Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-132 2014-05-15
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

 

 

               TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2014 m. gegužės 15 d. Nr. S1-132

Trakai

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, Trakų rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. S1-374 (su vėlesniais pakeitimais), 232, 240 punktais, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti Trakų rajono savivaldybės tarybos ir mero 2013 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Vytautas Zalieckas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Irena Karpičienė, tel. 555 24, el. p. irena.karpiciene@trakai.lt

 

 

         PATVIRTINTA

         Trakų rajono savivaldybės tarybos

         2014 gegužės 15 d. sprendimu Nr. S1- 132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO

2013 METŲ VEIKLOS

ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trakai

2014 m.


TURINYS

 

I. ĮŽANGA.. 5

II. TARYBOS SUDĖTIS IR STRUKTŪRA.. 6

III. MERO VEIKLA.. 8

IV. TARYBOS POSĖDŽIAI. 9

TARYBOS NARIŲ DALYVAVIMAS POSĖDŽIUOSE.. 11

V. TARYBOS KOMITETŲ VEIKLA.. 12

KONTROLĖS KOMITETAS. 12

BIUDŽETO, FINANSŲ, ŪKIO IR INVESTICIJŲ KOMITETAS. 13

ŠVIETIMO, KULTŪROS, TURIZMO, SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS  14

VI. TARYBOS KOMISIJŲ VEIKLA.. 15

ETIKOS KOMISIJA.. 15

ADMININSTRACINĖ KOMISIJA.. 16

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA.. 17

STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJA.. 17

KONCESININKO VEIKLOS PRIEŽIŪROS KOMISIJA.. 18

VISUOMENINĖ ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJA.. 19

PRIVATIZAVIMO KOMISIJA: 19

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJA.. 20

BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBA.. 21

VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJA.. 22

NARKOTIKŲ KONTROLĖS IR NARKOMANIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA.. 23

VII. 2013 METŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS. 25

PAJAMOS. 25

IŠLAIDOS. 28

VIII. INVESTICINIAI PROJEKTAI. 30

STRATEGINIO PLANAVIMO, INVESTICIJŲ IR ŪKIO PLĖTROS SKYRIAUS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITA.. 30

INFORMACIJA APIE 2013 METŲ STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS REZULTATUS. 34

INFORMACIJA APIE 2013METŲ  STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS REZULTATUS. 35

INFORMACIJA APIE STATINIUS, 35

IX. ATSTOVAVIMAS. 37

VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOJE.. 37

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOJE.. 38

VILNIAUS APSKRITIES TRIŠALĖJE TARYBOJE.. 38

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS. 38

XI. RYŠIAI SU VISUOMENE.. 50

XII. PABAIGOS ŽODIS. 50

 

 

 

 

 


 

Lengvų kelių nėra – reikia dirbti, kad pasiektum tikslą. Bet daug svarbiau, kad didžiausią pasitenkinimą teiktų darbas, kuriam atlikti sutelkei savo jėgas, panaudojai savo gebėjimus ir nuveikei tai, ką galėjai padaryti tik tu.

/Kenetas Olsopas/

 

http://trakai.lt/trakai/m/m_images/wfiles/i6LMKOIHJ.jpg

 

Pradėdamas eiti mero pareigas prašiau, kad man padėtų Dievas. Kartu su Jumis, gerbiami tarybos nariai, savivaldybės administracija ir visais Trakų krašto žmonėmis, mes pasieksime gerų rezultatų. Rezultatai yra tada, kaip žmogus gali džiaugtis ir didžiuotis gyvendamas ir dirbdamas Trakų krašte.

Man, kaip ir daugeliui Trakiečių, džiugu įvažiuojant į miestą matyti naują turgavietę, įvažiuojant į miestą iš kitos pusės – atnaujintą miesto paplūdimį. Darbai vyksta ne tik Trakų mieste, bet ir rajono pakraščiuose. Rykantų gyvenvietėje baigiamas daugiafunkcinis centras, Dusmenyse daugiafunkcinio centro statybininkai pažadėjo raktus atiduoti per Oninių atlaidus.

