Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-109 2010-05-27
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

                                  

                                                                                            

          

               TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

                    SPRENDIMAS

 

        DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS

2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2010 m. gegužės 27 d.  Nr. S1-109

                                                                       Trakai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704; 2008, Nr. 113-4290) 20 straipsnio 1 dalimi, Trakų rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. S1-374, 232, 239, 240 punktais, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti Trakų rajono savivaldybės mero ir tarybos 2009 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Vincas Kapočius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alina Kovalevskaja, tel. 58 314, el.p.: a.kovalevskaja@trakai.lt

                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                                              Trakų rajono savivaldybės tarybos

                                                                                              2010-05-27 sprendimu Nr. S1-109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS

2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ĮŽANGA

 

            Trakų rajono savivaldybės mero ir tarybos  veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 punktu, 20 straipsnio 1, 7 dalimis ir Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento,  patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. S1-374, 232, 239, 240 punktais.

            Ataskaitoje pateikti statistiniai duomenys apie Tarybos narių Tarybos posėdžių lankomumą, priimti svarbiausi bendruomenei aktualūs sprendimai, komitetų ir komisijų veikla, mero veikla ir atstovavimas rajono bei jo gyventojų interesams.

            Trakų rajono savivaldybė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijų įsakymais, Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais. Savivaldybė savo veiklą grindžia teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais demokratinio administravimo principais.

Trakų rajono savivaldybės uždavinys – sudaryti palankias sąlygas įgyvendinti rajono strateginius tikslus ir uždavinius, tęsti pradėtus darbus ir projektus. Savivaldybės meras kartu su administracija užtikrino normalų municipalinės sistemos funkcionavimą, organizavo savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių apskaitos tvarkymą, organizavo ir kontroliavo savivaldybės turto valdymą ir naudojimą.

            2009 metų pradžioje savivaldybei vadovavo meras Edmundas Zenonas Malūkas, pirmoji mero pavaduotoja Irena Kalkienė, mero pavaduotojas – Henrik Jankovski, administracijos direktorė – Irena Narkevič, direktorės pavaduotoja Audronė Dailidėnienė. Sausio mėnesį įvyko vadovų keitimas: meru tapo Vincas Kapočius, mero pirmąja pavaduotoja – Nijolė Romaškienė, mero pavaduotoju – Jonas Sadovskis, administracijos direktore - Asta Kandratavičienė, administracijos direktorės pavaduotoju -  Pranas Čepauskas. Liepos mėnesį  įvyko valdančiosios koalicijos kaita: savivaldybei toliau vadovavo meras Vincas Kapočius, mero pirmoji pavaduotoja – Nijolė Romaškienė, mero pavaduotoju paskirtas Voitechas Vinskevičius, administracijos direktoriumi paskirtas Rimantas Kulys, administracijos direktoriaus pavaduotoja – Irena Narkevič.

 

2. TARYBOS SUDĖTIS IR STRUKTŪRA

 

            Trakų rajono savivaldybės taryboje 25 Tarybos nariai, šių politinių partijų atstovai: Liberalų ir centro sąjungos (7 nariai), Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (5 nariai), Naujosios sąjungos (3 nariai), Darbo partijos (3 nariai), Tėvynės sąjungos (2 nariai), Tvarkos ir Teisingumo partijos (2 nariai), Lietuvos socialdemokratų partijos (2 nariai), išrinkti pagal Darbo partijos sąrašą (1 narys).

 

3. MERO VEIKLA

 

            Meras organizavo savivaldybės tarybos veiklą, mero institucijos veiklą, šaukė tarybos posėdžius, jiems pirmininkavo,  koordinavo savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą

            Apie Tarybos posėdžių sušaukimą, darbotvarkę, priimtus sprendimus gyventojai buvo informuojami vietinėje spaudoje bei savivaldybės internetinės svetainės www.trakai.lt puslapyje.

            Meras gyventojus priima antradieniais. Į merą buvo kreiptasi įvairiais klausimais: dėl socilinio būsto, turimų būstų privatizavimo, lietaus kanalizacijos tinklų įrengimo, inžinerinių tinklų techninių projektų parengimo , ir t. t. Visų prašymai buvo išnagrinėti kartu su administracija ir, esant įstatyminėms ir finansinėms galimybėms, buvo stengiamasi padėti.

