Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-151 2012-05-31
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

                                  

                                                                                            

          

               TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

                    SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2011      METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 31 d.  Nr. S1-151

                                                                       Trakai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704; 2008, Nr. 113-4290) 20 straipsnio 1 dalimi, Trakų rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. S1-374, 232, 240 punktais, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti Trakų rajono savivaldybės mero ir tarybos 2011 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Vincas Kapočius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milda Bimbirienė, tel. (8~528) 51 806, el. p. milda.bimbiriene@trakai.lt

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS

2011 METŲ VEIKLOS

 

 

 

ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trakai

2012 m. gegužė


 

Su didžiausiu vargu nešame akmenį į kalną, o į apačią jis nusirita akimirksniu.

/Liaudies išmintis/

 

 

 

 

 

 

 

Trakai! Tokie didingi! Tokie reikšmingi! Tai išskirtinis gamtos ir istorijos Lietuvos kraštas – žaliuojantys miškai ir mėlynuojantys ežerai harmonizuoja su žmogaus prisilietimu.

Šiuolaikinis gyvenimas mus ne tik veja, bet ir skatina pradėti naujus, prasmingus ir be abejonės ilgalaikės vertės darbus, tačiau ypatingo dėmesio verti pradėti ir vientiso užbaigtumo reikalaujantys darbai.

Dėkoju Jums, Trakų rajono gyventojai, kad esate ir kad mylite išskirtinį ir nepakartojamą Lietuvos kraštą.

Dėkoju Trakų rajono savivaldybės tarybos nariams ir tepadeda Jums Dievas gerbti ir toliau vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas.

Dėkoju Savivaldybės administracijos darbuotojams už darbą kasdieninį bei mūsų partneriams, padedantiems garsinti Trakų kraštą ir įgyvendinti mūsų rajono ilgalaikius raidos tikslus.

 

Savivaldybės meras

Vincas Kapočius


TURINYS

 

 

I. ĮŽANGA.. 5

II. TARYBOS SUDĖTIS IR STRUKTŪRA.. 6

III. MERO VEIKLA.. 7

IV. TARYBOS POSĖDŽIAI. 8

V. TARYBOS KOMITETŲ VEIKLA.. 10

TARYBOS KONTROLĖS KOMITETAS. 10

BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETAS. 11

ŪKIO, TURIZMO, APLINKOSAUGOS IR INVESTICIJŲ KOMITETAS. 11

ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO REIKALŲ KOMITETAS. 12

SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS. 13

VI. TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS. 14

2011 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS. 14

PAJAMOS. 14

IŠLAIDOS. 15

VII. INVESTICIJOS. 17

2011 METAIS ĮGYVENDINANT PROJEKTUS IŠKILUSIOS PROBLEMOS. 18

2011 METAIS SĖKMINGAI UŽBAIGTI PROJEKTAI. 21

VIII. KOMISIJŲ VEIKLA.. 23

STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJA.. 23

KONCESININKO VEIKLOS PRIEŽIŪROS KOMISIJA.. 24

ADMINISTRACINĖ KOMISIJA.. 25

VISUOMENINĖ ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJA.. 26

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA.. 26

ETIKOS KOMISIJA.. 27

PRIVATIZAVIMO KOMISIJA.. 27

NUOLATINĖ STATYBOS KOMISIJA.. 28

KELIŲ EISMO SAUGUMO KOMISIJA.. 29

NARKOTIKŲ KONTROLĖS IR NARKOMANIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA.. 30

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJA.. 31

PAVADINIMŲ PARINKIMO GATVĖMS KOMISIJA.. 32

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KOMISIJA.. 32

BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBA.. 33

NUOLAT VEIKIANTI VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO.. 34

IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJA.. 34

IX. ATSTOVAVIMAS. 35

VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOJE.. 35

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOJE.. 35

VILNIAUS APSKRITIES TRIŠALĖJE TARYBOJE.. 36

X. BENDRADARBIAVIMAS. 37

XI. RYŠIAI SU VISUOMENE.. 37

XII. PABAIGOS ŽODIS. 39

 

 


 

 

 

 

               I. ĮŽANGA

 

            Trakų rajono savivaldybės mero ir tarybos 2011 metų veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 punktu, 20 straipsnio 1, 7 dalimis ir Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento,  patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. S1-374, 232, 240 punktais.

            Ataskaitoje pateikti statistiniai duomenys apie 2011 m. naujos kadencijos Tarybos narių Tarybos posėdžių lankomumą, priimtus svarbiausius bendruomenei aktualius sprendimus, komitetų ir komisijų veiklą, mero veiklą ir atstovavimą rajono bei jo gyventojų interesams.

            Trakų rajono savivaldybė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijų įsakymais, Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais. Savivaldybė savo veiklą grindžia teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais demokratinio administravimo principais.

Trakų rajono savivaldybės uždavinys – sudaryti palankias sąlygas įgyvendinti rajono strateginius tikslus ir uždavinius, tęsti pradėtus darbus ir projektus. Savivaldybės meras kartu su administracija užtikrino normalų municipalinės sistemos funkcionavimą, organizavo savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių apskaitos tvarkymą, prižiūrėjo savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, organizavo ir kontroliavo savivaldybės turto valdymą ir naudojimą, atstovavo savivaldybę bei bendradarbiavo su kitomis savivaldybėmis.

            2011 m. balandžio 11 d. Trakų rajono meru išrinktas Vincas Kapočius, atstovaujantis Liberalų ir centro sąjungai, jo pavaduotoja tą pačią dieną išrinkta Teresa Solovjova, atstovaujanti Lietuvos lenkų rinkimų akcijai, Administracijos direktore paskirta Asta Kandratavičienė, atstovaujanti Lietuvos socialdemokratų partijai, Savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotoja paskirta Irena Narkevič, atstovaujanti Lietuvos lenkų rinkimų akcijai.

Prasidėjus naujai kadencijai savivaldybei vadovavo ir tęsė pradėtus darbus meras Vincas Kapočius, subūrė mero institucijos komandą:

Mero patarėju paskirtas Saulius Raščiauskas,

Mero patarėja – Aliona Galdilina,

Tarybos sekretore – Milda Bimbirienė.

 

                


               II. TARYBOS SUDĖTIS IR STRUKTŪRA

 

            Trakų rajono savivaldybės taryboje 2011-04-11 prisiekė 25 Tarybos nariai, šių politinių partijų atstovai:

Ø  Liberalų ir centro sąjungos – 6 nariai,

Ø  Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – 5 nariai,

Ø  Lietuvos socialdemokratų partijos – 3 nariai,

Ø  Darbo partijos - 4 nariai,

Ø  Naujosios sąjungos – 3 nariai,

Ø  Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų – 2 nariai,

Ø  Krikščionių partijos – 2 nariai.

           

            Įgyvendindami vietos savivaldos įstatymo  3 straipsnio 16 d. Tarybos nariai veiklą vykdė susivieniję į frakcijas:

 

Ø  Liberalų ir centro sąjungos frakcija (6 nariai): Edita Rudelienė (pirmininkė), Regina Bologovienė, Vincas Kapočius, Leonardas Karnila, Jonas Kietavičius, Žydrūnas Lenkauskas.

Ø  Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija (5 nariai): Marija Puč (pirmininkė), Henrik Jankovski, Teresa Solovjova, Tadeuš Tučkovski, Alina Kovalevskaja.

Ø  Lietuvos socialdemokratų frakcija (3 nariai): Kęstutis Ramanauskas (pirmininkas), Zenonas Matonis, Vytautas Zalieckas. Šią frakciją 2011-09-22 papildė 2 nariai: Vytautas Petkevičius ir Adelė Gedminienė.

Ø  Darbo partijos frakcija (4 nariai): Voitechas Vinskevičius (pirmininkas), Vincas Olechnovičius, Galina Smolskienė, Anželika Vunš.

Ø  Dešiniųjų frakcija (4 nariai): Nijolė Romaškienė (pirmininkė), Kęstutis Blaževičius, Darius Bartkevičius, Andrej Prokovjev.

Ø  Zofija Abeciūnienė į frakciją nesivienijo.


               III. MERO VEIKLA

 

     Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš Tarybos narių renka savivaldybės merą. Meras yra Savivaldybės vadovas. Jis planuoja Savivaldybės tarybos veiklą, šaukia Savivaldybės tarybos posėdžius, jiems pirmininkauja, nustato ir sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, koordinuoja Tarybos komitetų, komisijų veiklą, kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės bei Savivaldybės tarybos sprendimus ir vykdo kitus įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytus įgaliojimus. Meras atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; atstovauja savivaldybei regiono plėtros taryboje ir turi sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros programą. Atlieka kitus Vietos savivaldos ir kituose įstatymuose ir teisės aktuose numatytus įgaliojimus.          

 

            Apie Tarybos posėdžių sušaukimą, darbotvarkę, priimtus sprendimus gyventojai buvo informuojami vietinėje spaudoje bei savivaldybės internetinės svetainės www.trakai.lt puslapyje.

Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdžiai transliuojami internetinės svetainės www.trakai.lt puslapio „Elektroninė demokratija visiems“ skiltyje.

            Meras gyventojus priima antradieniais. Į merą buvo kreiptasi įvairiais klausimais: dėl socialinio būsto, turto mokesčio atleidimo, visuomeninio transporto judėjimo, maršrutų, adresų pakeitimo, turimų būstų privatizavimo, būstų remonto, paramos gavimo, lietaus kanalizacijos tinklų įrengimo, kelių nužymėjimo, remonto bei inžinerinių tinklų techninių projektų parengimo ir t. t. Visų prašymai buvo išnagrinėti kartu su administracija ir, esant įstatyminėms ir finansinėms galimybėms, buvo stengiamasi padėti.

            Mero iniciatyva buvo susitikta su Lietuvos Respublikos Seimo nariais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovais aktualiais rajono gyventojams klausimais.

            Pagal Vietos savivaldos įstatymą savivaldybės mero sprendimai įforminami potvarkiais. Meras 2011 metais išleido 190 potvarkių. Gauti 1 633 raštai iš juridinių asmenų, 237 iš fizinių asmenų (skundai, prašymai, pareiškimai, paklausimai). Tarybos narių paklausimų gauta – 11.

 

Pasirašyta mero potvarkių,

iš jų:

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

veiklos klausimais

108

108

104

85

104

152

112

134

personalo klausimais

27

52

24

15

25

32

19

24

atostogų, komandiruočių klausimais

147

140

133

160

152

111

36

32

Užregistruota raštų mero priimamajame,

iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

gautų iš įmonių, įstaigų, organizacijų

2280

1807

1776

1808

1654

1671

1622

1633

gautų piliečių prašymų, pareiškimų, skundų

276

340

1252

573

244

232

164

237

 

 


 

               IV. TARYBOS POSĖDŽIAI

 

            2011 m. (naujos kadencijos) įvyko 9 tarybos posėdžiai, kuriuose svarstyti 334 sprendimų projektai, išklausyta svarbių informacinių pranešimų.

 

 

Pavadinimas

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

(nauja kadencija)

 

Įvyko tarybos posėdžių

17

18

14

15

15

13

13

9

Priimta tarybos sprendimų

399

554

470

310

341

422

335

334

 

TARYBOS NARIŲ DALYVAVIMAS POSĖDŽIUOSE

 

Vykdant Savivaldybės tarybos veiklą, sudarant posėdžių darbotvarkes ir teikiant Tarybai jas svarstyti, buvo siekiama užtikrinti savivaldybei numatytų funkcijų vykdymą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą bendruomenės nariams, taip pat įstatymų ir Vyriausybės nutarimų vykdymą.

           

Tarybos veikla priklauso nuo Tarybos narių aktyvumo, jų dalyvavimo Savivaldybės tarybos bei komitetų posėdžiuose. Savivaldybės Tarybos posėdžių lankomumas – 97 proc.

 

Tarybos posėdžiai 2011 m.

 

2011-04-11

2011-04-28

2011-06-07

2011-06-30

2011-08-25

2011-09-29

2011-10-27

2011-11-24

2011-12-29

Nedalyvauta

Iš viso Tarybos sprendimų

4

43

33

23

36

48

41

55

51

 

Tarybos nariai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zofija Abeciūnienė

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Darius Bartkevičius

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

Kęstutis Blaževičius

+

+

+

+

+

 

+

+

+

1

Regina Bologovienė

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Adelė Gedminienė

+

+

+

+

+

+

+

 

+

1

Henrik Jankovski

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Asta Kandratavičienė

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincas Kapočius

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Leonardas Karnila

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Jonas Kietavičius

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

Alina Kovalevskaja

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Žydrūnas Lenkauskas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Zenonas Matonis

 

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Vincas Olechnovičius

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Vytautas Petkevičius

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Andrej Prokofjev

+

+

+

+

+

+

+

 

+

1

Marija Puč

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Kęstutis Ramanauskas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Nijolė Romaškienė

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Edita Rudelienė

+

+

+

+

+

+

 

+

+

1

Galina Smolskiene

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Teresa Solovjova

+

+

+

+

+

+

+

+

 

1

Tadeuš Tučkovski

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Voitechas Vinskevičius

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Anželika Vunš

+

+

+

+

+

+

 

+

+

1

Vytautas Zalieckas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Iš viso dalyvavo:

25

25

25

25

25

24

22

23

24

7

 

Vienas pagrindinių principų, kuriais grindžiama vietos savivalda – atsakingumas ir atskaitomybė rinkėjams. Deja, šią pamatinę nuostatą, kurią įtvirtina Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, ėmė ignoruoti dalis Trakų rajono savivaldybės tarybos narių. Tuo metu, kai  į užsienį buvo išvykęs rajono savivaldybės meras, 2011 m. gegužės 26 dieną į paskelbtą tarybos posėdį neatvyko vienuolika tarybos narių. Dėl nežinomų priežasčių posėdyje nedalyvavo: Voitechas Vinskevičius, Anželika Vunš, Galina Smolskienė, Vincas Olechnovičius (Darbo partija), Vytautas Petkevičius, Zofija Abeciūnienė, Adelė Gedminienė (Naujoji sąjunga), Nijolė Romaškienė, Kęstutis Blaževičius (Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai), Darius Bartkevičius, Andrej Prokofjev (Krikščionių partija).

Nedalyvaudami posėdyje išvardinti tarybos nariai  jį sužlugdė ir padarė ne vieną įstatymų bei teisės aktų  pažeidimą.

 


 

               V. TARYBOS KOMITETŲ VEIKLA

 

Savivaldybės tarybos sprendimais iš tarybos narių sudaryti 5 komitetai. Savivaldybės tarybos komitetai daugiausiai svarstė Savivaldybės tarybos posėdžiams Savivaldybės administracijos teikiamus sprendimų projektus. Pagrindinės komitetų funkcijos – išankstinis klausimų nagrinėjimas ir teikimas svarstyti tarybai.

 

                             TARYBOS KONTROLĖS KOMITETAS

 

Tarybos kontrolės komiteto sudėtis:

 1. Teresa Solovjova (pirmininkė),
 2. Vytautas Zalieckas (pirmininkės pavaduotojas),
 3. Zofija Abeciūnienė,
 4. Kęstutis Blaževičius,
 5. Jonas Kietavičius
 6. Andrej Prokofjev,
 7.  Anželika Vunš.

 

2011 metais įvyko du Kontrolės komiteto posėdžiai. Išsamiai išnagrinėtos Trakų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2010 m. veiklos ataskaitos. Buvo pristatyta, apsvarstyta ir patvirtinta Trakų rajono savivaldybės tarybos kontrolės 2011 m. rugsėjo–gruodžio mėn. veiklos programa.

2011-09-29 Trakų rajono savivaldybės sprendimu Nr. S1-139 pakeista Kontrolės komiteto sudėtis:

1.              Teresa Solovjova (pirmininkė),

2.              Vytautas Zalieckas (pirmininkės pavaduotojas),

3.              Kęstutis Blaževičius,

4.              Anželika Vunš,

5.              Jonas Kietavičius.

 

2011-11-22 patvirtintas Trakų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2012 m. veiklos planas ir programa. Apsvarstyti ir išsamiai išdiskutuoti 9 klausimai, išklausytos informacijos, teikti atsakymai į paklausimus bei kruopščiai atsižvelgta į Tarybos narių pastabas.

Malonu pažymėti, jog produktyvus, didelių apimčių darbas atliekamas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, kuri dirbo ne pilna apimtimi, tačiau laiku ir atsakingai. Ši tarnyba sąžininga, uoli ir kompetencijos nestokojanti pagalbininkė. Tai institucija, kuri laiku ir kvalifikuotai informuoja apie galimus pažeidimus, nusižengimus galiojančiai tvarkai ir teisiniam reglamentavimui, užkertant kelią gerokai sunkesnėms pasekmėms, kurių išvengti konfrontuojant būtų sudėtinga.


 

BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETAS

 

Biudžeto ir finansų komiteto sudėtis:

1.      Jonas Kietavičius (pirmininkas),

2.      Adelė Gedminienė (pirmininko pavaduotoja),

3.      Zenonas Matonis (pirmininko pavaduotojas),

4.      Darius Barkevičius,

5.      Žydrūnas Lenkauskas,

6.      Marija Puč,

7.      Voitechas Vinskevičius,

8.      Anželika Vunš.          

 

2011 metais įvyko 7 Biudžeto ir finansų komiteto posėdžiai. Posėdžiuose svarstyti visi be išimties Trakų rajono savivaldybės sprendimų projektai teikiami tarybai, ypatingas dėmesys skirtas Savivaldybės ekonominei analizei, lėšų biudžeto pajamų ir išlaidų įvykdymui, paskirstymui, investiciniams projektams, jų įgyvendinimui, finansavimui.

Malonu pabrėžti, jog vyko glaudus komiteto narių bendradarbiavimas su Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus darbuotojais bei ypač aukštos kvalifikacijos, analitinio bei strateginio, finansinio mąstymo turinčia vedėja Dane Rudeliene, kuri teikė pasiūlymus, rekomendacijas bei išvadas finansiniais klausimais.

 

 

ŪKIO, TURIZMO, APLINKOSAUGOS IR INVESTICIJŲ KOMITETAS

 

Ūkio, turizmo, aplinkosaugos ir investicijų komiteto sudėtis:

1.      Vytautas Petkevičius (pirmininkas),

2.      Kęstutis Blaževičius (pirmininko pavaduotojas),

3.      Zofija Abeciūnienė,

4.      Leonardas Karnila,

5.      Andrej Prokofjev,

6.      Galina Smolskienė,

7.      Vytautas Zalieckas.

 

2011 metais įvyko 10 Ūkio, turizmo, aplinkosaugos ir investicijų komiteto posėdžių, vienas iš jų – išvažiuojamasis posėdis, kuris inicijuotas komiteto pirmininko Vytauto Petkevičiaus, norint išsiaiškinti realią Trakų rajone esančio uždaryto Kariotiškių sąvartyno situaciją bei avarijos, įvykusios 2011 m. pavasarį, likvidavimo rezultatus. Posėdžio metu iškelti ekologijos klausimai, aiškintasi dėl vietos Trakų rajono dumblo išvežimo ateityje.

2011 m. spalio 20-tą Trakų rajone esančiame uždarytame Kariotiškių sąvartyne, plyšus specialiai dumblą dengiančiai plėvelei, iš rezervuaro į aplinką ištekėjo apie 2 tūkstančius kubinių metrų dumblo. Specialistų skaičiavimais, buvo užteršta 85 arų teritorija. Bendra avarijos padarytos žalos suma yra 114 277 Lt, iš kurių už miško paklotės suniokojimą – 55 250 Lt, ir už aplinkos taršą dumblu – 59 027 Lt.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. IV-184 buvo sudaryta Kariotiškių sąvartyno nuotekų dumblo kaupyklos avarijos komisija, kuri nustatė pažeidimus, padarytus rengiant projektą, statybos darbų technologijos projektą, pasirenkant statybos produktus, atliekant statybos techninę priežiūrą bei atliekant statybos darbus. Statybos projektą parengė  projektuotojas UAB ,,Vilniaus hidroprojektas“, statinio statybos rangovas UAB ,,Kamesta“. UAB ,,Kamesta“ įpareigota užsakyti  naują dumblo kaupyklos projektą ir dumblo kaupyklą rekultivuoti iki 2012-06-01.

 

Pažymėtina, jog šio komiteto viena pagrindinių sričių – investicijos.

2009–2015 metais kuruojama apie 40 projektų, kurių bendra vertė viršija 150 milijonų litų. Komiteto nariai daug dėmesio skyrė investicinių projektų eigai, domėjosi finansavimu, aiškinosi projektų įgyvendinimo etapus, skatino ne tik vykdyti pradėtus projektus, bet nuolatos domėtis ir naujų projektų teikimu bei galimybėmis.

 

 

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO REIKALŲ KOMITETAS

 

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto sudėtis:

1.      Alina Kovalevskaja (pirmininkė),

2.      Edita Rudelienė (pirmininkės pavaduotoja),

3.      Vincas Olechnovičius,

4.      Nijolė Romaškienė,

5.      Teresa Solovjova

 

2011 metais įvyko 8 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdžiai, kurių metu buvo svarstomi Savivaldybės tarybos posėdžiams teikiami sprendimų projektai. Komiteto nariai ypač daug dėmesio skyrė švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų klausimams. Aktyviai dalyvavo darbo grupėse sudarytose spręsti kultūros, sporto ir jaunimo reikalų klausimus, ypač daug dėmesio skyrė Aukštadvario žemės ūkio mokyklos steigėjo teisių ir pareigų perėmimui iš Švietimo ir mokslo ministerijos. Dalyvavo svarstant  mokyklų tinklo optimizavimo klausimą.

            Domėjosi  organizuojamais kultūros ir sporto renginiais Trakų rajone bei jų kokybe, teikė pasiūlymus turizmo plėtojimui.

            Tarybos narė Edita Rudelienė paruošė 30 sprendimų projektų ir teikė juos Tarybai.

 

 


 

SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto sudėtis:

1.                            Regina Bologovienė (pirmininkė),

2.    Tadeuš Tučkovski (pirmininko pavaduotojas),

3.                            Henrik Jankovski.

 

Malonu pažymėti, nors šio komiteto sudėtis nėra pati gausiausia narių skaičiumi, tačiau šis komitetas vienas stipresnių kompetencijos atžvilgiu.

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė komiteto veiklą organizavo pagal patvirtintą komiteto darbo planą 2011 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiams (patvirtintas komiteto 2011 m. rugsėjo 14 d. posėdyje, protokolas Nr. S6-5).

Šio komiteto nariai ne tik aktyviai svarstė Savivaldybės tarybos posėdžiams teikiamų sprendimų projektus, bet ypatingai daug dėmesio skyrė savosios srities probleminiams klausimams nagrinėti. Tarybos nariai aktyviai domėjosi anksčiau priimtų savivaldybės tarybos sprendimų vykdymu, rinko informaciją, teikė paklausimus ir konkrečias užduotis savivaldybės administracijos specialistams, bendradarbiavo su Savivaldybės administracijos specialistais sveikatos ir socialinių reikalų klausimais, prašė Savivaldybės administracijos specialistų pateikti ataskaitas svarstomais klausimais ir papildomus duomenis problemoms spręsti, griežtai reikalavo įstatymų ir kitų teisės aktų žinojimo, kompetencijos rengiant tarybos sprendimus bei sprendžiant opias savivaldybėje problemas. Tokio reiklaus ir efektyvaus darbo pasėkoje tarybai būdavo pateikiami konstruktyvūs  ir aukštesnės kokybės Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimai.

2011 metais (gegužės-gruodžio mėnesiais) įvyko 10 Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžių.

2011-09-14 Komiteto posėdyje svarstytos vaikų globos sistemos problemos savivaldybėje. Nepritarta Trakų vaikų lopšelio – darželio „Obelėlė“ vaikų socialinės globos skyriaus uždarymui.

2011-11-16 Komiteto posėdžio metu svarstytos pagalbos teikimo suaugusiems socialinės rizikos asmenims (benamiams, valkatoms ir kt.) problemos Trakų rajone, pavesta Socialinės paramos ir sveikatos skyriui išanalizuoti ir iki 2012-02-01 pateikti savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komitetui informaciją apie:

1. Galimybes pirkti nakvynės namų paslaugas iš kitų savivaldybių, religinių bendruomenių ar nevyriausybinių organizacijų, teikiančių laikino apnakvindinimo paslaugas suaugusiems socialinės rizikos asmenims, perkamų nakvynės namų paslaugų išlaidų paskaičiavimus;

2. Galimybes steigti savivaldybės  nakvynės namus (iki 10 vietų) ir jų išlaikymo per metus paskaičiavimus;

3. Socialinių darbuotojų darbui su suaugusiais socialinės rizikos asmenims poreikį ir pasiūlymus dėl veiklos krypčių nustatymo ir paramos tobulinimo socialinės rizikos asmenims.

