Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-195 2014-08-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO

                                                    

  

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO

 

 

 

2014 m. rugpjūčio  21 d. Nr. S1-195

 Trakai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 21 straipsniu Trakų rajono savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti naujos redakcijos Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų nustatymo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. S1-184 „Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Edita Rudelienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danė Rudelienė, tel. (8 528) 58304, faks. (8 528) 53140, el. p. dane.rudeliene@trakai.lt

 

 

 

 

                             PATVIRTINTA                                                                                                            

                                                                                                            Trakų rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                             2014 m. rugpjūčio 21 d.

                                                                                                             sprendimu Nr. S1-195

 

NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja nenaudojamų, apleistų žemės sklypų, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, sąrašo (toliau – Sąrašas) sudarymo ir keitimo tvarką ir sąlygas. Aprašas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu.

2. Aprašas taikomas nustatant kitos paskirties nenaudojamus, apleistus privačios nuosavybės teise valdomus žemės sklypus, taip pat nuomojamus valstybinius žemės sklypus.

3. Nenaudojamu, apleistu žemės sklypas laikomas tada, kai jis atitinka bent vieną iš išvardintų kriterijų (nesant aplinkybių, sąlygojančių savininko ar sklypo nuomininko negalėjimą naudoti ir /ar tvarkyti žemės sklypą):

3.1.  žemės sklypas yra apleistas, t. y. nesutvarkytas taip, kad jis būtų tinkamas naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį arba visiškai neprižiūrimas (pvz., kitos paskirties žemė apaugusi piktžolėm, sklypas nešienaujamas ir pan.);

3.2. žemės sklype laikomos (išskyrus tam skirtas vietas) statybinės ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos, statybinis laužas ar daiktai (akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai ar pan.), kaupiamos šiukšlės.

4. Aplinkybės, sąlygojančios savininko ar sklypo nuomininko negalėjimą naudoti ir /ar tvarkyti žemės sklypą:

4.1. kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas naudoti žemės sklypą ar jo dalį, arba žemės sklypu ar jo dalimi negalima naudotis ir/ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo turtu, įsiteisėjimo;

4.2. nuo žemės sklypo įsigijimo ar nuomos sutarties sudarymo momento praėjo mažiau kaip vieneri metai.

 

II. SĄRAŠO SUDARYMAS, TVIRTINIMAS IR KEITIMAS

 

5. Sąrašą tvirtina Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau–Administracijos direktorius). Į Sąrašą įrašomi žemės sklypai, atitinkantys bent vieną nustatytų nenaudojamo, apleisto žemės sklypo kriterijų (toliau – Nustatytą kriterijų), kai nėra aplinkybių, sąlygojančių savininko ar nuomininko negalėjimą naudoti ir /ar tvarkyti žemės sklypą (toliau – Nustatytų aplinkybių).

6. Administracijos direktorius įsakymu sudaro  komisiją Sąrašui sudaryti (toliau – Komisija).

7. Informaciją apie nenaudojamus, apleistus žemės sklypus Komisijai teikia Komisijos nariai, seniūnijų seniūnai, Trakų r. savivaldybės administracijos Žemės ūkio administravimo skyriaus specialistai seniūnijose, Trakų r. savivaldybės administracijos architektūros skyriaus specialistai, valstybinės institucijos, grafiniu ar kitais būdais nurodant vizualiai nenaudojamo, apleisto žemės sklypo vietą.

8. Komisija vizualiai įvertina žemės sklypų, apie kurių nenaudojimą, apleidimą gavo informaciją, būklę ir atrenka žemės sklypus, atitinkančius Nustatytus kriterijus, bei naudodamasi Nekilnojamojo turto kadastro registro duomenimis parengia žemės sklypų preliminarų Sąrašą, pagal nustatytą formą (1 priedas).

9. Preliminariame Sąraše turi būti nurodyta: žemės sklypo adresas, unikalus ir kadastro numeriai, jo savininko ar nuomininko vardas, pavardė arba pavadinimas, savininko ar nuomininko gyvenamosios vietos (arba buveinės) adresas, kriterijus (-ai), pagal kurį (-iuos) siūloma sklypą įtraukti į Sąrašą. Prie Preliminaraus sąrašo turi būti pridedama komisijos panaudota analoginė ir skaitmeninė vaizdinė medžiaga (pažymos, nuotraukos, žemėlapiai ir pan.), patvirtinanti sklypo būklę.

10. Pirmininko pasirašytus preliminarius Sąrašus Komisija kasmet, iki liepos 15 d., raštu ir skaitmenine forma pateikia Savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui (toliau – Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius) .

11. Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius, gavęs iš Komisijos preliminarų Sąrašą, informuoja  į Sąrašą įrašytus  žemės sklypų savininkus ar nuomininkus ir per 20 dienų po informacinio  rašto  išsiuntimo nustatyta tvarka Sąrašą teikia tvirtinti Administracijos direktoriui.

12. Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius iki rugpjūčio 20 d. Administracijos direktoriaus įsakymo, tvirtinančio Sąrašą, nuorašą pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai.

13. Asmenys, kurių nuosavybės teise valdomas ar nuomojamas žemės sklypas įrašytas į Sąrašą, gali per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie įrašymą į Sąrašą išsiuntimo dienos pateikti Komisijai dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka nustatytų kriterijų arba atitikimas šiuos nustatytus kriterijus yra sąlygotas nustatytų aplinkybių, kartu su prašymu išbraukti sklypą (-us) iš Sąrašo.

14. Komisija, išnagrinėjusi žemės sklypo savininko ar nuomininko pateiktus dokumentus, sprendžia, ar žemės sklypą galima išbraukti iš Sąrašo, ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos pateikia Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui informaciją apie priimtą Komisijos sprendimą.

15. Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius, gavęs informaciją apie Komisijos sprendimą dėl žemės sklypo išbraukimo iš Sąrašo, per 10 darbo dienų parengia Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl Sąrašo keitimo ir nustatyta tvarka teikia jį pasirašyti arba informuoja pareiškėją apie atsisakymą tenkinti prašymą.

16. Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius per 5 darbo dienas nuo Administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos žemės sklypų savininkams ar nuomininkams praneša apie Sąrašo pakeitimą ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikia Administracijos direktoriaus įsakymo nuorašą dėl Sąrašo keitimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠAS

 

 

_______________________

(data)

 

Eil.

Nr.

Žemės sklypo savininko ar nuomininko vardas, pavardė arba pavadinimas

Žemės sklypo savininko ar nuomininko  adresas

Žemės sklypo kadastrinis Nr.

Žemės sklypo plotas

Kriterijus (-ai), pagal kurį (-iuos) sklypas įtraukiamas į Sąrašą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią