Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-232 2017-12-07
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. S1-232

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“, Trakų rajono savivaldybės taryba                n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. S1-203 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Edita Rudelienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violeta Vaitkūnienė, tel. (8 528) 58 305,  el. p. violeta.vaitkuniene@trakai.lt

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. S1-232

 

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato nuomos mokesčio už valstybinę žemę (toliau – žemės nuomos mokestis), išnuomotą arba suteiktą teisės aktų nustatyta tvarka, apskaičiavimo, mokėjimo, išieškojimo, mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška ir jos nurašymo Trakų rajono savivaldybėje tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

2.1 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu;

2.2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymu;

2.3. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu;

2.4. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 ,,Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę;

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“;

2.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“;

2.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1373 patvirtintomis Kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamojo turto mokesčiams apskaičiuoti ir kitiems tikslams, rengimo, teikimo ir atsiskaitymo už juos taisyklėmis;

2.9. Lietuvos Respublikos administravimo įstatymas ir kitais teisės aktais, nustatančiais žemės nuomos mokesčio administravimą savivaldybėse.

3. Valstybinė žemė Trakų rajono savivaldybėje nuomojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Žemės nuomos mokesčio mokėtojai yra fiziniai bei juridiniai asmenys, nuomojantys valstybinę žemę pagal nuomos sutartis bei valstybinės žemės sklypų naudotojai, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu iki nuomos ar pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo.

5. Valstybinės žemės vertė apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Žemės nuomos mokestį administruoja Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius (toliau – Skyrius).

7. Mokesčio mokėtojų duomenys kaupiami valstybinės žemės nuomos mokesčiui administruoti skirtoje informacinėje sistemoje (MASIS).

 

 

 

 

 

II. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS IR DEKLARAVIMAS

 

8. Valstybinės žemės nuomos mokestis (toliau – mokestis) pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, per kurį buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis, arba nuo kito mėnesio, kai tapo valstybinės žemės naudotoju. Mokestis baigiamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo ar naudojimosi valstybine žeme pabaigos. Mokestis skaičiuojamas mėnesiais.

9. Nuomojant valstybinę žemę aukciono būdu, nuomos mokesčio dydis lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui.

10. Nuomos mokestis už valstybinę žemę, išnuomotą (išnuomojamą) ne aukciono būdu, apskaičiuojamas žemės sklypo (jo dalies) vertę, apskaičiuotą pagal žemės verčių žemėlapius, padauginus iš mokesčio tarifo, nustatyto Savivaldybės tarybos sprendimu.

11. Nuomos mokestis už valstybinės žemės sklypus, suteiktus teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriais naudotis leista žemę administruojančių institucijų sprendimais, tačiau šių žemės sklypų nuomos sutartys nesudarytos, apskaičiuojamas žemės sklypo vertę, apskaičiuotą pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius, padauginus iš mokesčio tarifo, nustatyto Savivaldybės tarybos sprendimu.

12. Kadastro duomenis žemės nuomos mokesčiui apskaičiuoti Savivaldybei teikia valstybės įmonė Registrų centras sutartyje nustatytu turiniu, forma ir terminais.

13. Duomenys apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus suteiktus naudotis valstybinės žemės sklypus, jų naudotojus ir žemės naudojimo pasikeitimus kaupiami Savivaldybės informacinėje sistemoje MASIS. Žemės naudojimo pasikeitimus Savivaldybei teikia duomenų tvarkytojai.

14. Valstybinės žemės naudotojų sąrašus Skyriui susitarimo pagrindais ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius bei VĮ Registrų centras.

15. VĮ Registrų centras pateikia Nekilnojamojo turto registro duomenis einamųjų metų liepos 1 d. būklei apie valstybinės žemės sklypus, jų naudotojus, sklypų vidutines rinkos vertes ir Adresų registro duomenis.