Komiteto nariai iniciavo darbo grupės sudarymą dėl Vaiko globos (rūpybos) sistemos tobulinimo Trakų rajono savivaldybėje strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano parengimo.

Ypatingas dėmesys skirtas socialinei globai asmenims su sunkia negalia, socialinei paramai skirtų lėšų (valstybės biudžeto, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, savivaldybės biudžeto) panaudojimui 2011 metais bei šios srities specialistų kvalifikacijos kėlimui.

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto iniciatyva buvo organizuoti reikšmingi ir svarbūs Trakų rajono bendruomenės nariams renginiai:

1. Susitikimas su pagyvenusius žmones atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų atstovais, skirtas Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos 20-čiui paminėti (organizuotas savivaldybės didžiojoje salėje 2011 m. spalio 6 d. Apie tai rašyta spaudoje);

2. Pasitarimas-konferencija „Visuomenės požiūrio į neįgaliuosius formavimas, organizuojant ir teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas“, skirtas Pasaulinei neįgaliųjų dienai paminėti (organizuotas kartu su VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centru 2011 m. gruodžio 1 d. Apie tai rašyta spaudoje).

 

               VI. TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

               2011 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS

 

PAJAMOS

 

Trakų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto pajamų planas su dotacijomis ir valstybės biudžeto lėšomis patvirtintas 75 363,8 tūkst. Lt. Per metus, savivaldybei gavus viršplaninių pajamų 2 275,8 tūkst. Lt, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų 469,2 tūkst. Lt, taip pat papildomai lėšų iš valstybės biudžeto Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtiems nutarimams vykdyti 1 479,6 tūkst. Lt, bei iš kitų savivaldybių mokinio krepšelio lėšų 100 tūkst. Lt (mokiniams migruojant tarp savivaldybių), patikslintas rajono savivaldybės biudžeto planas yra 79 688,4 tūkst. Lt.

Biudžeto plano pajamų struktūra atvaizduota 1 diagramoje.

 

79688,4 tūkst. Lt

 

 

1 diagrama

 

            Metinis patikslintas biudžeto pajamų planas įvykdytas 101,0 proc. arba 80 483,5 tūkst. Lt. Patikslintas pajamų planas viršytas 795,1 tūkst. Lt.

            2011 metais savivaldybė gavo ilgalaikės paskolos dalį 363 tūkst. Lt investiciniams projektams ,,Babruko ežero praeities taršos padarinių šalinimas“ ir ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ vykdyti. Iš viso minėtiems projektams vykdyti nuo 2009 metų jau gauta 2 526 tūkst. Lt. Biudžeto pajamų įvykdymo struktūra atvaizduota 2 diagramoje.

 

80846,5 tūkst. Lt

 

 

2 diagrama

 

            Biudžeto pajamų vykdymo dinamika 2004–2011 metais atvaizduota 3 diagramoje.

 

                                                                   3 diagrama

 

IŠLAIDOS

 

Rajono savivaldybės patvirtintas išlaidų planas 75 363,8 tūkst. Lt. Patikslintas biudžeto išlaidų planas įvykdytas 99,9 proc. arba 79 610,1 tūkst. Lt, lyginant su patikslintu metiniu planu    79 688,4 tūkst. Lt. Bendras išlaidų planas neįvykdytas 78,3 tūkst. Lt dėl aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos neįvykdymo. Didžiausios išlaidos biudžete, kaip ir kiekvienais metais, tenka švietimui. 2011 metais jos sudarė daugiau kaip pusė viso savivaldybės biudžeto – 44 111,6 tūkst. Lt arba 55,42 proc. Socialinei apsaugai tenka –  16 081,2 tūkst. Lt (20,2 proc.), bendroms valstybės paslaugoms – 8 898,5 tūkst. Lt (11,18 proc.), kitoms sritims tenka žymiai mažesnė dalis išlaidų. Išlaidų paskirstymas pagal funkcinę klasifikaciją atvaizduotas 4 diagramoje.

4 diagrama


 

 

Didžiausią išlaidų dalį pagal ekonominę klasifikaciją savivaldybės biudžete sudaro darbo užmokestis – 42 proc., socialinio draudimo įmokos – 13 proc. ir socialinės išmokos – 16 proc. Išlaidos turtui sudaro 6 proc., išlaidos prekėms ir paslaugoms (mitybai, šildymui, elektros energijai, ryšiams, transportui, vandentiekiui, komandiruotėms, kitoms prekėms ir išlaidoms) – 13 proc. Išlaidų paskirstymas pagal ekonominę klasifikaciją atvaizduotas 5 diagramoje.

 

5 diagrama

 

2011 m. gruodžio 31 d. savivaldybės mokėtinos sumos (kreditinis įsiskolinimas) –        11 400,6 tūkst. Lt, lyginant su 2010 metų gruodžio 31 d. sumažėjo 710,4 tūkst. Lt. Didžiausią dalį mokėtinose sumose sudaro įsipareigojimai bankams – 9 271,4  tūkst. Lt. Tai savivaldybės gautos paskolos projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, bendrajam finansavimui  –  ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“, ,,Babruko ežero praeities taršos padarinių šalinimas“, bei projektas ,,Trakų - Lentvario nuotekų tinklų įrengimas“. Lyginant su 2010 m. gruodžio 31 d., įsipareigojimai bankams sumažėjo 250,2 tūkst. Lt. Biudžetinių įstaigų einamieji įsiskolinimai už gruodžio mėnesį (darbo užmokesčiui, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui, prekių ir paslaugų naudojimui), lyginant su metų pradžia, sumažėjo  825,9 tūkst. Lt.


 

 

               VII. INVESTICIJOS

 

Pagrindiniai vykdomi projektai Trakų rajone:

 

 1. Užterštų teritorijų tvarkymas

Prieš aštuonetą metų vykusio gaisro padangų saugojimo aikštelėje Žaizdrių k. metu pavojingomis gamtai ir žmonių sveikatai kietosiomis dalelėmis (dulkėmis ir suodžiais) bei kitais degimo produktais buvo smarkai užteršta 2,3 ha padangų aikštelės teritorija, todėl 2010–2012 metais įgyvendinamas projektas „Buvusioje naudotų padangų saugojimo aikštelėje (Žaizdrių k., Trakų sen., Trakų r. sav.) įvykusio gaisro padarinių likvidavimas ir užterštos teritorijos sutvarkymas“.

            Bendra projekto vertė – 915 983,50 Lt: ES fondų lėšos – 641 188,45 Lt, Savivaldybės biudžeto lėšos – 137 398,00 Lt, Partnerio lėšos – 137 397,05 Lt.

 

2011 m. pagal priemonę Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra įgyvendintas projektas „Trakų miesto Birutės ir Mindaugo gatvių rekonstravimas“. Projekto vertė –2 348 976,04 Lt. ES parama – 2 243 271,98Lt, Savivaldybės lėšos – 105 704,06 Lt.

 

2.      Priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ įgyvendinimas Trakų rajono savivaldybėje

·      Paluknio seniūnijos pastato rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas, sudarant seniūnijos gyventojams tinkamą viešųjų paslaugų prieinamumą. Projekto vertė – 1 365 774,63 Lt. ES ir VB parama – 632 399,85 Lt, Savivaldybės lėšos – 51 275,66 Lt.  Projektas įgyvendintas 90 proc.

·      Aukštadvario miestelio centrinės aikštės rekonstravimas ir jos pritaikymas visuomenės poreikiams.  Projekto vertė – 2 270 042,00 Lt. Savivaldybės lėšos – 66 811,00 Lt.  Parengta techninė dokumentacija projektui įgyvendinti.

·      Buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas, pritaikant bendruomenės poreikiams. 2011 m. parengta techninė dokumentacija projektui įgyvendinti. Savivaldybės lėšos – 31 163,00 Lt.

 

3.      Priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimas Trakų rajono savivaldybėje

·        Babruko ežero praeities taršos padarinių šalinimas. Projekto vertė – 2 062 135,30 Lt, ES parama - 1 024 177,97 Lt, Savivaldybės lėšos – 123 617,58 Lt. 2011 m. projektas įgyvendintas 85 proc. 

·        Onuškio ežero ekologinės būklės gerinimas. Projekto vertė – 2 305426,45 Lt, Savivaldybės lėšos – 63 461,45 Lt. 2011 m. parengta techninė dokumentacija projektui įgyvendinti.

·        Lentvario miesto Bevardžio ežero ekologinės būklės gerinimas. 2011 m. parengta techninė dokumentacija projektui įgyvendinti. Savivaldybės lėšos – 65 340,00 Lt.

 

4.      Priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ įgyvendinimas Trakų rajono savivaldybėje

·        Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos pastato Trakuose, Birutės g. 48, rekonstravimas. Projekto vertė – 4 883 223,29 Lt. 2011 m. pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis 2 761 278,00 Lt sumai iš ES lėšų.

·        Trakų pradinės mokyklos pastato Trakuose, Birutės g. 42, rekonstravimas. Projekto vertė – 6 500 000,00 Lt. ES parama – 2 000 000,00 Lt, Savivaldybės lėšos – 26 096,00 Lt, VIP lėšos – 3 000 000 Lt.

 

 1. Priemonės „Teritorijų planavimas“ įgyvendinimas Trakų rajono savivaldybėje

·        Darnus Trakų rajono savivaldybės vystymas: teritorijų planavimo dokumentų rengimas: Lentvario miesto bendrasis planas; Trakų rajono savivaldybės teritorijų gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas ir 2 detalieji planai paplūdimiams (prie Akmenos ež. ir Totoriškių ež.) Trakuose įrengti. Projekto vertė –1 273 675,29 Lt. ES parama – 1 082 624,00 Lt, Savivaldybės lėšos – 191 052,00 Lt.

 

6.      2011 metais Trakų rajono savivaldybės skirtas ,,Vietos plėtros 2009-2014 m. strategijos“ vietos projektams 10 proc. bendrasis finansavimas nuo  projekto vertės

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius, teikiant pareiškėjams investicinių projektų paraiškas Trakų krašto vietos veiklos grupei pagal „Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“, ruošia Trakų rajono savivaldybės tarybai sprendimų projektus dėl „Vietos plėtros 2009–2014 m. strategijos“ projektų  10 proc. bendrojo finansavimo 2011–2012 metams, paskirta suma  300 000,00 Lt. Pasirašytos 23 bendradarbiavimo sutartys su VVG pareiškėjais dėl bendrojo finansavimo.

7. 2011 Trakų rajono savivaldybės pradėti vykdyti VVG projektai:

1. „Vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių statyba Dusmenų gyvenvietėje“ - ES lėšos 159 564,00 Lt., Trakų rajono savivaldybės įnašas 14 029,00 Lt.

2. „Vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių statyba Jovariškių gyvenvietėje“ - ES lėšos 146 037,00 Lt., Trakų rajono savivaldybės įnašas 12 224,00 Lt.

 

 

 

2011 METAIS ĮGYVENDINANT PROJEKTUS IŠKILUSIOS PROBLEMOS

 

1.        Rūdiškių kultūros centro statyba – statyba vyksta nuo 2007 m. gruodžio mėn., sąmatinė vertė 10 328,00 tūkst. Lt, liko atlikti darbų už 3 420,00 tūkst. Lt. Pasikeitus elektros tiekimo sąlygoms, reikia įrengti papildomai elektros pastotę su naujais transformatoriais. Šie darbai nebuvo numatyti konkursinėje medžiagoje, todėl papildomai reikia apie 450 000 Lt.

   

 

2.        Trakų pradinės mokyklos rekonstrukcija – statyba vyksta nuo 2008 m. spalio mėn., sąmatinė vertė 6 394,00 tūkst. Lt, liko atlikti darbų už 1 714,00 tūkst. Lt. 2012 m. darbai buvo nevykdomi, nes negautas finansavimas. Statybos eigoje atsiradusiems nenumatytiems darbams papildomai reikia 380,0 tūkst. Lt. 2012 metams finansavimas taip pat negautas.

3.        Dviejų daugiabučių namų statyba Plomėnų g., Trakuose – statyba buvo pradėta 2007 m. lapkričio mėn., statyba sustabdyta 2008 m. vasario mėn., sąmatinė vertė 3 292,00 tūkst. Lt, liko atlikti darbų už 936,00 tūkst. Lt. Statyba sustabdyta, darbai nevykdomi.

