Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-44 2011-03-31
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

                                  

                                                                                            

          

               TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

                    SPRENDIMAS

        DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS

2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2011 m. kovo 31 d. Nr. S1- 44

Trakai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704; 2008, Nr. 113-4290) 20 straipsnio 1 dalimi, Trakų rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. S1-374, 232, 239, 240 punktais, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžiapatvirtinti Trakų rajono savivaldybės mero ir tarybos 2010 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Vincas Kapočius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alina Kovalevskaja, tel. 8 528 54 035, el.p.: a.kovalevskaja@trakai.lt

                                                                                                         

 

                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                                              Trakų rajono savivaldybės tarybos

                                                                                              2011 kovo 31 sprendimu Nr. S1- 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS

2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ĮŽANGA

 

            Trakų rajono savivaldybės mero ir tarybos  veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 punktu, 20 straipsnio 1, 7 dalimis ir Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento,  patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. S1-374, 232, 239, 240 punktais.

            Ataskaitoje pateikti statistiniai duomenys apie Tarybos narių Tarybos posėdžių lankomumą, priimti svarbiausi bendruomenei aktualūs sprendimai, komitetų ir komisijų veikla, mero veikla ir atstovavimas rajono bei jo gyventojų interesams.

            Trakų rajono savivaldybė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijų įsakymais, Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais. Savivaldybė savo veiklą grindžia teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais demokratinio administravimo principais.

Trakų rajono savivaldybės uždavinys – sudaryti palankias sąlygas įgyvendinti rajono strateginius tikslus ir uždavinius, tęsti pradėtus darbus ir projektus. Savivaldybės meras kartu su administracija užtikrino normalų municipalinės sistemos funkcionavimą, organizavo savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių apskaitos tvarkymą, organizavo ir kontroliavo savivaldybės turto valdymą ir naudojimą.

            2010 metais  savivaldybei vadovavo meras Vincas Kapočius, mero pirmoji pavaduotoja – Nijolė Romaškienė, mero pavaduotojas Voitechas Vinskevičius, administracijos direktoriumi buvo Rimantas Kulys, administracijos direktoriaus pavaduotoja – Irena Narkevič. Gruodžio mėnesį pasikeitus valdančiajai koalicijai, pirmuoju mero pavaduotoju tapo Žydrūnas Lenkauskas, mero pavaduotoja - Irena Kalkienė, administracijos direktoriumi- Kęstutis Ramanauskas.

 

2. TARYBOS SUDĖTIS IR STRUKTŪRA

 

            Trakų rajono savivaldybės taryboje 25 Tarybos nariai, šių politinių partijų atstovai: Liberalų ir centro sąjungos (7 nariai), Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (5 nariai), Darbo partijos (4 nariai), Naujosios sąjungos (3 nariai), Tvarkos ir Teisingumo partijos (2 nariai), Lietuvos socialdemokratų partijos (2 nariai), Tėvynės sąjungos (2 nariai).

 

3. MERO VEIKLA

 

            Meras organizavo savivaldybės tarybos veiklą, mero institucijos veiklą, šaukė tarybos posėdžius, jiems pirmininkavo,  koordinavo savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą

            Apie Tarybos posėdžių sušaukimą, darbotvarkę, priimtus sprendimus gyventojai buvo informuojami vietinėje spaudoje bei savivaldybės internetinės svetainės www.trakai.lt puslapyje.

Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdžiai transliuojami internetinės svetainės www.trakai.lt puslapio „Elektroninė demokratija visiems“ skiltyje.

            Meras gyventojus priima antradieniais. Į merą buvo kreiptasi įvairiais klausimais: dėl socilinio būsto, turimų būstų privatizavimo, lietaus kanalizacijos tinklų įrengimo, inžinerinių tinklų techninių projektų parengimo , ir t. t. Visų prašymai buvo išnagrinėti kartu su administracija ir, esant įstatyminėms ir finansinėms galimybėms, buvo stengiamasi padėti.

            Mero iniciatyva buvo susitikta su Lietuvos Respublikos Seimo nariais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovais aktualiais rajono gyventojams klausimais.

