Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-124 2015-04-30
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL RŪDIŠKIŲ MIESTO BENDROJO PLANO TVIRTINIMO

 

 

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RŪDIŠKIŲ MIESTO BENDROJO PLANO TVIRTINIMO 

 

2015 m. balandžio 30 d. Nr. S1-124

Trakai

 

 

        Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu,  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-263 ,,Dėl apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo, savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo, miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo”, Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 010791001200), patvirtintu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. S1-183 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo”,  Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialiuoju planu (reg. Nr. 010792001900), patvirtintu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. S1-227 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialiojo plano tvirtinimo”, Trakų  rajono  savivaldybės  tarybos 2011 m.  lapkričio 24 d.  sprendimu Nr. S1-260 ,,Dėl  Rūdiškių  miesto  bendrojo  plano  rengimo”, Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015 m. balandžio 15 d. teritorijų planavimo  dokumento patikrinimo aktu Nr. TP1-500, Trakų rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a tvirtinti Rūdiškių miesto bendrąjį planą ir jo sprendinius:

1.      Planuojama 472.16 ha ploto teritorija: esama Rūdiškių miesto teritorija – 412.24 ha,

integruojama besiribojanti teritorija – 59.92 ha.

2.      Rūdiškių miesto modelis formuojamas taikant polifunkcinio zonavimo metodą,

planuojama teritorija skaidoma į 5 funkcinių prioritetų zonas:

            visuomeninių ir verslo teritorijų funkcinio prioriteto zonos,

            gyvenamųjų teritorijų funkcinio prioriteto zonos,

            žaliųjų plotų funkcinio prioriteto zonos,

            pramonės ir infrastruktūros teritorijų funkcinio prioriteto zonos,agrarinių teritorijų funkcinio prioriteto zonos.

3.    Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo bendrieji reglamentai ir reikalavimai

 

 

 

atskirose funkcinėse zonose;

4.      Esamose miesto ribose pavienių sklypų žemės naudojimo režimai bei tvarkymo ir

apsaugos reglamentai nustatomi žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose.

5.      Plėtros teritorijose konkrečių sklypų žemės naudojimo režimai bei tvarkymo ir

apsaugos reglamentai nustatomi rengiant viso konkretaus reglamentuojamo kvartalo (konkrečios funkcinės zonos, kuri atribota reglamento ribomis nuo kitų funkcinių zonų) detalųjį planą.

6.      Neurbanizuojamose (neužstatytose ir neužstatomose) teritorijose nenumatomas naujų

urbanistinių vienetų kūrimas: plėtra galima tik esamose namų valdose ir kitose esamoseįvairios paskirties statinių teritorijose, nedidinant esamo užstatymo intensyvumo.

7.      Bendrojo plano sprendiniuose nustatyti naudojimo ir tvarkymo bendrieji reglamentai

netaikomi:

             7.1. teritorijoms, kurioms parengti ir patvirtinti detalieji planai;

             7.2. teritorijoms, kurioms iki bendrojo plano patvirtinimo yra išduotos planavimo sąlygos

teritorijų planavimo dokumentams rengti ir techniniams projektams.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Edita Rudelienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronė Fedorovič, tel. (8 528) 58 312 faks. (8 528) 55 524, el. p. brone.fedorovic@trakai.lt

 

Į pradžią