            Mero iniciatyva buvo susitikta su Lietuvos Respublikos Seimo nariais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovais aktualiais rajono gyventojams klausimais.

            Pagal Vietos savivaldos įstatymą savivaldybės mero sprendimai įforminami potvarkiais. Meras 2009 metais išleido 143 potvarkius.

 

Pasirašyta mero potvarkių,

iš jų:

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

veiklos klausimais

247

108

108

104

85

104

32

personalo klausimais

45

27

52

24

15

25

111

atostogų, komandiruočių klausimais

134

147

140

133

160

152

 

Užregistruota raštų mero priimamajame,

iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

gautų iš įmonių, įstaigų, organizacijų

2077

2280

1807

1776

1808

1654

1671

gautų piliečių prašymų, pareiškimų, skundų

232

276

340

1252

573

244

232

 

 

 

4. Tarybos posėdžiAI

 

            2009 m. įvyko 13 tarybos posėdžių, kuriuose iš pateiktų 437 sprendimų projektų priimti 422

sprendimai, išklausyta svarbių informacinių pranešimų.

 

Pavadinimas

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

Įvyko tarybos posėdžių

 

19

17

18

14

15

15

13

Priimta tarybos sprendimų

 

332

399

554

470

310

341

422

Įvyko kolegijos (valdybos) posėdžių

 

2

-

-

-

-

-

-

Priimta kolegijos (valdybos) sprendimų

35

-

-

-

-

-

-

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybos posėdžiuose svarstytų  klausimų analizė

 

Svarstytų klausimų sritis

Priimtų sprendimų skaičius

 

 

Organizaciniai klausimai

114

Finansai ir biudžetas

18

Strateginis planavimas ir investiciniai projektai

41

Mokesčių lengvatos

33

Turto valdymas

40

Architektūra, detaliųjų ir specialiųjų planų tvirtinimas

86

Paslaugų kainų, normų, tarifų nustatymas

8

Švietimas, kultūra, sportas, jaunimas

35

Sveikatos apsauga

14

Socialinė parama,

Vaiko teisių apsauga

11

Personalas

22

 

 

Iš viso

422

 


5. TARYBOS POSĖDŽIŲ LANKOMUMAS

 

            Tarybos veikla priklauso nuo Tarybos narių aktyvumo, jų dalyvavimo tarybos bei komitetų posėdžiuose. Savivaldybės Tarybos posėdžių lankomumas – 89 proc.

 

 

Tarybos nariai

Tarybos posėdžiai

 

 

 

2009-01-29

2009-02-26

2009-03-26

2009-04-30

2009-05-28

2009-07-02

2009-07-30

2009-08-27

2009-09-23

2009-10-01

2009-10-29

2009-11-26

2009-12-29

Nedalyvauta

Irena Bagdanavičienė

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

1

Kęstutis Blaževičius

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Adelė Gedminienė

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

Henrik Jankovski

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

Irena Kalkienė

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

Asta Kandratavičienė

Romualdas Rudzys

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

Vincas Kapočius

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Žydrūnas Lenkauskas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Edmundas Zenonas Malūkas

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

2

Marytė Morkūnienė

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

1

Aleksandras Okunevičius

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

3

Vincas Olechnovičius

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

5

Vytautas Petkevičius

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

2

Marija Puč

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

2

Kęstutis Ramanauskas

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

2

Saulius Raščiauskas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

1

Nijolė Romaškienė

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Jonas Sadovskis

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

+

+

4

Teresa Solovjova

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

2

Eduard Trusevič

+

-

+

-

+

+

+

+

-

+

+

-

+

4

Tadeuš Tučkovski

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

Audronė Varankevičienė

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Voitechas Vinskevičius

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Violeta Gembicka

Anželika Vunš

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Česlovas Žukauskas

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

1

 

 

 

 

6. Tarybos komitetų veikla

 

Savivaldybės tarybos sprendimu iš tarybos narių yra sudaryti 5 komitetai. Pagrindinės komitetų funkcijos – išankstinis klausimų nagrinėjimas ir teikimas svarstyti tarybai.

 

Tarybos kontrolės komitetas:

Česlovas Žukauskas (komiteto pirmininkas),

Kęstutis Blaževičius,

Aleksandras Okunevičius,

Vytautas Petkevičius,

Asta Kandratavičienė,

Teresa Solovjova,

Anželika Vunš.

