Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1E-177 2018-10-04
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO GYVENTOJAMS UŽ VEIKLOS RŪŠIS, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ 2019 METAIS NUSTATYMO

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO GYVENTOJAMS UŽ VEIKLOS RŪŠIS, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT

VERSLO LIUDIJIMĄ, IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ 2019 METAIS NUSTATYMO

 

2018 m. spalio 4 d. Nr. S1E –177

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ ir atsižvelgdama į 2018 metais galiojusį minimalų darbo užmokestį, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Nustatyti:

1.1. visoms veiklų rūšims, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotą pajamų mokesčio dydį, nepriklausomai nuo veiklos vykdymo teritorijos – 720,00 Eur.

1.2. 50 procentų mažesnį pajamų mokestį asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimą verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.

2. Patvirtinti Trakų rajono savivaldybės lengvatų, taikomų gyventojams įsigyjantiems verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, dydžius (pridedama).

3. Laikyti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimą Nr. S1-212 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių 2018 metams nustatymo“ nuo 2019 m. sausio 1 d.

4. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Edita Rudelienė

______________

Parengė

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Dalia Gustaitė


 

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. S1E-177

 

LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS 2019 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIAI

 

1.        Lengvatų, kurios gali būti taikomos verslo liudijimus įsigyjantiems asmenims, rūšių ir jų dydžių sąrašas:

Kodas

Verslo liudijimus įsigyjantys asmenys, kuriems taikomos lengvatos

Lengvatos dydis (proc.)

101

Gyventojai, sulaukę senatvės pensijos amžiaus

30 proc.

102

Bedarbiai, registruoti darbo biržoje

30 proc.

103

Tėvai (įtėviai), auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų arba vyresnių, jeigu jie, mokosi pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

50 proc.

104

Tėvai (įtėviai, įmotės), vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymosi proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

50 proc.

105

Tėvai (įtėviai) auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, arba vyresnį neįgalų vaiką, (įvaikį) kuriam nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis

50 proc.

106

Mokiniai (studentai) jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymo forma kasdieniniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

50 proc.

107

Asmenys, turintys tradicinio amatininko statusą, kai įsigyja verslo liudijimą savo tradiciniam amatui

50 proc.

108

Dirbantys (tarnaujantys) asmenys (įskaitant individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų bendrijų narius, gaunančius su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų)

30 proc.

109

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

– 0–25 procentų darbingumo lygis (nedarbingas asmuo);

– sunkus neįgalumo lygis;

– didelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus)

90 proc.

110

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

– 30–40 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

– vidutinis neįgalumo lygis;

– vidutinių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus)

80 proc.

111

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

– 45–55 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

– lengvas neįgalumo lygis;

– nedidelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus)

70 proc.

2.      Gyventojui, patenkančiam į kelias šiame sąraše nurodytų asmenų grupes, taikoma viena jo pasirinkta lengvata.

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Į pradžią