Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-231 2017-12-07
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ SUMAŽINIMO IR ATLEIDIMO NUO JŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ SUMAŽINIMO IR ATLEIDIMO NUO JŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. S1-231

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 8 punktu, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių sumažinimo ir atleidimo nuo jų tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 7 d. sprendimą Nr. S1-273 „Dėl žemės mokesčio sumažinimo ir atleidimo nuo jo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Edita Rudelienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violeta Vaitkūnienė, tel. (8 528) 58 305,  el. p. violeta.vaitkuniene@trakai.lt

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. S1-231

 

ŽEMĖS IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ SUMAŽINIMO IR ATLEIDIMO NUO JŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių sumažinimo ar atleidimo nuo jo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių sumažinimo ar atleidimo nuo jų, pagal fizinių ir juridinių asmenų pateiktus atskirus prašymus, Trakų rajono savivaldybėje tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

2.1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu.

2.2. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymu.

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“.

3. Žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčiai mažinami ar nuo jų atleidžiami fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys nuosavybės teisę į žemę arba nuomojantys valstybinę žemę, Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.

4. Žemės mokestis gali būti mažinamas arba nuo jo atleidžiami fiziniai asmenys, kurių mokėtina suma yra didesnė nei 100 eurų bei juridiniai asmenys, kurių mokėtina suma viršija 200 eurų.

5. Mažinamas arba atleidžiama tik nuo žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių, priskaičiuotų už einamuosius metus.

 

II. MOKESČIŲ ATLEIDIMO AR JŲ SUMAŽINIMO SĄLYGOS

 

6. Fizinis asmuo gali teikti rašytinį prašymą Savivaldybės tarybai dėl atleidimo nuo  žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčio:

6.1. jeigu fizinio asmens vidutinės vieno mėnesio pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo pateikimo mėnesio 1 d., yra mažesnės už  2 (du) valstybės remiamų pajamų dydžius;

6.2. jeigu fizinio asmens mokesčių apskaičiavimo deklaracijose nėra deklaruota apleistos žemės.

7. Mokesčių lengvatos fiziniam asmeniui gali būti taikomos, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

7.1. fizinio asmens šeima neteko maitintojo;

7.2. fizinio asmens šeimoje yra neįgalių asmenų, kuriems nustatytas iki 40 procentų darbingumo lygis;

7.3. fizinis asmuo yra nepilnametis ir jo šeimoje nėra darbingų asmenų (prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai iki 24 metų amžiaus);

            7.4. esant šioms svarbioms aplinkybėms: sunkios ligos atveju, patyrus didelius materialinius nuostolius gaisro, ekstremalių situacijų ar įvykių, stichinių nelaimių metu.

          8. Juridinis asmuo gali teikti rašytinį prašymą Savivaldybės tarybai dėl atleidimo nuo  žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčio:

 8.1. jeigu įmonė, kurios buveinė yra Trakų rajono savivaldybėje, remia (pinigais, turtu, paslaugomis, darbais) kultūros, sporto, socialinius ir sveikatingumo renginius Trakų rajono savivaldybėje ir (arba) įsteigusi ne mažiau kaip 5 naujas darbo vietas Trakų rajono savivaldybėje.

 8.2. jeigu įmonė, paramos teikėja: propaguoja Lietuvos Respublikos kultūrą, įamžina žymius Lietuvos ir Trakų rajono savivaldybės menininkus, mokslininkus, visuomenės veikėjus bei istorines datas, remia menininkų, meno kolektyvų, sportininkų dalyvavimą respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, parodose, varžybose, pristato garsių Lietuvos ir pasaulio režisierių, choreografų, dirigentų ir kitų menininkų kūrybą, teikia paramą jauniesiems talentams, Lietuvos Respublikos kultūros laureatams, remia geriausius rajono meno kolektyvus ir menininkus, sporto komandas ir sportininkus, remia kultūrinių, sporto, socialinių ir sveikatos priežiūros objektų renovavimą ir plėtrą.

9. Bendras lengvatų dydis negali viršyti Žemės, žemės nuomos deklaracijoje priskaičiuotos sumos.

10. Einamųjų metų žemės nuomos mokesčio lengvatos teikiamos už praėjusiais metais suteiktą paramą organizuojant kultūros, sporto, socialinius, sveikatingumo renginius arba sukurtas naujas darbo vietas.

 

III. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

11. Prašymai atleisti nuo žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių ar juos sumažinti pateikiami Trakų rajono savivaldybės tarybai iki apmokestinamųjų metų gruodžio 31 d. (prašymo forma pridedama).