 

2009 metais įvyko Kontrolės komiteto posėdis.  Buvo apsvarstyti 2 klausimai: pritarta savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2008 m. ataskaitai dėl Trakų rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto bei pritarta Kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų veiklos plano projektui.

 

Biudžeto ir finansų komitetas:
Saulius Raščiauskas (komiteto pirmininkas),
Adelė Gedminienė,
Žydrūnas Lenkauskas,
Edmundas Malūkas,
Marija Puč,
Kęstutis Ramanauskas,
Voitechas Vinskevičius.

            2009 metais įvyko 12 Biudžeto ir finansų komiteto posėdžių, apsvarstyti 435 klausimai.

Ūkio, turizmo, aplinkosaugos ir investicijų komitetas:
Vytautas Petkevičius (komiteto pirmininkas),
Kęstutis Blaževičius,
Henrik Jankovski,
Aleksandras Okunevičius,
Asta Kandratavičienė,
Jonas Sadovskis,
Teresa Solovjova,
Česlovas Žukauskas.

2009 metais įvyko 12 Ūkio, turizmo, aplinkosaugos ir investicijų komiteto posėdžių, apsvarstyti 435 klausimai.

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas:
Audronė Varankevičienė (komiteto pirmininkė),
Irena Bagdanavičienė,
Vincas Olechnovičius,
Nijolė Romaškienė,
Eduard Trusevič.

2009 metais įvyko 9 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdžiai, apsvarstyti 323 klausimai.

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas:
Tadeuš Tučkovski (komiteto pirmininkas),
Irena Kalkienė,
Marytė Morkūnienė,
Anželika Vunš.

2009 metais įvyko 11 Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžių, apsvarstyti 387 klausimai.

 

7. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAIS SUDARYTŲ KOMISIJŲ VEIKLA

 

 

STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJA

 

Komisijos pirmininkas – Vincas Kapočius, Savivaldybės meras. 2009 m. įvyko 2 strateginio planavimo komisijos posėdžiai. Apsvarstyti ir patvirtinti Trakų rajono savivaldybės trimečio veiklos plano (2010-2012 m.) tikslai, programos, paskirti programų koordinatoriai, nustatyti veiklos plano prioritetai.

 

ADMINISTRACINĖ KOMISIJA

 

Komisijos pirmininke  2009 m. buvo buvusi Tarybos narė Violeta Gembicka. 2009 m. įvyko 3 administracinės komisijos posėdžiai.  Išnagrinėta 12 adminstracinės teisės pažeidimų bylų. Administracijos komisijos priimti nutarimai:  paskirtos administracinės nuobaudos: 6 bylose - paskirti įspėjimai, 6 bylose – paskirtos baudos: 500 Lt, 750 Lt, 100 Lt, 200 Lt, 500 Lt, 50 Lt.

 

ETIKOS KOMISIJA

 

Komisijos pirmininkė – Teresa Solovjova, Tarybos narė. 2009 m. įvyko 9 posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi klausimai:

             Trakų rajono savivaldybės mero V. Kapočiaus prašymas „Dėl tarybos nario E.Z.Malūko elgesio ir veiksmų įvertinimo“. Priimtas sprendimas nenagrinėti prašymo, kol neįvyks teismo posėdis, nagrinėsiantis E.Z.Malūko nušalinimo nuo pareigų teisėtumą.

             Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009-03-26 sprendimas Nr.KS-26 „Dėl Adelės Gedminienės  veiklos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis“. Komisija vienbalsiai pritarė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimui: Adelė Gedminienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų .

            Tarybos nario Romualdo Rudzio prašymas „Dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto“. Komisija vienbalsiai rekomendavo R.Rudziui vengti interesų konflikto ir nusišalinti nuo visų klausimų, susijusių su koncesijos sutarties nutraukimo su UAB „E-Energija“, pateikti savo privačių interesų deklaraciją.

            Prašymas koncesininko veiklos priežiūros komisijos narės Onos Staniulionienės „Dėl tarybos nario R.Rudzio koncesininko veiklos prežiūros komisijos pirmininko pereigų vykdymo“. Priimtas sprendimas, nerekomenduojantis  R.Rudziui būti koncesininko veiklos prežiūros komisijos pirmininku.

