Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. S1-169 2013-05-30
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (2 PRIEDAS)

TURINYS

 

I. ĮŽANGA.. 2

II. MERO VEIKLA.. 3

III. TARYBOS VEIKLA.. 4

TARYBOS NARIŲ DALYVAVIMAS POSĖDŽIUOSE.. 5

IV. 2012 METŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS. 8

PAJAMOS. 8

IŠLAIDOS. 10

V. INVESTICINIAI PROJEKTAI. 12

VI. ATSTOVAVIMAS. 15

VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOJE.. 15

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOJE.. 15

VILNIAUS APSKRITIES TRIŠALĖJE TARYBOJE.. 16

VII. BENDRADARBIAVIMAS. 17

VIII. RYŠIAI SU VISUOMENE.. 17

IX. PABAIGOS ŽODIS. 19

 

 

 

 

 


I. ĮŽANGA

 

                      Trakų rajono savivaldybės mero 2012 metų veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 punktu, 20 straipsnio 1, 7 dalimis ir Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. S1-374 (su vėlesniais pakeitimais), 232, 240 punktais.

                      Ataskaitoje pateikti statistiniai duomenys apie 2012 metų mero veiklą ir atstovavimą rajono ir jo gyventojų interesams, tarybos narių, tarp jų ir mero, tarybos posėdžių lankomumą, priimtus svarbiausius bendruomenei aktualius sprendimus, savivaldybės 2012 metų biudžeto, inveticinių projektų įvykdymą ir kitus svarbius finansinius rodiklius.

                      Trakų rajono savivaldybė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijų įsakymais, Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais. Savivaldybė savo veiklą grindžia teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais demokratinio administravimo principais.

Trakų rajono savivaldybės uždavinys – sudaryti palankias sąlygas rajono strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, pradėtų darbų ir projektų tęsimui. Savivaldybės meras kartu su administracija užtikrino normalų savivaldžios sistemos funkcionavimą, organizavo savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių apskaitos tvarkymą, prižiūrėjo savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, organizavo ir kontroliavo savivaldybės turto valdymą ir naudojimą, atstovavo savivaldybei bei bendradarbiavo su kitomis savivaldybėmis.

                      2012 metais Trakų rajono savivaldybei vadovavo meras Vincas Kapočius, atstovaujantis Liberalų ir centro sąjungai, mero pavaduotoja Teresa Solovjova, atstovaujanti Lietuvos lenkų rinkimų akcijai, Administracijos direktorė Asta Kandratavičienė, atstovaujanti Lietuvos socialdemokratų partijai, Savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotoja Irena Narkevič, atstovaujanti Lietuvos lenkų rinkimų akcijai. 2012 metais mero institucijai produktyviai dirbti padėjo mero patarėjai, Saulius Raščiauskas ir Aliona Galdilina, bei tarybos sekretorė Milda Bimbirienė.

                     

II. MERO VEIKLA

 

              Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš Tarybos narių renka savivaldybės merą. Meras yra Savivaldybės vadovas. Jis planuoja Savivaldybės tarybos veiklą, šaukia Savivaldybės tarybos posėdžius, jiems pirmininkauja, nustato ir sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, koordinuoja Tarybos komitetų, komisijų veiklą, kontroliuoja savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės bei Savivaldybės tarybos sprendimus ir vykdo kitus įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytus įgaliojimus. Meras atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; atstovauja savivaldybei regiono plėtros taryboje ir turi sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros programą. Atlieka kitus LR vietos savivaldos įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose numatytus įgaliojimus.

                      Apie Tarybos posėdžių sušaukimą, darbotvarkę, priimtus sprendimus gyventojai buvo informuojami vietinėje spaudoje bei savivaldybės internetinės svetainės www.trakai.lt puslapyje. Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdžiai transliuojami internetinės svetainės www.trakai.lt puslapio „Elektroninė demokratija visiems“ skiltyje.

                      2012 metais Trakų rajono savivaldybei vadovavo meras Vincas Kapočius, atstovaujantis Liberalų ir centro sąjungai.

                      Interesantų priėmimas pas merą vykdomas antradieniais. 2012 metais kreipimosi į merą klausimai daugiausiai apėmė šias sritis: dėl socialinio būsto, turto mokesčio atleidimo, visuomeninio transporto judėjimo, maršrutų, adresų pakeitimo, turimų būstų privatizavimo, būstų remonto, paramos gavimo, lietaus kanalizacijos tinklų įrengimo, kelių nužymėjimo, remonto bei inžinerinių tinklų techninių projektų parengimo ir t. t. Interesantų prašymai, skundai buvo išnagrinėti kartu su savivaldybės administracijoje dirbančiais specialistais, tarybos nariais komisijų ir  darbo grupių posėdžių metu.