            Pagal Vietos savivaldos įstatymą savivaldybės mero sprendimai įforminami potvarkiais. Meras 2010 metais išleido 167 potvarkius.

 

Pasirašyta mero potvarkių,

iš jų:

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

veiklos klausimais

247

108

108

104

85

104

152

112

personalo klausimais

45

27

52

24

15

25

32

19

atostogų, komandiruočių klausimais

134

147

140

133

160

152

111

36

Užregistruota raštų mero priimamajame,

iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

gautų iš įmonių, įstaigų, organizacijų

2077

2280

1807

1776

1808

1654

1671

1622

gautų piliečių prašymų, pareiškimų, skundų

232

276

340

1252

573

244

232

164

 

 

 

4. Tarybos posėdžiAI

 

            2010 m. įvyko 13 tarybos posėdžių, kuriuose iš pateiktų 364 sprendimų projektų priimti 335

sprendimai, išklausyta svarbių informacinių pranešimų.

 

Pavadinimas

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Įvyko tarybos posėdžių

 

19

17

18

14

15

15

13

13

Priimta tarybos sprendimų

 

332

399

554

470

310

341

422

335

Įvyko kolegijos (valdybos) posėdžių

 

2

-

-

-

-

-

-

-

Priimta kolegijos (valdybos) sprendimų

35

-

-

-

-

-

-

-

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybos posėdžiuose svarstytų  klausimų analizė

 

Svarstytų klausimų sritis

Priimtų sprendimų skaičius

 

 

Organizaciniai klausimai

86

Finansai ir biudžetas

14

Strateginis planavimas ir investiciniai projektai

27

Mokesčių lengvatos

52

Turto valdymas

39

Architektūra, detaliųjų ir specialiųjų planų tvirtinimas

48

Paslaugų kainų, normų, tarifų nustatymas

15

Švietimas, kultūra, sportas, jaunimas

35

Sveikatos apsauga

12

Socialinė parama,

Vaiko teisių apsauga

7

 

 

Iš viso

335

 


5.  TARYBOS NARIŲ DALYVAVIMAS POSĖDŽIUOSE

 

            Tarybos veikla priklauso nuo Tarybos narių aktyvumo, jų dalyvavimo tarybos bei komitetų posėdžiuose. Savivaldybės Tarybos posėdžių lankomumas – 91 proc.

 

 

Tarybos nariai

Tarybos posėdžiai

 

 

 

2010-01-28

2010-02-23

2010-03-25

2010-04-29

2010-05-27

2010-07-01

2010-07-29

2010-08-26

2010-09-30

2010-10-28

2010-11-12

2010-12-07

2010-12-29

Nedalyvauta

Irena Bagdanavičienė

+

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

+

3

Kęstutis Blaževičius

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

1

Audronė Dailidėnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

Adelė Gedminienė

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

Henrik Jankovski

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Irena Kalkienė

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

2

Asta Kandratavičienė

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

2

Vincas Kapočius

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

1

Žydrūnas Lenkauskas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Edmundas Zenonas Malūkas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Marytė Morkūnienė

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

1

Aleksandras Okunevičius

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

2

Vincas Olechnovičius

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Vytautas Petkevičius

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

+

+

3

Marija Puč

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Jonas Puišys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Kęstutis Ramanauskas

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

1

Saulius Raščiauskas

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

2

Nijolė Romaškienė

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

2

Teresa Solovjova

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

1

Eduard Trusevič

+

+

-

+

-

+

+

+

-

+

-

+

+

4

Tadeuš Tučkovski

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

1

Audronė Varankevičienė

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Voitechas Vinskevičius

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Anželika Vunš

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Česlovas Žukauskas

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

 

 

6. Tarybos komitetų veikla

 

Savivaldybės tarybos sprendimu iš tarybos narių yra sudaryti 5 komitetai. Pagrindinės komitetų funkcijos – išankstinis klausimų nagrinėjimas ir teikimas svarstyti tarybai.

 

Tarybos kontrolės komitetas:

Česlovas Žukauskas (komiteto pirmininkas),

Kęstutis Blaževičius,

Aleksandras Okunevičius,

Vytautas Petkevičius,

Asta Kandratavičienė,

Teresa Solovjova,

Anželika Vunš.

 

2010 metais įvyko Kontrolės komiteto posėdis.  Buvo apsvarstytas 1 klausimas: pritarta savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2009 m. veiklos ataskaitai.

 

Biudžeto ir finansų komitetas:
Saulius Raščiauskas (komiteto pirmininkas),
Adelė Gedminienė,
Žydrūnas Lenkauskas,
Edmundas Malūkas,
Marija Puč,
Kęstutis Ramanauskas,
Voitechas Vinskevičius.

            2010 metais įvyko 13 Biudžeto ir finansų komiteto posėdžių, apsvarstyti 347 klausimai.

Ūkio, turizmo, aplinkosaugos ir investicijų komitetas:
Vytautas Petkevičius (komiteto pirmininkas),
Kęstutis Blaževičius,
Henrik Jankovski,
Aleksandras Okunevičius,
Asta Kandratavičienė,
Audronė Dailidėnienė,
Teresa Solovjova,
Česlovas Žukauskas.

2010 metais įvyko 10 Ūkio, turizmo, aplinkosaugos ir investicijų komiteto posėdžių, apsvarstyti 296 klausimai.

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas:
Audronė Varankevičienė (komiteto pirmininkė),
Irena Bagdanavičienė,
Vincas Olechnovičius,
Nijolė Romaškienė,
Eduard Trusevič.

2010 metais įvyko 11 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdžių, apsvarstytas 281 klausimas.

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas:
Tadeuš Tučkovski (komiteto pirmininkas),
Irena Kalkienė,
Marytė Morkūnienė,
Anželika Vunš.

2010 metais įvyko 12 Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžių, apsvarstyti 329 klausimai.

7. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAIS SUDARYTŲ KOMISIJŲ VEIKLA

 

STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJA

 

Komisijos pirmininkas – Vincas Kapočius, Savivaldybės meras. 2010 m. įvyko 6 strateginio planavimo komisijos posėdžiai. Apsvarstytas ir patvirtintas Trakų rajono savivaldybės 2010-2012 m. strateginis veiklos planas, patikslintas Trakų rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašas, Trakų kurortinė programa įtraukta į bendrą programų sąrašą ir patvirtinta, į Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 m. strateginį plėtros planą įtrauktos papildomos priemonės, papildyta Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo programa, pristatyta Trakų kurortinės teritorijos rinkodaros strategija.

 

ADMINISTRACINĖ KOMISIJA

 

Komisijos pirmininkas Aleksandras Okunevičius, Tarybos narys. 2010 m. įvyko 2 administracinės komisijos posėdžiai.  Išnagrinėta 14 adminstracinės teisės pažeidimų bylų. Administracijos komisijos priimti nutarimai:  paskirtos administracinės nuobaudos: 12 bylose - paskirti įspėjimai, 1 byloje – paskirtos bauda: 500 Lt, 1 byla nutraukta.

 

ETIKOS KOMISIJA

 

Komisijos pirmininkė – Teresa Solovjova, Tarybos narė. 2010 m.  komisijos posėdžių nevyko, nes  realaus poreikio bei nagrinėtinių atvejų nebuvo. Nusiskundimų, prašymų komisijoje gauta nebuvo.

             

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

 

Komisijos pirmininkas – Tarybos narys Eduardas Trusevič. Korupcijos prevencijos komisijos posėdžių nevyko, nes  realaus poreikių bei nagrinėtinių atvejų nebuvo. Nusiskundimų, prašymų komisijoje gauta nebuvo.

 

PETICIJŲ KOMISIJA

 

Komisijos pirmininkas – Edmundas Malūkas, Tarybos narys. 2010 m. Peticijų komisja posėdžių neorganizavo, nes peticijų nebuvo gauta.

 

PRIVATIZAVIMO KOMISIJA

 

Komisijos pirmininkė – Irena Narkevič, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. 2010 m. privatizavimo komisijos posėdžių nebuvo poreikio  kviesti.

 

NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJA

 

Komisijos pirmininkė – Audronė Kapočienė, savivaldybės administracijos architektūros skyriaus vedėja. 2010 m. įvyko 22 Nuolatinės statybos komisijos posėdžiai. Peržiūrėti ir suderinti 393 techniniai projektai.

 

 

 

 

KONCESININKO VEIKLOS PRIEŽIŪROS KOMISIJA

 

2010 metais įvyko 4 Koncesininko veiklos priežiūros komisijos posėdžiai. Komisijos pirmininkas – Voitechas Vinskevičius, mero pavaduotojas. Svarstyti klausimai dėl šilumos bazinių kainų ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo, dėl Rūdiškių ir Aukštadvario taikomų šilumos kainų vartotojams perskaičiavimo, dėl Trakų m. katilinės įrangos ir pastato rekonstrukcijai naudojamų lėšų finansavimo šaltinių, dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio, dėl investicijų į šilumos ūkį,  dėl koncesijos sutarties pakeitimų.

 

 

PREVENCINIO DARBO KOORDINAVIMO GRUPĖ

 

Prevencinio darbo koordinavimo grupės pirmininkė – Nijolė Romaškienė, mero pirmoji pavaduotoja. 2010 m. įvyko 9  posėdžiai. Minimalios priežiūros priemonė buvo taikyta 10 vaikų, vidutinės priežiūros priemonė taikyta 5 vaikams.

 

JAUNIMO REIKALŲ TARYBA

 

Tarybos pirmininkas – Jonas Kietavičius, Lentvario seniūnijos seniūnas. 2010 m. įvyko 3 jaunimo reiklaų posėdžiai, kurių metu aptarti klausimai: patvirtinti jaunimo projektinės veiklos finansavimo nuostatai, paraiškos forma, vertinimo kriterijai, įvertinti jaunimo veiklos projektai, paskirstytas finansavimas, svarstyti jaunimo veiklos prioritetai rajone.

        

PAVADINIMŲ PARINKIMO GATVĖMS KOMISIJA

           

            Komisijos pirmininkė- Nijolė Romaškienė,  mero pirmoji pavaduotoja. 2010 m. įvyko 3 posėdžiai, svarstyti gyventojų pateikti prašymai suteikti gatvių pavadinimus gyvenamosiose vietovėse, aptarti 154 gatvių pavadinimai.

 

BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBA

 

            Tarybos pirminikas – Vincas Kapočius, savivaldybės meras. 2010 m. organizuoti 2 bendruomenės sveikatos tarybos posėdžiai. Svarstyti klausimai dėl lėšų paskirstymo Širdies ir kraujagyslių ligų sergamumo ir mirtingumo mažinimo programoms, dėl draudimo nepilnamečiams rūkyti Trakų rajono savivaldybės viešosiose vietose, atnaujinti bendruomenės sveikatos tarybos nuostatai, apsvarstyta visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo tvarka.

 

BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBA

 

            Tarybos pirminikė – Asta Kandratavičienė, tarybos narė.  2010 m. bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos  posėdžių nebuvo poreikio  kviesti.

 

KELIŲ EISMO SAUGUMO KOMISIJA

 

            Komisijos pirmininkas -  iki 2010 m. gruodžio mėnesio – Rimantas Kulys, administracijos direktorius, nuo 2010 m.  gruodžio mėnesio – Kęstutis Ramanauskas, administracijos direktorius. 2010 m. įvyko 7 kelių eismo saugumo posėdžiai, nagrinėti gyventojų bei įstaigų prašymai dėl kelio ženklų įrengimo, dėl greičio robojimo, pėsčiųjų  perėjų įrengimo, dėl stovėjimo aikštelių įrengimo. Aptarti 84 klausimai.

 

NUOLAT VEIKIANTI VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMSIJA

 

            Komisijos pirmininkė- Audra Kurdzikauskienė, Savivaldybės administracijos apskaitos skyriaus vedėja.  2010 m. įvyko 5 komisijos posėdžiai, aptarti  asmenų įdarbinimo klausimai, perskirstytos lėšos pagal pasikeitusį viešųjų darbų poreikį pagal seniūnijas ir kitas organizacijas, atsižvelgiant į dirbančiųjų asmenų skaičių. Kartu su Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriumi 2010-07-15 pradėtas įgyvendinti ESF projektas ,,Neprarask darbo įgūdžių“, kuris tęsiasi iki 2011-11-15, o projekto vertė  42000,00 Lt. Per 2010 –us metus buvo įdarbinti 155 žmonės, su kuriais buvo sudarytos terminuotos darbo sutartys.

 


8.      Vyriausybės atstovo reikalavimai, teikimai ir jų vykdymas

 

Vyriausybės atstovo nustatyti savivaldybės administravimo subjektų priimti teisės aktai, prieštaraujantys Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ar Vyriausybės sprendimams ir Vyriausybės  atstovo  pateikti  motyvuoti  teikimai  svarstyti  teisės  akto    pakeitimo  ar  panaikinimo  klausimus.

 

I pusmetis

Eil. Nr.

Savivaldybės administravimo subjekto pavadinimas

 

Vyriausybės  atstovo  pateikti  motyvuoti  teikimai

1.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai

1

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui

5

2.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybai

3

3.

Elektrėnų savivaldybės tarybai

2

4.

Širvintų rajono savivaldybės tarybai

1

5.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

1

6.

Trakų rajono savivaldybės tarybai

1

 

                                                                                                                 viso

14

 

II pusmetis

Eil. Nr.

Savivaldybės administravimo subjekto pavadinimas

 

Vyriausybės  atstovo  pateikti  motyvuoti  teikimai

1.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai

2

 

Vilniaus miesto savivaldybės merui

1

2.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybai

3

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui

3

3.

Elektrėnų savivaldybės tarybai

2

 

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui

2

4.

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai

3

 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui

1

5.

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui

1

6.

Švenčionių rajono savivaldybės tarybai

1

 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2

7.

Trakų rajono savivaldybės tarybai

2

 

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2

8.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybai

2

 

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

4

 

                                                                                                                 viso

31

 

            Vyriausybės  atstovo  pateikti  Trakų rajono savivalydybės tarybai motyvuoti  teikimai  svarstyti  teisės  akto    pakeitimo  ar  panaikinimo  klausimus, teikimų rezultatai (pagal Vyriausybės atstovo ataskaitą):

2010-02-24 Teikimas Nr. 1T-3 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. S1-412 dalies panaikinimo“

Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendė, jog 2010 metais bendrosios socialinės paslaugos nemokamai bus teikiamos tik asmenims, kurių gaunamos pajamos per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, taip pat patvirtino kai kurių socialinių paslaugų įstaigų nemokamai teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų gavėjų skaičius ir nurodė, jog kiti gavėjai gali naudotis bendrosiomis socialinėmis paslaugomis, mokėdami už jas pilną kainą.

LR Socialinių paslaugų įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta nuostata, jog asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bendrosios socialinės paslaugos ir socialinė priežiūra teikiamos nemokamai.

Socialinių paslaugų įstatymas savivaldybių institucijoms nesuteikia įgaliojimų nustatyti mažesnio nei šiame įstatyme nustatytas valstybės remiamų pajamų dydžio, į kurį atsižvelgiama, nustatant, ar asmuo (šeima) turi teisę nemokamai gauti socialines paslaugas. Be to, Socialinių paslaugų įstatyme nėra numatyti atvejai, kuriais bendrosios socialinės paslaugos nemokamai galėtų būti teikiamos tik tam tikrai asmenų (šeimų), atitinkančių šio įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas, daliai.

Vyriausybės atstovas siūlo svarstyti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009-12-29 sprendimo Nr. S1-412 dalies panaikinimo klausimą.

 

Patenkintas

2010-09-20 Teikimas Nr. 1T-25 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2010-01-28 sprendimo Nr. S1-27 pakeitimo“.

Trakų rajono savivaldybės taryba 2010-01-28 sprendimo Nr. S1-27 1 p. patvirtino Vietinės rinkliavos už išorinę vaizdinę reklamą Trakų rajono savivaldybėje nuostatus. 

Nuostatų 6 p. ir 12 p. nustatantys, jog vietinės rinkliavos dydis gali būti nustatomas/skaičiuojamas konkurso būdu, prieštarauja LR rinkliavų įstatymui. Nuostatų 22 p. nustatyta, jog vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja savivaldybės administracijos seniūnai. Ši nuostata prieštarauja LR rinkliavų įstatymo  14 str. 1 d..

Vyriausybės atstovas siūlo Trakų rajono savivaldybės tarybai svarstyti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2010-01-28 sprendimu Nr. S1-27 patvirtintų Nuostatų 6, 12 bei 22 punktų  pakeitimo, suderinant juos su Rinkliavų įstatymo nuostatomis, klausimą.

Įvykdytas

 

2010-10-11 Teikimas Nr. 1T-32 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. S1-14 pakeitimo“

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2007-04-26 sprendimu Nr. S1-14 sudaryta Trakų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija iš 9 narių: 6 savivaldybės tarybos narių ir 3 savivaldybės bendruomenės narių.

LR Vietos savivaldos įstatymo 15 str. 5 d. nustatyta, jog Etikos komisijoje gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

Savivaldybės gyvenamųjų vietovių ar jų dalių gyventojų interesams atstovauja seniūnaičiai. Vietos savivaldos įstatymas nenumato kitų atstovavimo gyvenamųjų vietovių bendruomenėms formų.

Trakų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijoje nėra gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų – seniūnaičių.

Vyriausybės atstovas siūlo svarstyti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2007-04-26 sprendimo Nr. S1-14 pakeitimo klausimą.

Įvykdytas

 

2010-11-26 Teikimas Nr. 1T-45 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-10-14 įsakymo Nr. P2-888 pakeitimo“.

LR Vyriausybė 2010-03-10 nutarimu Nr. 235 „Dėl LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimo Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė didžiąją dalį Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų.  Pavyzdinių nuostatų 2 p. nustatyta, jog administratorius savo veikloje vadovaujasi LR Civiliniu kodeksu, kitais LR įstatymais bei teisės aktais ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais nuostatais.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2010-10-14 įsakymu Nr.P2-888 patvirtino Trakų rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus. Administravimo nuostatų 5.9, 21.3 punktai neatitinka Pavyzdinių nuostatų.

Vyriausybės atstovas siūlo Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui svarstyti 2010-10-14 įsakymu Nr. P2-888 patvirtintų Trakų rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 5.9 bei 21.3 punktų pakeitimo bei papildymo, atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintų Pavyzdinių nuostatų 5.3, 5.42 p., 7.3 punktus,  klausimą.

Įvykdytas

 

 

            Vyriausybės  atstovo rašytiniai reikalavimai,  pateikti  Trakų rajono savivaldybei ,  neatidėliojant įgyvendinti įstatymą ar  vykdyti Vyriausybės sprendimą ir jų  įvykdymo rezultatai:

2010-03-31 Reikalavimas Nr. 1R-2 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies įgyvendinimo“

LR Vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kiekvienais metais, tvirtindama savivaldybės biudžetą, savivaldybės taryba tvirtina seniūnijų veiklos programas ir skiria joms įgyvendinti reikalingas lėšas. 

Trakų rajono savivaldybės taryba 2010-02-23 sprendimu Nr. S1-34 patvirtino Trakų rajono savivaldybės 2010 metų biudžetą, tačiau nepatvirtino Trakų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2010 metų veiklos programų.

Trakų rajono savivaldybės taryba neįgyvendino Vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies.

Vyriausybės atstovas reikalauja nedelsiant įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnio 1 dalį – patvirtinti Trakų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2010 metų veiklos programas ir skirti joms įgyvendinti reikalingas lėšas.

 

Įvykdytas

 

 

2010-04-08 Reikalavimas Nr. 1R-4 „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 15 str. 3 d. įgyvendinimo“

LR Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 3 d. nustatyta, jog savivaldybės taryba pagal Komisijos patvirtintą metodiką nustato atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį.

Trakų rajono savivaldybės meras 2010-03-29 raštu Nr. MP3-73 informavo Vyriausybės atstovą, jog UAB „Prienų energija“ 2010-01-12 raštu Nr. 2.15-11 pateikė Trakų rajono vartotojams paruoštą atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio taikymo veiklos planą ir jį pagrindžiančius dokumentus. Tačiau sprendimas dėl minėto mokesčio nustatymo iki šiol nėra priimtas.

Vyriausybės atstovas reikalauja nedelsiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 15 str. 3 d. ir nustatyti UAB „Prienų energija“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį.

Įvykdytas

 

2010-05-18 Reikalavimas Nr. 1R-16 Dėl Lietuvos Respublikos vaiko teisių pagrindų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“

LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 61 straipsnio 2 dalis numato, kad Prie savivaldybių tarybų veikia savivaldybių bendruomenių vaiko teisių apsaugos tarybos. Jas sudaro ir jų nuostatus tvirtina savivaldybių tarybos. Savivaldybių bendruomenių vaiko teisių apsaugos tarybas sudaro vietos savivaldos institucijų, vaiko teisių apsaugos institucijų (tarnybų), policijos nepilnamečių (jaunimo) reikalų inspektorių, švietimo, vaiko globos įstaigų atstovai, taip pat į tarybą gali įeiti vaikų (jaunimo) organizacijų ar (ir) mokyklų moksleivių tarybų, vaiko teisių apsaugos srityje veikiančių visuomeninių organizacijų ar (ir) tradicinių bei valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir kitų įstaigų bei organizacijų atstovai.“ Savivaldybės taryba iki šiol nėra patvirtinusi Trakų rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos.

Vyriausybės atstovas reikalauja nedelsiant įgyvendinti LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 61 straipsnio 2 dalies nuostatas ir sudaryti Vilniaus miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybą bei patvirtinti jos nuostatus.

Įvykdytas

 

 

2010-07-13 Reikalavimas Nr. 1R-33 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimo Nr. 603  2.1 punkto įgyvendinimo“

LR Vyriausybė 2010-03-10 nutarimu Nr. 235 pakeitė 2001-05-23 nutarimą Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ . 

Nutarimo 2.1 p. nurodyta, jog butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriais gali būti skiriami juridiniai asmenys ir LR įsteigti Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniai, turintys teisę teikti turto administravimo paslaugas, atrinkti savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Savivaldybės taryba, nustatydama administratorių atrinkimo tvarką, vadovaujasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principais. Trakų rajono savivaldybės taryba nėra patvirtinusi Nutarimo 2.1 p. nurodytos tvarkos.

Vyriausybės atstovas reikalauja nedelsiant įgyvendinti LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 2.1 p. ir nustatyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrinkimo tvarką.

Įvykdytas

 

2010-10-11 Reikalavimas Nr. 1R-47 „Dėl LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009-08-13 įsakymu Nr. A1-499  patvirtinto Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimo“

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro  2009-08-13 įsakymo Nr. A1-499 patvirtinto Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 75 p. nustato, kad darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus, atrankai sudaromos nuolat veikiančios viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos. Šias komisijas, darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus pagal Aprašo 67.2–67.3 punktuose nurodytą viešųjų darbų programą (projektus), atrankai sudaro savivaldybė. Pagal LR Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 4 d. nuostatą, jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldybės tarybai Trakų rajono savivaldybės taryba nėra sudariusi nuolatinės viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos.

Vyriausybės atstovas reikalauja nedelsiant įgyvendinti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 patvirtinto Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 75 p. nuostatą ir sudaryti viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisiją.

Įvykdytas

             Informacija apie Vyriausybės atstovo vykdytą išankstinę savivaldybės kolegialių administravimo subjektų rengiamų teisės aktų projektų priežiūrą:

2010 m. I pusmetis

 

Eil.

