Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-99 2017-05-04
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO


TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

                

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 4 d. Nr. S1-99

Trakai

           

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 35 straipsnio 2, 7 dalimis, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti  Trakų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimo Nr. S1-98 „Dėl Trakų rajono savivaldybės seniūnijų gyvenamųjų vietovių suskirstymo į seniūnaitijas ir Trakų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ 2 punktą.

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 Savivaldybės merė                                                                                                        Edita Rudelienė      

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Kęstutis Vilkauskas,  8 (528) 55730, el.p. trakai@trakai.lt

 

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. S1-99

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Trakų rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Trakų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos kompetenciją, organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Seniūnaičių sueiga yra Savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų seniūnaičių susirinkimas, kuriame sprendžiami Vietos savivaldos įstatymo nustatyti klausimai.

3. Išplėstinė seniūnaičių sueiga yra Savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų seniūnaičių ir seniūnijų aptarnaujamųjų teritorijų veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų susirinkimas.

4. Seniūnijos neatlygintinai suteikia patalpas seniūnaičių sueigai ir išplėstinei seniūnaičių sueigai organizuoti.

5. Seniūnaitis- gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas, turintis Vietos savivaldos įstatymo nustatytas teises ir pareigas. Seniūnaičiai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais Nuostatais.

6. Seniūnaičių veikla grindžiama kolegialumo, demokratijos, teisėtumo ir viešumo principais.

7. Seniūnaičiai kolegialiai atsiskaito savo seniūnaitijų gyventojams už bendrą savo veiklą.

 

II SKYRIUS    

SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS KOMPETENCIJA

 

8. Sueigoje seniūnaičiai:

8.1 aptaria ir priima sprendimus dėl seniūnijos metinio veiklos plano projekto;

8.2. aptaria ir priima sprendimus dėl seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos;

8.3. Svarsto seniūnijos aptarnaujamos teritorijos rūpimus klausimus ir priima sprendimus.

9. Išplėstinė seniūnaičių sueiga sprendžia klausimus susijusius su:

9.1. seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių (seniūnaitijų) bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumu;

9.2. svarsto ir priima sprendimus dėl kitų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenėms svarbių reikalų.

 


III SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

 

10. Seniūnaičiai į sueigą renkasi savo arba seniūno kvietimu. Kai seniūnaičiai į sueigą renkasi patys, kviečiamas atvykti ir seniūnas. Seniūnaičiai į sueigą gali kviesti savivaldybės institucijų atstovus ir seniūnijos gyventojus.

11. Seniūnaičių sueiga teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė tos seniūnijos seniūnaičių. Seniūnaičių sueigai pirmininkauja sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių išrinktas sueigos pirmininkas (arba po seniūnaičių rinkimų pirmoje sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių išrinktas sueigos pirmininkas). Kai seniūnaičiai į sueigą renkasi pirmą kartą po seniūnaičių rinkimų, seniūnaičių sueigai pirmininkauja seniūnas, kol bus išrinktas seniūnaičių sueigos pirmininkas.

12. Seniūnaičių sueigos pirmininkui negalint dalyvauti sueigoje, susirinkę seniūnaičiai išsirenka tos sueigos pirmininką.

13. Seniūnaičių sueigos darbotvarkės sudarymas:

13.1. Pirmosios, naujai išrinktų seniūnaičių, sueigos darbotvarkės projektą sudaro seniūnijos seniūnas. Seniūnaičių sueigos metu  darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista.

13.2. Kitų sueigų darbotvarkių projektus rengia sueigos pirmininkas seniūnaičių, vietos gyventojų, seniūno iniciatyva. Seniūnaičių sueigos metu seniūnas turi teisę pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę ir naujų klausimų.

13.3. Sueigos darbotvarkės projekte nustatoma darbotvarkės klausimai, jų svarstymo eilės tvarka, nurodomi pranešėjai ir kviečiami į seniūnaičių sueigą asmenys.

13.4. Seniūnija parengtą darbotvarkę ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki pirmos sueigos pateikia elektroninėmis priemonėmis ar kitais būdais įrašytiems į sueigos darbotvarkę asmenims. Seniūnaičių sueigos darbotvarkė skelbiama atitinkamos seniūnijos seniūnaitijos skelbimų lentoje ir Savivaldybės atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje.

