Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. P2-888 2010-10-14
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO NUOSTATŲ

 

                      

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

                                                         ĮSAKYMAS

DĖL   TRAKŲ   RAJONO    SAVIVALDYBĖS     DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ  PATALPŲ  SAVININKŲ BENDROSIOS                           NUOSAVYBĖS   ADMINISTRAVIMO NUOSTATŲ

 

                                                             2010 m.  spalio 14 d. Nr.P2-888  

 Trakai

 

 

          

Vadovaudamasis   Lietuvos    Respublikos   civilinio  kodekso  4.84   straipsniu,  Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 6 str. 1 d. 2 ir 3 p.:

1.               1. T v i r t i n u   Trakų   rajono   savivaldybės   daugiabučių   namų   butų  ir  kitų  patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus (pridedami).

               2.  L a i k a u netekusiais galios Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2004-02-03 įsakymo Nr. P2-59 „Dėl rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės objektų administravimo“ 2 ir 4 punktus.

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                            Rimantas Kulys

______________

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danutė Vasiliauskaitė, 66286

 

 

              PATVIRTINTA

             Trakų rajono savivaldybės

              administracijos direktoriaus

              2010-10-14 įsakymu Nr. P2-888

                

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai (toliau – Nuostatai) taikomi administruojant daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų  (toliau – patalpų savininkai) bendrąją dalinę nuosavybę, kai šią funkciją atlieka pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.84 straipsnį Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas administratorius.

2. Administratorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais ir Nuostatais.

            3. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:

            Daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) įstatyme (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188).

            Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) – nuolatinis namo būklės stebėjimas ir vertinimas, pastato laikančiųjų konstrukcijų mechaninio patvarumo palaikymas, defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, derinimas, parengimas šildymo sezonui, avarijų likvidavimas, gaisrinės saugos palaikymas pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašą.

             Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003,   Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259).

            Daugiabučio namo naudingasis plotas – butų naudingojo ploto ir negyvenamosios paskirties patalpų (jeigu jos yra) naudingojo ploto suma.

                     Daugiabučio namo negyvenamosios paskirties patalpos (toliau – kitos patalpos) – kitai paskirčiai (prekybos, paslaugų ir kt.) naudojamos patalpos, Nekilnojamojo turto registre registruojamos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

                     Daugiabutis namas, butas, patalpos, bendrojo naudojimo objektai – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme (Žin., 1995,     Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639).

                    Kitų patalpų naudingasis plotas – pagrindinės paskirties (pavyzdžiui, prekybos, paslaugų ir kita) patalpų ploto ir pagalbinių šiltų patalpų ploto suma.

                    Naudingasis buto plotas – bendras visų kambarių ir pagalbinių šiltų patalpų (pagalbinio naudingojo ploto) plotas.

                    Pagalbinė šilta patalpa – iš visų pusių šiltomis atitvaromis apribota pagalbinė patalpa, neatsižvelgiant į tai, ar joje yra šildymo prietaisų, ar nėra.

                    Pastatas, pastato inžinerinės sistemos, remontas, rekonstravimas – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).

                    Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai (toliau – privalomieji reikalavimai) – Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų patvirtintuose norminiuose dokumentuose (statybos techniniuose reglamentuose, statinių naudojimo ir priežiūros taisyklėse, kituose teisės aktuose) nustatyti pastato mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato, jo inžinerinių sistemų naudojimo ir priežiūros reikalavimai.

      Kaupiamųjų lėšų sąskaita – administratoriaus vardu banke atidaryta atskira sąskaita, atskirta nuo administratoriaus lėšų, kurioje laikomos butų ir kitų namo patalpų savininkų sukauptos lėšos daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti (modernizuoti) ir remontuoti, kurių kaupimo prievolė nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.82 straipsnio 3 dalyje, taip pat banko už šias lėšas priskaičiuotos palūkanos. Kaupiamųjų lėšų sąskaitos lėšas administratorius įtraukia į apskaitą atskiromis eilutėmis pagal tikslinę paskirtį: namui atnaujinti (modernizuoti), liftams atnaujinti (modernizuoti) ir planuojamiems remonto darbams. Į kaupiamųjų lėšų sąskaitą negali būti nukreipiami išieškojimai pagal administratoriaus ar patalpų savininkų prievoles.