Socialinę rajono gyventojų gerovę užtikrins nuo rugpjūčio mėnesio pradėsiantis veikti Šeimos krizių centras esantis šalia Trakų.

Pradedami kamerų įrengimo darbai Trakų, Lentvario ir Rūdiškių miestuose, tai užtikrins šių miestų gyventojų ir svečių saugumą. Aukštadvaryje 2013 metais pradėta eksplotuoti aikštė, kuri tapo šio gražaus miestelio puošmena.

Mūsų savivaldybė yra viena iš nedaugelio galinti pasidžiaugti tiek sportinių, tiek kultūrinių renginių gausybe, sutraukiančių tūkstantines svečių minias. 2013 metais įvyko pasaulio jaunimo irklavimo čempionatas, kuris subūrė svečius iš 69 valstybių, Trakų pusmarotonis subūrė apie pusantro tūkstančio dalyvių.

Kaip ir kasmet, savaitgaliais Trakuose vyko aukšto meninio lygio kultūriniai renginiai: ,,Užutrakio vakarai“, ,,Gulbių ežeras“, ,,Džiazo fiesta“, ,,Atatario vamzdžiai“, ,,Kopustinė“ ir daugelis kitų.

Džiugu, kad sparčiai vyksta trijų Lentvario gatvių baigiamieji darbai. Šiuo metu savivaldybės administracijos teritorija intensyviai dirba ties Lentvario pervaža, Trakų aplinkkeliu, sporto infrastruktūros Trakų mieste projektais, kuriuos numatoma įvykdyti pasinaudojant 2014 – 2020 metų Europos struktūrinių fondų lėšomis.

Pabrėžtina, kad Trakų rajono savivaldybė, pagal žurnalo ,,Veidas“ reitingus įvertinus 2013 metų rezultatus, iš 21 vietos pakilo į 18 vietą.

2014 metų biudžeto lėšų surinkimas įvykdytas 128 procentais ir tai yra geriausias rodiklis Lietuvoje po Birštono savivaldybės. Tai leidžia padidinti atlyginimus, skatinti darbuotojus už gerą darbą skiriant priedus ir aš manau daugelis savivaldybės darbuotojų tai pajautė.

2013 metai, nors skaičius „13“ nesisieja su sėkme, manau mūsų savivaldybei ir mūsų krašto žmonėms buvo sėkmingi, tačiau tik KARTU mes galime pasiekti geresnių rezultatų, tad kviečiu visus bendram darbui.

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos meras

 

 

 

 

 

 

I. ĮŽANGA

 

 

                      Trakų rajono savivaldybės tarybos ir mero 2013 metų veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 punktu, 20 straipsnio 1, 7 dalimis ir Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. S1-374 (su vėlesniais pakeitimais), 232, 240 punktais.

                      Ataskaitoje pateikti statistiniai duomenys apie 2013 metų mero veiklą ir atstovavimą rajono ir jo gyventojų interesams, tarybos narių tarybos posėdžių lankomumą, priimtus svarbiausius bendruomenei aktualius sprendimus, komitetų ir komisijų sandarą ir veiklą, savivaldybės 2013 biudžeto įvykdymą ir kitus svarbius finansinius rodiklius.

                      Trakų rajono savivaldybė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijų įsakymais, Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais. Savivaldybė savo veiklą grindžia teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais demokratinio administravimo principais.

Trakų rajono savivaldybės uždavinys – sudaryti palankias sąlygas rajono strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, pradėtų darbų ir projektų tęsimui. Savivaldybės meras kartu su administracija užtikrino normalų savivaldžios sistemos funkcionavimą, organizavo savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių apskaitos tvarkymą, prižiūrėjo savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, organizavo ir kontroliavo savivaldybės turto valdymą ir naudojimą, atstovavo savivaldybei bei bendradarbiavo su kitomis savivaldybėmis.

