, nepriklausomai nuo jo vertės;

13.2. jei yra galimybė, padaryti pokalbio garso ir (ar) vaizdo įrašą;

13.3. aiškiai pareikšti ir savo elgesiu parodyti interesantui, kad netoleruoja jokių nepagrįstų atlygių ir dovanų;

13.4. paaiškinti interesantui, kad jo veiksmai gali būti vertinami kaip nusikalstami ir užtraukti baudžiamąją atsakomybę;

13.5. įspėti interesantą, kad apie kyšio siūlymą bus informuota policija interesantui neatsisakius savo ketinimų, jei yra galimybė, neleisti pasišalinti ir skubiai telefonu informuoti tiesioginį vadovą arba policiją;

13.6. belaukiant atvykstančių policijos pareigūnų išlaikyti rimtį, laikinai neaptarnauti kitų interesantų.

14. Jei neteisėtas atlygis buvo pasiūlytas ar pažadėtas elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis (socialinių tinklų paskyrose), asmuo, dirbantis Savivaldybėje, privalo imtis priemonių išsaugoti įrodymus, neištrinti elektroninio laiško, SMS pranešimų, padaryti monitoriaus nuotrauką su matomu tekstu, esant galimybei, daryti pokalbių su neteisėtą atlygį siūlančiu asmeniu garso įrašus. Apie tai informuoti tiesioginį vadovą.

15. Jei neteisėtas atlygis buvo atsiųstas anonimiškai pašto siunta ar per kurjerį, asmuo, dirbantis Savivaldybėje, privalo padaryti siuntos išpakavimo ir jos turinio nuotraukas. Apie tai informuoti tiesioginį vadovą.

16. Asmens, dirbančio Savivaldybėje, tiesioginis vadovas, gavęs iš pavaldinio informaciją apie tai, kad jam yra siūlomas arba duotas kyšis arba siūloma paveikti kitą asmenį, dirbantį Savivaldybėje, kad šis veiktų arba neveiktų, privalo:

16.1. skubiai imtis priemonių, kad interesantas negalėtų pasišalinti;

16.2. telefonu informuoti policiją;

16.3. sudaryti pavaldiniui galimybę iki atvykstant policijos pareigūnams laikinai neaptarnauti kitų interesantų, esant galimybei, parašyti trumpą paaiškinimą.

17. Asmens, dirbančio Savivaldybėje, tiesioginis vadovas, gavęs iš pavaldinio informaciją apie tai, kad neteisėtas atlygis buvo pasiūlytas ar pažadėtas elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis, telefonu ar raštu informuoja apie tai policiją.

 

 

 

VI SKYRIUS

KONFIDENCIALUMAS

 

18. Asmuo, dirbantis Savivaldybėje, privalo:

18.1. neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) tarnybos metu, jos neatskleisti ir neperduoti asmenims, neturintiems teisės jos sužinoti;

18.2. dokumentuose ir kompiuterinėse laikmenose esančios informacijos nenaudoti savo šeimos narių, kitų asmenų, verslo, materialiniams ar kitiems poreikiams tenkinti;

18.3. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti jam pateiktų dokumentų ir informacijos kompiuterinėse laikmenose saugumą;

18.4. griežtai laikytis valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios ir kitos neskelbtinos informacijos apsaugos reikalavimų;

18.5. saugoti bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją ir jokia forma šios informacijos neviešinti ir neplatinti, išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus atvejus.

 

VII SKYRIUS

TAISYKLIŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ

 

19. Asmens, dirbančio Savivaldybėje, atsakomybę lengvina tai, kad jis:

19.1. pripažįsta kaltę;

19.2. padeda išaiškinti tiesą tarnybinio nusižengimo ar darbo drausmės pažeidimo tyrimo metu;

19.3. pirmą kartą per metus padarė Taisyklių reikalavimų pažeidimą;

19.4. pats praneša apie padarytą pažeidimą;

19.5. savo noru pašalino padarytą žalą ar atlygino nuostolius.

20. Asmens, dirbančio Savivaldybėje, atsakomybę sunkina tai, kad jis:

20.1. padarė pakartotinį pažeidimą;

20.2. pažeidimą padarė būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų;

20.3. elgėsi pažeisdamas viešąjį interesą ar dėl savanaudiškų paskatų.

21. Asmens, dirbančio Savivaldybėje, elgesys, pažeidžiantis Taisyklių reikalavimus, yra neteisėtas, todėl yra pagrindas taikyti tarnybinę ar drausminę atsakomybę.

22. Taisyklių reikalavimų pažeidimams ištirti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaryta komisija. Gavęs informaciją žodžiu ar raštu ar pats nustatęs, kad asmuo, dirbantis Savivaldybėje, galimai pažeidė Taisyklėse nustatytus etikos principus, tiesioginis vadovas, Savivaldybės administracijos direktorius ar sudaryta komisija inicijuoja tarnybinio nusižengimo ar darbo drausmės pažeidimo tyrimą. Savivaldybės administracijos direktorius, esant pagrindui, paveda atsakingam struktūriniam padaliniui atlikti tyrimą dėl galimo tarnybinio nusižengimo ar darbo drausmės pažeidimo.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Laikytis Taisyklių elgesio normų reikalavimų – kiekvieno asmens, dirbančio Savivaldybėje, pareiga ir garbės reikalas, o jų pažeidimas užtraukia moralinę ir įgaliotų asmenų sprendimu tarnybinę ir drausminę atsakomybę.

24. Asmuo, dirbantis Savivaldybėje, turi laikytis ne tik Taisyklių reikalavimų, bet ir kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės etikos normų. 

25. Pažeidus Taisyklių reikalavimus taikoma asmeninė atsakomybė.  

26. Ginčai, kilę dėl tarnybinės ar drausminės atsakomybės taikymo pažeidus Taisyklių reikalavimus, nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

________________________________

Į pradžią