Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-46 2012-02-23
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ MIESTO BENDROJO PLANO TVIRTINIMO

 

                   TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

                    

 

                        SPRENDIMAS

 

                        DĖL TRAKŲ MIESTO BENDROJO PLANO TVIRTINIMO

 

                         

 

2012 m. vasario 23 d. Nr. S1-46

 

Trakai 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ( Žin., 1999, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-263 ,,Dėl apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo, savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo, miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 83-3029) (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-591 redakcija), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 1993, Nr. 63-1188), Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571 (2004-10-19)), Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. S1-183 (reg. Nr. 010791001200), Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 ,,Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo“ (reg. Nr. 110792000003), Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. birželio 9 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. TP1-1195,  Trakų rajono savivaldybės  taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.      Tvirtinti  Trakų miesto bendrąjį  planą ir jo sprendinius:

            1.1. privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (tame tarpe teritorijos naudojimo tipas ir leistinas pastatų aukštis) nustatomas rengiant detaliuosius planus;

1.2. bendrojo plano sprendiniuose nustatyti naudojimo ir tvarkymo bendrieji reglamentai netaikomi:

1.2.1.       teritorijoms, kurioms parengti ir patvirtinti detalieji planai;

1.2.2.       teritorijoms, kurioms iki bendrojo plano patvirtinimo yra išduotos planavimo sąlygos

teritorijų planavimo dokumentams rengti ir techniniams projektams.

2.      Pripažinti netekusiu galios  Trakų rajono savivaldybės tarybos  2011 m. gruodžio 29 d.

sprendimą Nr. S1-322 ,,Dėl Trakų miesto bendrojo plano projekto”.

 

 

Mero pavaduotoja,

pavaduojanti savivaldybės merą                                                                                                    Teresa    Solovjova

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antanas Česlauskas, tel. (8 528) 58 314, faks. (8 528) 55 524; el. p. a.ceslauskas@trakai.lt

Asta Kandratavičienė , tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524; el. p. direktorius@trakai.lt

 

 

Į pradžią