Nr.

Kolegialaus administravimo subjekto, kurio sprendimų projektai buvo tikrimani, pavadinimas

Vyriausybės atstovui pateiktų teisės

projektų skaičius

Nustatyti pateiktuose projektuose esantys prieštaravimai įstatymams ir kitiems teisės aktams

1.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba

437

39

2.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba

231

8

3.

Elektrėnų savivaldybės taryba

139

1

4.

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba

168

                                              -

5.

Širvintų rajono savivaldybės taryba

127

4

6.

Švenčionių rajono savivaldybės taryba

89

5

7.

Trakų rajono savivaldybės taryba

114

9

8.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba

134

7

 

viso

1439

73

 

2010 m. II pusmetis

 

Eil.

Nr.

Kolegialaus administravimo subjekto, kurio sprendimų projektai buvo tikrimani, pavadinimas

Vyriausybės atstovui pateiktų teisės

projektų skaičius

Nustatyti pateiktuose projektuose esantys prieštaravimai įstatymams ir kitiems teisės aktams

1.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba

312

33

2.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba

247

4

3.

Elektrėnų savivaldybės taryba

100

3

4.

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba

219

7

5.

Širvintų rajono savivaldybės taryba

106

2

6.

Švenčionių rajono savivaldybės taryba

54

3

7.

Trakų rajono savivaldybės taryba

167

2

8.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba

130

5

 

viso

1335

59

 

 


9. atstovAVIMAS

 

             Vilniaus regiono plėtros taryboje     

     

             2010 metais įvyko 11 Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžių, kurių metu svarstyti klausimai dėl  Vilniaus regiono plėtros plano 2007-2013 metams tikslinimo, Regiono projektų atrankos kriterijų taikymo tvarkos pakeitimo, Dėl Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priemones sąrašų tvirtinimo.

 

Lietuvos savivaldybių asociacijoje

 

2010 metais įvyko 4 LSA tarybos  posėdžiai.

            Trakų rajono savivaldybės atstovas LSA tarybos narys Vincas Kapočius, Trakų rajono savivaldybės meras, kartu su kitų rajonų atstovais Lietuvos savivaldybių asociacijos vardu ne kartą kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kad gautų valstybės garantijas savivaldybių funkcijoms užtikrinti. Pagrindinė asociacijos misija – realizuoti esmines vietos savivaldos savarankiškumo ir plėtros nuostatas, darant įtaką valdžios bei tarptautinių institucijų veiklai. Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms pateikta nemažai pasiūlymų švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos klausimais.

 

           

            Vilniaus apskrities trišalėje taryboje

 

            2010 metais įvyko 7 Vilniaus apskrities trišalės tarybos posėdžiai.

            Trišalėje taryboje svarstyti klausimai, kuriais siekiama pagerinti Vilniaus apskrities žmonių gyvenimo kokybę, tarp jų ir Trakų rajono savivaldybės.

 

10. PABAIGOS ŽODIS

 

            Trakų rajono savivaldybės sprendimai sėkmingai įgyvendinami tik Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų darnaus ir glaudaus bendradarbiavimo dėka. Savivaldybės darbas vyko ne tik vadovaujantis teisės aktais, bet ir laikantis demokratijos, atsakomybės, moralės principų. Trakų rajonas yra ypatingas, o sunkmetis paskatina gyventi ekonomiškiau, ieškoti racionalių sprendimų būdų. Apibendrinant galima teigti, kad 2010 metai buvo sudėtingi, ekonominiai procesai turėjo įtakos savivaldybės biudžeto surinkimui, užimtumo rajone sumažėjimui, socialinių paslaugų, paramos poreikių augimui.  Galima pasidžiaugti, kad darbas vyko abipusiu pasitikėjimu, konstruktyvus bendradarbiavimas padėjo atlikti planuojamus darbus paskutiniais kadencijos metais bei didinti rajono gyventojų pasitikėjimą.

_______________________________________

Į pradžią