16. Žemės nuomos mokesčio deklaracijos formą, skirtą fizinių ir juridinių asmenų žemės nuomos mokesčiui apskaičiuoti, tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

17. Žemės nuomos mokesčio tarifus nustato Savivaldybės taryba.

18. Skyrius apskaičiuoja žemės nuomos mokesčio dydį fiziniams asmenims, parengia ir išsiunčia mokesčio deklaracijas iki einamųjų metų lapkričio 1 d. Kartu su mokesčio deklaracija išsiunčiamas užpildytas mokėjimo kvitas.

19. Juridiniai asmenys žemės nuomos mokesčio dydį apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaracijas dviem egzemplioriais nustatytu terminu iki einamųjų metų lapkričio 1 d. pateikia Skyriui. Vienas deklaracijos egzempliorius lieka Skyriuje, o kitas patvirtintas Skyriaus, grąžinamas deklaraciją pateikusiam asmeniui. Juridiniai asmenys žemės nuomos mokesčio deklaracijas gali pateikti ir nurodytu elektroniniu paštu. Jei mokesčio deklaracijoje yra klaidų, apie tai informuojamas juridinis asmuo, o deklaracija yra laikoma nepateikta.

20. Juridiniams asmenims iki nustatyto termino nepateikus žemės nuomos mokesčio deklaracijos, žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas pagal turimus duomenis.

21. Nustačius, kad buvo naudojamasi valstybine žeme, tačiau mokesčio deklaracija nebuvo pateikta, juridinis asmuo turi pateikti mokesčio deklaraciją už penkerius praėjusius kalendorinius metus.

22. Fizinių ir juridinių asmenų deklaracijos gali būti tikslinamos už penkerius praėjusius kalendorinius metus. Deklaracijos tikslinamos, kai pateikiami juridinę galią turintys dokumentai, patikslinantys pirminėje deklaracijoje įrašytus duomenis.

 

III. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMAS

 

 

23. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, einamųjų metų mokestį privalo sumokėti iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos.

24. Fiziniai ir juridiniai asmenys nuomos mokestį už nustatyta tvarka jiems suteiktą arba  išnuomotą valstybinę žemę moka:

24.1. už žemės ūkio paskirties žemę, išnuomotą (suteiktą) I pusmetį – už visus metus, už žemę išnuomotą (suteiktą) II pusmetį – nuo kitų kalendorinių metų;

24.2. už ne žemės ūkio paskirties žemę – nuo kito mėnesio po nuomos sutarties sudarymo (žemės suteikimo).

25. Jei valstybinės žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutarties terminas baigiasi I pusmetį, žemės nuomos mokestis tais metais nemokamas, o jei sutarties terminas baigiasi II pusmetį – nemokamas nuo kitų metų.

26. Jei pasibaigia valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutarties terminas, nuomos mokestis nemokamas nuo kito mėnesio po nuomos sutarties termino pasibaigimo (sutarties nutraukimo).

27. Valstybinės žemės nuomos sutartis laikoma nutraukta, kai ji išregistruojama iš VĮ Registrų centro.

28. Nustačius, kad buvo naudojamasi valstybine žeme, o žemės nuomos mokestis nebuvo mokamas, mokestis turi būti apskaičiuotas už penkerius praėjusius kalendorinius metus.

29. Nuomininkas (naudotojas), subnuomojantis valstybinę žemę trečiajam asmeniui, žemės nuomos mokestį moka pagal šį tvarkos aprašą.

30. Nuomininkas, atleistas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio, privalo pervesti į biudžetą subnuomininko jam sumokėtą nuomos mokestį, apskaičiuotą pagal šį tvarkos aprašą.

31. Žemės nuomos mokestis mokamas į deklaracijoje nurodytą Savivaldybės biudžeto surenkamąją žemės nuomos sąskaitą, iš kurios pervedamas į Savivaldybės biudžetinę sąskaitą.

32. Įplaukų apskaitą tvarko Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius.