                      2013 metais iki sausio 31 d. Trakų rajono savivaldybei vadovavo meras Vincas Kapočius, atstovaujantis Liberalų ir centro sąjungai, mero pavaduotoja Teresa Solovjova, atstovaujanti Lietuvos lenkų rinkimų akcijai, Savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotoja Irena Narkevič, atstovaujanti Lietuvos lenkų rinkimų akcijai. 2012 metais mero institucijai produktyviai dirbti padėjo mero patarėjai Saulius Raščiauskas ir Aliona Galdilina, bei tarybos sekretorė Milda Bimbirienė.

                      2013 metais Trakų rajono savivaldybės administracijai vadovavo Administracijos direktorė Asta Kandratavičienė, atstovaujanti Lietuvos socialdemokratų partijai.

                      Nuo 2013 m. sausio 31 d. Trakų rajono savivaldybės meru tapo Vytautas Zalieckas, atstovaujantis Lietuvos socialdemokratų partijai, mero pavaduotoju – Voitechas Vinskevičius, atstovaujantis Darbo partijai, Administracijos direktore – Asta Kandratavičienė, atstovaujanti Lietuvos socialdemokratų partijai, Savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotoju – Artūras Rimkus (iki 2013 m. rugpjūčio 27 d.), atstovaujantis partija ,,Sąjunga Taip“, nuo 2013 m. rugpjūčio 27 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja tapo Vitalija Burdienė, atstovaujanti partijai „Sąjunga Taip“, mero patarėjais – Tomas Romaška ir Audronė Virganavičiūtė, tarybos sekretore –  Agata Misevič (iki 2013 m. liepos 4 d.), nuo 2013 m. liepos 4 d. tarybos sekretore paskirta Inesa Kurpiuvienė.

II. TARYBOS SUDĖTIS IR STRUKTŪRA

 

2013 metais Trakų rajono savivaldybės tarybą sudarė 25 tarybos nariai, šių politinių partijų atstovai:

Ø  Lietuvos socialdemokratų partija – 5 nariai:

1.      Vytautas Zalieckas;

2.      Romualdas Rudzys;

3.      Zenonas Matonis;

4.      Adelė Gediniėne;

5.      Vytautas Petkevičius.

 

Ø  Darbo partija – 4 nariai:

1.      Voitechas Vinskevičius;

2.      Galina Smolskienė;

3.      Vincas Olechnovičius;

4.      Alželika Vunš (nuo 2013 m. vasario 2 d. A. Vunš pakeitė Jolita Matusevičiūtė);

 

Ø  Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionių demokratų – 3 nariai:

1.      Nijolė Romaškienė;

2.      Kęstutis Blaževičius;

3.      Darius Bartkevičius;

 

Ø  Sąjunga Taip – 2 nariai:

1.      Zofija Abeciūnienė;

2.      Andrej Prokofjev;

 

Ø  Liberalų ir centro sąjunga – 6 nariai:

1.      Edita Rudelienė;

2.      Regina Bologovienė;

3.      Žydrūnas Lenkauskas;

4.      Česlovas Žukauskas;

5.      Leonardas Karnila;

6.      Vincas Kapočius.

 

Ø  Lietuvos lenkų rinkimų akcija – 5 nariai:

1.      Alina Kovalevskaja;

2.      Teresa Solovjova;

3.      Marija Puč;

4.      Tadeuš Tučkovski;

5.      Henrik Jankovski.

 

                      Įgyvendindami vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 16 d., Tarybos nariai 2013 metais veiklą vykdė susivieniję į frakcijas:

 

Ø   Lietuvos socialdemokratų sąjungos frakcija (5 nariai): Vytautas Zalieckas, Romualdas Rudzys, Zenonas Matonis, Adelė Gedminienė, Vytautas Petkevičius.

