Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-112 2020-04-22
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS MUZIKOS MOKYKLOS IR TAURAGĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO REORGANIZAVIMO (1 PRIEDAS)

PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. 1-

 

TAURAGĖS MENO MOKYKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tauragės meno mokyklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Tauragės meno mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą, ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, įstaigos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimo į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, įstaigos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

            2. Oficialusis įstaigos pavadinimas – Tauragės meno mokykla. Trumpasis pavadinimas – Meno Mokykla. Tauragės meno mokykla įregistruota juridinių asmenų registre. Identifikavimo kodas.

            3. Tauragės meno mokykla įsteigta 2020 m. rugpjūčio 31 d.

            4. Tauragės meno mokyklos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 950. Priklausomybė – savivaldybės mokykla, kodas 20.

            5. Tauragės meno mokyklos savininkas – Tauragės rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 111107410, adresas Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė.

            6. Tauragės meno mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Tauragės rajono savivaldybės taryba, Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė. Savivaldybės taryba:

            6.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;

            6.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Meno mokyklos vadovą;

            6.3. priima sprendimą dėl Meno mokyklos reorganizavimo ar likvidavimo;

            6.4. priima sprendimą dėl Meno mokyklos filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;

            6.5. sprendžia kitus įstatymuose ir Meno mokyklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Mokyklos veiklos koordinatorius – Tauragės rajono  savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

            8. Tauragės meno mokyklos buveinė – Dariaus ir Girėno g. 5, LT-72215 Tauragė.

            9. Mokyklos grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, kodas – 3160 ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla, kodas –3162.

10. Mokyklos tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, kodas – 3161 ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla, kodas – 3162.

11. Mokyklos pagrindinė paskirtis – vaikų meninis ugdymas pagal formalųjį švietimą papildančias ir neformaliojo švietimo programas. Mokykla vykdo šias programas:

11.1. formalųjį švietimą papildančio ugdymo:

            11.1.1. pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo;

            11.1.2. pradinio ir pagrindinio dailės ugdymo;

11.1.3. pradinio ir pagrindinio šokio ugdymo;

11.1.4. pradinio ir pagrindinio teatrinio ugdymo;

            11.2. neformaliojo švietimo.

      12. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

      12.1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyto pavyzdžio neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas;

      12.2. Mokyklos direktoriaus nustatyto pavyzdžio Mokyklos pažyma.

13. Mokymo kalba – lietuvių, kodas lit.

14. Mokymo formos – grupinio mokymosi, pavienio mokymosi.

      15. Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, individualus, savarankiškas.

            16. Tauragės meno mokykla turi skyrių, kurio pavadinimas Tauragės meno mokyklos Skaudvilės skyrius, trumpasis pavadinimas – Skaudvilės skyrius. Įsteigimo data – 1989 m. rugsėjo 1 d.; buveinė: Mokyklos skg. 4, Skaudvilė, LT-73423 Tauragės r. savivaldybė.

      17. Skyriaus mokymo kalba – lietuvių, kodas lit.

      18. Skyriaus mokymo formos – grupinio mokymosi, pavienio mokymosi.

      19. Skyriaus mokymo proceso organizavimo būdai - kasdienis, individualus, savarankiškas.

            20. Skyrius vykdo šias programas:

            20.1. formalųjį švietimą papildančio ugdymo:

20.1.1. pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo;

20.1.2. pradinio ir pagrindinio dailės ugdymo;

20.1.3. pradinio ir pagrindinio šokio ugdymo;

20.1.4. pradinio ir pagrindinio teatrinio ugdymo;

      20.1.5. neformaliojo švietimo.