                      Mero iniciatyva buvo suorganizuoti susitikimai su Lietuvos Respublikos Seimo nariais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovais aktualiais rajono gyventojams klausimais.

                      Pagal LR vietos savivaldos įstatymą savivaldybės mero sprendimai įforminami potvarkiais. Meras V. Kapočius 2012 metais išleido 176 potvarkius, tais pačiais metais meras gavo 1 738 raštus (skundai, prašymai, pareiškimai, paklausimai). Išsamesni duomenys pateikti pirmoje lentelėje.

 

               1 lentelė

Pavadinimas

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Pasirašyta mero potvarkių,

iš jų:

281

254

167

190

176

veiklos klausimais

104

111

112

134

118

personalo klausimais

25

32

19

24

18

atostogų, komandiruočių klausimais

152

111

36

32

40

Iš viso užregistruota raštų mero priimamajame,

iš jų:

2361

2357

2184

2305

2154

1) gautų iš įmonių, įstaigų, organizacijų

1654

1671

1622

1633

1610

2) gautų piliečių prašymų, pareiškimų, skundų

244

232

164

237

128

3) užregistruota siunčiamų raštų mero priimamajame

463

454

398

435

416

 

III. TARYBOS VEIKLA

 

                      Trakų rajono savivaldybės mero veikla neatsiejama nuo Tarybos veiklos, todėl šioje 2012 metų Trakų rajono savivaldybės mero veiklos ataskaitoje bus pateikti statistiniai su Tarybos veikla susiję duomenys. 2012 m. įvyko 12 tarybos posėdžių, kurių metu buvo svarstyti 367 sprendimų projektai, priimti 348 sprendimai (2 lentelė), atsižvelgta į  LR Vyriausybės atstovo siūlymus, išklausyta svarbių informacinių pranešimų.

               2 lentelė

Pavadinimas

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Įvykę tarybos posėdžiai

15

13

13

9

12

Svarstyta sprendimų projektų

348

453

364

439

367

Priimta tarybos sprendimų

341

422

335

334

348

         1 diagrama

 

Pagal pirmoje diagramoje pateiktus duomenis galima daryti išvadą, kad 2008-2012 metais tarybai pateiktų sprendimų projektų skaičius buvo didžiausias 2009 ir 2011 metais, o 2009 ir 2012 metais buvo priimta daugiausiai tarybos sprendimų. 2011 metais nebuvo pritarta net 105 sprendimų projektams.

 

TARYBOS NARIŲ DALYVAVIMAS POSĖDŽIUOSE

 

Vykdant Savivaldybės tarybos veiklą, sudarant posėdžių darbotvarkes ir teikiant Tarybai jas svarstyti, buvo siekiama užtikrinti savivaldybei numatytų funkcijų vykdymą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą bendruomenės nariams, taip pat įstatymų ir Vyriausybės nutarimų vykdymą. Tarybos posėdžių organizavimą ir sklandžią jų eigą užtikrino savivaldybės Bendrųjų reikalų skyriaus specialistė Ona Juškienė ir savivaldybės tarybos sekretorė Milda Bimbirienė.

Tarybos veikla priklauso nuo Tarybos narių aktyvumo, jų dalyvavimo Savivaldybės tarybos bei komitetų posėdžiuose (3 lentelė).


 

       3 lentelė

Tarybos narių dalyvavimas tarybos posėdžiuose 2012 m. - 2013 m. (iki balandžio mėn. pabaigos)

 

2012-01-26

2012-02-23

2012-03-29

2012-04-13

2012-04-26

2012-05-31

2012-06-28

2012-08-30

2012-09-27

2012-10-31

2012-11-29

2012-12-27

Nedalyvauta

Tarybos nariai

 

Zofija Abeciūnienė

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

2

Darius Bartkevičius

+

-

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

3

Kęstutis Blaževičius

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

Regina Bologovienė

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

2

Adelė Gedminienė

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

2

Henrik Jankovski

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

Vincas Kapočius

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

2

Leonardas Karnila

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

Alina Kovalevskaja

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

1

Žydrūnas Lenkauskas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

Zenonas Matonis

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

Vincas Olechnovičius

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

2

Vytautas Petkevičius

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

Andrej Prokofjev

-

+

-

+

+

+

-

+

+

-

+

+

4

Marija Puč

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

Jonas Kietavičius

+

(neteko tarybos nario mandato)

