Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-158 2015-06-25
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS REKREACIJOS, TURIZMO IR POILSIO KOMPLEKSŲ IŠDĖSTYMO SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS REKREACIJOS, TURIZMO IR POILSIO KOMPLEKSŲ IŠDĖSTYMO SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

2015 m.  birželio 25 d. Nr. S1-158

Trakai 

            

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos vandens įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 4-246/D1-341 ,,Dėl turizmo ir rekreacijos schemų ir planų (projektų) rengimo taisyklių patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 010791001200), patvirtintu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. S1-183 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema (reg. Nr. 110792000003), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. Nr. 912 ,,Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo“, Aukštadvario regioninio parko tvarkymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 7 d. įsakymu  Nr. D1-189 ,,Dėl Aukštadvario regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“, Trakų miesto bendruoju planu (reg. Nr. 010791001812), patvirtintu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. S1-46 ,,Dėl Trakų miesto bendrojo plano tvirtinimo” Lentvario miesto bendruoju planu (reg. Nr. 010791001950), patvirtintu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. S1-279 ,,Dėl Lentvario miesto bendrojo plano tvirtinimo” Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu 2015 m. balandžio 28 d. Nr. TP1-542, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.       Tvirtinti Trakų rajono savivaldybės rekreacijos, turizmo ir poilsio kompleksų

išdėstymo specialųjį planą ir jo sprendinius.

             2. Pripažinti Trakų rajono savivaldybės rekreacijos, turizmo ir poilsio kompleksų išdėstymo specialųjį planą neatskiriamaja Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano dalimi.

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Edita Rudelienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronė Fedorovič (8 528) 58 312 faks. (8 528) 55-524, el. p. brone.fedorovic@trakai.lt

 

Į pradžią