Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-151 2013-05-02
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMĄ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMĄ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2013 m. gegužės 2 d. Nr. S1- 151

Trakai

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 91-2832) 16 straipsnio 36 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ( Žin., 2000, Nr. 52-1484) 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 12 ir 13 straipsniais bei atsižvelgdama Trakų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnų siūlymus, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:       1.Patvirtinti vietinės rinkliavos už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Trakų rajono savivaldybės viešosiose vietose nuostatus (pridedama).

                      2. Pripažinti netekusiais galios:

                      2.1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. 79

„ Vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą Trakų rajono savivaldybės viešose vietose nuostatai“;

                      2.2. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. S1-268

„ Dėl vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą Trakų rajono savivaldybės viešosiose vietose nuostatų priedo dalinio pakeitimo“.

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ( Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Vytautas Zalieckas

______________

 

 

 

 

Kęstutis Vilkauskas, tel.(8 528) 55 730, e. p. trakai@trakai.lt


                                      PATVIRTINTA

 

                                                                                      Trakų rajono savivaldybės tarybos

 

                                                                                      2013 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. S1-151

 

 

 

 

 VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMĄ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE

NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Trakų rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose (toliau – rinkliava) išdavimą renkama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis.

 

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

2. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Trakų rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą – tai Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka sumoka kiekvienas asmuo, norėdamas gauti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Trakų rajono savivaldybės viešosiose vietose

 

3. Pardavėjas – asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs veiklą ar turintis teisę prekiauti be verslo liudijimo ir realizuojantis prekes viešosiose vietose.

 

4. Paslaugų teikėjas – asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs veiklą ar turintis teisę vykdyti veiklą be verslo liudijimo ir teikiantis paslaugas viešosiose vietose.

 

5. Prekyba – ūkinė-komercinė veikla, susijusi su prekių gamyba, pirkimu, pardavimu ir vartojimu viešosiose vietose.

 

6. Paslaugos – ūkinė-komercinė veikla, susijusi paslaugų (aptarnavimo, nuomos ir kt.) teikimu viešosiose vietose.

 

7. Reprezentacinė vieta – Trakų senamiesčio Karaimų gatvė, Trakų salos ir pusiasalio pilių kultūrinis rezervatas, Užutrakio kraštovaizdžio architektūrinis draustinis.

 

8. Leidimas – dokumentas, suteikiantis teisę prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose Trakų rajono savivaldybėje.

 

9. Šiuose nuostatuose vartojamos ir kituose teisės aktuose numatytos sąvokos.

 

 

III. RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

10. Rinkliavos dydžiai nustatomi eurais atskiriems rinkliavos objektams:

                      10.1. Rinkliava už prekybą ir paslaugų teikimą kioskose, paviljonuose,  nuo prekystalių ir vežimėlių – vasaros sezono metu ( nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.) – 0,3 Eur/dienai už 1 kv. m, o žiemos sezono metu ( nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d.) – 0,3 Eur/dienai už vietą.

                      10.2. Rinkliava už prekybą ir paslaugų teikimą kioskuose, paviljonuose, nuo prekystalių ir vežimėlių reprezentacinėse vietose (Trakų senamiesčio Karaimų gatvė, Trakų salos ir pusiasalių pilių kultūrinis rezervatas, Užtrakio kraštovaizdžio architektūros draustinis) – vasaros sezono metu (nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.) – 0,6 Eur/dienai už 1 kv. m, o teritorijoje tarp Karaimų g. 41 – 43 namų priešais pirmąjį Trakų salos pilies tiltą, pirmose šešiose vietose – 0,7 Eur/dienai  už 1 kv. m, žiemos sezono metu ( nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d.) reprezentacinėse vietose, tame skaičiuje ir teritorijoje tarp Karaimų g. 41-43 namų visose vienuolikoje prekyviečių – 0,3 Eur/dienai už 1 kv. m;

                      10.3. Rinkliava už maitinimo paslaugas prie esamo stacionaraus prekybos ar maitinimo įmonės pastato bei laikino prekybos kiosko, paviljono – 0,1 Eur/dienai už 1 kv. m, reprezentacinėse vietose – 0,3 Eur/dienai už 1 kv. m;

                      10.4. Rinkliava už prekybą švenčių, masinių renginių, ekspozicijų, parodų metu-reprezentacinėse šventės zonose – 5,8 Eur/dienai už 1 kv. m, kitose vietose – 2,9 Eur/dienai už 1 kv. m;

                      10.5. Rinkliava už vandens atrakcionus – 0,6  Eur/dienai už kiekvieną;

                      10.8. Rinkliava už keleivių vežimo kinkomu ar mažaisiais autotraukinukais paslaugas – 1,5  Eur/dienai;

                      10.9. Rinkliava už poilsiui ar sportui skirtų reikmenų nuomą – 0,6 Eur/dienai už 1 kv. m;

                      10.10. Rinkliava už žaidimų, batutų, atrakcionų, karuselių organizavimą – 0,6 Eur/dienai už 1 kv. m;

                      10.11. Rinkliava už fotografo, menininko paslaugas – 1,5 Eur/dienai;

                      10.12. Rinkliava už banko (bankomato) paslaugas – 7,2 Eur/dienai;

                      10.13. Rinkliava už taksofono paslaugas – 1,2 Eur/dienai;

                      10.14. Rinkliava už komercinio renginio organizavimą – 43  Eur/dienai (pagal Renginių organizavimo Trakų rajono savivaldybėje viešosiose vietose taisykles;

                      10.15. Rinkliava už prekybą spaudos leidiniais – 0,6 Eur/dienai už 1 kv. m.

                      10.16. Rinkliava už prekybą iš automobilių (lengvųjų, autobusų, sunkvežimių), automobilių priekabų  – 1 Eur/dienai“. 

                      10.17. Rinkliava už leidimo atlikti kasinėjimo darbus išdavimą   – 14,5   Eur/dienai.

2014 m. gruodžio 4 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. S1-387 redakcija

 

 

 

11. Rinkliavos dydis Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu kartą per metus gali būti indeksuojamas, jeigu metinis vartojimo kainų indeksas didesnis negu 1,1.

 

 

IV. RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

12. Rinkliava sumokama Savivaldybės administracijos atitinkamos seniūnijos seniūnui priėmus sprendimą išduoti leidimą.

 

13. Nustatyto dydžio rinkliava sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT 247300010112394300, AB „ Swedbank“, įmokos kodas 53443.

 

 

V. RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ

 

14. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja Trakų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų  seniūnai, Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius,  Trakų rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnyba.

 

 

VI. RINKLIAVOS GRĄŽINIMO ATVEJAI

 

15. Sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama, pareiškėjui pateikus motyvuotą prašymą, šiais atvejais:

 

15.1. kai sumokėta daugiau negu tarybos nustatytas rinkliavos dydis;

 

15.2 leidimas neišduodamas;

 

15.3. dėl priimtų įstatymų ar kitų teisės aktų pasikeitimo rinkliavos mokėtojas negali pasinaudoti išduoto leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose suteiktomis teisėmis.

 

16. Rinkliava grąžinama, jeigu prašymas dėl rinkliavos grąžinimo Trakų rajono savivaldybei pateiktas per vienerius kalendorinius metus nuo grąžinti prašomos rinkliavos sumokėjimo dienos.

 

17. Rinkliavą grąžina Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritoriniai skyriai.

 

18. Sumokėta rinkliava negrąžinama, kai leidimas prekiauti ar teikti paslaugas panaikinamas.

 

 

VIII. RINKLIAVOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

19. Rinkliava įskaitoma į savivaldybės biudžeto pajamas ir naudojama konkrečios seniūnijos, kurios teritorijoje surinkta, infrastruktūros gerinimo darbams.

 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Trakų rajono savivaldybės rinkliavos administravimo veiksmai, neaprašyti šiuose nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais rinkliavų administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

 

21. Asmenys, pažeidę šiuos nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

________________________________________________

 

 

Į pradžią