0

Česlovas Žukauskas

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

Nijolė Romaškienė

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

Edita Rudelienė

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Galina Smolskiene

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

3

Teresa Solovjova

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

Tadeuš Tučkovski

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

2

Voitechas Vinskevičius

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

1

Anželika Vunš

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

3

Vytautas Zalieckas

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

2

Kęstutis Ramanauskas

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

(neteko tarybos nario mandato)

1

Romualdas Rudzys

 

+

+

0

Iš viso dalyvavo:

21

22

22

23

23

24

21

22

23

21

23

23

32

 

Tarybos narių dalyvavimas, atsakingumas, atskaitomybė rinkėjams svarstant sprendimų priėmimą yra reglamentuoti LR vietos savivaldos įstatyme bei Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatuose. Lyginant 3 lentelėje pateiktų duomenų dėl tarybos narių dalyvavimo tarybos posėdžiuose 2012 metais statistiką su 2011 metų duomenimis (bendras tarybos narių nedalyvavimas tarybos posėdžiuose kartų skaičius laikotarpyje nuo 2011-04-11 iki 2011-12-31 – 7 kartai, nuo 2012-04-11 iki 2012-12-31 – 22 kartai), 2012 metais tarybos narių tarybos posėdžių nelankomumas tendencingai didėja.

Pataramuoju Trakų rajono savivaldybės mero organu yra Tarybos sprendimais įsteigti komitetai. 2012 metais savo veiklą tęsė šie penki savivaldybės tarybos sprendimais sudaryti komitetai:

1.      Kontrolės komitetas (5 nariai);

2.      Biudžeto ir finansų komitetas (8 nariai);

3.      Ūkio, turizmo, aplinkosaugos ir investicijų komitetas(7 nariai);

4.      Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų  komitetas (6 nariai);

5.      Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas (3 nariai).

 

Savivaldybės tarybos komitetai daugiausiai svarstė savivaldybės tarybos posėdžiams savivaldybės administracijos teikiamus sprendimų projektus. Pagrindinė komitetų funkcija – išankstinis klausimų nagrinėjimas, siūlymų ir rekomendacijų pateikimas sprendimų projektų rengėjams ir šių sprendimų projektų teikimas tarybos svarstymui.

                      Sklandesniam darbui, išvadų, siūlymų, sprendimų teikimui yra sukurtos Tarybos komisijos. 2012 metais savivaldybės taryboje veikė 11 komisijų:

Trys nuolatinės tarybos komisijos:

1.      Etikos komisija (9 nariai);

2.      Administracinė komisija (5 nariai);

3.      Korupcijos prevencijos komisija (7 nariai);

 

Aštuonios tarybos komisijos:

1.      Strateginio planavimo komisija (7 nariai);

2.      Koncesininko veiklos priežiūros komisija (8 nariai);

3.      Visuomeninė administracinių ginčų komisija (5 nariai);

4.      Privatizavimo komisija (11 narių);

5.      Neįgaliųjų reikalų komisija (8 nariai);

6.      Bendruomenės sveikatos taryba (21 narys);

7.      Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija (5 nariai);

8.      Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija (11 narių).

2012 metais Trakų rajono savivaldybės meras Vincas Kapočius buvo šių komisijų nariu bei aktyviai dalyvavo svarstant komisijai pateiktus klausimus:

·         Strateginio planavimo komisijos narys bei komisijos pirmininkas;

·         Bendruomenės sveikatos tarybos narys bei tarybos pirmininkas.

 

 

IV. 2012 METŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS

 

PAJAMOS

 

Trakų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų planas su dotacijomis ir valstybės biudžeto lėšomis patvirtintas 72 301,2 tūkst. Lt sumai. 2012 metais savivaldybės biudžetas rajono savivaldybės tarybos sprendimais buvo tikslinamas, savivaldybei gavus viršplaninių pajamų (2 604,7 tūkst. Lt), Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų (397,3 tūkst. Lt), papildomų lėšų iš valstybės biudžeto Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtiems nutarimams vykdyti (2 541,6 tūkst. Lt) bei iš kitų savivaldybių mokinio krepšelio lėšų dėl mokinių migravimo tarp savivaldybių (44,9 tūkst. Lt).  Patikslintas biudžeto pajamų planas sudarė 77 889,7 tūkst. Lt. Metinis patikslintas biudžeto pajamų planas įvykdytas 102,1 proc. (79 516,1 tūkst. Lt), t. y. gauta 1 626,4 tūkst. Lt daugiau pajamų, negu buvo planuota. Palyginus su 2011 metų biudžeto įvykdymu, 2012 metais gauta 967,4 tūkst. Lt mažiau, negu 2011 metais.

