Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-98 2017-05-04
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

                

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 4 d. Nr. S1-98

Trakai

           

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Trakų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

             Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 Savivaldybės merė                                                                                                        Edita Rudelienė      

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Kęstutis Vilkauskas, 8 (528) 55730, el.p. trakai@trakai.lt

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. S1-98

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja Trakų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų (toliau - seniūnaitija) seniūnaičių rinkimo tvarką.

2. Seniūnaitijų gyventojai, turintys teisę rinkti Trakų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir savivaldybės tarybos nustatyta tvarka renka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius. Vienoje seniūnaitijoje renkamas vienas seniūnaitis.

3.  Seniūnaitis renkamas 3 metams. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

4. Seniūnaičio rinkimų datą, suderinęs su Savivaldybės administracijos direktoriumi (toliau - Administracijos direktorius), skelbia seniūnas. Seniūnaičio rinkimų data skelbiama ne vėliau kaip likus 15 dienų iki rinkimų.

 

II SKYRIUS

RINKIMŲ DATOS PASKELBIMAS IR RINKIMŲ VYKDYMAS

 

5. Suderinęs su Administracijos direktoriumi seniūnas  savivaldybės interneto svetainėje (www.trakai.lt), viešai savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) ir vietinėse ar regioninėse informavimo priemonėse skelbia seniūnaičio rinkimų datą, seniūnaičio rinkimo būdą (gyventojų susirinkimas arba apklausa), seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis pavadinimą, rinkimų vietą, laiką.

6. Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime, kurį šio aprašo nustatyta tvarka organizuoja seniūnas.

7. Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami šio aprašo nustatyta tvarka apklausiant gyventojus. Rinkimus organizuoja ir vykdo administracijos direktoriaus sudaryta komisija.

8. Seniūnas, kurio seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūnaitijoje renkamas seniūnaitis, privalo užtikrinti, kad atitinkamos seniūnaitijos seniūnaitį rinktų tik atitinkamos seniūnaitijos gyventojai. Visi asmenys, dalyvaujantys rinkimuose, privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

9. Rinkimai laikomi įvykusiais, jei rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Neįvykus rinkimams, pakartotinai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių. Pakartotiniams rinkimams netaikomas šiame punkte nustatytas reikalavimas dėl rinkimuose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus.

 

III SKYRIUS

KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS KĖLIMAS

 

            10. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.

            11. Seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis gyventojų ar bendruomeninių  organizacijų  siūlymai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu atitinkamos seniūnijos seniūnui. Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

            11.1. rašytinis kandidato sutikimas  (1 priedas);

            11.2. kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

            11.3. trumpas gyvenimo aprašymas;

12. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

13. Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

13.1. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

13.2. yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

13.3. seniūnaičiu negali būti renkamas Trakų rajono savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;

13.4. seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

14. Kandidatų į seniūnaičius teikimas prasideda prieš 15 kalendorinių dienų ir baigiasi likus 5 kalendorinėms dienoms iki rinkimų. Kandidatų į seniūnaičius sąrašas viešai paskelbiamas seniūnijos skelbimų lentoje.

 

IV SKYRIUS

GYVENTOJŲ SUSIRINKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

15. Gyventojų susirinkimui pirmininkauja seniūnas, o susirinkimo sekretoriaus funkcijas atlieka seniūnijos darbuotojas. Seniūnas susirinkusiems gyventojams paaiškina seniūnaičio rinkimų procedūrą.

16. Gyventojų susirinkimo pirmininkas rinkėjus supažindina su kandidatais į seniūnaičius, pranešdamas jų vardus ir pavardes.

17. Kiekvienam kandidatui suteikiama teisė prisistatyti. Kandidato prisistatymui skiriama iki 5 minučių. Po prisistatymo kandidatui gali būti užduodami klausimai. Klausimų ir atsakymų trukmė – iki 10 minučių.

18. Baigus pasisakymus, susirinkimo pirmininkas skelbia balsavimą. Balsuojama už kiekvieną kandidatą atviru balsavimu atskirai laikantis eiliškumo abėcėlės tvarka pagal pavardes. Balsuoti galima tik vieną kartą ir už vieną kandidatą.

19. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų. Balsams tarp kandidatų pasiskirsčius po lygiai skelbiamas pakartotinis balsavimas, rinkimuose dalyvaujant ir balsuojant už lygiai balsų surinkusius kandidatus.

20. Susirinkimo rezultatai įforminami protokolu (2 priedas), kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Į seniūnaičio rinkimų gyventojų susirinkime protokolą įrašomas susirinkime dalyvaujančių asmenų skaičius. Susirinkimo protokolas saugomas seniūnijoje.

21. Balsavimo rezultatai skelbiami Savivaldybės interneto tinklapyje (www.trakai.lt) ir seniūnijos skelbimų lentoje.

 

V SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA SENIŪNAITIJOSE, KURIOSE GYVENA DAUGIAU KAIP 500 GYVENTOJŲ

 

22. Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami apklausiant gyventojus. Rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus, formą ir priemones,  draudžiama seniūnaičių rinkimų dieną.

