Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-138 2016-06-02
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIEŠĄJA INFRASTRUKTŪRA

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI trakų RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIEŠĄJA INFRASTRUKTŪRA

 

2016 m. birželio 2 d. Nr. S1-138

Trakai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punktu ir 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 2, 18 straipsniais, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Nustatyti vietinę rinkliavą už naudojimąsi Trakų rajono savivaldybės teritorijos viešąja infrastruktūra nuo 2017 m. sausio 1 d.

2. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Trakų rajono savivaldybės teritorijos viešąja infrastruktūra nuostatus (pridedama).

3. Siūlyti Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai (toliau – Tarnyba) įtraukti į 2017 m. Tarnybos veiklos plano projektą veiklos audito atlikimą dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Trakų rajono savivaldybės teritorijos viešąja infrastuktūra.

4. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 8 d. sprendimą Nr. S1-108 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Trakų miesto kurortinės teritorijos viešąja infrastruktūra“.

                      5. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Edita Rudelienė

______________

 

 

 

 

Danė Rudelienė, (8 528) 58 304, el. p. dane.rudeliene@trakai.lt       

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. S1-138

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIEŠĄJA INFRASTRUKTŪRA NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Trakų rajono savivaldybės teritorijos viešąja infrastruktūra nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato vietinę rinkliavą už naudojimąsi Trakų rajono savivaldybės teritorijos viešąja infrastruktūra, jos mokėtojus, dydžius, mokėjimo ir grąžinimo tvarką, lengvatas, rinkimo kontrolę ir atsakomybę.

2. Šie Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

3. Vietinė rinkliava už naudojimąsi Trakų rajono savivaldybės teritorijos viešąja infrastruktūra (toliau – Rinkliava) – tai Trakų rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Trakų  rajono savivaldybės teritorijoje.

4. Apgyvendinimo paslaugos gavėjas – fizinis asmuo, kuris atvyksta į Trakų rajono savivaldybės teritoriją ir iš apgyvendinimo paslaugos teikėjo gauna bent vieną nakvynės paslaugą, nepriklausomai nuo paslaugos užsakovo.

5. Apgyvendinimo paslaugos teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris teikia viešbučio tipo ar specialaus apgyvendinimo paslaugas.

6. Vietinės rinkliavos mokėtojas – apgyvendinimo paslaugos teikėjas.

7. Viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugos – apgyvendinimo paslaugos, kurias teikia viešbučiai, moteliai, svečių namai.

8. Specialaus apgyvendinimo paslaugos – apgyvendinimo paslaugos, kurias teikia, sanatorijos, reabilitacijos centrai, kempingai, turizmo centrai, poilsio namai, jaunimo nakvynės namai, fiziniai asmenys, įsigiję verslo liudijimus (teikia paslaugas, įeinančias į EVRK klases 55.20; 55.30; 55.90) ar užregistravę individualią veiklą, bei kiti specialaus apgyvendinimo paslaugų teikėjai.

9. Viešoji infrastruktūra – valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, įranga ir bendro naudojimo želdynai, sudarantys visuomenei galimybę naudoti rajono teritorijoje esančius gamtinius išteklius sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms.

10. Kitos šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos rinkliavų, turizmo ir kituose rinkliavų įvedimą ir administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

III. RINKLIAVOS DYDIS

 

11. Rinkliavos dydis – 0,60 euro privaloma įmoka už asmeniui suteiktą vieną nakvynę.

12. Rinkliava skaičiuojama nuo apgyvendinimo paslaugos gavėjams suteiktų nakvynių skaičiaus.

IV. RINKLIAVOS SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

13. Rinkliavai apskaičiuoti pildoma vietinės rinkliavos deklaracija (toliau – Deklaracija) (1 priedas).

14. Deklaraciją pildo vietinės rinkliavos mokėtojas, vadovaudamasis Deklaracijos užpildymo tvarka (2 priedas).

15. Deklaracijos formą galima gauti Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriuje, Trakų seniūnijoje arba rasti Savivaldybės interneto puslapiuose adresais www.trakai.lt bei www.trakuseniunija.lt.

16. Mokestinis laikotarpis yra ketvirtis, už kurį apskaičiuojama ir sumokama Rinkliava.

17. Deklaracija turi būti pateikta Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonomi nės analizės, finansų ir biudžeto skyriui raštu mokestiniam laikotarpiui (ketvirčiui) pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos. Už Deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą atsako vietinės rinkliavos mokėtojas įstatymų nustatyta tvarka.

18. Rinkliava turi būti sumokama mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kito mėnesio 25 dienos.

19. Rinkliava sumokama eurais į sąskaitą, nurodytą Deklaracijoje.

20. Deklaracijos nepateikimas neatleidžia nuo prievolės sumokėti Rinkliavą laiku.

V. RINKLIAVOS LENGVATOS

21. Lengvatos nustatomos Savivaldybės tarybos sprendimu.

22. 100 procentų lengvata vietinės rinkliavos mokėtojams suteikiama šiems asmenims prie deklaracijos pridėjus sutarčių kopijas:

22.1. asmenims, kuriems medicininės reabilitacijos paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;

22.2. asmenims, gyvenantiems pagal ilgalaikes slaugos arba ilgalaikes socialinės globos sutartis;

22.3. vaikams iki 14 metų.

 

VI. RINKLIAVOS PERMOKOS GRĄŽINIMO TVARKA

 

23. Rinkliavos permoka grąžinama, jeigu:

23.1. vietinės rinkliavos mokėtojas sumokėjo daugiau, negu nurodyta Deklaracijoje;

23.2. vietinės rinkliavos mokėtojas nepritaikė lengvatos asmenims, nurodytiems šių Nuostatų 22 punkte.

24. Rinkliavos permoka grąžinama vietinės rinkliavos mokėtojui, kuris neturi įsiskolinimo už ankstesnį laikotarpį.

25. Vietinės rinkliavos mokėtojas, norintis susigrąžinti Rinkliavą 23 punkte numatytais atvejais, Trakų rajono savivaldybės administracijai pateikia prašymą dėl pažymos apie vietinės rinkliavos grąžinimą išdavimo.

26. Rinkliavos permoką grąžina Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, su kartu pateiktais mokamųjų pavedimų arba kvitų originalais.

VII. RINKLIAVOS IŠIEŠKOJIMAS

 

27. Nesumokėta Rinkliava iš vietinės rinkliavos mokėtojo išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių bei antstolių paslaugomis, skolininkui padengiant teismo, atstovavimo-advokato, antstolio ir kitas išlaidas.

 

VIII. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

28. Vietinės rinkliavos mokėtojas teikdamas informaciją apie nakvynių kainas privalo informuoti apgyvendinimo paslaugos gavėją apie Trakų rajono savivaldybės teritorijoje nustatytą Rinkliavą.

29. Vietinės rinkliavos mokėtojas privalo:

29.1. vesti atskirą vietinės rinkliavos apskaitą, tinkamai fiksuoti Rinkliavos surinkimą apskaitos dokumentuose ir juos saugoti;

29.2. laiku pateikti Deklaracijas ir laiku sumokėti apskaičiuotą Rinkliavą.

30. Vietinės rinkliavos mokėtojas turi teisę per 3 mėnesius patikslinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui pateiktą Deklaraciją.

31. Vietinės rinkliavos mokėtojas, nepateikęs arba pateikęs klaidingą Deklaraciją, laiku nemokantis Rinkliavos, pažeidžia šiuos Nuostatus ir atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

32. Vietinės rinkliavos mokėtojas privalo sudaryti sąlygas Trakų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti vietinės rinkliavos apskaičiavimo patikrinimą vietoje arba pareikalauti pateikti visus duomenis, reikalingus vietinės rinkliavos apskaitai ir kontrolei vykdyti.

 

IX. VIETINĖS RINKLIAVOS APSKAITA

 

33. Vietinės rinkliavos apskaitai skiriama atskira Trakų rajono savivaldybės administracijos sąskaita.

34. Vietinę rinkliavą administruoja ir apskaitą vykdo Trakų rajono savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Vietinės rinkliavos ataskaita teikiama Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt pasibaigus ketvirčiui.

 

X. VIETINĖS RINKLIAVOS NAUDOJIMAS

 

 

36. Vietinė rinkliava naudojama Trakų rajono savivaldybės teritorijos:

36.1. infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai;

36.2. aplinkos tvarkymui;

36.3. saugumo užtikrinimui;

36.4. rinkodarai (informacijos, reklamos sklaidai ir kt.).

