Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-59 2016-03-24
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NAUJOS REDAKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NAUJOS REDAKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 24 d. Nr. S1-59

Trakai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 6 straipsniu, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Patvirtinti Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatus nauja redakcija (pridedama).

2.      Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. S1-27 „Dėl Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų tvirtinimo“.

   Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Edita Rudelienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Loreta Buividavičiūtė, tel. (8 528) 58 323

2016-03-09

 

           PATVIRTINTA

                                                        Trakų rajono savivaldybės tarybos

                                                                    2016 m. kovo 24 d. sprendimu  Nr. S1-59

  

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATAI

 

I.       BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas (toliau – Fondas) skirtas finansinei paramai teikti smulkiojo verslo subjektams – labai mažoms ir mažoms įmonėms, atitinkančioms Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ir verslininkams, atitinkantiems Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 4 straipsnio nuostatas - įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Trakų rajono savivaldybėje.

2. Fondo steigėjas – Trakų rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba).

3. Fondas neturi juridinio asmens teisių. Fondas naudojasi Trakų rajono savivaldybės antspaudu ir atskira banko sąskaita.

4. Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

5. Fondo trukmė neribota. Veikla nutraukiama Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

6.    Fondas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir šiais nuostatais.

7. Fondo buveinė – Trakų rajono savivaldybė, Vytauto g. 33, LT - 21106, Trakai, Tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524, el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt.

8. Panaikinus Fondą, likusios lėšos paskirstomos Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

II. FONDO LĖŠŲ ŠALTINIAI

9. Trakų rajono tarybos sprendimu skirtos savivaldybės biudžeto.

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtos lėšos smulkiam ir vidutiniam verslui remti.

11. Lėšos, gautos iš įvairių fondų ir tarptautinių organizacijų.

12. Užsienio ir tarptautinių organizacijų, fondų lėšos verslui plėtoti.

13. Kitų fondų lėšos.

14. Banko palūkanos už sąskaitoje laikomas lėšas;

15. Paramos gavėjų grąžintos lėšos.

16. Kitos teisėtai gautos lėšos.

 

                    III. FONDO REMIAMOS VEIKLOS SRITYS

 

17. Fondas remia visų sričių smulkų ir vidutinį verslą.

IV. FONDO ADMINISTRAVIMAS

 

18. Fondo veiklą administruoja ir sprendimus priima Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymu sudaryta (5 narių Smulkiojo verslo rėmimo fondo komisija (toliau – Komisija).

19. Komisija ne rečiau kaip kartą per pusmetį rengia posėdžius.

20. Komisijos sprendimai galioja tik tada, jei jie buvo priimti dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 visų Komisijos narių.

21. Komisija savo sprendimus priima paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

22. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, kuris rengia posėdžius ir jiems pirmininkauja. Jam neesant, posėdžius rengia pavaduotojas.

23. Komisijos sprendimus pasirašo posėdžio pirmininkas (pavaduotojas) ir sekretorius.

24. Kartą per metus komisija informuoja rajono taryba apie fondo veiklą.

25. Komisijos įgaliojimai savaime baigiasi, pasibaigus Tarybos įgaliojimams. Taryba atskiru sprendimu gali sustabdyti Komisijos įgaliojimus arba atskirus jos sprendimus ir keisti jos sudėtį.

26. Komisijos veiklą kontroliuoja Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

 

V. FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

27. Fondo lėšų panaudojimas:

28. Fondo lėšos gali būti naudojamos tik pagal fondo nuostatus.

29. Finansinė parama teikiama:

29.1. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo sistemai kurti; paramai naujoms smulkiojo verslo įmonėms, steigiančioms darbo vietas, teikti; veikiančių rajono įmonių potencialui išsaugoti; sukurtoms darbo vietoms išsaugoti; verslo plėtros ir investicijų pritraukimui skatinti.

29.2. Daliai palūkanų už banko kreditus padengti (iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 600 (šešis šimtus eurų) vienam verslo subjektui vieneriems metams).

29.3. Palūkanoms už banko kreditus padengti pradedantiesiems savo verslą bedarbiams, pateikus Trakų darbo biržos rekomendaciją (iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 600 (šešis šimtus eurų) vienam verslo subjektui vieneriems metams).

29.4. Verslininkams konsultuoti, verslininkų dalyvavimo parodose išlaidoms padengti, šviečiamajai veiklai, verslui propaguoti.

29.5. Kompensuoti sumokėtą įmonės registravimo mokestį ir kitas registravimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 150 (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) vienam verslo subjektui. Šioms išlaidoms kompensuoti skiriama iki 10 proc. Fondo lėšų.

29.6. Pateikus įsigijimo dokumentus, kompensuoti įrangos ir įvairių darbui reikalingų medžiagų išlaidas, jeigu sukuriama nauja darbo vieta, bet ne daugiau kaip 300 (tris šimtus eurų) vienai naujai sukurtai darbo vietai.

29.7. Pirmenybė gauti paramą iš Fondo teikiama smulkioms įmonėms, įkūrusioms naujų darbo vietų.

30. Naujai įsteigtų įmonių pradinėms steigimosi išlaidoms iš dalies padengti, jei verslo subjektas kreipiasi nuo įmonės įregistravimo dienos per 1 (vienerius) metus.

31. Fondo paramos skyrimas įforminamas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, Komisijos siūlymu. Įsakymus rengia Strateginio planavimo ir investicijų skyrius.

32. Nepanaudotos kalendoriniais metais Fondo lėšos atgal į biudžetą nepervedamos ir gali būti naudojamos ateinančiais  metais.

33. Finansinės paramos formos ir sąlygos:

33.1. Naujos įmonės įregistravimo išlaidoms iš dalies padengti – iki 200 Eur;

33.2. Savivaldybės organizuojamiems verslininkų, žemdirbių mokymams, seminarams, konferencijoms, išvykoms, parodoms finansuoti – iki 300 Eur.

33.3. Rajono savivaldybės įmonių sėkmingo verslo pavyzdžių sklaidos priemonėms (lankstinukų, skrajučių ir kitų leidinių gamyba, internetinių puslapių kūrimas) finansuoti – iki 250 Eur;

33.4. Gaisrų, stichinių nelaimių padarytai žalai (pagrįstai dokumentais) iš dalies atlyginti – iki 1500 Eur;

33.5. Rajoninių verslo dienos, kitų profesinių švenčių paminėjimui skirtų prizų įvairioms verslo plėtros nominacijoms pagerbti įsigijimo išlaidoms iš dalies dengti – iki 900 Eur (pateikus išlaidų dokumentus);

33.6. Kitų nenumatytų formų išlaidos gali būti finansuojamos tik gavus rajono Savivaldybės tarybos pritarimą.

 

VI. PARAMOS TEIKIMO SĄLYGOS

 

34. Paramos gavėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo verslą Trakų rajono įmonių registre, išsipirkę patentą Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Trakų skyriuje, kuriantys ar plečiantys savo verslą Trakų rajone.

35. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo subjektai – bendrovės (uždarosios akcinės, kooperatinės ir kitos), norinčios gauti Fondo finansinę paramą, Komisijai pateikia:

35.1. nustatytos formos prašymą (priedas Nr.1), Paramos gavėjo anketą (priedas Nr. 2), Paramos gavėjo anketą (priedas Nr. 3).

35.2. įmonės įregistravimo pažymėjimo arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;

35.3. įstatų kopiją;

35.4. verslo liudijimo (ar kito dokumento, patvirtinančio teisę į veiklą) kopiją;

35.5. verslo planą (jei kreipiasi dėl lengvatinės paskolos ar palūkanų dengimo);

35.6. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo akcininkų (bendrovės narių) susirinkimo posėdžio, kuriame buvo nuspręsta prašyti finansinės paramos iš Fondo ir paskirtas įgaliotas asmuo, protokolo kopiją;

35.7. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Trakų skyriaus išduotą pažymą, kad asmuo neskolingas Socialinio draudimo fondui;

35.8. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo subjektai – individualios įmonės, norinčios gauti Fondo finansinę paramą, Komisijai pateikia:

35. 9. Įmonės įstatų nuostatų kopiją.

35.10. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Trakų skyriaus pažymą, kad įmonė neskolinga biudžetui.

35.11. Suteikusio kreditą banko pažymą ar paskolos gavimo sutartį, pateikiamos PVM sąskaitų faktūrų, sutarčių kopijos bei Komisijos prašymu kiti dokumentai.

35.12. Darbo biržos rekomendaciją, jeigu to reikalauja Fondo komisija.

35.13. Paskutinių dvejų metų metines pelno ataskaitas (veikianti įmonė).

35.14. Kitus papildomus dokumentus.

36. Priėmus sprendimą suteikti paramą tarp Trakų rajono savivaldybės ir paramos gavėjo pasirašoma dvišalė sutartis. Per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Sutartį pasirašo komisijos pirmininkas ir teikia tvirtinti Merui. Neatvykus – paskola nesuteikiama.

37. Parama teikiama tik banko pavedimais.

38. Visų prie prašymo pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu. Jei kopijas tvirtina įgaliotas asmuo, pateikiamas pareiškėjo įmonės vadovo įgaliojimas.

39. Per vienerius metus įmonei skiriamos paramos dydis pagal visas finansinės paramos formas ir sąlygas negali viršyti 1500 Eur.

40. Paramos gavėjo, kol jis naudojasi finansine parama, veiklą turi teisę tikrinti Smulkiojo verslo rėmimo komisija. Jei paramos gavėjas trukdo tokiems tikrinimams arba gautą finansinę paramą naudoja ne pagal paskirtį, jis privalo grąžinti visą gautą finansinę paramą.

 

VII. FONDO PRIORITETINĖS KRYPTYS

 

41. Savivaldybė, teikdama paramą smulkiojo verslo subjektams, taiko prioritetus šiems verslo subjektams ir paramos formoms:

42. Verslo subjektams, kurie kuria naujas darbo vietas (nauja darbo vieta – tai po paskolos gavimo sukurta darbo vieta ir/arba sukurta darbo vieta iki paskolos gavimo ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius).

43. Asmenims pirmą kartą pradedantiems verslą.

44. Jaunimui iki 29 metų.

45. Verslo subjektams, paslaugas teikiantiems ir/ar vykdantiems gamybą kaimo teritorijoje.

46. Kai verslo subjektas prašo lengvatinės paskolos iki 1 (vienerių) metų.

47. Kai verslo subjektas, gavęs paskolą iš kredito įstaigos, prašo iš dalies padengti palūkanas.

48. Verslo subjektams, kurie veiklą vykdo Trakų rajone teritorijoje.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49. Fondo lėšas naudoti kitais tikslais, negu nustatyta šiuose nuostatuose, draudžiama.

50. Nuostatus keisti ir papildyti gali Trakų rajono savivaldybės taryba.

51. Fondo lėšų buhalterinę apskaitą tvarko Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius.

 

IX. FONDO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

52. Fondas reorganizuojamas ir likviduojamas Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

53. Fondui likviduoti sudaroma komisija iš Trakų rajono savivaldybės tarybos narių ir savivaldybės kontrolieriaus.

54. Fondo lėšos paskirstomos Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr.1

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Įmonės pavadinimas, kodas ir juridinis statusas,

arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas)

 

 

Trakų rajono savivaldybės

Smulkiojo verslo ir vidutinio rėmimo fondo komisijai

 

PRAŠYMAS

SUTEIKTI FINANSINĘ PARAMĄ IŠ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO

 

__________ m. ________________ d

 

                Prašau suteikti _________________________________________________________________________Eur

finansinę paramą/subsidiją (pabraukti) ___________________________________________________________

                                                                                               (paramos paskirtis ir  trumpas verslo aprašymas)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

iš Smulkiojo verslo rėmimo fondo.

Tvirtinu, kad  dirba __________________________

                                            (žmonių skaičius)

 

 

PRIDEDAMA.

1. Trakų  rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo komisijos preliminariam svarstymui pateikiama:

1.1. Įmonės įregistravimo pažymėjimo arba LR juridinio asmenų registro išplėstinio išrašo kopija.

1. 2. Paskutinių dvejų metų finansinės ataskaitos.

 

PASTABA.

Po Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo komisijos preliminaraus svarstymo per 30 kalendorinių dienų  pateikiama:

1. Verslo planas (jei kreipiamasi dėl lengvatinės paskolos ar palūkanų dengimo);

2. Įstatų/nuostatų kopija;

3. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Trakų skyriaus išduota pažyma, kad įmonė nėra skolinga biudžetui;

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Trakų skyriaus išduota pažyma, kad įmonė nėra skolinga socialinio draudimo fondui;

5. Kiti dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sutarčių kopijos).

 

         Aš, ..................................................................................., teikdamas prašymą, tvirtinu, kad esu  susipažinęs su Trakų rajono savivaldybės  smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatais, fondo lėšų naudojimo tvarka.

 

 

 

       ___________________                                          __________________                          ________________

(Pareigos)                                                       (Parašas)                                                     (Vardas, pavardė)

A.V.
 