 

II. ADMINISTRATORIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4. Pagrindinis administratoriaus uždavinys – organizuoti daugiabučio namo techninę priežiūrą, įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra.

            5. Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka šias funkcijas:

            5.1. tvarko namo patalpų ir jų savininkų apskaitos duomenis, namo techninę ir kitą dokumentaciją;

5.2. sudaro namo bendrojo naudojimo objektų aprašą, prireikus jį papildo arba keičia. Apraše turi būti nurodyta bendrojo naudojimo objektų rūšis, jų paskirtis ir individualūs požymiai, techninė būklė, su jais susijusios patalpų naudotojų teisės ir prievolės. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašas sudaromas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą pavyzdinę formą;

            5.3. pateikia namo bendrojo naudojimo objektų aprašo kopiją Savivaldybės administracijos kompetentingam padaliniui, patalpų savininkams ir kitiems su administruojamu turtu susijusiems suinteresuotiems asmenims jų raštišku pageidavimu. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę ginčyti bendrojo naudojimo objektų aprašą ir reikalauti jį pakeisti, apmokėdamas su tuo susijusias išlaidas. Nesutarimų atveju ginčą sprendžia teismas;

            5.4. sudaro sutartis su namo patalpų savininkais – juridiniais asmenimis dėl namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo;

            5.5. remdamasis namo bendrojo naudojimo objektų techninių apžiūrų, name suvartojamos šilumos energijos, pastato energinio naudingumo sertifikato ar energinio audito duomenimis, rengia darbų planus, kuriuose nurodo konkrečius darbus, preliminarią jų kainą, lėšų šaltinius, imasi priemonių jiems įgyvendinti, vykdo darbų užsakovo funkcijas ir organizuoja atliekamų darbų techninę priežiūrą. Visi darbų planai prieš darbų pradžią skelbiami administratoriaus interneto tinklalapyje, taip pat namo skelbimų lentose arba pranešimais į patalpų savininkų pašto dėžutes. Ne mažiau kaip 1/4 patalpų savininkų rašytiniu pageidavimu ar administratoriaus iniciatyva, darbų planai svarstomi patalpų savininkų susirinkime;

           5.6. vadovaudamasis darbų planais, rengia pasiūlymus dėl lėšų kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar atnaujinti (modernizuoti) ir jų naudojimo tvarkos, kaupiamųjų įmokų dydžio ir teikia juos tvirtinti patalpų savininkams susirinkime ar balsuojant raštu. Sukauptos lėšos namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar atnaujinti (modernizuoti) laikomos kaupiamųjų lėšų sąskaitoje;

  5.7. jeigu name per metus patalpų šildymui suvartotos šilumos kiekis viršija Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatomas maksimalias šilumos suvartojimo daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti normas, rengia pasiūlymus dėl namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (modernizavimo) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ir teikia juos tvirtinti patalpų savininkams susirinkime ar balsuojant raštu, o jeigu jiems pritariama, programoje nurodyta tvarka organizuoja jų įgyvendinimą;

2010 m. gruodžio 16 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. P2-1100 redakcija

 

            5.8. patalpų savininkams Nuostatų 19 punkte nustatyta tvarka iš administratoriaus pasiūlytų kandidatų pasirinkus namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją, pasirašo su juo sutartį dėl šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir kontroliuoja šios sutarties vykdymą;   

5.8-1. vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir techninę priežiūrą, taip pat žemės naudojimą, su šia priežiūra susijusių paslaugų ir darbų kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą), atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, namui ar keliems namams priskirto žemės sklypo priežiūrą.

2010 m. gruodžio 16 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. P2-1100 redakcija

 

  5.9. organizuoja namo bendrojo naudojimo darbų, objektų atnaujinimo darbų, nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ir kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų (jei šių paslaugų jis neteikia pats) pirkimą. Į pirkimo komisiją kviečia dalyvauti patalpų savininkų išrinktą atstovą (atstovus) (toliau vadinama – įgaliotasis atstovas (atstovai), jeigu jį (juos) patalpų savininkai išrenka šių Nuostatų  23 punkte nustatyta tvarka. Su atrinktais paslaugų tiekėjais sudaro sutartis ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos. Pirkimo rezultatus skelbia namo skelbimų lentoje ir savo interneto tinklalapyje, jeigu tokį turi;

2010 m. gruodžio 10 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. P2-1085 redakcija

2010 m. gruodžio 16 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. P2-1100 redakcija

 

  5.10. jeigu name per metus patalpų šildymui suvartotos šilumos kiekis viršija Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatomas maksimalias šilumos suvartojimo daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti normas, rengia pasiūlymus dėl namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (modernizavimo) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ir teikia juos tvirtinti patalpų savininkams susirinkime ar balsuojant raštu, o jeigu jiems pritariama, programoje nurodyta tvarka organizuoja jų įgyvendinimą.

2010 m. gruodžio 10 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. P2-1085 redakcija

 

            5.11. apskaičiuoja patalpų savininkams ir valstybės ar Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams mėnesines įmokas už suteiktas paslaugas (išskyrus įmokas, mokamas tiesiogiai elektros, šilumos, vandens, dujų tiekėjams, šiukšlių ir buitinių atliekų išvežimo, ryšių ir kitokių paslaugų tiekėjams, taip pat patalpų nuomotojui (Savivaldybei) pagal jų arba įgaliotų juridinių asmenų siunčiamas sąskaitas), taip pat kaupiamąsias įmokas patalpų savininkams, parengia ir iki kito (po praėjusio) mėnesio 15 dienos laišku į pašto dėžutes, faksu ar elektroniniu laišku pateikia informaciją apie suteiktas paslaugas, jų kainą (tarifus), kiekį, mokėtinas sumas ir mokėjimo būdus (bankuose, kitose įmokas priimančiose įstaigose ir įmonėse, internetu, pagal bendrąją atsiskaitomąją knygelę ar jos elektroninį atitikmenį ar kitaip), tvarko šių įmokų apskaitą. Informacijoje apie mokėtinas sumas administratorius kartu pateikia duomenis apie praėjusį mėnesį name atliktus darbus;

            5.12. dalyvauja viešai aptariant pasiūlymus keisti patalpų paskirtį (toliau – viešas aptarimas), jeigu tai susiję su namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra, naudojimu ir namo technine būkle, registruoja ir saugo ne trumpiau kaip 3 metus viešų aptarimų protokolus, pakeitus patalpų paskirtį, dalyvauja suremontuotų ar rekonstruotų patalpų pripažinimo tinkamomis naudoti komisijose;

            5.13. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės institucijų ir patalpų savininkų sprendimus dėl namo ar atskirų patalpų šildymo būdo keitimo, karšto vandens ir šildymo sistemos rekonstravimo pagal šiai sistemai nustatytus privalomuosius reikalavimus;

           5.14. Nuostatų 5.5, 5.6, 5.8, 8.4, 18 ir 22 punktuose nurodytais atvejais arba savo iniciatyva 19 punkte nustatyta tvarka organizuoja patalpų savininkų sprendimų priėmimą.

            5.15. atlieka atsakingo už namo gaisrinę saugą asmens ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas;

            5.16. teikia Trakų rajono savivaldybės administracijai pagal sutartis kitas paslaugas.

            6. Administratorius turi atlikti ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas. Administratorius už savo funkcijų atlikimą atsako patalpų savininkams.

 

III. ADMINISTRATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Administratorius turi teisę:

7.1. priimti sprendimus dėl namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo;

7.2. pagal kompetenciją kontroliuoti, kaip patalpų savininkai ir valstybės ar Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkai laikosi Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtintų Trakų rajono daugiabučių namų naudojimo taisyklių, vykdo savo prievoles, susijusias su bendrojo naudojimo objektų priežiūros privalomaisiais reikalavimais, ir teikti pasiūlymus atitinkamoms institucijoms dėl asmenų, pažeidusių nustatytąją tvarką, patraukimo atsakomybėn;

7.3. pareikšti su namo bendrojo naudojimo objektų administravimu susijusius ieškinius, taip pat dalyvauti kitų asmenų pradėtose bylose, susijusiose su  administruojamu turtu;

7.4. patalpų savininkų vardu sudaryti sutartis su namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (modernizavimo), projektavimo ir remonto darbų rangovais, ekspertais, nuolatinės techninės priežiūros ir komunalinių paslaugų teikėjais, taip pat kitas sutartis, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų administravimu; Administratorius, sudarydamas sutartis, privalo nurodyti, kad jis veikia kaip administratorius. Atliekant namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus, ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki jų pradžios pranešti patalpų savininkams, valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams apie planuojamus atlikti konkrečius darbus, jų apimtį, kainas, atlikimo terminus, darbų rangovus. Informaciją skelbti skelbimų lentoje ir administratoriaus interneto tinklalapyje, jeigu jis tokį turi;

2010 m. gruodžio 16 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. P2-1100 redakcija

 

7.5. pasirašyti su patalpų savininkais, norinčiais keisti savo patalpų šildymo būdą – atsijungti nuo namo šildymo ir karšto vandens sistemos, sutartis dėl papildomų išlaidų (jei tokios yra) kitiems patalpų savininkams atlyginimo;

7.6. patalpų savininkui nuosavybės teise perleidžiant jo turimas patalpas kitam savininkui, išduoti pažymą apie patalpų savininko kreditinius įsipareigojimus ir atsiskaitymą su administratoriumi pagal buvusio savininko prievoles, susijusias su perleidžiamu turtu.

8. Administratorius privalo:

8.1. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais būsto naudojimą ir priežiūrą, taip pat Trakų rajono savivaldybės  institucijų priimtais teisės aktais, nustatančiais daugiabučių gyvenamųjų namų ir jiems priskirtų teritorijų naudojimo ir priežiūros tvarką, kitais su gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūra susijusiais dokumentais;

8.2. organizuoti namo būklės stebėseną, planuoti namo remonto ar kitokio tvarkymo darbus, būtinus namo naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, taip pat planuoti lėšų poreikį ir jų šaltinius šiems darbams atlikti;

8.3. tvarkyti atskirai kiekvieno namo pajamų ir išlaidų, susijusių su administruojamu namu, apskaitą. Lėšos, surinktos iš namo patalpų savininkų ir valstybės ar Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkų,  gali būti naudojamos tik to namo reikmėms, jei patalpų savininkai nenusprendžia kitaip;

8.4. pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per tris mėnesius pateikti patalpų savininkams savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, praėjusių metų ataskaitą. Ataskaitoje turi būti informacija apie patalpų savininkams ir valstybės ar Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams skaičiuojamas įmokas ir surinktų lėšų naudojimo tikslus, duomenys apie kaupiamųjų lėšų sąskaitoje sukauptas lėšas (pagal tikslinę paskirtį), iš jos finansuojamų planuotų darbų įvykdymą ir paslaugų suteikimą, darbų rangovus ir paslaugų teikėjus, lėšų panaudojimą ir jų likutį sąskaitoje. Ataskaita rengiama pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą pavyzdinę ataskaitos formą. Kartu su ataskaita turi būti pateikta informacija apie namo būklę, einamieji ir ilgalaikiai darbų planai, kuriuose nurodyti konkretūs darbai, planuojamas lėšų poreikis ir jų šaltiniai. Ataskaita ir darbų planai skelbiami namo patalpų savininkų susirinkime ir administratoriaus interneto tinklalapyje;

8.5. patalpų savininkų, valstybės ar Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkų rašytiniu pageidavimu per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos raštu pateikti paaiškinimus dėl jiems apskaičiuotų įmokų, jų apskaičiavimo tvarkos, duomenis, pagal kuriuos šios įmokos apskaičiuojamos, taip pat paaiškinimus dėl lėšų panaudojimo tvarkos, atliktų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (modernizavimo), remonto ir kitų darbų, suteiktų paslaugų, taip pat paaiškinimus ir duomenis apie administratoriaus Nuostatų 5 punkte nurodytų funkcijų vykdymą

8.6. patalpų savininkų iniciatyvinės grupės (ne mažiau kaip 1/4 visų patalpų savininkų) rašytiniu pageidavimu per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo išplatinti informacinius skelbimus apie planuojamą susirinkimą dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimo, dalyvauti bendrijos steigiamajame susirinkime, pateikti bendrijos steigimo iniciatoriams daugiabučio gyvenamojo namo patalpų savininkų ir jiems priklausančių patalpų sąrašą, patikrinti steigiamojo susirinkimo teisėtumą;

8.7. Savivaldybės administracijos kompetentingų padalinių prašymu teikti prašomus duomenis;

8.8. informuoti Savivaldybės administracijos kompetentingą padalinį apie valstybės ar Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams pareikštus ieškinius, susijusius su jų įsiskolinimais už namo priežiūros paslaugas;

8.9. vykdyti savo prievoles tik patalpų savininkų interesais, nenaudoti jam suteiktų teisių savo ar trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti.