2012 metais savivaldybė gavo 4 097,6 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų, skirtų investicinių projektų finansavimui. Gauta ilgalaikės paskolos dalis (175,9 tūkst. Lt) investiciniams projektams ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ ir ,,Babruko ežero praeities taršos padarinių šalinimas“ vykdyti, taip pat buvo paimta paskola iš AB DNB banko 3,9 mln. Lt (iš galimų 4,6 mln.Lt) investiciniams projektams – Rūdiškių miesto Trakų gatvės rekonstravimui, Paluknio seniūnijos remontui ir švietimo įstaigų rekonstravimo darbams.

Savivaldybės pajamų įvykdymas pagal pajamų rūšis išsamiai pateiktas 4 lentelėje ir glaustai 1 diagramoje.

                     

  4 lentelė

2012 metų Trakų rajono sav. biudžeto pajamų įvykdymas pagal pajamų rūšis (tūkst. Lt)

Eil.Nr.

Pajamų pavadinimas

Patikslintas planas

Įvykdyta

Plano įvykdymas suma

Plano įvykdymas procentais

1.

Mokesčiai

31104,9

32839

1734,1

105,6

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

27695,8

29164,7

1468,9

105,3

1.2.

Turto mokesčiai

2586,4

2735,4

149

105,8

 

žemės mokestis

512

593,8

81,8

116

 

nekilnojamojo turto mokestis

2052,4

2107

54,6

102,7

 

paveldimo turto mokestis

22

34,6

12,6

157,3

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

822,7

938,9

116,2

114,1

 

mokestis už aplinkos teršimą

82,7

93,5

10,8

113,1

 

valstybės rinkliavos

140

152,5

12,5

108,9

 

vietinės rinkliavos

600

692,9

92,9

115,5

2.

Kitos pajamos

2249,3

2154

-95,32

95,76

3.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

50

74,1

24,1

148,2

4.

Dotacijos

43204,2

43167,7

-36,5

99,9

5.

Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos

44,9

44,9

-

100

6.

Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai

76653,3

78279,7

1626,4

102,1

7.

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

1236,4

1236,4

-

100

8.

Iš viso

77889,7

79516,1

1626,4

102,1

9.

Gautos paskolos

5364

4097,6

-1266,4

76,4

10.

Iš viso įplaukų

83253,7

83613,7

350

100,4

 


 

 

1 diagrama. Pagrindinių 2012 m. biudžeto pajamų struktūra

 

IŠLAIDOS

 

Rajono savivaldybės patvirtintas asignavimų planas – 72 301,2 tūkst. Lt. Asignavimai patvirtinti 35 asignavimų valdytojams 10 biudžeto programų vykdymui. Patikslintas biudžeto išlaidų planas įvykdytas 97,7 proc. arba 81 342,4 tūkst. Lt, lyginant su patikslintu metiniu planu    83 253,7 tūkst. Lt.

Didžiausios išlaidos biudžete, kaip ir kiekvienais metais, tenka švietimui. 2012 metais savivaldybės biudžete jos sudarė 43 125 tūkst. Lt (53 proc). Socialinei apsaugai tenka – 15 294,3 tūkst. Lt (18,8 proc.), bendroms valstybės paslaugoms – 7 387,4 tūkst. Lt (9,1 proc.), kitoms sritims tenka žymiai mažesnė  išlaidų dalis. Išlaidų paskirstymas pagal funkcinę klasifikaciją atvaizduotas 2 diagramoje.

2 diagrama

 

2012 metais vykdytų programų struktūra pateikiama 3 diagramoje. Didžiausia išlaidų dalis teko švietimo programai – 49,8 proc., socialinės apsaugos programai – 18,5 proc., savivaldybės valdymo programai – 12,4 proc. ir viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programai – 11 proc.

Lyginant 2012 metų savivaldybės biudžeto pamajas ir išlaidas, matosi, kad pagrindinės pajamos gautos iš dotacijų, mokesčių (gyventojų pajamų; turto; prekių ir paslaugų; už aplinkos teršimą; valstybės ir vietinės rinkliavos),  pagrindinės išlaidos 2012 metais skirtos švietimo sistemos objektų finansavimui.

 

3 diagrama

 

Didžiausią išlaidų dalį pagal ekonominę klasifikaciją savivaldybės biudžete sudaro darbo užmokestis – 39,6 proc., socialinio draudimo įmokos – 12,3 proc. ir socialinės išmokos – 14,8 proc. Išlaidos turtui sudaro 9 proc., komunalinėms paslaugoms – 4,7 proc., išlaidos ilgalaikio materialiojo turto remontui – 2 proc., miestų ir gyvenviečių viešajam ūkiui – 2,6 proc., išlaidos prekėms ir paslaugoms (mitybai, ryšiams, transportui,  komandiruotėms ir kvalifikacijai, spaudiniams, kitoms prekėms ir išlaidoms) – 15 proc.