4.        Salkininkų pradinės mokyklos ūkinių pastatų rekonstrukcija į gyvenamąsias patalpas – statyba pradėta 2008 m. spalio mėn., sąmatinė vertė 2 369,00 tūkst. Lt, liko atlikti darbų už 980,00 tūkst. Lt, dėl rūsio įrengimo atsirado papildomi darbai, kurių vertė apie 450,0 tūkst. Lt. 2012 metams finansavimas negautas.

5.        Vietinės reikšmės kelias Paluknys – Mamavys – statyba buvo pradėta 2009 m. spalio mėn., darbai dalyje kelio baigti 2009 m. gruodžio mėn., sąmatinė vertė 1 455,00 tūkst. Lt, liko atlikti darbų už 810,00 tūkst. Lt. Nuo 2009 metų darbai nevykdomi.

6.        Lentvario seniūnijos vietinės reikšmės kelias Grigiškės – Valai – Stirniai – statyba buvo pradėta 2011 m. spalio mėn., sąmatinė vertė 3 114,00 tūkst. Lt, liko atlikti darbų už 2 264,00 tūkst. Lt. Darbai vyksta, tik skirta labai nedidelė (apie 200 tūkst. Lt) lėšų suma 2012 metams.

7.        Projektas – „Energijos efektyvumo didinimas lopšelyje-darželyje „Obelėlė Trakų mieste“ įgyvendintas 2011 m. Projekto vertė – 1 792 888 Lt. Nenumatytiems darbams atliktas papildomas pirkimas 190 355 Lt. Buvo nustatytas ES paramos pažeidimas ir nustatyta LR ūkio ministerijos bauda 30 469,49 Lt.

8.        Projektas – „Lentvario pradinės mokyklos pastato (Mokyklos g. 1, Lentvaris) rekonstravimas“. Projektas baigtas. Projekto vertė – 2 985 975,87 Lt. ES parama sumažinta nuo 1 837 150 Lt iki 800 844,93 Lt. Finansavimas sumažintas, nes įvykdžius pirkimą sumažėjo rangovo pasiūlymo kaina ir Lietuvos verslo paramos agentūra nefinansavo viso trečio aukšto (mansarda) rekonstravimo darbų.

 

 

 

9.        Babruko ežero praeities taršos padarinių šalinimas. Projekto vertė – 2 062 135,30 Lt, ES parama – 1 024 177,97 Lt, Savivaldybės lėšos – 123 617,58 Lt. 2011 m. projektas įgyvendintas 85 proc. 

Šio projekto įgyvendinimo metu buvo planuota išsiurbti visą projekte numatytą  dumblo kiekį (53 tūkst. kub. m), jį išdžiovinti ir išvežti. Rangovas UAB ,,Vilnista“ pagal suplanuotą darbų eigos grafiką dėl nepalankių oro sąlygų (lietus ir drėgnas oras turėjo itin didelės įtakos dumblo džiūvimui) negalėjo laiku atlikti rangos darbų. Atsižvelgiant į tai, suderinus su projektą įgyvendinančia institucija (APVA), buvo pratęsta bendrojo finansavimo sutartis iki 2012 m. liepos pabaigos, o rangos darbus joje numatyta užbaigti 2012 m. gegužės pabaigoje.

 

  

 

Investiciniai projektai, tai ypatingos svarbos darbai, reikalaujantys dėmesingumo, atkaklumo, profesionalumo, ryžto ir be abejonės daug darbo. Projektai reikalingi norint renovuotis, tobulėti, eiti į priekį, tačiau ankstesnės valdžios negebėjimas įgyvendinti, koordinuoti, tinkamai valdyti projektus šiandien užkrauna sunkią naštą ne tik UAB „Trakų vandenys“ vadovybei, bet ir visam Trakų rajonui. Privalu informuoti apie UAB ”Trakų vandenys“ vykdomus projektus “Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Trakų rajone” bei “Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Trakų rajone (Aukštadvaryje, Trakuose, Varnikuose, Lentvaryje, Rūdiškėse, Onuškyje, Paluknyje)“ bei susidariusias problemas dėl netinkamai vykusių viešųjų pirkimų ir toliau besivystančių įvykių vykdant šiuos projektus, ko pasekoje UAB ”Trakų vandenys” gali būti pritaikyta finansinė korekcija nuo 10 iki 100 % finansuojamos sumos, kas sudaro nuo 0,6 iki 6,7 mln. litų.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) 2011-06-14 atliko mokestinį tyrimą ir nustatė, kad bendrovė per 2004-01-29–2006-04-27 (vadovaujama Jono Puišio) iš Trakų rajono savivaldybės gavo turto už 1 991 100,00 Lt. Pagal atliktą turto vertinimą šio turto rinkos vertė buvo 1 109 000,00 Lt. Pardavus šį turtą įmonė gavo 2 527 296,00 Lt pajamų. Bendrovė savo pelno ataskaitoje už 2006 metus šių sandorių rezultatą sumažino 1 109 000,00 Lt. Valstybinė mokesčių inspekcija teigė, jog įmonė negalėjo sumažinti pelno minėta suma ir liko skolinga valstybei 166 350 Lt pelno mokesčio ir 44 360 Lt socialinio mokesčio. VMI atlieka mokestinį patikrinimą, jeigu bus įrodyta VMI teiginiai, įmonei gresia sumokėti minėtas sumas, o taip pat baudas ir delspinigius.

Per eilę metų UAB „Trakų vandenys“ (vadovaujama Valdo Račkio) susigražinusi iš mokesčių inspekcijos PVM permoką nesumokėdavo projekto darbų  rangovams, o išleisdavo įmonės reikmėms. Susidarė apie 1 mln. Lt skolų rangovams.

Per pastarąjį dešimtmetį susidariusi situacija neleidžia UAB „Trakų vandenys“ vykdyti tiesioginių funkcijų, imtis naujų investicijų, vykdyti vandens tiekimo įsipareigojimus be Trakų rajono savivaldybės finansinės pagalbos.


 

2011 METAIS SĖKMINGAI UŽBAIGTI PROJEKTAI

 

Trakų miesto Birutės ir Mindaugo gatvių rekonstravimo darbai

 

2009–2011 metais sėkmingai įgyvendintas projektas „Trakų miesto Birutės ir Mindaugo gatvių rekonstravimo darbai“, projekto vertė – 2 611 659,25 Lt. Rekonstruotos 2 gatvės, įrengti kelio ženklai.

 

2010–2011 metais sėkmingai įgyvendintas projektas ,,Mokymai – šuolis į ateitį II“, projekto vertė 322 866,00 Lt. Pasiektas rezultatas – 101 Trakų rajono savivaldybės administracijos ir jos padalinių darbuotojas patobulino specialiuosius profesinius (užsienio kalbų, kompiuterinio raštingumo, viešųjų pirkimų organizavimo, trumpalaikių strateginių planų rengimo. gebėjimus).

 

 

Projektas „Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Trakų seniūnijoje“

(Bulvių kelio apžvalgos aikštelės)

 

 

 

Įgyvendinus projektą „Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Trakų seniūnijoje“ buvo įrengtos dvi „Bulvių kelio“ apžvalgos aikštelės Galvės ežero pakrantėje, vedančioje Užutrakio dvaro link. Viena apžvalgos aikštelė didesnė, pakrantėje, kita mažesnė, šalia ant kalvos. Projekto siekis – didinti Trakų rajono kaip turizmo traukos centro plėtrą ir skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui Trakų rajone.

Bulvių kelias įgijo darnų su supančia gamta vaizdą, nepalyginamai didesnį patrauklumą, įgyvendinus investicinį projektą „Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Trakų seniūnijoje, Trakų rajono savivaldybėje” pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3.1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai” priemonę VP-1.3-ŪM -05-R “Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose”. Projekto vertė – 399 226 Lt, iš jų 339 302 Lt yra Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, o 59 924  Lt dalimi prisidėjo Trakų rajono savivaldybė. Projekto įgyvendinimo pradžia - 2010-06-01, pabaiga - 2011-06-13.

Kodėl „Bulvių kelias“?

Mišraus tipo Užutrakio parkas, įkurtas pusiasalyje tarp Galvės ir Skaisčio ežerų, buvo sumanytas kaip vandens parkas. Užutrakyje įrengta daugiau nei dvidešimt tvenkinių, susietų tarpusavyje ir su Trakų ežerais. Tvenkiniai atribojo ūkinę ir reprezentacinę sodybos dalis. Užutrakio šeimininkai ir svečiai rūmus pasiekdavo ne sausuma, o vandeniu. Kelias, kuriuo dabar galima pasiekti Užutrakį buvo vadinamas „bulvių keliu" ir naudotas daugiausia ūkinėms reikmėms.

 

Džiaugiuosi kiekviena savivaldybės įstaiga, organizacija, kuri dalyvauja projektinėje veikloje ir geba į rajoną pritraukti papildomų lėšų. Gaila, bet tokių įstaigų nėra labai daug. Nedidelius projektus įgyvendina Lentvario H. Senkevičiaus vidurinė, S. Trakų Stelmahovskio pagrindinė mokyklos, meno ir muzikos mokyklos, kultūros rūmai ir kitos įstaigos.

Lentvario M. Šimelionio gimnazija įgyvendina projektą „Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą“ ir projektą "11-12 klasių mokinių verslumo ugdymas taikant netradicines ugdymo formas". Vykdomas projektas yra didelis laimėjimas tiek gimnazijai, tiek Trakų rajono technologijų mokytojų bendruomenei. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą jo rezultatai bus pritaikyti ir kitų mokomųjų dalykų edukacinėje praktikoje. Projektui skirta suma - 965 tūkstančiai Lt.

Daugiausiai padėkos žodžių vertas Trakų švietimo centras (direktorė N. Lisevičienė), kuris kasmet projektais pritraukia nemažai lėšų, o projektų dėka tobulėja ir rajono gyventojai, iždas papildomas lėšomis, mokytojai gali papildomai užsidirbti bei suteikti papildomų paslaugų. Praėjusiais metais centras įgyvendino ir dar šiais metais tęsia ESF projekto „Mokomės kartu“ veiklas. Šio projekto dėka dešimtyje rajono įstaigų  papildomai dirbama su 250 specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, mokyklose veikia dienos centrai, būreliai, įsigyta mokymo priemonių ir įrangos net už 98 tūkstančius litų, o bendra projekto vertė 968 tūkstančiai litų.

Negalima pamiršti, jog 2011 metais Švietimo centro pastangomis buvo renovuotos pedagoginio psichologinio skyriaus patalpos (tris dešimtmečius po gaisro nenaudojamomis buvę patalpos Trakų pradinės mokyklos trečiame aukšte), kurių renovacijai gauta net 1 mln. 700 tūkst. litų. Renovacija vyko kaip niekad sklandžiai, savivaldybei neteko rūpintis, ieškoti papildomų lėšų nenumatytiems darbams, o dar ir papildomai atlikta nemažai darbų, atnaujintos ir senai naudojamos patalpos. Vien šiuo metu centras įgyvendina 8 projektus, 6-iuose yra partneris.

 


 

 

               VIII. KOMISIJŲ VEIKLA

 

 

STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJA

 

Savivaldybės Strateginio planavimo komisija sudaryta iš 8 narių. Pagal Trakų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos nuostatus komisijos pirmininku skiriamas Savivaldybės meras, o komisijos nariais tampa Tarybos sudėtyje esančių politinių partijų atstovai (po vieną atstovą iš kiekvienos partijos).

 

Komisijos sudėtis:

 1. Vincas Kapočius, Trakų rajono savivaldybės meras (komisijos pirmininkas),
 2. Kęstutis Blaževičius -  (Tėvynės sąjunga),
 3. Darius Bartkevičius -  (Krikščionių partija),
 4. Leonardas Karnila -  (Liberalų ir centro sąjunga),

5.      Alina Kovalevskaja -  (Lietuvos lenkų rinkimų akcija),

 1. Zenonas Matonis -  (Lietuvos socialdemokratų partija),
 2. Vytautas Petkevičius - (Naujoji sąjunga (socialliberalai)),
 3. Voitechas Vinskevičius - (Darbo partija),

Komisijos sekretorė - Aliona Galdilina (Lietuvos lenkų rinkimų akcija).

 

Vienas iš svarbiausių savivaldybės strateginių dokumentų, kuriuo vadovaujantis buvo sudaryta Strateginio planavimo komisija, yra Trakų rajono savivaldybės 2008–2015 strateginis plėtros planas, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. S1-116. Parengtas ir patvirtintas strateginis plėtros planas leidžia sutelkti visas pastangas į konkrečius ateities tikslus, greičiau ir lengviau priimti sprendimus, kai yra aiškūs jų priėmimo kriterijai, o taip pat naudoti jį kaip veiklos rezultatų vertinimo priemonę. Strateginio plano dėka galima racionaliai planuoti ir paskirstyti ribotus išteklius bei greičiau pasiekti užsibrėžtų plėtros prioritetų.

2011 m. įvyko 5 Trakų rajono savivaldybės Strateginio planavimo komisijos posėdžiai, svarstyta 15 klausimų, priimta 15 sprendimų.

Programinis biudžetas tiesiogiai siejamas ir sudaromas vadovaujantis vidutinės trukmės strateginiu veiklos planu, jo programomis, todėl rengiant Trakų rajono savivaldybės trumpalaikius strateginius veiklos planus galima racionaliau planuoti ir naudoti jos turimus finansinius išteklius bei pritraukti naujus finansavimo šaltinius, sistemingai ir nuosekliai įgyvendinti ilgalaikius strateginius plėtros planus pagal juose numatytus prioritetus, todėl 2011 m. buvo nuspręsta 3 kartus patikslinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011-02-22 sprendimu Nr. S1-25 patvirtintą Trakų rajono savivaldybės 2011-2013 metų strateginį veiklos planą, siekiant darnaus Trakų rajono strateginio plėtros planavimo, norint sukurti prielaidas darniai ir subalansuotai Trakų rajono plėtrai bei toliau diegti strateginio planavimo procesą Trakų rajono savivaldybėje.

Posėdžių metu komisijos nariai, siekdami gauti kurorto statusą Trakams, teikė pasiūlymus ir svarstė galimybes atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo bendruosius reikalavimus.

Strateginis veiklos planas sudaromas pagal 10 atskirų programų, kurios svarstomos Komisijos posėdžiuose ir tik pritarus Strateginio planavimo komisijai, Savivaldybės Taryba tvirtina Savivaldybės strateginį 3 metų veiklos planą.

 


 

 

KONCESININKO VEIKLOS PRIEŽIŪROS KOMISIJA

 

Komisijos sudėtis:

 1. K. Kasparavičius, UAB Trakų šilumos tinklai direktorius (komisijos pirmininkas),
 2. V. Vinskevičius, Savivaldybės tarybos narys,
 3. Nijolė Dočkuvienė, Trakų seniūnijos bendruomenės „Santalka” pirmininkė,
 4. Teresa Solovjova, Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja,
 5. J. Kazlauskas, Aukštadvario bendruomenės atstovas,
 6. O.Staniulionienė, Lentvario bendruomenės atstovė,
 7. Leonardas Karnila, UAB Trakų šilumos tinklai direktoriaus pavaduotojas,
 8. O.Stefanovič, Rūdiškių bendruomenės atstovė.

 

2011 metais įvyko 8 Koncesininko veiklos priežiūros komisijos posėdžiai. Juose svarstyti 38 klausimai. Pagrindinė per 2011 m. laikotarpį Komisijos veikla vykdyta šiose srityse: UAB „Prienų energija“ teikiamos šilumos kainos mažinimo galimybės; UAB „Prienų energija“ pateiktos informacijos dėl papildomų galimų investicijų į biokuro katilinę Lentvaryje, Ryto g., bei naujos šiluminės trasos statybos pietinės ir šiaurinės miesto dalių šildymo sistemų sujungimui efektyvumo bei įgyvendinimo sąlygų analizė; Trakų rajono šilumos bei karšto vandens kainos paskaičiavimų analizė ir tikrinimas; UAB „Prienų energija“ tiekiamos šilumos pirkimo – pardavimo sutarties projekto analizė; UAB „Prienų energija“ teikiamos šilumos kainos diferencijavimas Aukštadvario miesteliui; Trakų ir Lentvario miestų šilumos tiekimo trasų modernizavimo sąlygų analizė; Rūdiškių miestelio šilumos ūkio valdymo grąžinimas UAB „Trakų šilumos tinklai“ bei su šiuo klausimu susijusių Koncesijos sutarties pakeitimų analizė; gyventojų skundų nagrinėjimas.

 

2011 m. lapkričio 24 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-267 „Dėl  koncesininko veiklos priežiūros komisijos“ pakeista komisijos sudėtis:

1.      Eglė Norkutė, Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė),

2.      Nijolė Dočkuvienė, Trakų seniūnijos bendruomenės ,,Santalka“ pirmininkė,

3.      Jonas Kazlauskas, Aukštadvario bendruomenės atstovas,

4.      Zenonas Matonis, UAB ,,Trakų vandenys“ direktoriaus pavaduotojas gamybai,

5.      Tadas Pučinskas, Savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas,

6.      Ona Staniulionienė, Lentvario bendruomenės atstovė,

7.      Marjan Špakovskij, Senųjų Trakų bendruomenės atstovas,

8.      Leonard Urbanovič, Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas.

 

 


 

 

 

ADMINISTRACINĖ KOMISIJA

 

Komisijos sudėtis:

 1. Regina Bologovienė, Savivaldybės tarybos narė (komisijos pirmininkė),
 2. Alina Kovalevskaja, Savivaldybės tarybos narė,
 3. Vytautas Zalieckas, Savivaldybės tarybos narys,
 4. Akvilė Zaleckaitė, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus juristė (komisijos sekretorė),
 5. Halina Šareikienė, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato Organizacinio poskyrio vedėja.

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos Administracinė komisija per 2011 m. posėdžiavo 4 kartus, išnagrinėjo 22 administracines bylas.

Iš jų:

• 10 bylų pagal ATPK 188 straipsnį (savivaldžiavimas);

• 7 bylos pagal ATPK 124 5 straipsnį (vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas);

• 1 byla pagal ATPK 214 1 straipsnį (reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas);

• 3 bylos pagal ATPK 110 straipsnį (gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių ir Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, registravimo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisyklių pažeidimas);

• 1 byla pagal ATPK 211 straipsnį (tyčinis antspaudo (plombos) sužalojimas arba nuplėšimas);

• 1 byla pagal ATPK 133 1 straipsnį (transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas).

            Visose bylose priimti nutarimai, iš jų: 3 nutarimai perduoti bylos nagrinėjimą kitam įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą organui, 4 nutarimai nutraukti bylą, 15 nutarimų skirti administracines nuobaudas (nuo įspėjimo iki 1 000 Lt piniginės baudos).

            Trakų rajono savivaldybės tarybos Administracinė komisija, vykdydama savo veiklą, prisideda prie asmenų teisių ir laisvių apsaugos, prie Lietuvos Respublikos įstatymų laikymosi užtikrinimo, taip pat prie pagarbos formavimo piliečių teisėms, garbei ir orumui.

 


 

 

VISUOMENINĖ ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJA

 

Komisijos sudėtis:

 1. Arūnas Dzigas, Žemės ūkio administravimo skyriaus vedėjas (komisijos pirmininkas),
 2. Teresa Solovjova, Savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininko pavaduotoja),
 3. Akvilė Zaleckaitė, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus juristė (komisijos sekretorė),
 4. Regina  Bologovienė, Savivaldybės tarybos narė,
 5. Kęstutis Ramanauskas, Savivaldybės tarybos narys. 

 

Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 533 „Dėl Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintais Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatais (Žin., 2002, Nr. 46-1765; 2003, Nr. 80-3644; 2004, Nr. 88-3226).

Visuomeninių ginčų komisija nė karto susirinkusi nebuvo. Komisijoje buvo gauti du skundai, bet abu atmesti dėl neatitikimo skundo turiniui ir formai keliamų reikalavimų ir praleistų apskundimo terminų.

 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

 

 Komisijos sudėtis:

 1. Kęstutis Ramanauskas, Savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas),
 2. Zofija Abeciūnienė, Savivaldybės tarybos narė,
 3. Darius Bartkevičius, Savivaldybės tarybos narys,
 4. Žydrūnas Lenkauskas, Savivaldybės tarybos narys,
 5. Vincas Olechnovičius, Savivaldybės tarybos narys,
 6. Marija Puč, Savivaldybės tarybos narė,
 7. Nijolė Romaškienė, Savivaldybės tarybos narė.

 

            Korupcijos prevencijos komisija 2011 m.  organizavo 5 posėdžius, kuriuose svarstė 8 klausimus, priėmė 10 nutarimų. Svarstė ir pritarė Trakų rajono savivaldybės kovos su korupcija 2011-2012 m. programos projektui, korupcijos prevencijos komisijos nuostatų projektui, informacijos šia tema viešinimui, taip pat svarstė Trakų rajono savivaldybės kontrolierės ir audito tarnybos pateiktos audito išvadas „Dėl  Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos direktoriaus sudarytų partnerystės sutarčių“ ir audito ataskaitą Nr. AA-8 „Dėl Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos direktoriaus sudarytų partnerystės sutarčių“, teikė siūlymą tarybai bei svarstė Asociacijos „Švari tėviškė“ 2011-09-29 pranešimą-prašymą.

2011-10-18 organizavo seminarą antikorupcijos tema. Jame dalyvavo lektorius iš Specialiųjų tyrimų tarnybos, savivaldybės vadovai, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, rajono savivaldybės tarybos nariai. STT atstovas apžvelgė korupcijos problematiką, jos tendencijas ir bruožus, korupcijos prevencijos veiklos aspektus.

 


 

 

ETIKOS KOMISIJA

 

Komisijos sudėtis:

1.                  Kęstutis Ramanauskas, Savivaldybės tarybos narys, (komisijos pirmininkas),

2.                  Alina Kovalevskaja, Savivaldybės tarybos narė, (komisijos pirmininko pavaduotoja),

3.                  Teresa Solovjova, Savivaldybės mero pavaduotoja,

4.                  Adelė Gedminienė, Savivaldybės tarybos narė,

5.                  Jonas Kietavičius, Savivaldybės tarybos narys,

6.                  Nijolė Romaškienė, Savivaldybės tarybos narė,

7.                  Birutė Borsakienė, Trakų seniūnijos seniūnaitė,

8.                  Alina Jakonis, Senųjų Trakų seniūnijos seniūnaitė,

9.                  Regina Tichonova, Trakų seniūnijos seniūnaitė.

 

2011 m. komisijos posėdžiai nevyko, nes realaus poreikio bei nagrinėtinų atvejų nebuvo. Nusiskundimų, prašymų komisijoje gauta nebuvo.

           

 

PRIVATIZAVIMO KOMISIJA

 

Komisijos sudėtis:

 1. Irena Narkevič – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (komisijos pirmininkė),
 2. Darius Mechovskis – Investicijų, turto valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos sekretorius),
 3. Adelė Gedminienė – Savivaldybės tarybos narė,
 4. Henrik Jankovski – Savivaldybės tarybos narys,
 5. Žydrūnas Lenkauskas – Savivaldybės tarybos narys,
 6. Zenonas Matonis – Savivaldybės tarybos narys,
 7. Vincas Olechnovičius – Savivaldybės tarybos narys,
 8. Andrej Prokofjev – Savivaldybės tarybos narys,
 9. Nijolė Romaškienė – Savivaldybės tarybos narė,
 10. Edita Rudelienė – Savivaldybės tarybos narė,
 11. Antanas Česlauskas – Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas.

 

 

2011 m. vyko 1 posėdis, svarstyta 8 klausimai, priimta 8 nutarimai (dėl privatizuojamų objektų išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo (7 objektai), dėl privatizavimo programos  tvirtinimo (1 objektas)).


 

 

NUOLATINĖ STATYBOS KOMISIJA

 

            Nuolatinė statybos komisijai atstovaujamos institucijos:

            Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovai:

 1. Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros  skyriaus vedėja – rajono vyriausioji architektė,
 2. Trakų rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus /melioracija/ atstovas,
 3. Trakų rajono savivaldybės administracijos statybos ir ūkio plėtros skyriaus atstovas,
 4. Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus atstovas,
 5. Vilniaus APGV Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba,

 

Saugomų teritorijų direkcijos:

 1. TINP - Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovas,
 2. NRP - Neries regioninio parko direkcijos atstovas,
 3. ARP- Aukštadvario regioninio parko direkcijos atstovas,
 4. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas,
 5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio atstovas,
 6. Visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos,
 7. Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija,
 8. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
 9. Radiacinės saugos centras,
 10. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba,
 11. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos,
 12. Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyba,
 13. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos,
 14. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos,
 15. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos,
 16. Už potencialiai pavojingų  įrenginių priežiūrą atsakinga institucija,

Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, prie kurių prijungiami sklypo inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos, savininkai, valdytojai ar naudotojai:

 1. AB LESTO atstovas,
 2.  TEO LT AB Vilniaus tinklo eksploatavimo centro Tinklo resursų ir statybos skyriaus atstovas,
 3.  AB ,,Lietuvos dujos“ Vilniaus filialo atstovas,
 4. UAB ,,Trakų vandenys“ atstovas,
 5. UAB ,,Prienų energija“ Trakų skyriaus atstovas,
 6. Trakų rajono (Aukštadvario, Grendavės, Lentvario, Onuškio, Paluknio, Rūdiškių, Senųjų Trakų, Trakų) seniūnas.

 

 

Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyrius parengė:

1.      Nuolatinės statybos komisijos posėdžius – 24 (posėdžiai rengiami kas antrą antradienį),

2.      Nuolatinės statybos komisijos protokolus teritorijų planavimo dokumentams – 74 vnt.,

3.      Statybą leidžiančius dokumentus ir rašytinius pritarimus statybos darbams - 387 vnt.

4.      Statinio projektavimo dokumentų patikrinimo pažymų techniniams projektams – 313 vnt.,

5.      Išduoti leidimai statyti naują statinį ir statinį rekonstruoti – 231 vnt.,

6.      Rašytiniai pritarimai statinio projektui – 152 vnt.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr.101-3597) 23 straipsnio 15 dalimi   <...> Statybos ar rekonstravimo projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pagal kompetenciją tikrina šios institucijos ir subjektai (jų padaliniai):

1) savivaldybės administracija,

2) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,

3) saugomų teritorijų direkcijos,

4) regionų aplinkos apsaugos departamentai,

5) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,

6) Visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos,

7) Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija,

8) Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

9) Radiacinės saugos centras,

10) Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba,

11) Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos,

12) Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyba,

13) Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos,

14) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos,

15) Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos,

16) už potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą atsakinga institucija,

17) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, prie kurių prijungiami sklypo inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos, savininkai, valdytojai ar naudotojai.

 

 

KELIŲ EISMO SAUGUMO KOMISIJA

 

Komisijos sudėtis:

 1. Asta Kandratavičienė, Savivaldybės administracijos direktorė (komisijos pirmininkė),
 2. Aušra Večerinskienė, Savivaldybės administracijos Statybos ir ūkio plėtros skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė),
 3. Aidas Rakauskas, Savivaldybės administracijos Statybos ir ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas,
 4. Teodor Linkevič, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas,
 5. Eitvydas Juškauskas, UAB ,,Trakų paslaugos“ direktorius,
 6. Vytautas Karnila, UAB ,,Trakų autobusai“ direktorius,
 7. Edvardas Vingevičius, VĮ ,,Vilniaus regiono keliai“ Trakų kelių tarnybos viršininkas,
 8. Egidijus Vyšniauskas, Vilniaus apskrities VPK Trakų rajono PK viešosios policijos Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas.

      

       Komisijos pirmininkas -  iki 2011 m. balandžio mėnesio – Kęstutis Ramanauskas, administracijos direktorius, nuo 2011 m.  balandžio  mėnesio – Asta Kandratavičienė, administracijos direktorė.

       2011 m. įvyko 5 kelių eismo saugumo posėdžiai, nagrinėti gyventojų bei įstaigų prašymai dėl kelio ženklų įrengimo, dėl greičio ribojimo, pėsčiųjų  perėjų įrengimo, dėl stovėjimo aikštelių įrengimo, dažnai svarstomi klausimai dėl įrengtų kelio ženklų ne pagal standartą nuėmimą ir grąžinimą savininkams. Posėdžių metu aptarti 45 klausimai, pateikti atsakymai bei siūlymai  70-čiai interesantų.


 

 

NARKOTIKŲ KONTROLĖS IR NARKOMANIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

 

Komisijos sudėtis:

 1. Teresa Solovjova, Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė),
 2. Aušra Kuzaitė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius, Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) (komisijos pirmininkės pavaduotoja),
 3. Ramunė Zarembienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė (atsakingoji sekretorė),
 4. Saulius Klebavičius, Trakų rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus viršininkas,
 5. Alina Kuleš, Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja,
 6. Natalija Šidlauskienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė,
 7. Živilė Zmejevskienė, VšĮ Trakų psichikos sveikatos centro socialinė darbuotoja,
 8. Vilma Ramanauskienė, Trakų rajono Lentvario vaikų globos namų direktorė,
 9. Janina Stadalnykienė, Aukštadvario bendruomenės pirmininkė,
 10.  Loreta Bologovaitė, Trakų rajono Lentvario vaikų globos namų direktoriaus pavaduotoja,
 11. Asta Kielytė, Trakų rajono pataisos inspekcijos vyresnioji specialistė,
 12.  Rasa Dikevičienė, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja.

 

Narkomanijos prevencijos 2011–2013 m. programos įgyvendinimo priemonių planas 2011 metams patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimu Nr. S1-86.

2011 m. įvyko 3 posėdžiai.

2011-08-05 laikraštyje „Trakų žemė“ patalpintas straipsnis „Vėl vykdoma Narkomanijos prevencijos programa“.

     2011-12-01 vyko vaikų piešinių konkursas skirtas Pasaulinei AIDS dienai paminėti. Dalyvavo 14-kos Trakų rajono savivaldybės mokyklų moksleiviai. Piešinių parodos narkomanijos prevencijos ir AIDS temomis buvo surengtos ir iškabintos kiekvienos mokyklos koridoriuose. Vyko piešinių parodos aptarimai, pravesti pokalbiai su moksleiviais narkomanijos prevencijos tema, komisija išrinko gražiausius piešinius. Kiekvienos mokyklos parodos dalyviai buvo apdovanoti tortu, o geriausių piešinių autoriai - piešimo priemonėmis.

    2011-12-12 buvo pagamintos moksleiviams informacinės priemonės su žodžiais „Mes už gyvenimą be narkotikų – prisijunk ir tu...“, iš jų: plakatai, atšvaitai bei tušinukai. Plakatai buvo išdalinti visoms Trakų rajono mokykloms ir iškabinti skelbimų lentose. Tušinukai ir atšvaitai su užrašu „Mes už gyvenimą be narkotikų – prisijunk ir tu...“ buvo dalinami moksleiviams renginių metu.

   Per 2011 m. pagal programą buvo įsisavinta 1 300,00 Lt Trakų rajono savivaldybės Narkomanijos prevencijos 2011–2013 metų programai skirtų lėšų iš Sveikatingumo skatinimo programos.

 

 


 

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJA

 

Komisijos sudėtis:

 1. Regina Bologovienė - Savivaldybės tarybos narė (komisijos pirmininkė),
 2. Antanas Česnulevičius – VšĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorius,
 3. Irena Eikšto - Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Trakų viltis“ pirmininkė,
 4. Rima Kaliukevičiūtė -  Trakų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė,
 5. Juozas Norinkevičius - VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro direktorius,
 6. Teresa Charukevič - Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė,
 7. Georgijus Zamara – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Trakų rajono ir Elektrėnų miesto filialo pirmininkas,
 8. Danutė Zalieckienė – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja.

 

Komisijos posėdžiai organizuojami prireikus. 2011 m. įvyko du komisijos posėdžiai:

Ø  pirmasis 2011-08-31 (apie pirmąjį  posėdį  buvo rašyta ir spaudoje);

Ø  antrasis 2011-11-29.

 

2011 m. komisijos posėdžiuose svarstyti 4 klausimai:

  1. Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos pirmininko rinkimų;
  2. Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimų;
  3. Dėl socialinių paslaugų teikimo problemų vaikams, turintiems negalią (ypač sunkią negalią), ir jų šeimoms;
  4. Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams skirtų lėšų skirstymo principų nustatymo.

 

Komisijoje buvo priimti 4 nutarimai:

1.    Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos pirmininko išrinkimo;

2.    Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos pirmininko pavaduotojo išrinkimo;

3.    Dėl esamos situacijos ir paramos neįgaliesiems vaikams ir jų šeimoms analizės;

4.    Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams skirtų lėšų skirstymo principų nustatymo.

Pagrindinė komisijos veikla per 2011 metų 4 mėnesius buvo skirta neįgaliųjų vaikų esamoms socialinėms problemoms, pagalboms jiems ir jų šeimoms savivaldybėje situacijos išsiaiškinimui. Taip pat skirta daug dėmesio socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams skirtų lėšų paskirstymui neįgaliųjų NVO, nes nuo 2012 m. sausio 1 d. valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos neįgaliųjų visuomeninių organizacijų projektai.


 

 

PAVADINIMŲ PARINKIMO GATVĖMS KOMISIJA

           

    Komisijos sudėtis (patvirtinta 2010 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimu Nr. S1-39):

 1. Nijolė Romaškienė, Savivaldybės mero pirmoji pavaduotoja (komisijos pirmininkė),
 2. Žydrūnas Lenkauskas, Savivaldybės tarybos narys,
 3. Edmundas Malūkas, Savivaldybės  tarybos narys,
 4. Tadeuš Tučkovski, Savivaldybės tarybos narys,
 5. Alvyda Kazakevičiūtė, Savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoja,
 6. Antanas Česlauskas, Savivaldybės administracijos juridinio ir personalo administravimo

skyriaus vedėjas,

 1. Mindaugas Šimanskis, Savivaldybės administracijos architektūros skyriaus vyriausiasis     specialistas.

 

2011 m. spalio 27 d. Trakų rajono savivaldybės sprendimu Nr. S1-204 pakeista komisijos sudėtis:

1.          Teresa Solovjova, Savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė),

2.    Žydrūnas Lenkauskas, Savivaldybės tarybos narys,

3.    Zenonas Matonis,  Savivaldybės tarybos narys,

4.    Nijolė Romaškienė, Savivaldybės tarybos narė,

5.    Tadeuš Tučkovski, Savivaldybės tarybos narys,

6.    Alvyda Kazakevičiūtė, Savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoja,

7.    Antanas Česlauskas, Savivaldybės administracijos juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas,

8.    Danutė Vasiliauskaitė, Savivaldybės administracijos statybos ir ūkio plėtros skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė).

 

           

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KOMISIJA

 

Komisijos sudėtis:

 1. A. Kuleš, Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė),
 2. V. Malunavičienė, Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė (komisijos pirmininkės pavaduotoja),
 3. N. Lisevičienė, Savivaldybės biudžetinės įstaigos Švietimo centro direktorė,
 4. A. Ūsienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė
 5. M. Juška, VšĮ Trakų ligoninės Vaikų ligų skyriaus vedėja.

 

2011 m. vyko 6 posėdžiai, svarstyta 27 klausimai, tiek pat priimta ir nutarimų.  Pagrindinė komisijos veikla: nepilnamečių vaikų laikinosios globos peržiūra, globojamų vaikų grąžinimo į šeimą tikslingumas, laikinosios globos nustatymo tikslingumas, šeimų įrašymas/išbraukimas į Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų auginančių vaikus, apskaitą bei pagalbos socialinės rizikos šeimoms organizavimas.

 


 

 

BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBA

 

             Komisijos sudėtis:

1.      Vincas Kapočius – Savivaldybės meras (pirmininkas),

2.      Teresa Solovjova – Savivaldybės mero pavaduotoja (pirmininko pavaduotoja),

3.      Tadeuš Tučkovski – Savivaldybės tarybos narys,

4.      Edita Rudelienė – Savivaldybės tarybos narė,

5.      Vida Malunavičienė – Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė,

6.      Aušra Kuzaitė – Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė),

7.      Alina Kuleš – Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja,

8.      Nijolė Lisevičienė – Savivaldybės biudžetinės įstaigos Švietimo centro direktorė,

9.      Juozas Norinkevičius – VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro direktorius,

10.  Arkadijus Goldinas – VšĮ Trakų ligoninės direktorius,

11.  Audronė Kacelavičienė – VšĮ Trakų psichikos sveikatos centro direktorė,

12.  Tamara Avsiukevič – VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė,

13.  Lina Žvirgždauskienė – VšĮ Lentvario ambulatorijos direktorė,

14.  Irena Nižauskienė – Lentvario darželio ,,Šilas“ direktorė,

15.  Marytė Morkūnienė – Trakų rajono sodininkų ir gėlininkų susivienijimas "Žiedas"– pirmininkė,

16.  Violeta Kandzežauskienė  –  Trakų rajono sveikuolių klubo pirmininkė,

17.  Nijolė Dočkuvienė – Trakų seniūnijos ,,Santalka“ bendruomenės pirmininkė,

18.  Rima Kaliukevičiūtė – Trakų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė,

19.  Birutė Borsakienė – Trakų miesto bendruomenės „Naujasodis“ pirmininkė,

20.  Janė Budrevičienė – Jaunųjų ūkininkų ratelio ,,Pušelė“ pirmininkė,

21.  Zigmundas Ramanauskas – Lietuvos pensininkų ,,Bočiai“ sąjungos Trakų bendrijos pirmininkas.

Pagal nuostatus tarybą sudaro 21 narys: 1/3 Savivaldybės paskirtų asmenų, 1/3 Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų atstovų, 1/3 visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovų.