 

XI. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ

 

37. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, neaprašyti šiuose Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais vietinių rinkliavų administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

____________________________________________________

 

 

 

     

                                                                                      

Deklaracija už mokestinį laikotarpį pateikiama

iki kito mėnesio 15 d. Deklaraciją pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis. Nesumokėta vietinė rinkliava iš rinkliavos mokėtojų išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

 

 

 

 

 

 

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi

Trakų m. kurortinės teritorijos viešąja infrastruktūra nuostatų

1 priedas

 

 

Gauta: Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius

_______________________Deklaraciją priėmė

             Data

 

__________________

           Parašas

 

 

 

 

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA INFRASTRUKTŪRA

 DEKLARACIJA

A dalis

01

Pirminė

Patikslinta

 

 

 

Juridinio arba fizinio asmens kodas

Mokestinis laikotarpis

 

 

02

     

03

     

04

     

 

Juridinio ar fizinio asmens pavadinimas

 

05

     

 

Adresas

 

06

     

 

Telefonas

Faksas

Elektroninis paštas

07

     

08

     

09

     

 

Pagrindinės vykdomos ekonominės veiklos rūšys (pagal EVRK 2 red.)

 

10

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B dalis

Per mokestinį laikotarpį suteiktų nakvynių skaičius iš viso

11

     

 

12

Apgyvendinimo paslaugos gavėjai

Suteiktų nakvynių skaičius

Nustatytas rinkliavos dydis (Eur)

Apskaičiuota rinkliavos suma (Eur)

Pritaikyta lengvata

(Eur)

Mokėtina rinkliavos suma (Eur)

 

Asmenys, kuriems rinkliavos lengvata netaikyta

     

     

     

     

     

 

Asmenys, kuriems medicininės reabilitacijos paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (pagal Tarybos sprendimo Nr. S1-138 22.1. punktą)

     

    

     

     

     

 

Asmenys, gyvenantys pagal ilgalaikės slaugos arba ilgalaikės socialinės globos sutartis (pagal Tarybos sprendimo Nr. S1-138  22.2. punktą)

     

     

     

     

     

 

Vaikai iki 14 m. (pagal Tarybos sprendimo Nr. S1-138  22.3. punktą)

 

 

 

 

 

 

 

Tarybos Tarybos sprendimu suteiktos lengvatos ( pagal Tarybos sprendimo Nr. S1-138  21. punktą).

 

 

 

 

 

 

Mokėtina rinkliavos suma iš viso

13

     

 

Nepriemoka (+) / permoka (-)

14

     

 

Priklauso mokėti

15

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

Rinkliavos gavėjas:

  1. Trakų rajono savivaldybės administracija, kodas 181626536;
  2. Sąskaitos Nr.  LT704010042700570884
  3. Rinkliava už mokestinį laikotarpį sumokėti iki kito mėnesio 25 d.

 

 

Juridinio asmens vadovas

(arba fizinis asmuo)

 

 

     

 

     

 

 

A.V.

 

Parašas

 

Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyr. finansininkas

 

 

     

 

     

 

 

 

 

Parašas

 

Vardas, pavardė

 

 

Užpildymo data

 

     

     

     

 

 

Metai

Mėnuo

Diena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi

Trakų rajono savivaldybės teritorijos viešąja infrastruktūra nuostatų

2 priedas

 

VIETINĖ RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIEŠĄJA INFRASTRUKTŪRA DEKLARACIJOS UŽPILDYMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Juridiniai ir fiziniai asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas Trakų rajono savivaldybės teritorijoje (toliau – asmenys), ketvirčiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui privalo pateikti užpildytą mokestinio laikotarpio Vietinės rinkliavos už naudojimąsi viešąja infrastruktūra deklaracijos formą (toliau – Deklaraciją).

2. Asmenys privalo pildyti ir teikti Savivaldybės tarybos patvirtintą Deklaracijos formą (gali būti ant balto popieriaus padarytos kokybiškos, nepadidintos ir nesumažintos formos kopijos).

3. Asmenys, pildydami Deklaraciją, turi laikytis taisyklių:

3.1. Deklaraciją pildyti juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu;

3.2. raides ir skaičius rašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeisti nurodytų laukų linijų;

3.3. tekstą pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

3.4. prie įrašomų skaičių nepridėti jokių kitų simbolių (pvz., kablelių, brūkšnių ir pan.);

3.5. eilutes, kurios nepildomos, palikti tuščias (nerašyti jokių simbolių, pvz. brūkšnelių, kryželių, nulių ir pan.);

3.6. kompiuteriniu būdu simbolius įrašyti į apibrėžtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Į kitą įrašo lauką pereiti klaviatūros mygtuko „Tab“ pagalba;

3.7. kompiuteriu atspausdintoje formoje turi išlikti originalios Deklaracijos formos proporcijos;

3.8. nepildyti Deklaracijos preambulės. Ją užpildo Deklaraciją priimantis Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus  darbuotojas.

4. Deklaracijos forma, užpildyta nesilaikant 2 ir 3 punktuose nurodytų reikalavimų, laikoma nepateikta.

5. Deklaracija Trakų rajono savivaldybės administracijos  Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui pateikiama neatsižvelgiant į tai, ar tą mokestinį laikotarpį asmeniui reikia mokėti vietinę rinkliavą, ar ne.

Jei asmeniui tą mokestinį laikotarpį (mėnesį) nereikia mokėti vietinės rinkliavos, jis Deklaracijos B dalies nepildo.

  

II. DEKLARACIJOS A DALIES UŽPILDYMO TVARKA

 

6. Deklaracijos 01 eilutėje pažymima, ar deklaracija teikiama pirminė, ar patikslinta. Patikslinta deklaracija teikiama tuo atveju, jeigu pateiktoje pirminėje deklaracijoje buvo padaryta klaidų. Pildant deklaraciją elektroniniu būdu, žymėjimas atliekamas kairiu pelės klavišu paspaudus ant atitinkamo langelio (paspaudimo metu atsiranda „X“ ženklas).

7. Deklaracijos 02 eilutėje nurodomas deklaraciją teikiančio juridinio arba fizinio asmens kodas.

8. Deklaracijos 03 eilutėje nurodomi metai (skaičiaus formatu), už kurių mėnesio mokestinį laikotarpį teikiami deklaracijos duomenys.

9. Deklaracijos 04 eilutėje nurodomi konkretūs mėnesiai (arba ketvirtis) (skaičiaus formatu), už kuriuos teikiami deklaracijos duomenys.

10. Deklaracijos 05 eilutėje nurodomas asmens pavadinimas.

11. Deklaracijos 06 eilutėje nurodomas asmens adresas.

12. Deklaracijos 07 eilutėje nurodomas asmens telefonas.

13. Deklaracijos 08 eilutėje nurodomas asmens faksas.

14. Deklaracijos 09 eilutėje nurodomas asmens elektroninis paštas.

15. Deklaracijos 10 eilutėje nurodoma pagrindinės (ne daugiau kaip trys) vykdomos veiklos rūšys: įrašomas veiklos kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red., patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226, (Žin., 2007, Nr.119-4877).

 

III. DEKLARACIJOS B DALIES UŽPILDYMO TVARKA

 

16. Deklaracijos 11 eilutėje įrašomas bendras per deklaruojamą mokestinį laikotarpį apgyvendinimo paslaugos gavėjams suteiktų nakvynių skaičius.

17. Deklaracijos 12 eilutėje pagal apgyvendinimo paslaugos gavėjų grupes nurodoma:

17.1. per deklaruojamą mokestinį laikotarpį suteiktų nakvynių skaičius (vnt.);

17.2. nustatytas rinkliavos dydis (eurais už vieną nakvynę);

17.3. apskaičiuota rinkliavos suma (eurais). Rinkliavos suma apskaičiuojama suteiktų nakvynių skaičių dauginant iš nustatyto rinkliavos dydžio;

17.4. pritaikyta lengvata (eurais). Pritaikyta lengvata skaičiuojama apskaičiuotos rinkliavos sumą dauginant iš apgyvendinimo paslaugų gavėjų grupei nustatyto lengvatos procento;

17.5. mokėtina rinkliavos suma (eurais). Mokėtina rinkliavos suma skaičiuojama iš apskaičiuotos rinkliavos sumos atimant pritaikytos lengvatos sumą.

18. Deklaracijos 13 eilutėje nurodoma bendra mokėtina į savivaldybės biudžetą rinkliavos suma.

19. Deklaracijos 14 eilutėje nurodoma susidariusi vietinės rinkliavos nepriemoka su „+“ ženklu arba susidariusi permoka su „-“ ženklu.

20. Deklaracijos 15 eilutėje nurodoma priklausanti mokėti vietinės rinkliavos suma, kuri apskaičiuojama prie mokėtinos rinkliavos sumos pridedant susidariusią nepriemoką arba atimant permoką.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  

21. Deklaraciją turi pasirašyti atsakingi darbuotojai. Deklaracija Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui pateikiama dviem egzemplioriais, iš kurių vienas, pasirašytas skyriaus darbuotojo, grąžinamas asmeniui, pateikusiam Deklaraciją.

_____________________

 

 

Į pradžią