            Dėl spaudos pranešimo „Dėl mero V.Kapočiaus veiksmų pasinaudojant tarnybiniu transportu“. Priimtas rekomendacinis sprendimas vengti interesų konflikto panašiomis situacijomis.

            Savivaldybės mero V.Kapočiaus prašymas „Dėl savivaldybės tarybos narės V.Gembickos elgesio tyrimo“. Tyrimas nutrauktas.

             UAB „Šilumos tinklai“ valdybos pirmininkės  A.Dailidėnienės tarnybinis raštas „Dėl A.Kandratavičienės valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų politikų elgesio principų ir nuostatų pažeidimų“.  Tyrimas nutrauktas.

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – Tarybos narys Eduardas Trusevič. Korupcijos prevencijos komisijos posėdžių nevyko, nes  realaus poreikių bei nagrinėtinių atvejų nebuvo. Nusiskundimų, prašymų komisijoje gauta nebuvo.

 

PETICIJŲ KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – Edmundas Malūkas, Tarybos narys. 2009 m. Peticijų komisja posėdžių neorganizavo, nes peticijų nebuvo gauta.

 

PRIVATIZAVIMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Irena Narkevič, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. 2009 m. privatizavimo komisijos posėdžių nebuvo poreikio  kviesti.

 

NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Audronė Kapočienė, savivaldybės administracijos architektūros skyriaus vedėja. 2009 m. įvyko 23 Nuolatinės statybos komisijos posėdžiai. Peržiūrėti ir suderinti 523 techniniai projektai.

 

KONCESININKO VEIKLOS PRIEŽIŪROS KOMISIJA

2009 metais įvyko 5 Koncesininko veiklos priežiūros komisijos posėdžiai. Svarstyti klausimai dėl koncesijos sutarties vykdymo aplinkybių, dėl šilumos kainų perskaičiavimo, dėl investicijų į šilumos ūkį, dėl investicinio plano, dėl karšto vandens kainų dedamųjų, dėl koncesijos sutarties pakeitimų.

 

INVESTICIJŲ PANAUDOJIMO ES SANGLAUDOS FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMO NEMUNO AUKŠTUPIO BASEINO VANDENTVARKOS PROJEKTO „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TRAKŲ RAJONE“ DARBO GRUPĖ

 

            2009 metais įvyko 3 darbo grupės posėdžiai. Svarstyti klausimai dėl vandens tiekimo ir nuotekų projekto įgyvendinimo, dėl papildomų išlaidų įgyvendinant projektą, dėl projekto priežiūros bei analizės.

 

PREVENCINIO DARBO KOORDINAVIMO GRUPĖ

 

Prevencinio darbo koordinavimo grupės pirmininkė – Nijolė Romaškienė, mero pirmoji pavaduotoja. 2009 m. įvyko 8  posėdžiai. Minimalios priežiūros priemonė buvo taikyta 3 vaikams, vidutinės priežiūros priemonė taikyta 5 vaikams.

 

JAUNIMO REIKALŲ TARYBA

Tarybos pirmininkas – Jonas Kietavičius, Lentvario seniūnijos seniūnas. 2009 m. įvyko 4 jaunimo reiklaų posėdžiai, kurių metu aptarta 12 klausimų: patvirtinti jaunimo projektinės veiklos finansavimo nuostatai, paraiškos forma, vertinimo kriterijai, įvertinti jaunimo veiklos projektai, paskirstytas finansavimas, svarstyti jaunimo veiklos prioritetai rajone, deleguotas atstovas į Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybą.

        


8. Vyriausybės atstovo reikalavimai, teikimai ir jų vykdymas

 

            Vyriausybės  atstovo  pateikti  Trakų rajono savivalydybės tarybai motyvuoti  teikimai  svarstyti  teisės  akto    pakeitimo  ar  panaikinimo  klausimus, teikimų rezultatai (pagal Vyriausybės atstovo ataskaitą):

2009-02-03 Teikimas Nr. 1T-3 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. posėdyje priimtų sprendimų panaikinimo“

 

Vyksta teisminis nagrinėjimas

 

2009-03-17 Teikimas Nr. 1T-7 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. S1-53 panaikinimo“

 

Įvykdytas

 

2009-03-17 Teikimas Nr. 1T-8 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. S1-80 1 ir 2 punktų panaikinimo“