 

Ø      Darbo partijos frakcija (4 nariai): Voitechas Vinskevičius (pirmininkas), Vincas Olechnovičius, Galina Smolskienė,Jolita Matusevičiūtė.

 

Ø      Dešiniųjų frakcija (4 nariai): Nijolė Romaškienė (pirmininkė), Kęstutis Blaževičius, Darius Bartkevičius, Andrej Prokovjev.

 

Ø      Liberalų ir centro sąjungos frakcija (6 nariai): Edita Rudelienė (pirmininkė), Regina Bologovienė, Vincas Kapočius, Leonardas Karnila (nuo 2013 m. liepos 19 d. Leonardas Karnila tapo nepriklausomu frakcijos tarybos nariu) Česlovas Žukauskas, Žydrūnas Lenkauskas.

 

Ø      Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija (5 nariai): Marija Puč (pirmininkė), Henrik Jankovski, Teresa Solovjova, Tadeuš Tučkovski, Alina Kovalevskaja.

 

Ø      Zofija Abeciūnienė į frakciją nesivienijo.

 

Reikia pažymėti, kad tiek 2012, tiek 2013 metais vadovaujantis Trakų rajono tarybos veiklos reglamentu, patvirtintu Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-374 (su vėlesniais pakeitimais), nei viena Trakų rajono savivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) savivaldybės tarybos narių grupė nėra pasiskelbusi esanti mažuma.

III. MERO VEIKLA

 

              Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš Tarybos narių renka savivaldybės merą. Meras yra Savivaldybės vadovas. Jis planuoja Savivaldybės tarybos veiklą, šaukia Savivaldybės tarybos posėdžius, jiems pirmininkauja, nustato ir sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, koordinuoja Tarybos komitetų, komisijų veiklą, kontroliuoja savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės bei Savivaldybės tarybos sprendimus ir vykdo kitus įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytus įgaliojimus. Meras atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; atstovauja savivaldybei regiono plėtros taryboje ir turi sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros programą. Atlieka kitus LR vietos savivaldos įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose numatytus įgaliojimus.

                      Apie Tarybos posėdžių sušaukimą, darbotvarkę, priimtus sprendimus gyventojai buvo informuojami vietinėje spaudoje bei savivaldybės internetinėje  svetainėje www.trakai.lt. Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdžiai transliuojami internetinės svetainės www.trakai.lt  „Elektroninė demokratija visiems“ skiltyje.

                      Nuo 2013m. sausio 31 d. Trakų rajono savivaldybei vadovavo meras Vytautas Zalieckas, atstovaujantis Lietuvos socialdemokratų partijai. Vieni iš svarbiausių, dažniausiai akcentuojami Trakų rajono savivaldybės mero Vytauto Zaliecko klausimai susiję su kurorto statuso suteikimu Trakų miestui ir turizmo plėtra, ekonominių rajono augimu, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimu ir subalansuotų viso rajono vystymusi.

                      Interesantų priėmimas pas merą vykdomas antradieniais. 2013 metais kreipimosi į merą klausimai daugiausiai apėmė šias sritis: dėl socialinio būsto, turto mokesčio atleidimo, visuomeninio transporto judėjimo, maršrutų, adresų pakeitimo, turimų būstų privatizavimo, būstų remonto, paramos gavimo, lietaus kanalizacijos tinklų įrengimo, kelių nužymėjimo, remonto bei inžinerinių tinklų techninių projektų parengimo ir t. t. Interesantų prašymai, skundai buvo išnagrinėti kartu su savivaldybės administracijoje dirbančiais specialistais, tarybos nariais komisijų ir  darbo grupių posėdžių metu.

                      Mero iniciatyva buvo suorganizuoti susitikimai su Lietuvos Respublikos Seimo nariais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovais aktualiais rajono gyventojams klausimais.