14. Seniūnaičių sueiga yra vieša. Sueigai pirmininkaujantis asmuo turi teisę leisti sueigoje pasisakyti kviestiems ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

15. Seniūnaičių sueigoje sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia sueigos pirmininko balsas.

16. Negalintys dalyvauti seniūnaičių sueigoje seniūnaičiai gali raštu pateikti svarstomais klausimais savo nuomonę, kuri turi būti viešai paskelbta sueigoje.

17. Stebėtojų teisėmis seniūnaičių sueigos posėdžiuose gali dalyvauti Trakų rajono savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos darbuotojai, seniūnaitijos gyventojai ir kiti suinteresuoti asmenys.

18. Seniūnaičių sueigoje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus paprastai pirmiausia išklausomas svarstomo klausimo pristatymas ir seniūnaičių bei seniūno nuomonė, nurodoma jo svarba, galima įtaka Savivaldybės ir seniūnijos veiklai, biudžetui ir kt. Sueigos pirmininkui leidus, nuomonę gali pareikšti ir kiti sueigos dalyviai.

 

 

IV SKYRIUS

IŠPLĖSTINĖ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

 

19. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje su sprendimo priėmimo teise dalyvauja tos seniūnijos seniūnaičiai ir tos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiantys bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai (toliau – atstovai). Bendruomeninė organizacija deleguoja į seniūnaičių išplėstinę sueigą po 1 savo atstovą.

20. Bendruomeninės organizacijos, ketinančios dalyvauti išplėstinėje seniūnaičių sueigoje, turi pateikti sueigą organizuojančiam asmeniui pranešimą dėl dalyvavimo sueigoje, nurodant deleguojamo atstovo kontaktinius duomenis bei įgaliojimo terminus.

21. Prireikus atstovai gali būti rotuojami, t. y. bendruomeninės organizacijos gali bet kuriuo metu atšaukti savo atstovą išplėstinėje sueigoje ir deleguoti kitą atstovą. Taip pat deleguotas atstovas gali būti atšaukiamas  ir savo  paties prašymu.

22. Išplėstinės seniūnaičių sueigos organizavimas, sprendimų rengimas, svarstymas, įforminimas ir paskelbimas vykdomas kaip ir kitos seniūnaičių sueigos. Išplėstinė seniūnaičių sueiga yra vieša ir joje su patariamojo balso teise gali dalyvauti tos seniūnijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

23. Išplėstinė seniūnaičių sueiga yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė  tos seniūnijos seniūnaičių ir deleguotų atstovų. Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių ir atstovų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia sueigos pirmininko balsas.

 

V SKYRIUS 

SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS SPRENDIMAI

 

24. Seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai surašomi sueigos protokole, kurį pasirašo sueigos pirmininkas ir sueigos sekretorius. Sueigos sekretoriaus pareigas atlieka seniūnijos darbuotojas, kurį deleguoja seniūnas.

25. Sueigos protokole nurodoma sueigos data, vieta, protokolo eilės numeris, sueigos dalyviai, svarstomų klausimų eilės numeris, pavadinimas, klausimą pateikęs pranešėjas, kalbėtojai, priimtas sprendimas. Nurodomi ir balsavimo rezultatai (kas balsavo „už“, „prieš“), įrašoma seniūnaičių, bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų (jei dalyvauja) ar seniūno atskiroji nuomonė.

26. Protokolai saugomi atitinkamoje seniūnijoje teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau atitinkamos Trakų rajono savivaldybės institucijos (pagal kompetenciją) privalo juos įvertinti (nagrinėti). Seniūnaičių sueigos sprendimus atitinkamai institucijai pateikia tos seniūnijos seniūnas.

28. Jeigu seniūnaičių sueigos sprendimas yra Trakų rajono savivaldybės tarybos kompetencija, jie vertinami ir  sprendimas priimamas artimiausiame posėdyje.

29. Jeigu sueigos sprendimo vertinimas yra Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija, Administracijos direktorius priima dėl jų sprendimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo.

30. Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus. Savivaldybės institucijų sprendimai turi būti paskelbti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose.

31. Seniūnaitijos gyventojams apie seniūnaičių sueigoje priimtus sprendimus informaciją teikia seniūnaičiai ir jie yra skelbiami atitinkamos seniūnijos skelbimų lentoje.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Šiuos nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Trakų rajono savivaldybės taryba.

 

___________________  

 

Į pradžią