 

IV. PATALPŲ SAVININKŲ IR VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMININKŲ MĖNESINIŲ ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMAS

 

9. Administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios nuosavybės daliai apskaičiuoja patalpų savininkų ir valstybės ar Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkų mėnesines  įmokas:

9.1. už namo bendrosios nuosavybės administravimą (Nuostatų 5 punkte nustatytų administratoriaus funkcijų vykdymą) – pagal su Savivaldybe sudarytoje sutartyje nustatytus bendrosios nuosavybės administravimo sutartinius tarifus;

9.2. už namo bendrojo naudojimo objektų (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemas, liftus) nuolatinę techninę priežiūrą – vadovaudamasis Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtinta Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros tarifų apskaičiavimo metodika;

9.3. už namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą (administravimą) – vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais;

            9.4 už elektros energiją, sunaudotą bendroms namo reikmėms, – pagal apskaitos prietaisų  rodmenis ir elektros energijos tiekėjo nustatytus elektros energijos tarifus;

            9.5. už lifto techninę priežiūrą – vadovaudamasis lifto priežiūros darbų sąmatos pagrindu sutartyje su paslaugos teikėju nustatyta sutartine kaina ir sunaudotos elektros energijos kiekiu, nustatytu pagal lifto elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis. Jei namo pirmame ir antrame aukštuose esančių patalpų savininkams ir valstybės ar Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams lifto paslauga neteikiama, įmokos už lifto techninę priežiūrą ir jo sunaudojamą elektros energiją neskaičiuojamos;

            9.6. namo bendrojo naudojimo objektų remonto lėšoms sukaupti, kad būtų užtikrintas šių objektų naudojimas ir priežiūra pagal privalomuosius reikalavimus, – vadovaudamasis darbų ir lėšų poreikio planais ir Nuostatų 19 punkte nustatyta tvarka priimtu patalpų savininkų sprendimu dėl kaupiamojo įnašo dydžio;

9.7. namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto, vykdomo pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, įgyvendinimo lėšoms sukaupti – vadovaudamasis Nuostatų 19 punkte nustatyta tvarka priimtu patalpų savininkų sprendimu dėl kaupiamojo įnašo dydžio ir projekto finansavimo (kreditavimo) sutartimis.

            10. Administratoriaus renkamos patalpų savininkų įmokos, nurodytos Nuostatų 9.6, 9.7,  ir 13 punktuose, kaupiamos namo kaupiamųjų lėšų sąskaitoje ir yra skirtos sumokėti už atliktus planuojamus darbus, įmokos, nurodytos 9.2 punkte – įtraukiamos į administratoriaus apyvartinių lėšų sąskaitą ir naudojamos sumokėti už nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) paslaugas.

11. Įmokas už namui ar keliems namams įstatymo nustatyta tvarka priskirto žemės sklypo priežiūrą administratorius apskaičiuoja proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise turimai daliai žemės sklype; jei žemės sklypas namui ar keliems namams priskirtas kitais pagrindais – proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai, jeigu patalpų savininkai nesusitaria kitaip. Administratorius įmokas apskaičiuoja vadovaudamasis sklypo priežiūros sutartimi su atrinktu paslaugos teikėju, paslaugos kainą paskirstydamas patalpų savininkams ir valstybės ar Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams.

12. Įmokas už kolektyvinės televizijos antenos techninę priežiūrą administratorius apskaičiuoja pagal faktinę darbų kainą arba sutartyje su paslaugos teikėju nustatytą sutartinę paslaugos kainą, ją dalydamas iš prijungtų abonentų skaičiaus. Skaičiuoti šias įmokas patalpų savininkams ir valstybės ar Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams administratorius gali tik tuo atveju, jei turi jų raštišką pageidavimą naudotis kolektyvine televizijos antena.

13. Įmokas už papildomų išlaidų patalpų savininkams kompensavimą dėl atsijungimo nuo namo šildymo ir karšto vandens sistemos administratorius apskaičiuoja vadovaudamasis sutartimis su patalpų, kurių šildymo ir karšto vandens sistemos atjungiamos, savininkais.