Trakų rajono savivaldybės biudžeto bendras kreditinis įsiskolinimas (mokėtinos sumos) 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 14 341,9 tūkst. Lt. Didžiausią savivaldybės kreditinio įsiskolinimo dalį sudaro grąžintina ilgalaikių paskolų suma – 12 755,8  tūkst. Lt:

·         ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ ir ,,Babruko ežero praeities taršos padarinių šalinimas“ – 2 701,9 tūkst. Lt;

·         ,,Trakų – Lentvario nuotekų valymo įrenginių statyba“ – 6 132,2 tūkst. Lt;

·         Rūdiškių miesto Trakų gatvės rekonstravimas, Paluknio seniūnijos remontas ir švietimo įstaigų rekonstravimo darbai – 3 921,7 tūkst. Lt.

Trakų rajono savivaldybės kreditinis įsiskolinimas 2012 m. gruodžio 31 d. iš biudžeto lėšų sudarė 1 586,1 tūkst. Lt, lyginant su kreditiniu įsiskolinimu 2012 m. pradžiai, sumažėjo 543,1 tūkst. Lt. Virš 45 dienų kreditinio įsiskolinimo iš savivaldybės biudžeto 2012 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

Trakų rajono savivaldybės debetinis įsiskolinimas (gautinos sumos) iš biudžeto lėšų 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 78,9 tūkst. Lt.

V. INVESTICINIAI PROJEKTAI

 

Trakų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyrius 2012 metais įgyvendino, koordinavo ir administravo 13 projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių ir kitų fondų. 

                                                                                                                     5 lentelė

EI. NR.

PROJEKTO PAVADINIMAS

BENDRA PROJEKTO VERTĖ

LT

FINANSAVIMO ŠALTINIAI

LT.

ES

VB

SB

1

Darnus Trakų rajono savivaldybės vystymas: teritorijų planavimo dokumentų rengimas: Lentvario BP; Trakų r. sav. teritorijos gyvenamųjų namų SP; Totoriškių ir Akmenos paplūdimių DP;

1.273.675,00

1.082.623,00

0,00

191.052,00

2

Trakų rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas (Rūdiškių bendrojo  plano, Trakų m. aplinkkelio specialiojo plano; Trakų m. administracinių ribų SP; Trakų r. sav. rekreacijos SP ir Alkakalnio DP

1.170.998,82

995.348,99

0,00

175.649,83

3

Trakų kurorto teritorijos įvaizdį formuojančių specialiųjų planų parengimas: Trakų senamiesčio kraštovaizdžio tvarkymo SP ir Ekologinio turizmo transporto grandžių SP

200.000,00

170.000,00

0,00

30.000,00

4

Buvusioje naudotų padangų saugojimo aikštelėje (Žaizdrių k., Trakų sen., Trakų r. sav.) įvykusio gaisro padarinių likvidavimas ir užterštos teritorijos sutvarkymas

846.791,16

615.161,00

 

38.447,56

5

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos  pastato Trakuose, Birutės g. 48, rekonstravimas

3.465.278,00

2.761.278,00

 

 

6

Babruko ežero praeities taršos padarinių šalinimas

1.939.740,80

1.730.852,00

 

208.888,80

7

Onuškio ežero ekologinės būklės gerinimas

2.305.426,45

2.074.883,80

 

230.542,65

8

Lentvario miesto Bevardžio ežero ekologinės būklės gerinimas

876.852,10

789.166,89

 

87.685,21

9

Paluknio seniūnijos pastato rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas sudarant seniūnijos gyventojams tinkamą viešųjų paslaugų prieinamumą

1.737.350,61

1.160.908,43

102.433,10

102.433,10

10

Aukštadvario miestelio centrinės aikštės rekonstravimas ir jos pritaikymas visuomenės poreikiams

2.270.042,00

1.566.554,88

138.225,43

565.261,69

11

Mokymai – šuolis į ateitį II

322.866,00

274.436,00

 

48.430,00

12

Universalaus daugiafunkcio centro Rykantų kaime įsteigimas

1.681.421,00

1.429.208,00

 

252.213,00

13

Saugumo ir e-komunikacijos sistemos – pasienio socialinio gyvenimo gerinimui

1.309.474,69

1.113.053,69

 

196.421,00

                

Iš paminėtų  2012 m. vykdomų projektų 2012 metais liko įgyvendinti 5 projektai:

               1) Babruko ežero praeities taršos padarinių šalinimas;

               2) Paluknio seniūnijos pastato rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas sudarant seniūnijos gyventojams tinkamą viešųjų paslaugų prieinamumą;

               3) Darnus Trakų rajono savivaldybės vystymas: teritorijų planavimo dokumentų rengimas (parengti šie dokumentai Lentvario bendrasis planas; Trakų r. sav. teritorijos gyvenamųjų namų specialusis planas; Totoriškių ir Akmenos paplūdimių detalieji planai);

               4) Mokymai – šuolis į ateitį II;

               5) Trakų rajono savivaldybės trumpalaikių strateginių plėtros planų parengimas.

                

2012 m. Investicijų ir strateginio planavimo skyrius iniciavo 6 planuojamų įgyvendinti projektų techninės dokumentacijos rengimą bei pateikė 5 projektų paraiškas paramai gauti iš ES ir kitų struktūrinių fondų. Šiuo metu šių projektų paraiškos paramai gauti yra vertinamos atitinkamose institucijose.

Taip pat 2012 metais Investicijų ir strateginio planavimo skyrius koordinavo  20 Trakų rajono savivaldybės projektų, finansuojamų iš  Trakų krašto vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos įgyvendinimui skirtų lėšų. 2012 m. įvykdė Vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių statyba Jovariškių ir Dusmenų gyvenvietėse bei Trakų r. Bijūnų pagrindinės mokyklos pastato nuotekų įrengimo projektus, kurių bendra vertė – 317 587 tūkst. Lt.

Trakų rajono savivaldybė 2011-2012 m. projektams, įgyvendinamiems pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės strategiją, skyrė  63 000 tūkst. Lt bendrąjį finansavimą.

2012 m. patvirtintas Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Trakų rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo aprašas, kuriuo nustatyta Vietos bendruomenių tarybų sudarymo ir veiklos principai, lėšų skyrimo, naudojimo, stebėsenos ir kontrolės tvarka. Už minėto aprašo tinkamą įgyvendinimą atsakingas Investicijų ir strateginio planavimo skyrius. Trakų rajono savivaldybės seniūnijos ir bendruomenės šiais metais įsisavino 95 800 tūks. Lt.

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius prižiūri, kaip įgyvendinamas vienas iš svarbiausių savivaldybės strateginių dokumentų – Trakų rajono savivaldybės 2008–2015 strateginis plėtros planas, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. S1-116. Taip pat koordinuoja Strateginio veiklos plano rengimo ir tikslinimo procesą bei jo vykdymo kontrolę ir ataskaitų ruošimą.


 

VI. ATSTOVAVIMAS

 

VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOJE

     

Vilniaus regiono plėtros taryboje 2012 metais Trakų rajono savivaldybei atstovavo Vincas Kapočius, Trakų rajono savivaldybės meras.

 

 

vilniaus pletros posedis 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOJE

 

Pagrindinė Lietuvos savivaldybių asociacijos (toliau – LSA) misija – realizuoti esmines vietos savivaldos savarankiškumo ir plėtros nuostatas, darant įtaką valdžios bei tarptautinių institucijų veiklai.

2012 metais Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms pateikta nemažai pasiūlymų švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos klausimais.

2012 metų Trakų rajono savivaldybės atstovas LSA – Vincas Kapočius, Trakų rajono savivaldybės meras, kartu su kitų rajonų atstovais Lietuvos savivaldybių asociacijos vardu ne kartą kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl valstybės garantijų suteikimo savivaldybės funkcijoms užtikrinti.

 

                      VILNIAUS APSKRITIES TRIŠALĖJE TARYBOJE

 

Trakų rajono savivaldybės atstovas Vilniaus apskrities trišalėje taryboje – Vincas Kapočius, Trakų rajono savivaldybės tarybos narys.

                      Trišalėje taryboje svarstyti klausimai:

Strateginiai 2012 metų tikslai (stiprinti ir vystyti socialinį dialogą Lietuvoje, didinti socialinių partnerių gebėjimus bendradarbiauti su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijomis; užtikrinti tinkamą socialinių partnerių ir visuomenės informavimą ir konsultavimą socialinio dialogo klausimais).

Pagrindiniai 2012 metų veiklos uždaviniai (užduotys) (surengti Lietuvos Respublikos trišalės tarybos, jos profilinių komitetų bei nuolatinių komisijų, taip pat Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos posėdžius; organizuoti socialinių partnerių konsultacijas kilus nesutarimams dėl socialinio dialogo plėtros perspektyvų ar kitų aktualių socialinių ekonominių klausimų; rinkti ir analizuoti informaciją apie padėtį socialinio ir pilietinio dialogo srityse ar kitus aktualius ekonominius ir socialinius klausimus).


 

VII. BENDRADARBIAVIMAS

 

Tęstinis bendradarbiavimas su užsienio partneriais yra glaudžių tarptautinių ryšių įrodymas. Trakų rajono savivaldybė bendradarbiauja su 15 užsienio šalių miestais partneriais. Buvo surengti atvykstamieji ir išvykstamieji vizitai. Palaikomi ryšiai kultūros, jaunimo, turizmo, socialinės plėtros srityse. 2012-2013 m. pradžioje Trakuose apsilankė partnerių delegacijos iš Alanijos (Turkija), Reinės (Vokietija), Lucko, Ivano Frankovsko (Ukraina), Lydos (Baltarusija), Gižycko, Malborko, Naujojo Sončo (Lenkija), Gori (Gruzija). Taip pat tais pačiais metais Trakų savivaldybės atstovai važiavo į Bremeną ( Vokietija ), Frankivską ( Ukraina ), Ivano – Frankovską (Ukraina), Gižycką ( Lenkija), Malborką ( Lenkija), Alaniją ( Turkija ).

Naudojantis Reinės patirtimi, buvo įkurtas Trakų turizmo informacijos centras, numatyti turizmo plėtros prioritetai. Po to sekė ypač sėkmingi socialiniai projektai. Reiniečių aukomis ir pagalba iškilo Trakų jaunimo parapijos namai. Nuolatinę paramą jautė Trakų vaikų globos namai, prieš kelerius metus įkurtas Čižiūnų socialinių paslaugų centras. Pagal Reinės partnerių įdirbį Trakuose įkurtas Neįgaliųjų užimtumo centras.

VIII. RYŠIAI SU VISUOMENE

 

Trakų rajono savivaldybė, įgyvendindama strateginį veiklos planą ir siekdama užtikrinti kokybišką ir efektyvią veiklą, kuriant palankią aplinką vietos gyventojams bei atvykstantiems svečiams, nuolat abipusiškai komunikuoja ir bendradarbiauja su visuomene.

Trakų rajono savivaldybė kaip viešas juridinis asmuo visapusiškai informuoja bendruomenę apie savo veiklą. Vadovaujantis LR teisės aktais, savivaldybės interneto svetainėje, spaudoje, informacinėje lentoje skelbiami priimti Tarybos sprendimai, gyventojams aktualūs mero potvarkiai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, informacija apie savivaldybės veiklą bei kita visuomenei svarbi informacija. 

Dėka ryšių su visuomene atstovės Sigitos Nemeikaitės, Trakų rajono savivaldybės vadovybė nuolatos informuoja visuomenę apie pagrindinius įvykius, posėdžius, profesionaliai perteikia įvykusių renginių nuotaikas, rajono vadovybės atstovavimą, bendravimą ir bendradarbiavimą su miesto partneriais.

Privalu šioje srityje stiprinti poziciją, juk įgyvendinant Ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo programą, kuri sudaroma, įvertinus turistų srautų augimo dinamiką, organizuotų renginių, reklaminių akcijų ir įvairių rinkodaros priemonių efektyvumą, atlikus poveikio rinkai analizę įmanoma didžiulė pažanga. Savivaldybės privalomas tikslas sukurti kryptingą ir sistemingą informavimo apie savivaldybę strategiją. Nuoseklus visuomenės informavimas populiarina Trakų savivaldybės veiklą, didina miesto žinomumą, skatina vietos gyventojų lojalumą ir pasitenkinimą.

Malonu paminėti ir Trakų turizmo informacijos centro (TIC) intensyvų ne tik Trakų rajono įmonių, įstaigų, gyventojų, bet ir visos Lietuvos, pasaulio bei Europos gyventojų informavimą apie Trakų rajoną kaip kurortinę vietovę. Ko pasėkoje Trakuose kasmet auga turistų bei svečių skaičius.

Skirtingai nei kitus Lietuvos kurortus ar kurortines teritorijas – Trakus pamėgo įvairių  šalių, kultūrų, atostogų pomėgių turistai iš kaimyninių šalių: Vakarų, Pietų Europos, Skandinavijos. Tokia vykdoma turizmo rinkodara duoda teigiamus rezultatus.