23. Rinkimus ir apklausą organizuoja administracijos direktoriaus sudaryta komisija (toliau – komisija) iš ne mažiau kaip 3 narių, į kurios sudėtį gali įeiti seniūnas, seniūno pavaduotojas, seniūnijos darbuotojas, bendruomenės deleguoti atstovai.

24. Suderinęs su savivaldybės administracijos direktoriumi apklausos datą ir laiką, seniūnijos seniūnas informuoja seniūnaitijos gyventojus apie gyventojų apklausą  savivaldybės interneto svetainėje, viešai savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose ir vietinėse visuomenės informavimo priemonėse ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki rinkimų.

25. Skelbime apie gyventojų apklausą turi būti nurodyta seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, pavadinimas, gyventojų apklausos vieta, laikas, gyventojų apklausos organizatorius bei išvardijamos seniūnaitijai priklausančios teritorijos.

26. Ne vėliau kaip prieš vieną kalendorinę dieną gyventojų apklausai vykdyti seniūnija parengia patalpą ir apklausos lapus. Kiekvieno kandidato rinkimams parengiami atskiri apklausos lapai (3 priedas).

27. Visi apklausos lapai antspauduojami seniūnijos antspaudu.

28. Apklausos lapai pildomi seniūnijos paruoštoje patalpoje rinkimų dieną iš anksto paskelbtu laiku.

29. Atvykęs į apklausą rinkėjas privalo komisijos nariui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

30. Rinkėjas pats pasirenka, kurio kandidato apklausos lape pageidauja pasirašyti. Pasirašyti galima tik vieną kartą.

31. Rinkėjas į pasirinkto kandidato apklausos lapą įrašo savo vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą, šalia įrašytų duomenų pasirašo „už“ arba „prieš“. Rinkėjui pasirašius, atitinkamoje grafoje pasirašo  komisijos narys.

32. Pasibaigus apklausos laikui, komisijos pirmininkas ar jo paskirtas kitas komisijos narys pildo Seniūnaičio rinkimų apklausos būdu balsų skaičiavimo protokolą (toliau – protokolą) (5 priedas). Protokole privalo būti įrašyta: apklausos pradžios ir pabaigos laikas, balsus skaičiavę komisijos nariai, į apklausą atvykusių rinkėjų skaičius, apklausos rezultatai (iš viso už kiekvieną kandidatą į seniūnaičius atiduotų balsų skaičius), kandidato, surinkusio daugiausiai balsų, vardas ir pavardė, apklausos rezultatų skaičiavimo pabaigos laikas, už kiekvieną kandidatą užpildytų apklausos lapų skaičius, vokų su apklausos lapais skaičius ir kita svarbi informacija. Protokolą pasirašo visi komisijos nariai.

33. Kandidatų į seniūnaičius apklausos lapai ir protokolas saugomi seniūnijoje.

34.Balsavimo rezultatai skelbiami Savivaldybės interneto tinklalapyje (www.trakai.lt) ir seniūnijos skelbimų lentoje

 

 

VI SKYRIUS

SENIŪNAIČIO ATŠAUKIMO TVARKA

 

35. Seniūnaitis atšaukiamas iš pareigų Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu, jeigu nepasitikėjimą seniūnaičiu pareiškia ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį, šio aprašo nustatyta tvarka.

36. Seniūnaitijos gyventojai surašo motyvuotą raštą dėl nepasitikėjimo seniūnaičiu, rašte nurodo datą, gyvenamąją vietą, vardą, pavardę ir pasirašo. Raštas siunčiamas atitinkamai seniūnijai. Seniūnijos seniūnas patikrina, ar tai yra seniūnaitijos, kurioje pareikštas nepasitikėjimas seniūnaičiu, gyventojai. Patikrintas raštas persiunčiamas Administracijos direktoriui.

37. Savivaldybės administracijai gavus gyventojų raštą dėl seniūnaičiui pareikšto gyventojų nepasitikėjimo, per 5 darbo dienas parengiamas Administracijos direktoriaus įsakymas dėl seniūnaičio atšaukimo iš pareigų.

 

 

VII SKYRIUS

SENIŪNAIČIO STATUSĄ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

 

38. Seniūnai per 5 darbo dienas išrinktų seniūnaičių sąrašą kartu su išrinktų seniūnaičių nuotraukomis (3x4 dydžio) pateikia savivaldybės administracijos direktoriui.

39. Išrinktam seniūnaičiui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po rinkimų įteikiamas Administracijos direktoriaus nustatytos formos seniūnaičio pažymėjimas.

40. Seniūnaičių pažymėjimai registruojami seniūnaičių pažymėjimų registravimo žurnale (4 priedas), kurį tvarko ir apskaito Savivaldybės adminstarcijos seniūnijos.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Neįvykus seniūnaičio rinkimams (nesant nei vieno kandidato į seniūnaičius, nesusirinkus seniūnaitijos gyventojams į susirinkimą ar neatvykus seniūnaitijos gyventojams į apklausą), seniūnaičio rinkimų procedūra kartojama šio aprašo nustatyta tvarka.