                      Pagal LR vietos savivaldos įstatymą savivaldybės mero sprendimai įforminami potvarkiais. Meras V. Zalieckas 2013 metais išleido 170 potvarkių, tais pačiais metais meras gavo 2 204 raštus (skundai, prašymai, pareiškimai, paklausimai). Išsamesni duomenys pateikti pirmoje lentelėje.

 

               1 lentelė

Pavadinimas

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Pasirašyta mero potvarkių,

iš jų:

254

167

190

176

170

veiklos klausimais

111

112

134

118

104

personalo klausimais

32

19

24

18

25

atostogų, komandiruočių klausimais

111

36

32

40

41

Iš viso užregistruota raštų mero priimamajame,

iš jų:

2357

2184

2305

2154

2204

1) gautų iš įmonių, įstaigų, organizacijų

1671

1622

1633

1610

1994

2) gautų piliečių prašymų, pareiškimų, skundų

232

164

237

128

210

3) užregistruota siunčiamų raštų mero priimamajame

454

398

435

416

396

 

IV. TARYBOS POSĖDŽIAI

 

                      2013 m. įvyko 12 tarybos posėdžių, kurių metu buvo svarstyti 394 sprendimų projektai, priimti 345 sprendimai (2 lentelė), atsižvelgta į  LR Vyriausybės atstovo siūlymus, išklausyta svarbių informacinių pranešimų.

               2 lentelė

Pavadinimas

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Įvykę tarybos posėdžiai

13

13

9

12

12

Svarstyta sprendimų projektų

453

364

439

367

394

Priimta tarybos sprendimų

422

335

334

348

345

 

 

 

 

         1 diagrama

 

2009–2013 metais įvykusių Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdžių, svarstymui pateiktų ir priimtų tarybos sprendimų skaičius

Pagal pirmoje diagramoje pateiktus duomenis galima daryti išvadą, kad 2009–2012 metais tarybai pateiktų sprendimų projektų skaičius buvo didžiausias 2009, 2011 ir 2013 metais, o 2009, 2012 ir 2013 metais buvo priimta daugiausiai tarybos sprendimų.

 

         2 diagrama

 

2009–2013 metais nepriimtų Tarybos sprendimų skaičius

Daugiausia sprendimų projektams nebuvo pritarta 2011 ir 2013 metais.

 

TARYBOS NARIŲ DALYVAVIMAS POSĖDŽIUOSE

 

Vykdant Savivaldybės tarybos veiklą, sudarant posėdžių darbotvarkes ir teikiant Tarybai jas svarstyti, buvo siekiama užtikrinti savivaldybei numatytų funkcijų vykdymą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą bendruomenės nariams, taip pat įstatymų ir Vyriausybės nutarimų vykdymą. Tarybos posėdžių organizavimą ir sklandžią jų eigą užtikrino savivaldybės tarybos sekretorė Inesa Kurpiuvienė.

Tarybos veikla priklauso nuo Tarybos narių aktyvumo, jų dalyvavimo Savivaldybės tarybos bei komitetų posėdžiuose (3 lentelė).

       3 lentelė

Tarybos narių dalyvavimas tarybos posėdžiuose 2013 m.

 

2013-01-31

2013-02-28

2013-03-28

2013-05-02

2013-05-30

2013-06-27

2013-08-29

2013-10-03

2013-10-21

2013-11-07

2013-12-05

2013-12-19

Nedalyvauta

Tarybos nariai

 

Zofija Abeciūnienė

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

Darius Bartkevičius

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

Kęstutis Blaževičius

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

Regina Bologovienė

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

2

Adelė Gedminienė

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

1

Henrik Jankovski

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

2

Vincas Kapočius

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

1

Leonardas Karnila

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

1

Alina Kovalevskaja

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

1

Žydrūnas Lenkauskas

+

+

+

+

+

-

-

-

+