 

Įvykdytas

 

2009-03-31 Teikimas Nr. 1T-10 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. S1-266 3 punkto panaikinimo“ 

Įvykdytas

 

 

Vyriausybės  atstovo rašytiniai reikalavimai,  pateikti  Trakų rajono savivaldybei ,  neatidėliojant įgyvendinti įstatymą ar  vykdyti Vyriausybės sprendimą ir jų  įvykdymo rezultatai:

Trakų rajono savivaldybės taryba

 

2009-05-06 Reikalavimas Nr. 1R-46 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 patvirtinto Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo 3 punkto vykdymo“

 

Svarstomas

 

 

Trakų rajono savivaldybės taryba

 

2009-06-05 Reikalavimas Nr. 1R-60 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies įgyvendinimo“

Svarstomas

 

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

2009-02-17 Reikalavimas Nr. 1R-11 ,,Vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-11-27 Nr. 1395 nuostatas“

 

Įvykdytas

 

 

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

2009-04-02 Reikalavimas Nr. 1R-16 ,,Vykdyti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymo Nr. 533 nuostatas“

Įvykdytas

 

 

 

Trakų rajono savivaldybės taryba

2009-12-24 Reikalavimas Nr. 1R-90  ,,Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostatų vykdymo“.

 

Svarstomas

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius

                                                  

2009-11-05 Reikalavimas Nr. 1R-78 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 punkto vykdymo“.

 

Įvykdytas

T

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius

                                                  

2009-11-05 Reikalavimas Nr. 1R-79 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 punkto vykdymo“.

 

Įvykdytas

 

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius

                                                  

2009-11-05 Reikalavimas Nr. 1R-80 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 punkto vykdymo“.

Svarstomas

 

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius

                                                  

2009-11-05 Reikalavimas Nr. 1R-81 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 punkto vykdymo“.

 

Įvykdytas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacija apie Vyriausybės atstovo vykdytą išankstinę savivaldybės kolegialių administravimo subjektų rengiamų teisės aktų projektų priežiūrą:

 

2009 m. I pusmetis

 

Eil. Nr.

 

Vilniaus apskrities savivaldybės

 

Peržiūrėta teisės aktų  projektų

Nustatyti teisės aktų projektų neatitikimai įstatymams ar Vyriausybės nutarimams

Apie neatitikimą savivaldybė informuota iš anksto

Rezultatai

Atsižvelgta į Vyriausybės atstovo pranešimą

Neatsižvelgta į Vyriausybės atstovo pranešimą

1.

Vilniaus miesto savivaldybė

 

466

85

85

59

26

2.

Vilniaus rajono savivaldybė

 

200

6

6

4

2

3.

Elektrėnų savivaldybė

 

151

1

1

-

1

4.

Šalčininkų rajono savivaldybė

 

230

-

-

-

-

5.

Širvintų rajono savivaldybė

 

150

2

2

-

2

6.

Švenčionių rajono savivaldybė

 

110

1

1

1

-

7.

Trakų rajono savivaldybė

 

168

4

4

4

-

8.

Ukmergės rajono savivaldybė

 

 140

1

1

1

-

Iš viso

 

1615

100

100

69

31

 

 

2009 m. II pusmetis

 

Eil.

Nr.

Kolegialaus administravimo subjekto, kurio sprendimų projektai buvo tikrimani, pavadinimas

Vyriausybės atstovui pateiktų teisės

projektų skaičius

Nustatyti pateiktuose projektuose esantys prieštaravimai įstatymams ir kitiems teisės aktams

1.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba

367

80

2.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba

271

9

3.

Elektrėnų savivaldybės taryba

135

3

4.

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba

178

4

5.

Širvintų rajono savivaldybės taryba

125

7

6.

Švenčionių rajono savivaldybės taryba

94

8

7.

Trakų rajono savivaldybės taryba

272

9

8.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba

172

5

 

viso

1614

125

 

 


1.      atstovAVIMAS

 

             Vilniaus regiono plėtros taryboje     

     

             2009 metais įvyko 5 Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžiai, kurių metu svarstyti klausimai:

-          Papildytas Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo planas 2006-2016 m.;

-          Patikslintas Vilniaus regiono plėtros tarybos darbo reglamentas;

-          Pateiktos kandidatūros į Europos Regionų komiteto narius;

-          Patvirtinta Vilniaus regiono plėtros plano 2007-2013 m. įgyvendinimo per 2008 m. ataskaita;

-          Tikslintas Vilniaus regiono plėtros planas 2007-2013 m.;

-          Periodiškai buvo pristatoma informacija apie regiono projektų, įtrauktų į regiono projektų sąrašus rengimo ir įgyvendinimo eigą.