12. Fiziniai asmenys prie prašymo prideda šiuos dokumentus:

12.1. žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių deklaracijos kopiją;

12.2. valstybės įmonės Registrų centro išrašo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą ar nuomojamą valstybinį žemės sklypą, kopiją;

12.3. pažymą apie šeimos sudėtį;

12.4. pažymas apie šeimos pajamas už 12 paskutinių mėnesių.

13. Juridiniai asmenys prie prašymo prideda šiuos dokumentus:

13.1. žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių deklaracijos kopiją;

13.2. valstybės įmonės Registrų centro išrašo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą ar nuomojamą valstybinį žemės sklypą, kopiją;

13.3. finansinės atskaitomybės ataskaitą (balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas);

13.4. pažymas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos rajono skyriaus apie mokestines nepriemokas;

13.5. paramos sutarčių ar kitų, jų galią turinčių, dokumentų, kopijas;

13.6. sąskaitų, pavedimų, aktų ir kitų dokumentų, patvirtinančių suteiktą paramą, kopijas;

13.7. naujai priimtų darbuotojų sąrašą;

13.8 duomenis apie mokesčių lengvatas, suteiktas per paskutinius trejus metus.

14. Pažymos, nurodytos 12.3, 12.4, 13.5 punktuose, turi būti išduotos ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo datos.

15. Prašymų pildymo klausimais konsultuoja Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius.

 

 

 

IV. PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SVARSTYMAS

 

16. Prašymus dėl žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo arba atleidimo nuo jų nagrinėja Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius (toliau - Skyrius).

17. Skyrius nustatęs, kad pateikti visi reikalaujami dokumentai, parengia Savivaldybės tarybos sprendimo dėl žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo arba atleidimo nuo jo projektą.

18. Skyriui prašymo nagrinėjimo metu nustačius, kad fizinis ar juridinis asmuo pateikė neteisingus duomenis, kuriais bandoma neteisėtai pasinaudoti mokesčio lengvata, Savivaldybės tarybos sprendimo projektas nerengiamas ir apie tai informuojamas mokesčio mokėtojas.

19. Žemės nuomos mokestis nemažinamas ir nuo jo neatleidžiama, jei:

19.1. fiziniai, juridiniai asmenys, turi mokestinių įsiskolinimų valstybės, savivaldybės biudžetams;

19.2. nustatoma, kad darbo vietos įmonėje sukuriamos dirbtinai;

19.3. likvidavus įmonę ar jos filialą, į steigiamą naują įmonę priimama daugiau nei 30 procentų likviduojamos įmonės ar filialo darbuotojų (išskyrus atvejus, kai kreditoriai skelbia įmonės bankrotą arba įmonė likviduojama dėl bankroto teismo sprendimu);

19.4. reorganizavus įmonę ar jos filialą, darbuotojai įdarbinami steigiamose naujose įmonėse;

19.5. įmonė yra likviduojama.

20. Žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčiai sumažinami arba nuo jų atleidžiama Savivaldybės tarybos sprendimu.

21. Savivaldybės tarybos sprendimai dėl žemės mokesčio sumažinimo ar atleidimo nuo jo pateikiami mokesčio mokėtojui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai.

22. Savivaldybės tarybos sprendimai dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo ar atleidimo nuo jo pateikiami mokesčio mokėtojui.

23. Paaiškėjus, kad fizinis ar juridinis asmuo pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagrįstą sprendimą dėl žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo ar atleidimo nuo jo, Savivaldybės taryba sprendimą pripažįsta netekusiu galios.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Ginčai, kylantys dėl žemės, žemės nuomos mokesčių sumažinimo ar atleidimo nuo jų, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

_______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atleidimo nuo žemės, žemės nuomos

mokesčio

tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo forma)

 

______________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data)

 

______________________________________________________________________________

(kontaktiniai duomenys: adresas, telefonas, el. paštas)

 

______________________________________________________________________________

 

 

Trakų rajono savivaldybės tarybai

 

 

PRAŠYMAS

 

 

DĖL SUMAŽINIMO AR ATLEIDIMO NUO _____________________________MOKESČIO

                                                       (mokesčio pavadinimas)

 

_________________

(data)

 

Mokesčio lengvatos teikimo motyvacija:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

 

Esu informuotas (-a), kad šiame prašyme bei prie jo pridėtuose dokumentuose pateikti ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės registrų, kitų valstybės ir savivaldybių informacinių sistemų, fizinių ar juridinių asmenų gauti duomenys gali būti tvarkomi mokesčio lengvatos teikimo tikslais.

 

Patvirtinu, kad šiame prašyme pateikta  informacija yra teisinga.

 

 

__________________________________________  ___________

(vardas, pavardė)                                 (parašas)

______________

 

 

Į pradžią