IX. PABAIGOS ŽODIS

 

Apibendrinant Trakų rajono savivaldybės mero 2012 m. veiklos ataskaitą ir joje pateiktus rezultatus galima teigti, jog sklandus darbas vyko glaustai bendradarbiaujant tiek su Tarybos nariais, tiek su savivaldybės administracijoje dirbančiais specialistais

25 tarybos narių, kurių kadencija prasidėjo nuo 2011-04-11, sudėtis 2012 metais šiek tiek pakito, tarybos narių veikla buvo vykdoma jiems susivienijus į frakcijas.

2012 metais savivaldybei vadovavo savivaldybės meras Vincas Kapočius, kuris planavo savivaldybės tarybos veiklą, šaukė savivaldybės tarybos posėdžius, jiems pirmininkavo, nustatė ir sudarė savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikė Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, koordinavo tarybos komitetų, komisijų veiklą, kontroliavo ir prižiūrėjo savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendino įstatymus, Vyriausybės bei Savivaldybės tarybos sprendimus ir vykdė kitus įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytus įgaliojimus. Meras atstovavo bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis; atstovavo savivaldybei regiono plėtros taryboje. Meras susitikinėjo su Lietuvos Respublikos Seimo nariais aktualiais rajono gyventojams klausimais. 2012 metais meras išleido 176 potvarkius, gavo 1 738 raštus, mero priimamajame buvo užregistruota 416 siunčiamų raštų.

2012 m. įvyko 12 savivaldybės tarybos posėdžių, kurių metu priimti 348 sprendimai.

Trakų rajono savivaldybės sprendimai sėkmingai įgyvendinami tik Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir gyventojų bendruomenių darnaus ir glaudaus bendradarbiavimo dėka. Trakų rajonas yra ypatingas, o sunkmetis paskatina dar dėmesingiau priimti sprendimus, gyventi ekonomiškiau, ieškoti racionalių sprendimų būdų.

2012 metų biudžeto pajamų planas su dotacijomis ir valstybės biudžeto lėšomis patvirtintas 72 301,2 tūkst. Lt sumai. 2012 metais savivaldybės biudžetas rajono savivaldybės tarybos sprendimais buvo tikslinamas, savivaldybei gavus viršplaninių pajamų (2 604,7 tūkst. Lt), Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų (397,3 tūkst. Lt), papildomų lėšų iš valstybės biudžeto Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtiems nutarimams vykdyti (2 541,6 tūkst. Lt) bei iš kitų savivaldybių mokinio krepšelio lėšų dėl mokinių migravimo tarp savivaldybių (44,9 tūkst. Lt).  Patikslintas biudžeto pajamų planas sudarė 77 889,7 tūkst. Lt. Metinis patikslintas biudžeto pajamų planas įvykdytas 102,1 proc. (79 516,1 tūkst. Lt), t. y. gauta 1 626,4 tūkst. Lt daugiau pajamų, negu buvo planuota. Palyginus su 2011 metų biudžeto įvykdymu, 2012 metais gauta 967,4 tūkst. Lt mažiau negu 2011 metais.

2012 metais savivaldybė gavo 4 097,6 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų, skirtų investicinių projektų finansavimui. Gauta ilgalaikės paskolos dalis (175,9 tūkst. Lt) investiciniams projektams ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ ir ,,Babruko ežero praeities taršos padarinių šalinimas“ vykdyti, taip pat buvo paimta paskola iš AB DNB banko 3,9 mln. Lt (iš galimų 4,6 mln.Lt) investiciniams projektams – Rūdiškių miesto Trakų gatvės rekonstravimui, Paluknio seniūnijos remontui ir švietimo įstaigų rekonstravimo darbams.

Pažymėtina, jog 2012 metais savivaldybei Vilniaus regiono plėtros taryboje, Lietuvos Savivaldybių Asociacijoje (LSA), Vilniaus apskrities trišalėje taryboje atstovavo  savivaldybės meras Vincas Kapočius.

Trakų rajono savivaldybė kaip viešas juridinis asmuo visapusiškai informavo bendruomenę apie savo veiklą. Vadovaujantis LR teisės aktais, savivaldybės interneto svetainėje, spaudoje, informacinėje lentoje skelbiami priimti Tarybos sprendimai, gyventojams aktualūs mero potvarkiai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, informacija apie savivaldybės veiklą bei kita visuomenei svarbi informacija.

Apibendrinant galima teigti, kad 2012 metai buvo sudėtingi, ekonominiai procesai turėjo įtakos savivaldybės biudžeto surinkimui, užimtumo rajone sumažėjimui, socialinių paslaugų, paramos poreikių augimui. Galima pasidžiaugti, kad darbas vyko abipusiu pasitikėjimu, išlaikytas planuotų ir pradėtų realizuoti darbų tęstinumas.

Savivaldybe_5

 

 

 

 

 

Į pradžią