-          Patvirtinti 16 priemonių, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, regiono projektų sąrašai, iš kurių trys – skirti probleminių teritorijų vystymui:

1.      „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ 2007-2010 m. 2007-2010 m.;

2.      „Regioninės plėtros tobulinimas, regiono plėtros planai, savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) plėtros planai“ 2007-2010 m.;

3.      „Teritorijų planavimas“ 2007-2010 m.;

4.      „Elektroninė demokratija: regionai“ 2007-2013 m.;

5.      „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ 2007-2013 m.

6.      „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ 2007-2013 m.;

7.      „Vandens telkinių būklės gerinimas“ 2007-2013 m.;

8.      „Praeityje užterštų teritorijų valymas“ 2007-2013 m.;

9.      „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ 2007-2013 m.;

10.  „Krizių intervencijos centrų įkūrimas“ 2007-2013 m.;

11.  „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“ 2007-2013 m.;

12.  „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ 2007-2013 m.;

13.  „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 2007-2010 m.;

Probleminių teritorijų priemonės:

14.   „Probleminių teritorijų plėtra“ 2007-2010 m.;

15.  „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ 2007-2010 m.;

16.  „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“, 2007-2010 m.;

Pakeisti ir patvirtinti naujai šių priemonių sąrašai:

17.  „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ 2007-2013 m.

18.  „Savivaldos transporto infrastuktūros modernizavimas ir plėtra“ 2007-2013 m.

 

 

Lietuvos savivaldybių asociacijoje

 

2009 metais įvyko 4 LSA posėdžiai.

            Trakų rajono savivaldybės atstovai LSA kartu su kitų rajonų atstovais Lietuvos savivaldybių asociacijos vardu ne kartą kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kad gautų valstybės garantijas savivaldybių funkcijoms užtikrinti.           Viena pagrindinių asociacijos veiklos krypčių – Savivaldybių finansinis savarankiškumas ir pakankamas finansavimas, nes Savivaldybėms pavedamos vis naujos funkcijos, neskiriant joms finansavimo.

            Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms pateikta nemažai pasiūlymų švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos klausimais, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai - dėl šilumos ir vandens kainodaros pateikimo terminų.

 

            Vilniaus apskrities trišalėje taryboje

 

            2009 metais įvyko 7 Vilniaus apskrities trišalės tarybos posėdžiai.

            Trišalėje taryboje svarstyti klausimai, kuriais siekiama pagerinti Vilniaus apskrities žmonių gyvenimo kokybę, tarp jų ir Trakų rajono savivaldybės.

 

10. PABAIGOS ŽODIS

 

            Trakų rajono savivaldybės sprendimai sėkmingai įgyvendinami tik Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų darnaus ir glaudaus bendradarbiavimo dėka. Savivaldybės darbas vyksta ne tik vadovaujantis teisės aktais, bet ir laikantis demokratijos, atsakomybės, moralės principų. Trakų rajonas yra ypatingas, o sunkmetis paskatina gyventi ekonomiškiau, ieškoti racionalių sprendimų būdų. Apibendrinant galima teigti, kad 2009 metai buvo sudėtingi ne tik finansine, bet ir politine prasme. Ekonominiai procesai turėjo įtakos savivaldybės biudžeto surinkimui, užimtumo rajone sumažėjimui, socialinių paslaugų, paramos poreikių augimui. Kasdienį darbą nuolat lydėjo ir politinė įtampa, kuri turėjo įtakos ne tik administracijos vadovų, bet ir skyriuose dirbančių specialistų veiklai. Kadangi einantys metai yra metais prieš savivaldos rinkimus, norėtųsi, kad darbas vyktų abipusiu pasitikėjimu. Konstruktyvus bendradarbiavimas padės atlikti planuojamus darbus paskutiniais kadencijos metais bei didinti rajono gyventojų pasitikėjimą.

_______________________________________

Į pradžią