33. Žemės nuomos mokestis laikomas sumokėtu, kai pašto ar banko įstaigos perveda surinktas įmokas į surenkamąją žemės nuomos sąskaitą.

34. Laiku nesumokėjus žemės nuomos mokesčio, už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos mokesčio sumos skaičiuojami delspinigiai (180 dienų) pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu patvirtintą dydį.

35. Žemės nuomos mokesčio mokėtojui, turinčiam ne mažesnį nei 10 eurų įsiskolinimą, siunčiamas priminimas dėl mokestinės prievolės vykdymo.

36. Priminimo formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

37. Priminime nurodomas terminas, iki kada skolininkas privalo sumokėti mokestį bei informuojama, kad, nesumokėjus įsiskolinimo iki nustatyto termino, jis bus išieškomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Mokesčių mokėtojui nesumokėjus priminime nurodytos sumos, ji išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

IV. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS

 

39. Savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita turi teisę mažinti žemės nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti.

40. Neapmokestinamuosius nuomojamos žemės sklypų dydžius bei asmenis, kuriems jie taikomi, nustato Savivaldybės taryba.

         41. Kai žemės nuomininkai arba naudotojai, turintys teisę į mokesčio lengvatą, nuomoja / naudoja daugiau nei vieną žemės sklypą tos pačios savivaldybės teritorijoje, lengvata taikoma vienam didžiausios mokestinės vertės žemės sklypui.

42. Žemės nuomos mokesčiu neapmokestinama:

42.1. valstybinių rezervatų bei nacionalinių ir regioninių parkų teritorijoje esanti rezervatų žemė;

42.2. nacionalinių parkų, regioninių parkų, kraštovaizdžio, kraštovaizdžio kultūrinių, geologinių, geomorfologinių, botaninių, zoologinių, botaninių-zoologinių, hidrografinių ir pedologinių draustinių teritorijoje ir jų apsaugos zonose esanti žemės ūkio ir miškų ūkio įmonių žemė, išskyrus žemės ūkio naudmenas, taip pat pastatų, kiemų, kelių ir tvenkinių užimama žemė;

42.3. vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų žemė;

42.4. gamtos paminklų žemė, išskyrus pastatų, kiemų ir kelių užimama žemė;

42.5. archeologijos paminklų (išskyrus senamiesčių kultūrinius sluoksnius) ir istorijos paminklų (neveikiančių kapinių ir laidojimo vietų) teritorijų ir jų apsaugos zonų žemė. Nuomos mokestis už valstybinę žemę mokamas už archeologijos ir istorijos paminklų (neveikiančių kapinių ir laidojimo vietų) teritorijoje ir jų apsaugos zonoje esančių namų valdų, kitų pastatų, kiemų, tvenkinių, kelių užimama žemė;

42.6. valstybinė miškų ūkio paskirties žemė, suteikta miškų ūkio urėdijoms;

42.7. istorijos, architektūros ir dailės paminklų ir jų teritorijų žemė kaimo vietovėse;

42.8. rezervacinių, specialios paskirties ir apsauginių (I, II ir III grupės) miškų žemė;

42.9. valstybinio geležinkelio linijų, jų statinių (įskaitant stotis), specialios paskirties įrenginių, jų sanitarinės apsaugos zonų, valstybinių automobilių kelių juostų, valstybinių telekomunikacijų linijų, jų statinių ir specialios paskirties įrenginių bei jų sanitarinės apsaugos zonų užimama žemė;

42.10. mokslo ir studijų institucijų, nurodytų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, naudojama žemė mokymo ir mokslo reikmėms;

42.11. biudžetinių įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, naudojama žemė;

42.12. krašto ir civilinės apsaugos objektų užimama žemė;

42.13. bažnyčių ir šventorių užimama žemė bei sklypai, priskirti prie religinėms bendrijoms sugrąžintų pastatų ir statinių, jeigu šie pastatai ir statiniai nenaudojami ūkinei komercinei veiklai, išskyrus žemė, naudojama žemės ūkio veiklai;

