Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 5-927 2016-08-25
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO,TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  Tauragės RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO,TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ Įsigijimo, nuomos ir NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m.  rugpjūčio 25 d. Nr. 5-927

Tauragė

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“  , Pavyzdinėmis tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 543 ,,Dėl Pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 993 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose“:

            1. T v i r t i n u Tauragės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto, tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. 5-127 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto, tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

3. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                           Modestas Petraitis

 

 

 

Dokumento priedai:
5-927 - DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO,TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Į pradžią