 

2011 m. organizuoti 3 bendruomenės sveikatos tarybos posėdžiai. Svarstyti 6 klausimai dėl Trakų rajono savivaldybės 2011 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetų nustatymo, dėl Trakų rajono savivaldybės 2011 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių plano sudarymo, dėl 2011 m. projektų finansavimo paskirstymo, dėl 2011 m. vaikų ir moksleivių sveikatos stiprinimo programos, dėl LPS „Bočiai“ Trakų bendrijos prašymo, dėl Trakų rajono savivaldybės 2011 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pakeitimo, priimta 11 nutarimų.

2011 m. lapkričio 25 d. organizuotas susitikimas su Pakruojo savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos nariais. Susitikimo metu pasidalinta abiejų savivaldybių Bendruomenės sveikatos tarybų  patirtimi vykdant Visuomenės sveikatos rėmimo programą.

 

 


 

 

NUOLAT VEIKIANTI VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO

IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJA

 

 

Komisijos sudėtis:

 1. Audra Kurdzikauskienė, Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėja, Trakų rajono administracijos darbuotojų profesinės sąjungos narė ( komisijos pirmininkė),
 2. Aušra Večerinskienė, Savivaldybės administracijos Investicijų, turto valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausioji  specialistė, Trakų rajono administracijos darbuotojų profesinės sąjungos narė (komisijos sekretorė),
 3. Teresa Charukevič, Savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė,
 4. Adelė Gedminienė, Savivaldybės tarybos narė,
 5. Jonas Kietavičius, Savivaldybės tarybos narys,
 6. Aušrelė Kvedarienė, Vilniaus teritorinės darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriaus vedėja,
 7. Genovaitė Nasutavičiūtė, Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriaus vyriausioji specialistė,
 8. Teresa Solovjova, Savivaldybės mero pavaduotoja,
 9. Galina Smolskienė, Savivaldybės tarybos narė,
 10. Valia Stanulionytė, Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriaus vedėjo pavaduotoja,
 11. Rasa Verseckaitė, Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriaus vyriausioji specialistė.

 

2011 m. Komisija sušaukė du posėdžius, kuriuose svarstė darbdavių pasiūlymus vykdyti viešuosius darbus Trakų rajono savivaldybėje 2011 m. Vilniaus teritorinė darbo birža ir Trakų rajono savivaldybė tęsdama 2010 metų ESF projektą ,,Neprarask darbo įgūdžių“, įdarbino 169 bedarbius rajono seniūnijose: Aukštadvario sen. - 17; Senųjų Trakų sen. - 19; Grendavės sen. - 6; Onuškio sen. - 12; Trakų sen. - 22; Paluknio sen. - 8; Lentvario sen. - 70; Rūdiškių sen. - 15. Ataskaitiniais metais trišalių sutarčių tarp savivaldybės administracijos, darbo biržos ir viešųjų darbų organizatorių buvo sudaryta 14, be 8 seniūnijų dar viešųjų darbų programos įgyvendinime dalyvavo Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis, VĮ Trakų miškų urėdija, UAB ,,Lentvario komunalinis ūkis“, VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras, Aukštadvario žemės ūkio mokykla, Aukštadvario regiono parko direkcija.

Ši programa  buvo vykdoma iš dviejų finansavimo šaltinių: specialios tikslinės dotacijos - 40 procentų,  t. y. 219,2 tūkst. Lt  ir valstybės biudžeto – 60 procentų, t. y. 328,8 tūkst. Lt.

 


 

               IX. ATSTOVAVIMAS

 

VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOJE

     

Trakų rajono savivaldybės atstovas Vilniaus regiono plėtros taryboje – Vincas Kapočius, Trakų rajono savivaldybės meras.

2011 metais įvyko 9 Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžiai.

2011 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. 51/1S-14 „Dėl kandidatų į Europos sąjungos regionų komitetą delegavimo“ Trakų rajono savivaldybės meras Vincas Kapočius buvo deleguotas į Europos sąjungos komitetą.

2011 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 51/1S-82 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos atstovų į Lietuvos delegacijas skyrimo“ Trakų rajono savivaldybės meras kartu su Švenčionių tarybos nariu buvo skirti į pakaitinius atstovus į LR Delegaciją Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtiniame priežiūros komitete.

Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžių metu svarstyti klausimai dėl  Vilniaus regiono plėtros plano 2007-2013 metams tikslinimo, Regiono projektų atrankos kriterijų taikymo tvarkos pakeitimo, Dėl Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priemones sąrašų tvirtinimo. Vilniaus regiono plėtros taryba priima sprendimus balsuodama elektroniniu būdu. Iš viso Vilniaus regiono plėtros taryba per 2011 m. priėmė 99 sprendimus.

 

 

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOJE

 

Trakų rajono savivaldybės atstovas LSA – Vincas Kapočius, Trakų rajono savivaldybės meras, kartu su kitų rajonų atstovais Lietuvos savivaldybių asociacijos vardu ne kartą kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kad gautų valstybės garantijas savivaldybių funkcijoms užtikrinti.

Pagrindinė asociacijos misija – realizuoti esmines vietos savivaldos savarankiškumo ir plėtros nuostatas, darant įtaką valdžios bei tarptautinių institucijų veiklai.

Pagrindinis tikslas per pastaruosius ketverius metus buvo stiprinti savivaldos savarankiškumą bei stengtis žmonių kasdienį gyvenimą paversti kiek įmanoma geresniu.

Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms pateikta nemažai pasiūlymų švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos klausimais.

2011 metais įvyko 2 LSA tarybos posėdžiai. Svarstyti klausimai: dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos dvišalės komisijos narių skyrimo; dėl 2012 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. XIP-3716; dėl Konstitucijos 67, 119, 123, 141, 143 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto; dėl Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-3718; dėl specialiai savivaldybėms sukurto projekto, skirto turizmo skatinimui, informuojant turistus apie Lietuvoje vykstančius renginius. Išklausyta Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovų informacija/diskusija dėl bendradarbiavimo galimybių; išklausyta informacija apie 2012 m. savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projekto derybų eigą; išklausyti Vidaus reikalų ministerijos pasisakymai apie Europos Sąjungos nusikaltimų prevencijos tinklo ir dalyvavimo jame galimybių bei Savivaldybių ugniagesių komandų pertvarką (pranešėjas Remigijus Baniulis – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos  direktorius vidaus tarnybos generolas). Taip pat vyko susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto pirmininke L. Graužiniene dėl įstatyminės bazės, reglamentuojančios merų bei jų pavaduotojų darbą švenčių ir poilsio dienomis.

 

 

           

            VILNIAUS APSKRITIES TRIŠALĖJE TARYBOJE

 

            Trakų rajono savivaldybės atstovas Vilniaus apskrities trišalėje taryboje – Vincas Kapočius, Trakų rajono savivaldybės meras.

2011 metais įvyko 10 Vilniaus apskrities trišalės tarybos posėdžiai, vienas iš jų – išvažiuojamasis.

            Trišalėje taryboje svarstyti klausimai: dėl Užimtumo fondo lėšų 2011 m. sąmatos projekto, dėl situacijos Lietuvos energetikoje, dėl karšto vandens tiekimo organizavimo ir gyventojų pasirinkimo, dėl darbo rinkos mokymo centrų ir bedarbių profesinio mokymo, dėl gyvenamųjų namų centrinio šildymo kainų mažinimo galimybės, dėl LR trišalės tarybos Valstybės tarnautojų dvišalės komisijos nuostatų 3 p. pakeitimo projekto, dėl darnios miestų plėtros, dėl Valstybės tarnautojų dvišalės komisijos personalinės sudėties patvirtinimo, dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės pozicijos didinant minimalią mėnesinę algą, dėl Trišalės tarybos išvadų ir rekomendacijų dėl švietimo sektoriaus darbdavio identifikavimo, dėl LR trišalės tarybos nuomonės dėl šakos kolektyvinės sutarties sudarymo, dėl Darbo kodekso 179 str. 2 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2660, dėl LR valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2012 metais, įstatymo projekto, išklausyta informacija dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų naudojimo sąlygų ir tvarkos aprašo, informacija dėl minimalios mėnesinės algos (MMA) didinimo perspektyvų, informacija dėl minimalios mėnesinės algos (MMA) didinimo, informacijos apie MMA nustatymą ir energetikos išteklių kainas ES valstybėse (iš diplomatinių atstovybių gauta informacija), dėl Kauno m. „Žalgirio“ arenos statybų eigos.

Strateginiai 2012 metų tikslai: stiprinti ir vystyti socialinį dialogą Lietuvoje, didinti socialinių partnerių gebėjimus bendradarbiauti su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijomis; užtikrinti tinkamą socialinių partnerių ir visuomenės informavimą ir konsultavimą socialinio dialogo klausimais.

Pagrindiniai 2012 metų veiklos uždaviniai (užduotys): surengti Lietuvos Respublikos trišalės tarybos, jos profilinių komitetų bei nuolatinių komisijų, taip pat Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos posėdžius; organizuoti socialinių partnerių konsultacijas kilus nesutarimams dėl socialinio dialogo plėtros perspektyvų ar kitų aktualių socialinių ekonominių klausimų; rinkti ir analizuoti informaciją apie padėtį socialinio ir pilietinio dialogo srityse ar kitus aktualius ekonominius ir socialinius klausimus.

Vilniaus apskrities trišalės tarybos  iniciatyva, visų socialinių partnerių susitarimu ir lėšomis, geriausi visų sričių atstovai apdovanojami Kunigaikščio Gedimino trijų laipsnių nominacijomis.

Lietuvos nacionalinėje dailės galerijoje iškilmingai įteikti Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimai 26 labiausiai nusipelniusiems Vilniaus regiono verslininkams ir visuomenininkams už jų indėlį 2011 metais.  Be to, 27 regiono atstovams įteikti  padėkos raštai.

2011 m. buvo įvertinti 7 Trakų rajono teikti kandidatai, 5 apdovanoti padėkos raštais ir 2 III laipsnio apdovanojimais.

 


 

               X. BENDRADARBIAVIMAS

 

Visus metus vyko tęstinis bendradarbiavimas su užsienio partneriais. Trakų rajono savivaldybė bendradarbiauja su 15 užsienio šalių miestais partneriais. Buvo surengti 5 atvykstamieji ir 5 išvykstamieji vizitai.  Palaikomi ryšiai kultūros, jaunimo, turizmo, socialinės plėtros srityse. 2011 m. Trakuose apsilankė partnerių delegacijos iš Alanijos (Turkija), Reinės (Vokietija), Lucko, Ivano Frankovsko (Ukraina), Lydos (Baltarusija), Gižycko, Malborko, Naujojo Sončo (Lenkija), Gori (Gruzija). Trakų rajono atstovai vyko į Alaniją, Ivano-Frankovską, Polocką, Gorį.

Įsimintinas rajono savivaldybės delegacijos vizitas Reinėje, Vokietijoje - už ilgametį tarptautinių ryšių plėtojimą ir europinės minties skleidimą Reinės savivaldybei buvo įteiktas garbingas apdovanojimas – Europos Tarybos Garbės plaketė.

Naudojantis Reinės patirtimi, buvo įkurtas Trakų turizmo informacijos centras, numatyti turizmo plėtros prioritetai. Po to sekė ypač sėkmingi socialiniai projektai. Reiniečių aukomis ir pagalba iškilo Trakų jaunimo parapijos namai. Nuolatinę paramą jautė Trakų vaikų globos namai, prieš kelerius metus įkurtas Čižiūnų socialinių paslaugų centras. Pagal Reinės partnerių įdirbį Trakuose įkurtas Neįgaliųjų užimtumo centras, neseniai paminėjęs veiklos 10-metį, šiandien yra vienas moderniausiai  dirbančių visoje Lietuvoje.

 

 

               XI. RYŠIAI SU VISUOMENE

 

Trakų rajono savivaldybė, įgyvendindama strateginį veiklos planą ir siekdama užtikrinti kokybišką ir efektyvią veiklą, kuriant palankią aplinką vietos gyventojams bei atvykstantiems svečiams, nuolat stengiasi išlaikyti abipusę komunikaciją ir bendradarbiavimą su visuomene.

Įvaizdžio formavimas – labai svarbi savivaldybės veikla, kuri privalo užtikrinti nuolatinį kokybišką bendravimą tarp savivaldos ir vietos gyventojų.

Trakų rajono savivaldybė kaip viešas juridinis asmuo visapusiškai informuoja bendruomenę apie savo veiklą. Vadovaujantis LR teisės aktais, savivaldybės interneto svetainėje, spaudoje, informacinėje lentoje skelbiami priimti Tarybos sprendimai, gyventojams aktualūs mero potvarkiai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, informacija apie savivaldybės veiklą bei kita visuomenei svarbi informacija.

Dėka ryšių su visuomene atstovės Sigitos Nemeikaitės, Trakų rajono savivaldybės vadovybė nuolatos informuoja visuomenę apie pagrindinius įvykius, posėdžius, profesionaliai perteikia įvykusių renginių nuotaikas, rajono vadovybės atstovavimą, bendravimą ir bendradarbiavimą su miesto partneriais.

Privalu šioje srityje stiprinti poziciją, juk įgyvendinant Ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo programą, kuri sudaroma, įvertinus turistų srautų augimo dinamiką, organizuotų renginių, reklaminių akcijų ir įvairių rinkodaros priemonių efektyvumą, atlikus poveikio rinkai analizę įmanoma didžiulė pažanga. Savivaldybės privalomas tikslas sukurti kryptingą ir sistemingą informavimo apie savivaldybę strategiją. Nuoseklus visuomenės informavimas populiarina Trakų savivaldybės veiklą, didina miesto žinomumą, skatina vietos gyventojų lojalumą ir pasitenkinimą.

Džiugu pasigirti, jog bendro komandinio darbo ir Sigitos Nemeikaitės profesionalumo dėka Trakų rajono savivaldybė turi gražią reprezentacinę 2011 metais išleistą knygą „Trakų rajonas“, kuri įteikiama garbingiems asmenims, svečiams, nusipelniusiems gyventojams.

Malonu paminėti ir Trakų turizmo informacijos centro (TIC) intensyvų ne tik Trakų rajono įmonių, įstaigų, gyventojų, bet ir visos Lietuvos, pasaulio bei Europos gyventojų informavimą apie Trakų rajoną kaip kurortinę vietovę. Ko pasėkoje Trakuose kasmet auga turistų bei svečių skaičius, o 2011 palyginus su 2010 metais TIC lankytojų srautai išaugo 18 proc. Šios informacijos dėka Trakų rajono verslo, turizmo, pagaliau ir kitos įmonės sulaukė papildomos piniginės užsieniečių „injekcijos“.

Trakų turizmo informacijos centras 2011 metais paminėjo 15 metų veiklos jubiliejų. Tai seniausiai dirbantis Lietuvoje turizmo informacijos centras.

Praėjusieji metai Centrui buvo itin sėkmingi – vykdoma intensyvi turizmo rinkodara svarbiausiose turizmo rinkose užsienyje  - Rusijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Skandinavijos šalyse. Per metus Trakų turizmo ištekliai pristatyti 55 užsienio šalių žurnalistams, dalyvauta 6 parodose Lietuvoje ir užsienyje.

Skirtingai nei kitus Lietuvos kurortus ar kurortines teritorijas – Trakus pamėgo įvairių  šalių, kultūrų, atostogų pomėgių turistai iš kaimyninių šalių: Vakarų, Pietų Europos, Skandinavijos. Tokia vykdoma turizmo rinkodara duoda teigiamus rezultatus.

Palyginti nedaug  įtakojo krizės padariniai  kilę vienoje iš Trakus pamėgusių kaimyninių šalių, turistų sumažėjimą kompensavo turistai iš kitų Europos šalių atradę Trakus.

Pagirtina, jog TIC veikla 2011 metais įvertinta aukštai – buvo tarp trijų sėkmingiausiai dirbusių turizmo informacijos centrų Lietuvoje.

 


 

               XII. PABAIGOS ŽODIS

 

                       

Apibendrinant mero ir tarybos 2011 m. veiklos rezultatus, galima būtų teigti, jog 2011-04-11 prisiekusių 25 Tarybos narių sudėtis nekito, veikla buvo vykdoma susivienijus į frakcijas.

 

Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui 2011-04-11 išrinko Savivaldybės merą Vincą Kapočių, kuris planavo Savivaldybės tarybos veiklą, šaukė Savivaldybės tarybos posėdžius, jiems pirmininkavo, nustatė ir sudarė savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikė Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, koordinavo Tarybos komitetų, komisijų veiklą, kontroliavo ir prižiūrėjo savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendino įstatymus, Vyriausybės bei Savivaldybės tarybos sprendimus ir vykdė kitus įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytus įgaliojimus. Meras atstovavo bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis; atstovavo savivaldybei regiono plėtros taryboje. Meras susitikinėjo su Lietuvos Respublikos Seimo nariais aktualiais rajono gyventojams klausimais. Išleido 190 potvarkių, gavo 1 633 raštų.

 

2011 m. įvyko 9 Savivaldybės tarybos posėdžiai, 1 neįvyko dėl 11 Tarybos narių neatvykimo į 2011-05-26 posėdį.

 

Savivaldybės tarybos sprendimais iš tarybos narių sudaryti 5 komitetai: Tarybos kontrolės; Biudžeto ir finansų; Ūkio, turizmo, aplinkosaugos ir investicijų; Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų; Sveikatos ir socialinių reikalų.

Savivaldybės tarybos komitetai daugiausiai svarstė Savivaldybės tarybos posėdžiams Savivaldybės administracijos teikiamus sprendimų projektus. Daugiausiai ir iniciatyviausiai dirbo Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas. Siekiamybė turėtų būti Tarybos komitetų iniciatyva savosiose srityse.

 

Metinis patikslintas biudžeto pajamų planas įvykdytas 101,0 proc. Trakų rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto pajamų planas su dotacijomis ir valstybės biudžeto lėšomis patvirtintas 75 363,8 tūkst. Lt. Per metus, savivaldybei gavus viršplaninių pajamų 2 275,8 tūkst. Lt, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų 469,2 tūkst. Lt, taip pat papildomai lėšų iš valstybės biudžeto LR Vyriausybės priimtiems nutarimams vykdyti 1 479,6 tūkst. Lt, bei iš kitų savivaldybių mokinio krepšelio lėšų 100 tūkst. Lt, patikslintas rajono savivaldybės biudžeto planas buvo 79 688,4 tūkst. Lt. Rajono savivaldybės patvirtintas išlaidų planas 75 363,8 tūkst. Lt. Patikslintas biudžeto išlaidų planas įvykdytas 99,9 proc.

 

2009-2015 metais kuruojama apie 40 projektų, kurių bendra vertė viršija 150 milijonų litų.

 • Įgyvendinti projektai 2009–2011m. ES struktūrinių fondų ir LR finansavimas - 72 342 188,00 Lt; Trakų r. sav. finansavimas – 5 730 974,00;
 • Pritraukta 2007–2013 m. laikotarpiui lėšų ES struktūrinių fondų ir LR finansavimas – 135 809 720,00; Trakų r. sav. finansavimas – 15 464 261,00;
 • Iš viso pritraukta ES SF lėšų 2009–2015 m. laikotarpiui  ES struktūrinių fondų ir LR finansavimas – 151 341 908,00.

 

Šioje ataskaitoje pateikti sėkmingai įgyvendinti projektai bei 2011 metais įgyvendinami  projektai, kurių įgyvendinimo metu iškilo nenumatytos aplinkybės apsunkinančios projekto įgyvendinimo eigą. Identifikavus nenumatytas aplinkybes mero iniciatyva buvo sudaromos darbo grupės, sprendžiami klausimai siekiant optimaliausių sprendimų.

 

            Savivaldybėje sudarytos komisijos vertintinos skirtingai: vienos jų 2011 m. dirbo aktyviai ir produktyviai, kitų darbas apsiribojo formaliu pareigų vykdymu.

 

Vilniaus regiono plėtros taryboje Trakų rajono savivaldybę atstovo meras Vincas Kapočius. 2011 metais įvyko 9 Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžiai, priimti priėmė 99 sprendimai. Trakų rajono savivaldybės meras Vincas Kapočius buvo deleguotas į Europos sąjungos komitetą. Trakų rajono savivaldybės meras kartu su Švenčionių tarybos nariu buvo skirti į pakaitinius atstovus į LR Delegaciją Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtiniame priežiūros komitete. Posėdžiuose svarstyti klausimai dėl  Vilniaus regiono plėtros plano 2007–2013 metams tikslinimo, Regiono projektų atrankos kriterijų taikymo tvarkos pakeitimo, dėl Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priemones sąrašų tvirtinimo.

 

Lietuvos Savivaldybių Asociacijoje (LSA) Trakų rajono savivaldybės atstovas – Vincas Kapočius, kartu su kitų rajonų atstovais Lietuvos savivaldybių asociacijos vardu ne kartą kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kad gautų valstybės garantijas savivaldybių funkcijoms užtikrinti. 2011 metais įvyko 2 LSA tarybos posėdžiai.

 

 

Vilniaus apskrities trišalėje taryboje Trakų rajono savivaldybės atstovas – Vincas Kapočius. 2011 metais įvyko 10 Vilniaus apskrities trišalės tarybos posėdžiai, vienas iš jų – išvažiuojamasis. Trišalėje taryboje svarstyti klausimai: dėl situacijos Lietuvos energetikoje, dėl karšto vandens tiekimo organizavimo ir gyventojų pasirinkimo, dėl darbo rinkos mokymo centrų ir bedarbių profesinio mokymo, dėl gyvenamųjų namų centrinio šildymo kainų mažinimo galimybės, dėl darnios miestų plėtros, dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės pozicijos didinant minimalią mėnesinę algą ir kt.

 

Visus metus vyko tęstinis bendradarbiavimas su užsienio partneriais. Trakų rajono savivaldybė bendradarbiauja su 15 užsienio šalių miestais partneriais. Buvo surengti 5 atvykstamieji ir 5 išvykstamieji vizitai.  Palaikomi ryšiai kultūros, jaunimo, turizmo, socialinės plėtros srityse. 2011 m. Trakuose apsilankė partnerių delegacijos iš Alanijos (Turkija), Reinės (Vokietija), Lucko, Ivano Frankovsko (Ukraina), Lydos (Baltarusija), Gižycko, Malborko, Naujojo Sončo (Lenkija), Gori (Gruzija). Trakų rajono atstovai vyko į Alaniją, Ivano-Frankovską, Polocką, Gorį.

 

Trakų rajono savivaldybė kaip viešas juridinis asmuo visapusiškai informavo bendruomenę apie savo veiklą. Vadovaujantis LR teisės aktais, savivaldybės interneto svetainėje, spaudoje, informacinėje lentoje skelbiami priimti Tarybos sprendimai, gyventojams aktualūs mero potvarkiai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, informacija apie savivaldybės veiklą bei kita visuomenei svarbi informacija.

 

Trakų rajono savivaldybės sprendimai sėkmingai įgyvendinami tik Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir gyventojų bendruomenių darnaus ir glaudaus bendradarbiavimo dėka. Trakų rajonas yra ypatingas, o sunkmetis paskatina dar dėmesingiau priimti sprendimus, gyventi ekonomiškiau, ieškoti racionalių sprendimų būdų.

 

Apibendrinant, galima teigti, kad 2011 metai buvo sudėtingi, ekonominiai procesai turėjo įtakos savivaldybės biudžeto surinkimui, užimtumo rajone sumažėjimui, socialinių paslaugų, paramos poreikių augimui. Galima pasidžiaugti, kad darbas vyko abipusiu pasitikėjimu, išlaikytas planuotų ir pradėtų realizuoti darbų tęstinumas.

 

_______________________________________

 

Į pradžią