      21. Skyriaus mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

      21.1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyto pavyzdžio neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas;

      21.2. Mokyklos direktoriaus nustatyto pavyzdžio Mokyklos pažyma.

      22. Kitos Mokyklos paskirtys – suaugusiųjų švietimas pagal neformaliojo švietimo programas.

23. Tauragės meno mokykla turi patalpas:

23.1. Dariaus ir Girėno g. 11A, LT-72215 Tauragė;

            23.2. Veringos g. 9, Visbarų kaime, Žygaičių seniūnija, Tauragės r. sav.

24. Tauragės meno mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

            25. Tauragės meno mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

            26. Tauragės meno mokyklos veiklos rūšys:

26.1. pagrindinė veiklos rūšis – formalųjį švietimą papildantis ugdymas ir neformalus švietimas;

26.2. kitos veiklos rūšys:

26.2.1. vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20);

26.2.2. kitas mokymas (85.5);

            26.2.3. kultūrinis švietimas, kodas (85.52);

            26.2.4. kitas, niekur nepriskirtas švietimas (85.59);

26.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas (85.60);

26.2.6. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90.0);

26.2.7. scenos pastatymų veikla (90.01);

26.2.8. scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla (90.02);

26.2.9. muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma (77.29.30);

26.2.10. meninė kūryba (90.03);

26.2.11. meno įrenginių eksploatavimo veikla (90.04);

26.2.12. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas (91.01);

26.2.13. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93);

26.2.14. kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99).

27. Tauragės meno mokyklos veiklos tikslaiper kompetencijų įgijimą tenkinti ugdytinių (vaikų, jaunimo, suaugusiųjų) meninio pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius; sudaryti sąlygas įgyti muzikos, dailės, šokio ir bendrosios kultūros kompetencijas vykdant kryptingas trumpalaikes ir ilgalaikes programas.

28. Tauragės meno mokyklos veiklos uždaviniai:

28.1.  sudaryti sąlygas priimtiems į Mokyklą ugdytiniams įgyti muzikos, dailės ir šokio pažinimo pagrindus, plėtojant kompetencijas per individualų saviraiškos poreikių tenkinimą bei padėti užtikrinti jų tęstinumą aukštesnio profilio meninio ugdymo institucijose;

28.2. rengti asmenį atsakingam savarankiškam gyvenimui, padėti jam išplėtoti savo prigimtines kūrybines galias;

28.3. mokyti suprasti bendražmogiškąsias vertybes ir jomis grįsti gyvenimą;

28.4. saugoti asmens tautinę tapatybę perteikiant mokiniams lietuvių tautinės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistines kultūros vertybes, ugdyti aktyvius Lietuvos valstybės piliečius;

28.5. organizuoti mokytojų ir kitų specialistų, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

28.6. užtikrinti ugdymo kokybę;

28.7. sudaryti sąlygas mokinių ir bendruomenės narių nuolatiniam neformaliam ugdymuisi, metodinių bei kultūrinių renginių organizavimui;

28.8. organizuoti profesinio tobulėjimo renginius kitų mokyklų pedagogams;

28.9. bendradarbiauti su užsienio, šalies, miesto švietimo ir kultūros įstaigomis, plėtoti kultūrinius mainus.

29. Tauragės meno mokyklos funkcijos:

29.1. užtikrina sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

29.2. individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą skirtingų gebėjimų ugdytiniams;

29.3. siūlo ugdymo programas;

29.4. konsultuoja mokymo (-si) metodų, įvairių muzikos ir meno dalykų metodikos klausimais;

29.5. rengia seminarus mokytojams, švietėjiškus užsiėmimus vaikams ir suaugusiems;

29.6. inicijuoja, organizuoja bendrus projektus su šalies ir užsienio muzikos ir meno mokyklomis bei menininkais;

29.7. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;

29.8. inicijuoja ir rengia šalies bei tarptautinius seminarus – praktikumus, konkursus, parodas, festivalius; vykdo šalies ir tarptautinius švietimo, kultūros ir meninius projektus;

29.9. sudaro sąlygas ugdytiniams perimti lietuvių tautos ir Europos kultūros pagrindus;

29.10. formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį;

29.11. teikia informaciją visuomenei apie pasirinkimo galimybes, programas;

29.12. viešai žiniasklaidos priemonėse skelbia apie ugdytinių priėmimo sąlygas į Mokyklą;

29.13. skleidžia ilgametės Mokyklos veiklos suformuotą metodinę patirtį;

29.14. taiko Mokyklos tikslus ir uždavinius atitinkančius vertinimo modelius;