42.14. rajono savivaldybės įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms priklausanti vandenviečių sanitarinės apsaugos griežto režimo zonų žemė;

42.15. miestų, gyvenviečių nuotekų valdymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo laikymo aikštelėmis, nuotekų pumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų žemė;

42.16. labdaros organizacijų ir fondų, įsteigtų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, naudojama žemė;

42.17. sporto aikštynams ir sporto bazėms skirta ir naudojama žemė;

42.18. daugiabučių namų (3 butai ir daugiau) užimama žemė (išskyrus žemę po daugiabučiuose namuose juridinių asmenų nuosavybės teise valdomą nekilnojamuoju turtu ir fizinių asmenų komercinės ar ūkinės paskirties nuosavybės teise valdomu nekilnojamuoju turtu);

42.19. valstybės ir savivaldybių viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų naudojama žemė;

42.20. elektros linijų atramų ir skirstomųjų  elektros tinklų bei skirstymo punktų užimama žemė.

43. Valstybinės žemės neapmokestinimas, nustatytas 42 punkte, taikomas, jei nuomojama ar naudojama valstybinė žemė nėra perleista naudotis pelno siekiantiems asmenims.

44. Žemės nuomos mokestis konkretiems juridiniams ir fiziniams asmenims mažinamas arba nuo jo atleidžiama Savivaldybės tarybos sprendimais.

 

V. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO PERMOKŲ GRĄŽINIMAS

 

45. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo yra sumokėjęs didesnę žemės nuomos mokesčio sumą negu reikia mokėti už einamuosius apmokestinamus metus, žemės nuomos mokesčio permoka yra užskaitoma į kitus kalendorinius metus arba grąžinama mokesčio mokėtojui, jei jis pateikia raštišką prašymą, nurodydamas banko sąskaitą, į kurią turi būti pervesta permokėta suma.

46. Žemės nuomos mokesčio permoka grąžinama fiziniams asmenims, kurie pateikia socialinio draudimo pažymėjimo kopiją apie senatvės pensiją arba nustatytą 0-40 proc. darbingumo lygį.

47. Jeigu fiziniai arba juridiniai asmenys pateikia raštu informaciją, kad jau yra įsigiję nuosavybės teise žemės sklypą, kuris buvo apmokestintas žemės nuomos mokesčiu, apskaičiuotas nuomos mokestis anuliuojamas, o sumokėta suma grąžinama į pareiškėjo rašte nurodytą sąskaitą.

 

VI. MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PRIPAŽINIMAS BEVILTIŠKA IR NURAŠYMAS

 

48. Mokesčio mokėtojo mokestinė nepriemoka Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti pripažinta beviltiška ir nurašyta.

49. Beviltiška pripažįstama ir nurašoma mokesčio mokėtojo mokestinė nepriemoka, kurios neįmanoma išieškoti dėl objektyvių priežasčių, arba kurią priverstinai išieškoti netikslinga socialiniu ir (arba) ekonominiu požiūriu, kai:

49.1. mirė mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo), o jo įpėdinis neperima su nuomos sutartimi susijusių teisių ir pareigų;

49.2. likviduotas mokesčių mokėtojas (juridinis asmuo);

49.3. priverstinio išieškojimo išlaidos didesnės už mokestinę nepriemoką;

49.4. suėjo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas;

49.5. netikslinga priverstinai išieškoti nepriemoką, kai sunki fizinio asmens ekonominė (socialinė) padėtis: fiziniam asmeniui reikia valstybės paramos arba valstybės parama yra teikiama.

50. Kai mokestinė nepriemoka pripažįstama beviltiška, beviltiška nepriemoka taip pat pripažįstami su mokesčio nesumokėjimu susiję delspinigiai.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Ginčai, kylantys dėl žemės nuomos mokesčio administravimo, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

_______________________________________

Į pradžią