 
 
 
 
 Priedas Nr.2
PARAMOS GAVĖJO ANKETA
 
(Finansinei paramai iš Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo gauti)
 
Prašome anketą užpildyti spausdintinėmis raidėmis
 
Asmens vardas, pavardė
 
 
 
Adresas
 
 
 
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr., bankas, kodas
 
 
 
 
Telefonas(-ai)
faksas
 
 
 
Elektroninio pašto adresas(-ai)
 
 
 
Pagrindinė veikla
 
 
 
Nurodykite, kokiai(-ioms) veiklai (-oms) plėtoti prašote finansinės paramos iš Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo 
(žymėkite)
 
 
 
Plataus vartojimo prekių gamyba
 
Buitinės paslaugos gyventojams
 
 
 
 
 
Aptarnavimo ir kt.paslaugų teikimas (ypač kaimo turizmo plėtra)
 
Kita veikla (įrašyti)
 
Nurodykite ilgalaikį turtą, kuriuo disponuojate ir kuris galėtų būti pateiktas užstatu paskolą suteiksiančiam kreditoriui:
 
Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Turto vertė (Eur)
Įvertinimo data
1.

 

 
 
2.

 

 
 

Bendra turto vertė (Eur):

 
 
 
Naujos darbo vietos, kurios bus sukurtos naudojantis Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo parama:
 
Eil. Nr.
Pareigų pavadinimas
Darbo vietų skaičius
1.

 

 
2.

 

 

Naujų darbo vietų skaičius, iš viso:

 
Tvirtinu, kad visi šioje anketoje pateikti duomenys yra teisingi.
 
Anketos užpildymo data
 
............................. m. ................................................................. d.
 
 
Vardas, pavardė
 
 
 
Parašas
 
 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                             
                                                                                                                                               Priedas Nr.3
PARAMOS GAVĖJO ANKETA
 
(Finansinei paramai iš Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo gauti)
 
Prašome anketą užpildyti spausdintinėmis raidėmis
Įmonės pavadinimas
 
 
 
Įmonės adresas
 
 
 
Įmonės kodas
 
 
 
Vadovo vardas, pavardė
 
 
 
PVM mokėtojo kodas
 
 
 
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr., bankas, kodas
 
 
Įmonės savininkai, turintys 15% ir daugiau įmonės nuosavybės
 
Eil. Nr.
Vardas, pavardė, adresas
Nuosavybės dalis įmonėje (%)
1.
 
 
2.
 
 
3.
 
 
4.
 
 
 
 
Telefonas(-ai)/faksas
 
 
 
Mobilusis (-ieji) telefonas( -ai)
 
 
 
Elektroninio pašto adresas (-ai)
 
 
 
Įmonės įkūrimo data
 
 
 
Pagrindinė veikla
 
 
 
Įmonės darbuotojų skaičius
 
 
 
Įmonės metinė apyvarta (eurais)
 
 
Įmonei priklausančios kitos įmonės, filialai, atstovybės
 
Eil. Nr.
Juridinis statusas ir pavadinimas
Adresas
1.
 
 
2.
 
 
Nurodykite, kokiai (-ioms) veiklai ( -oms) plėtoti įmonė prašo finansinės paramos iš Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo 
(žymėkite)
 
 
 
Plataus vartojimo prekių gamyba
 
Buitinės paslaugos gyventojams
 
 
 
 
 
Aptarnavimo ir kt.paslaugų teikimas (ypač kaimo turizmo plėtra)
 

Kita veikla (įrašyti)

 
Nurodykite ilgalaikį turtą, kuriuo disponuoja Jūsų įmonė ir kuris galėtų būti pateiktas užstatu paskolą suteiksiančiam kreditoriui:
 
Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Turto vertė (Eur)
Įvertinimo data
1.

 

 
 
2.

 

 
 
3.

 

 
 

Bendra turto vertė (Eur):

 
 
 
Naujos darbo vietos, kurios bus sukurtos naudojantis Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo parama:
 
Eil. Nr.
Pareigų pavadinimas
Darbo vietų skaičius
1.

 

 
2.

 

 
3.

 

 
4.

 

 

Naujų darbo vietų skaičius, iš viso:

 
 
Tvirtinu, kad visi šioje anketoje pateikti duomenys yra teisingi.
 
Anketos užpildymo data
 
............................. m. ................................................................ d.
 
 
Vardas, pavardė
 
 
 
Pareigos įmonėje
 
 
 
Parašas
 
A.V.

 

Į pradžią