14. Delspinigiai už neįvykdytus mokėjimus pagal administratoriaus apskaičiuotas įmokas patalpų savininkams, valstybės ir Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams skaičiuojami teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Informaciją, reikalingą 9.6, 9.7 punktuose nurodytoms įmokoms sumokėti, administratorius pateikia nuomotojui – Savivaldybės administracijai pagal su ja suderintą tvarką.

 

V. ADMINISTRATORIAUS SANTYKIAI SU PATALPŲ SAVININKAIS IR VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMININKAIS 

 

16. Daugiabučiame name patalpų savininkams ir valstybės ar Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams gerai prieinamose vietose turi būti įrengtos skelbimų lentos. Jose turi būti iškabintos  daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklės, pateikta informacija apie namo administratorių (įmonės pavadinimas, adresas, interneto tinklalapis, el. paštas, telefonas, namą aptarnaujantis administratoriaus vadybininkas, jo telefonas, avarinės tarnybos telefonas), namui priskirtas žemės sklypas, kita informacija, nurodyta Nuostatų 5.7, 5.9, 8.4, 21.5 punktuose, namo patalpų savininkų susirinkimuose ar balsuojant raštu priimti sprendimai, kita administratoriaus nuožiūra skelbtina informacija. Ši informacija taip pat turi būti paskelbta administratoriaus interneto tinklalapyje.

17. Administratorius, gavęs daugiau kaip 1/2 visų patalpų savininkų arba statinių naudojimo priežiūrą vykdančio Savivaldybės administracijos padalinio argumentuotą rašytinį reikalavimą pakeisti namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros įmonę, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją (kai šias paslaugas teikia atskira įmonė) ar kitą administratoriaus pasirinktą paslaugų teikėją, netinkamai atliekantį savo funkcijas, organizuoja jo pakeitimą Nuostatų 5.7 ir 5.8  punktuose nustatyta tvarka.

18. Patalpų savininkams (ne mažiau kaip 1/4 visų patalpų savininkų) pateikus rašytinį prašymą su pasiūlymais dėl namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ar atnaujinimo (modernizavimo), jeigu tai nesusiję su jų priežiūros ir naudojimo privalomaisiais reikalavimais, administratorius per mėnesį nuo šių pasiūlymų gavimo dienos Nuostatų 19 punkte nurodyta tvarka organizuoja patalpų savininkų sprendimo dėl darbų, jų apimties, lėšų kaupimo būdo ir jų panaudojimo tvarkos priėmimą.

19. Patalpų savininkų sprendimai priimami patalpų savininkų susirinkime arba balsuojant raštu.

20. Patalpų savininkų susirinkimo organizavimo tvarka:

20.1. Administratorius ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos, viešai (namo skelbimų lentose arba pranešimais į pašto dėžutes, taip pat savo interneto tinklalapyje) paskelbia susirinkimo datą, vietą ir darbotvarkę. Administratoriaus interneto tinklalapyje turi būti pateikti dokumentų svarstomais klausimais projektai. Susirinkimo laikas turi būti numatytas toks, kad susirinkime galėtų dalyvauti dauguma patalpų savininkų.

20.2. Susirinkimas laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 patalpų savininkų arba jų raštiškai įgaliotų asmenų. Jeigu į susirinkimą neatvyksta nustatytas patalpų savininkų ar jų įgaliotų asmenų skaičius, ne anksčiau kaip po dviejų savaičių šaukiamas pakartotinis susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Dalyvaujantys susirinkime laikomi ir tie patalpų savininkai, kurie  anksčiau yra pareiškę savo nuomonę raštu. Sprendimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) gali būti priimtas tik daugiau kaip 1/2 patalpų savininkų balsais.

20.3. Vienos patalpos savininkas arba jo įgaliotas asmuo susirinkime turi vieną balsą. Jei patalpa nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą. Savininkas, turintis kelias patalpas, turi tiek balsų, kiek jam nuosavybės teise priklauso Nekilnojamojo turto registre atskirai įregistruotų patalpų (objektų) tame name.

20.4. Balsuojant priimti sprendimai yra teisėti, jeigu jiems pritaria daugiau kaip 1/2 susirinkime dalyvavusių patalpų savininkų ar jų įgaliotų asmenų.