29.15. organizuoja ir vykdo ugdymo programų tarpinius ir baigiamuosius žinių patikrinimus;

29.16. sudaro mokymo (-si) sutartis su tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą) ir vykdo sutartus įsipareigojimus;

29.17. tvarko Mokyklos ugdytinių duomenis;

29.18. vykdo ugdymo (-si) stebėseną;

29.19. nustato ugdymo organizavimo tvarką, kurią reglamentuoja pamokų ir renginių tvarkaraščiai;

29.20. vykdo švietėjiškas, kultūrines ir metodines funkcijas;

29.21. sudaro sąlygas Mokykloje dirbančių pedagogų profesiniam tobulėjimui;

29.22. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

29.23. vykdo kitas įstatymų, kitų teisės aktų ir steigėjo nustatytas funkcijas.

30. Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro nustatyta tvarka. Mokyklos pažymėjimai – Mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka.

31. Tauragės meno mokykloje gali veikti formalios ir neformalios mokinių, jaunimo ir suaugusių organizacijos, kurios skatina mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėja kultūrinę bei socialinę brandą, padeda tenkinti jų saviugdos ir saviraiškos poreikius. Šių organizacijų veikla neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams. Tauragės meno mokykloje veikiančioms organizacijoms padedama sudaryti veiklos sąlygas. Šias organizacijas gali finansuoti ir kitais būdais remti valstybė, rajono savivaldybė ar kiti fiziniai bei juridiniai asmenys.

 

III SKYRIUS

MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

32. Tauragės meno mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

32.1. parinkti ugdymo(si) metodus ir veiklos būdus;

32.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius;

32.3. bendradarbiauti su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

32.4. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti rajono, šalies ir tarptautiniuose projektuose;

32.5. suderinusi su steigėju, nustatyti įstaigos vidaus struktūrą;

32.6. suderinusi su steigėju, steigti filialus;

32.7. sudaryti formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo programas bei pasirinkti programų perteikimo būdus, užtikrinant programos turinio lankstumą ir variantiškumą;

32.8. sudaryti mokymo, bendradarbiavimo, bendros veiklos ir kitas sutartis, priimti įsipareigojimus;

32.9. teikti fiziniams ir juridiniams asmenims paslaugas pagal savo kompetenciją, susijusią su pagrindine Mokyklos veikla, atlikti sutartinius darbus;

32.10. užmegzti ryšius su giminingomis įstaigomis šalyje ir kitose valstybėse (keistis specialistais ir moksleiviais);

32.11. savininkui pritarus, jungtis į Formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo veiklą vykdančių įstaigų asociacijas;

32.12. nustatyti mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą dydį, mokesčių lengvatų taikymo sistemą, kitų teikiamų paslaugų įkainius ir pateikti juos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai tvirtinti, o gautas lėšas įtraukti į nebiudžetinę sąskaitą ir naudoti išlaidoms, susijusioms su Mokyklos veikla;

32.13. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

32.14. naudotis kitomis teisėmis, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

33. Tauragės meno mokyklos pareigos:

33.1. užtikrinti Mokyklos tikslų, uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą;

33.2. sudaryti sąlygas įvairių poreikių mokinių ugdymui (-si);

33.3. teikti informaciją apie Mokyklą, vykdomas švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, mokinių priėmimo į Mokyklą sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, Mokyklos veiklos kokybės vertinimo rezultatus ir pasiekimus;

34. Mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.

 

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

            35. Tauragės meno mokyklos veikla organizuojama pagal:

35.1. Tauragės meno mokyklos direktoriaus patvirtintą strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusios Tauragės meno mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo;

35.2. Tauragės meno mokyklos direktoriaus patvirtintą Tauragės meno mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Tauragės meno mokyklos taryba;

35.3. Tauragės meno mokyklos direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusios Tauragės meno mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo.

36. Tauragės meno mokyklai vadovauja direktorius, kurį viešo konkurso būdu į pareigas penkeriems metams skiria ir iš jų atleidžia teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. 

37. Mokyklos direktorius yra pavaldus Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai insitucijai bei atskaitingas Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai insitucijai ir merui.

38. Tauragės meno mokyklos direktoriaus funkcijos, organizuojant ir koordinuojant Mokyklos veiklą:

   38.1. suderinęs su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar jos įgaliotu asmeniu

tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

38.2. nustato direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis;

            38.3. nustato direktoriaus pavaduotojams metines veiklos užduotis ir atlieka jų veiklos vertinimo procedūras Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

38.4. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, skatina juos. Pasirinkta forma informuoja darbuotojus, padarius darbo pareigų pažeidimą, kuris nepriskirtas prie šiurkščių pažeidimų, ir kartu nurodo atleidimo už ateityje pakartotiną pažeidimą pasekmę;

38.5. priima mokinius savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos patvirtinta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

38.6. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, tvirtina mokinių elgesio taisykles, jose nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

38.7. tvirtina Tauragės meno mokyklos darbuotojų veiklą reglamentuojančias tvarkas ir taisykles;

38.8. suderinęs su Tauragės meno mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;

38.9. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymo(si) ir darbo sąlygas;

38.10. vadovauja rengiant ir įgyvendinant Tauragės meno mokyklos strateginį planą, metinės veiklos planą, organizuoja ir koordinuoja veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, tikslui ir uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina veiklą, intelektinius ir materialinius išteklius;

38.11. kiekvienais metais Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka teikia Mokyklos tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą;

38.12. leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

38.13. sudaro komisijas, darbo grupes Tauragės meno mokyklos funkcijoms atlikti;

38.14. sudaro Tauragės meno mokyklos vardu sutartis mokyklos funkcijoms atlikti;

38.15. organizuoja Tauragės meno mokyklos asmens duomenų apsaugą ir dokumentų saugojimą bei valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

38.16. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja;

38.17. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais ir informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

38.18. sudaro sąlygas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui;

38.19. inicijuoja Tauragės meno mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

38.20. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

38.21. atstovauja Tauragės meno mokyklą kitose institucijose;

38.22. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

38.23. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams.

39. Mokyklos direktorius atsako už:

39.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, nustatytų Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus;

39.2. informacijos skelbimą apie Mokykloje vykdomas švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Mokyklos išorinio vertinimo rezultatus, Mokyklos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;

39.3. demokratinį Mokyklos valdymą, Pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus;

39.4. Mokyklos bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

39.5. Mokyklos finansinę veiklą, svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Mokyklos lėšų

(įskaitant lėšas, skirtas Mokyklos darbuotojų darbo užmokesčiui), turto naudojimą ir disponavimą juo;    

39.6. Mokyklos savininko sprendimų įgyvendinimą.

            40. Už šių nuostatų 31 punkte išvardytų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą direktoriui gali būti taikoma drausminė ar kitokia atsakomybė teisės  aktų nustatyta tvarka.

            41. Laikinai direktoriaus nesant mokykloje, sergant, išvykus į komandiruotę, atostogų metu jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kurio pareigybės aprašyme numatyta pavaduoti direktorių.

 

V SKYRIUS

MOKYKLOS SAVIVALDA

 

 

 42. Mokyklos taryba  – aukščiausioji Tauragės meno mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) svarbiausiems Mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Mokyklos tarybos nuostatus tvirtina pati taryba savo posėdyje. Mokyklos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams.

             43. Mokyklos taryba renkama vienai kadencijai, kurios trukmė treji metai. Ją sudaro septyni nariai: trys Mokyklos mokytojų tarybos išrinkti atstovai, du Mokyklos mokinių išrinkti atstovai ir du mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) išrinkti atstovai. Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

             44. Į Mokyklos tarybą 2 tėvus deleguoja tėvų atstovų susirinkimas, 3mokytojus – mokytojų taryba, 2 mokinius – mokinių atstovų susirinkimas.

45. Nutrūkus Mokyklos tarybos nario įgaliojimams anksčiau, negu baigiasi kadencija, naują Mokyklos tarybos narį likusiam kadencijos laikotarpiui skiria grupė, skyrusi Mokyklos tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko. Mokyklos tarybos narys pareigas pradeda eiti tada, kai apie jo paskyrimą paskelbia Mokyklos tarybos pirmininkas.

46. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas tarybos narių balsų dauguma pirmajame tarybos posėdyje. Tarybos pirmininku negali būti Mokyklos direktorius. Direktorius tarybos veikloje dalyvauja stebėtojo teisėmis.

47. Mokyklos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus – mokslo metų pradžioje ir jų pabaigoje. Mokyklos tarybos posėdžius šaukia tarybos pirmininkas. Neeilinis posėdis taip pat gali būti sušauktas ne mažiau kaip 2/3 Mokyklos tarybos narių iniciatyva. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau 2/3 visų Mokyklos tarybos narių. Tarybos nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Į Mokyklos tarybos posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, Mokyklos darbuotojai bei kiti suinteresuoti asmenys.

48. Steigėjui nustačius, kad Mokyklos tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams, Savivaldybės tarybos sprendimams ir kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojamiems teisės aktams, siūloma Mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Mokyklos veiklą reglamentuojamiems dokumentams, direktorius prašo svarstyti iš naujo. Reikalui esant, svarbūs sprendimai patvirtinami direktoriaus įsakymu.

49. Tauragės meno mokyklos taryba:

            49.1. teikia siūlymus administracijai dėl Tauragės meno mokyklos veiklos krypčių ir ugdymo(si) problemų sprendimo būdų, programų, projektų rengimo;

            49.2. dalyvauja sprendžiant vaikų ir jaunimo formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo proceso tobulinimo klausimus;

49.3. pritaria Tauragės meno mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai, nuostatams, darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo organizavimo planui ir tvarkai;

            49.4. įvertina Mokyklos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir sprendimą dėl direktoriaus įvertinimo pateikia Savivaldybės tarybai Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

            49.5. pareiškia nuomonę mokytojams atestuojantis;

49.6. skiria tėvų atstovus į mokytojų atestacijos komisiją;

49.7. inicijuoja Tauragės meno mokyklos bendruomenės ir Tauragės rajono visuomenės bendradarbiavimą;

            49.8. svarsto Mokyklos struktūros pakeitimo klausimus;

            49.9. svarsto Mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri įstaigos ūkinę-finansinę veiklą, inicijuoja papildomų lėšų paieškos galimybes;

            49.10. svarsto mokesčių lengvatų taikymo klausimus.

            50. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.         51. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai.

52. Eiliniai Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 mokytojų.

53. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma, balsams pasiskirsčius po lygiai, pirmininko balsas yra lemiamas.

54. Į posėdžius gali būti kviečiami Mokyklos tarybos atstovai, kitų suinteresuotų institucijų atstovai.

55. Mokytojų taryboje svarstomus klausimus rengia Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai, skyrių vedėjai, metodinių grupių pirmininkai ir kiti Mokyklos bendruomenės nariai, pasitelkę mokytojus bei kitus Mokykloje dirbančius specialistus.

            56. Mokyklos mokytojų taryba:

            56.1. inicijuoja Mokyklos kaitos procesus;

            56.2. aptaria, svarsto švietimo raidos klausimus, Tauragės meno mokyklos švietimo politikos nuostatas, pedagoginės veiklos formas ir metodus;

            56.3. aptaria Tauragės meno mokyklos strateginį planą, formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformalaus švietimo strategijas;

            56.4. svarsto formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokinių veiklos rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, optimalių ugdymosi sąlygų sudarymo galimybes, ugdymo turinio atnaujinimą;

            56.5. tiria, analizuoja ir teikia siūlymus dėl naujų Mokyklos veiklos sričių;

            56.6. svarsto Mokyklos mokinių, dalyvaujančių formalųjį švietimą papildančio ugdymo programose, kėlimo į aukštesnes klases, pažangos ir pasiekimų vertinimo, mokinių pašalinimo iš Tauragės meno mokyklos, mokinių skatinimo ir kitus klausimus;

            56.7. teikia siūlymus dėl mokytojų atestacijos;

            56.8. svarsto, vertina švietimo programas ir teikia pasiūlymus dėl šių programų turinio bei jų įgyvendinimo tobulinimo;

            56.9. inicijuoja, svarsto ir priima sprendimus dėl formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo proceso organizavimo;

56.10. teikia siūlymus ir padeda juos įgyvendinti organizuojant ir puoselėjant Tauragės meno mokyklos kolektyvo tradicijas;

56.11. svarsto ugdymo turinio planavimo laikotarpius ir formas;

56.12. aptaria programų rengimo principus ir tvarkas;

56.13. teikia pasiūlymus dėl ugdomosios veiklos nuo birželio 1 d. iki mokslo metų pabaigos.

            57. Mokyklos metodinė taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija, kuri nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Mokykloje, teikia direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo.

            58. Metodinę tarybą sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, metodinių grupių pirmininkai. Metodinei tarybai vadovauja, jos veiklą koordinuoja direktoriaus paskirtas jo pavaduotojas ugdymo klausimais.

            59. Metodinės tarybos sudėtį trejiems mokslo metams tvirtina Mokyklos direktorius. Metodinės tarybos sekretorius renkamas atviru balsavimu metodinės tarybos pirmajame posėdyje.

            60. Posėdžius šaukia metodinės tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.

61. Nutarimai priimami metodinės tarybos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti forminami Mokyklos direktoriaus įsakymu.

62. Metodinė taryba:

62.1. dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;

            62.2. koordinuoja Mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;

            62.3. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;

            62.4. prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei jų praktinę veiklą.

            63. Metodinė taryba dirba pagal Metodinės tarybos nuostatus, patvirtintus Mokyklos direktoriaus.

            64. Metodinė grupė – vieno ar kelių mokymo dalykų mokytojų grupė, kuriai vadovauja šios grupės išrinktas pirmininkas. Grupės veikla skirta mokomojo dalyko(ų) metodiniams klausimams spręsti. Metodinės grupės pirmininkai renkami trejiems mokslo metams. Metodinės grupės posėdžiai protokoluojami.

            65. Metodinė grupė:

65.1. nagrinėja dalyko(ų) ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijos klausimus, nustato grupės metodinės veiklos prioritetus;

65.2. nagrinėja dalyko(ų) ugdymo programas, aprobuoja ugdymo teminius planus ir teikia rekomendacijas Mokyklos vadovui dėl jų tvirtinimo;

65.3. teikia siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais direktoriui, metodinei tarybai, mokyklos mokytojų tarybai;

            65.4. sprendžia kitus su dalyko(ų) mokymo ir metodine veikla susijusius klausimus.

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

66. Darbuotojai į darbą Tauragės meno mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

            67. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

            68. Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų veiklos vertinimas ir atestacija vykdoma bei jų kvalifikacija keliama Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

            69. Mokykla patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka.

70. Mokyklos lėšos:

70.1. valstybės biudžeto specialiųjų dotacijų Tauragės rajono savivaldybės biudžetui skirtos  lėšos ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos pagal patvirtintas sąmatas;

70.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

70.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais  perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

70.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos;

70.5. lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

71. Mokyklos buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

72. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

73. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            74. Informacija visuomenei apie Mokyklos veiklą teikiama Mokyklos interneto svetainėje, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka Mokyklos savininko interneto svetainėje.

75. Pranešimai, kuriuos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ar šiais Nuostatais reikia paskelbti viešai, skelbiami valstybės įmonės Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“

76. Tauragės meno mokyklos nuostatus, jų pakeitimus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

77. Tauragės meno mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Tauragės meno mokyklos direktoriaus ar Tauragės meno mokyklos tarybos iniciatyva.

            78. Tauragės meno mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma, struktūros pertvarka vykdoma  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

 

________________________

Dokumento priedai:
1-112 - DĖL TAURAGĖS MUZIKOS MOKYKLOS IR TAURAGĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO REORGANIZAVIMO (2 PRIEDAS)
1-112 - DĖL TAURAGĖS MUZIKOS MOKYKLOS IR TAURAGĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO REORGANIZAVIMO
Į pradžią