Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-243 2020-09-09
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI  JUO PATIKĖJIMO TEISE TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LAUKSARGIŲ SENIŪNIJAI

 

2020 m. rugsėjo 9 d. Nr. TSP-243

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. 1-179 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punktu, Tauragės rajono savivaldybės taryba            n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti Tauragės rajono savivaldybės administracijos Lauksargių seniūnijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį kitos paskirties žemės sklypą (žemės sklypo naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, unikalus Nr. 4400-1167-5175, įsigijimo savikaina – 1 552 Eur, balansinė vertė 2020 m. liepos 31  d. – 1 552 Eur), esantį Tauragės r. sav., Lauksargių sen., Šakių k., Gandrų g. 4.

2. Įgalioti Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti su Tauragės rajono savivaldybės administracijos Lauksargių seniūnijos seniūnu šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo–priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras     

                  

 

Administracijos direktorius

 

Modestas Petraitis

 

 

Parengė

 

Rimantė Zuokaitė-Gylienė

Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė

Tel. (8 446) 55 022,  el. p.  rimante.zuokaite@taurage.lt

                                                                                

Dokumento priedai:
TSP-243 - DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LAUKSARGIŲ SENIŪNIJAI (1 PRIEDAS)
TSP-243 - DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LAUKSARGIŲ SENIŪNIJAI (2 PRIEDAS)
Į pradžią