20.5. Susirinkimai protokoluojami. Protokolą pasirašo susirinkimui pirmininkaujantis administratoriaus atstovas ir susirinkimo išrinktas sekretorius. Prie susirinkimo protokolo pridedama: susirinkimo dalyvių pasirašytas sąrašas, įgaliojimai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti, dokumentai, patvirtinantys patalpų savininkų išankstinį nuomonės pareiškimą raštu.    

21. Patalpų savininkų balsavimo raštu tvarka:

21.1. Administratorius parengia  patalpų  savininko  balsavimo biuletenį, kuriame įrašoma svarstomas (-i) klausimas (-ai), siūlomas (-i)  sprendimo būdas (-ai), balsavimo žyma „Pritariu“, „Nepritariu“ ir nuoroda, kam ir kada šis biuletenis turi būti grąžintas.

21.2. Balsavimo biuletenis įteikiamas kiekvienam patalpų savininkui asmeniškai, faksu arba išsiunčiamas registruotu laišku, be to, apie balsavimą raštu ir balsuojamus klausimus viešai skelbiama namo skelbimų lentoje ir administratoriaus interneto tinklalapyje. Jeigu patalpa priklauso keliems bendraturčiams, jiems įteikiamas vienas biuletenis.

21.3. Patalpų savininkas (bendraturčiai), gavęs (-ę) balsavimo biuletenį, per 2 savaites nuo šio biuletenio įteikimo dienos turi apsispręsti dėl balsavimo ir pažymėti biuletenyje, ar pritaria siūlomam sprendimo būdui (būdams). Užpildytas biuletenis pasirašomas, įrašomas pasirašiusio asmens kodas. Jeigu patalpa priklauso keliems bendraturčiams, jų susitarimu biuletenį pasirašo vienas iš bendraturčių. Nesutarimo atveju biuletenis laikomas negaliojančiu. Negaliojančiais taip pat laikomi neužpildyti ir (ar) patalpų savininkų nepasirašyti biuleteniai.

2010 m. gruodžio 10 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. P2-1085 redakcija

2010 m. gruodžio 16 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. P2-1100 redakcija

 

21.4. Užpildytą  balsavimo biuletenį patalpų savininkas turi grąžinti administratoriui arba atsiųsti paštu. Administratorius gautus biuletenius registruoja ir sega į atskirą bylą.

21.5. Balsavimo raštu rezultatus apibendrina administratoriaus sprendimu patvirtinta balsų skaičiavimo komisija, sudaryta iš ne mažiau kaip 3 asmenų. Šios komisijos nariais skiriami administratoriaus atstovas (atstovai) ir pagal Nuostatų 23 punktą išrinktas (išrinkti) patalpų savininkų atstovas (atstovai), jeigu jį (juos) išrenka patalpų savininkai. Balsavimo raštu rezultatai ir priimtas sprendimas įforminami balsų skaičiavimo komisijos posėdžio protokolu, kurį pasirašo balsų skaičiavimo komisijos nariai ir tvirtina administratorius. Pasirašyto ir patvirtinto protokolo kopija viešai skelbiama patalpų savininkams skelbimų lentose ir administratoriaus interneto tinklalapyje.

21.6. Balsavimas raštu laikomas įvykusiu, jeigu iki balsavimo biuleteniuose nurodyto termino administratoriui grąžintų arba atsiųstų ir pripažintų galiojančiais biuletenių skaičius yra didesnis už 1/2 patalpų savininkų skaičiaus. Neįvykus balsavimui, pakartotinis balsavimas raštu tuo pačiu klausimu gali vykti ne anksčiau kaip po 2 savaičių, pasibaigus vykusio balsavimo raštu terminui.

21.7. Balsuojant raštu priimti sprendimai yra teisėti, jeigu jiems pritaria daugiau kaip 1/2 visų patalpų savininkų.

21.8. Balsavimo biuleteniai ir balsų skaičiavimo komisijos posėdžių protokolai susegami į bylas. Administratorius protokolus saugo ne trumpiau kaip 10 metų, biuletenius – ne trumpiau kaip metus. 

            22. Patalpų savininkų sprendimai dėl atskirų namo bendrojo naudojimo objektų (pvz., laiptinės, namo korpuso ir pan.), kurie pagal daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašą gali būti naudojami ne visų, o tik dalies patalpų savininkų poreikiams tenkinti, naudojimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo) ir tam reikalingų lėšų kaupimo ar skolinimosi ir pan., nepažeidžiant kitų namo patalpų savininkų 19 punkte nustatyta tvarka priimtų sprendimų, gali būti ta pačia tvarka priimami tos dalies patalpų savininkų ir yra privalomi tai daliai patalpų savininkų.

            23. Patalpų savininkai Nuostatų 19 punkte nustatyta tvarka gali išrinkti įgaliotąjį atstovą (atstovus) atstovauti patalpų savininkams palaikant santykius su administratoriumi: dalyvauti namo bendrojo naudojimo objektų remonto, atnaujinimo (modernizavimo) darbų ir kitų paslaugų pirkimuose, darbų priėmimo, balsų skaičiavimo komisijose, dalyvauti prižiūrint atliekamus darbus, tikrinant šilumos ir kitų bendrosios paskirties matavimo prietaisų rodmenis, svarstant darbų prioritetus, gauti informaciją apie kaupiamųjų lėšų sąskaitoje esančias lėšas ir jų panaudojimą. Atstovas (atstovai) neturi teisės trukdyti administratoriui priimti sprendimus, būtinus namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti.

            24. Sprendimai, priimti patalpų savininkų susirinkime arba balsuojant raštu Nuostatų nustatyta tvarka, taip pat administratoriaus pagal Nuostatų 7.1 punktą priimti sprendimai skelbiami viešai ir galioja visiems patalpų savininkams, įskaitant ir tuos savininkus, kurie butus ir kitas patalpas įsigijo nuosavybės teise po šių sprendimų priėmimo. Administratorius privalo atsisakyti vykdyti patalpų savininkų sprendimus, prieštaraujančius galiojantiems teisės aktams.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

              25. Administravimas  pasibaigia  įregistravus  daugiabučio  namo  savininkų  bendriją ir jos  įstatus, sudarius  patalpų  savininkų  jungtinės  veiklos  sutartį, Savivaldybės administracijos direktoriui paskyrus kitą administratorių, taip  pat  kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.

            26. Pasibaigus administravimui, administratorius pagal perdavimo ir priėmimo aktą perduoda įsteigtai daugiabučio namo savininkų bendrijai, jungtinės veiklos sutarties dalyviams ar naujam Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam administratoriui prižiūrėti namo bendrojo naudojimo objektus, nepanaudotas sukauptas lėšas, namo techninės inventorizacijos dokumentus, darbų planus, su administruojamu namu susijusias sutartis, patalpų savininkų susirinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos posėdžių protokolus, nebaigtų darbų aktus ir kitus dokumentus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 125 „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 12-345).

            27. Perduodant grupės namų administravimą, perdavimo terminas derinamas su Savivaldybės administracija. Administravimą perimančios šalies nuostolius, patirtus dėl to, kad perduodanti šalis laiku neįvykdė Nuostatų 26 punkte nurodytų reikalavimų, atlygina administravimą perduodanti šalis.

            28. Administratorius gali atsisakyti savo įgaliojimų, ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius apie tai raštu pranešęs Savivaldybės administracijos direktoriui ir informavęs patalpų savininkus.

29. Administratorius pakeičiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nepasibaigus sutarties su Savivaldybe galiojimo laikui, jei Savivaldybės administracijos padalinys, kontroliuojantis sutarties vykdymą, pateikia išvadą, kad administratorius netinkamai vykdo Nuostatų 5 punkte nurodytas administratoriaus funkcijas. Administratorius taip pat pakeičiamas, jei to reikalauja atskiro namo ar grupės namų patalpų savininkai, priėmę sprendimą pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnį ir pateikę patalpų savininkų susirinkimo, priėmusio tokį sprendimą, protokolą. Protokole turi būti nurodytas patalpų savininkų pasirinktas administratorius. Patalpų savininkų iniciatyva pasirinktas administratorius skiriamas tik tuo atveju, jei Savivaldybės administracija nustato, kad jis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603  „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123) 2.1 punkte nustatytus reikalavimus.

30. Administratorių atrankos ir skyrimo tvarką nustato  Savivaldybės taryba. Administratoriaus funkcijas atliekančios įmonės likvidavimo ar bankroto atveju nustatyta tvarka skiriamas kitas administratorius.

_____________________

 

 

Į pradžią