42. Jeigu seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų, yra atšaukiamas iš pareigų arba  negali eiti pareigų dėl ligos, ar dėl kitų priežasčių, organizuojami nauji seniūnaičio rinkimai pagal šiame apraše nustatytą tvarką.

43. Aprašas papildomas ir keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_____________

 

 


 

                                                                                              Trakų rajono savivaldybės seniūnaičių

                                                                                              rinkimų organizavimo tvarkos aprašo

                      1 priedas

 

(Sutikimo forma)

 

______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(adresas, telefonas)

 

 

Trakų rajon savivaldybės administracijos

_____________________  seniūnijos seniūnui

 

 

SUTIKIMAS

 

20__m. ____________________d.

 

 

Aš,  ___________________________ sutinku dalyvauti _______________ seniūnijos

(vardas, pavardė)                                                       (pavadinimas)

 

____________________ seniūnaitijos seniūnaičio rinkimuose.

(pavadinimas)

 

 

PRIDEDAMA:

1. ______________________________________

2. ______________________________________

 

 

 

 

__________________                                                ______________________

(parašas)                                                                               (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Trakų rajono savivaldybės seniūnaičių

rinkimų organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

___________________ SENIŪNIJOS ___________________ SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIO RINKIMŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO  PROTOKOLAS

 

__________________ Nr. _____

(Data)

___________________________

(Vieta)

 

 

Balsavimo rezultatai:

 

Eil. Nr.

Kandidato vardas ir pavardė

Balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakartotinio balsavimo rezultatai:

 

Eil. Nr.

Kandidato vardas ir pavardė

Balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinkimuose dalyvavo ____ proc. _________________ seniūnaitijos gyventojų (netaikoma pakartotiniams rinkimams).

 

 

_____________________ seniūnaitijos seniūnaičiu išrinktas (-ta) ___________________________

_____________________________________________________________________________.

 

 

Pirmininkas     ____________                                    ______________________

                                                (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

Sekretorius      ____________                                    ______________________

                                                (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Trakų  rajono savivaldybės seniūnaičių

rinkimų tvarkos aprašo

3 priedas

 

________________________ SENIŪNIJOS ______________________ SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIO ___________________________________________

RINKIMŲ GYVENTOJŲ APKLAUSOS LAPAS

200 __ m. ________________ d.

 

Eil. Nr.

Rinkėjo vardas ir pavardė

Rinkėjo deklaruota gyvenamoji vieta

Rinkėjo parašas

Komisijos nario parašas

Prieš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas             ______________________________            Vardas, pavardė                                                                      (parašas)                                             

Komisijos nariai:                     ______________________________            Vardas, pavardė

(parašas)

______________________________            Vardas, pavardė

(parašas)

______________________________            Vardas, pavardė

(parašas


                                                                                  Trakų rajono savivaldybės seniūnaičių

                                                                                  rinkimų organizavimo tvarkos aprašo

                                                                                   4 priedas

 

TRAKŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ SENIŪNAIČIŲ PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Seniūnija

Seniūnaitija

Seniūnaičio pažymėjimo

Nr.

Pažymėjimo

išdavimo

data

Parašas

Pažymėjimo

grąžinimo

data

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________


 

 

 

Trakų rajono savivaldybės seniūnaičių

rinkimų tvarkos aprašo

5 priedas

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

________________________ SENIŪNIJOS _____________________________ SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIO RINKIMŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLAS

 

20__ m. _________________ d.

 

 

1.

Apklausos pradžios laikas

 

2.

Apklausos pabaigos laikas

 

3.

Balsų skaičiavimo komisijos sudėtis

Komisijos narių vardai ir pavardės

 

4

Balsavimo rezultatai:

4.1

(Kandidato vardas ir pavardė)

(Už šį kandidatą užpildytų Apklausos lapų ir atiduotų balsų skaičius)

4.2

(Kandidato vardas ir pavardė)

(Už šį kandidatą užpildytų Apklausos lapų ir atiduotų balsų skaičius)

5.

Apklausos rezultatų skaičiavimo pabaigos laikas

 

6.

Kandidato, surinkusio daugiausia balsų, vardas ir pavardė

(Vardas ir pavardė)

7.

Apklausos lapų skaičius

 

8.

Kita informacija

 

 

 

Komisijos pirmininkas             ______________                    _________________________

                                                                                           (parašas)                                                    ( Vardas,  pavardė)

 

Komisijos  sekretorius             ______________                    _________________________

                                                                                           (parašas)                                                    ( Vardas,  pavardė)

 

Komisijos nariai                                  ______________                    _________________________

                                                                                           (parašas)                                                    ( Vardas,  pavardė)

______________                    _________________________

                                                                                           (parašas)                                                    ( Vardas,  pavardė)

______________                    _________________________

                                                                                           (parašas)                                                    ( Vardas,  pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią