Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-196 2020-06-30
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO TEIKTI PARAIŠKAS Saulės FOTOVOLTINĖMS ELEKTRINĖMS ĮRENGTI

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. TSP-196

Tauragė

 

 
 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“, 1.2.1 papunkčiu, įgyvendindama Tauragės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 metams, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 1-667 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“, 3 prioriteto „Subalansuota savivaldybės teritorijos infrastruktūros plėtra“ 3.2.4.1 priemonę ,,Alternatyvių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą gamybos ir skirstymo skatinimas“, Tauragės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad Tauragės lopšelis-darželis ,,Kodėlčius“, Tauragės šeimos gerovės centras, Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla ,,Pušelė“ ir Tauragės sporto centras (toliau – Įstaigos) teiktų paraiškas dėl saulės fotovoltinių elektrinių įrengimo projektų (toliau – Projektai) finansavimo pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“.

2. Skirti Įstaigoms iš Tauragės rajono savivaldybės 2021–2022 metų biudžetų lėšų Projektams įgyvendinti ne mažiau kaip po 20 proc. patvirtintų Įstaigoms tenkančių Projektų biudžetų lėšų.

3. Sumokėti netinkamas finansuoti Projektų išlaidas, tačiau Projektams įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia Projektų finansavimas.

4. Įpareigoti Įstaigų direktorius pateikti paraiškas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nustatytais terminais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

 

Administracijos direktorius                                                                

 

Modestas Petraitis                                                                                                                         

 

Parengė

 

Andrius Laucius

Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistas

Tel. 8 672 29 843, el. p. andrius.laucius@taurage.lt

 

Dokumento priedai:
TSP-196 - DĖL PRITARIMO TEIKTI PARAIŠKAS SAULĖS FOTOVOLTINĖMS ELEKTRINĖMS ĮRENGTI (PRIEDAS)
TSP-196 - DĖL PRITARIMO TEIKTI PARAIŠKAS SAULĖS FOTOVOLTINĖMS ELEKTRINĖMS ĮRENGTI (PRIEDAS)
TSP-196 - DĖL PRITARIMO TEIKTI PARAIŠKAS SAULĖS FOTOVOLTINĖMS ELEKTRINĖMS ĮRENGTI (PRIEDAS)
Į pradžią