Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1E-146 2019-10-31
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO  TARNYBOS NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO

2019 m. spalio 31 d. Nr. S1E-146

Trakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 8 punktu Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. Sl-321 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų“ 1punktu patvirtintus Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Įgalioti:

2.1. Trakų rajono savivaldybės merą pasirašyti Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus;

2.2. Trakų rajono savivaldybės kontrolierę Danutę Juškevičienę pateikti įregistravimui Juridinių asmenų registrui Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotoja,

pavaduojanti savivaldybės merą                                                                                                Marija Puč

                                               

______________

 

 

 

 

Parengė

Savivaldybės kontrolierė

Danutė Juškevičienė  

                                                          PATVIRTINTA

                                                                                                Trakų rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                2019 m. spalio 31 d.

          sprendimu Nr. S1E-146

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito taryba (toliau Tarnyba) yra subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Trakų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

2. Tarnybos pavadinimas – Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Tarnyba įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 188673410, yra viešasis juridinis asmuo, buveinės adresas: Vytautu g. 33, LT-21106 Trakai.

3. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, turinti savo antspaudą su pavadinimu ir Savivaldybės herbu, finansuojama iš Savivaldybės biudžeto.

4. Savininkas – Trakų rajono savivaldybė (kodas 111104791), adresas: Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Trakų rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba). Tarybos kompetencija:

4.1. Tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Tarnybos nuostatus;

4.2. Savivaldybės biudžete nustato Tarnybai skiriamų asignavimų dydį;

4.3. Nustato Tarnybos didžiausią valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičių;

4.4. Priima sprendimą dėl Savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų;

4.5. Svarsto Tarnybos metinės veiklos ataskaitą ir priima sprendimą dėl jos;

4.6. Nustato įstatymų numatytą darbo užmokestį Savivaldybės kontrolieriui;

4.7. sprendžia  įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Tarnyba yra atskaitinga Savivaldybės tarybai.

6. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitais įstatymais, tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais, Lietuvos respublikos valstybės kontrolės (toliau – Valstybės kontrolė) patvirtintomis metodikomis ir kitais teisės aktais ir  šiais nuostatais.

7. Įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko pati įstaiga, o ūkinį, materialinį aptarnavimą atlieka Trakų rajono savivaldybės administracija.

8. Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 84.11.20. Tarnybos veiklos sritis – išorės auditas ir kontrolė. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

9. Tarnyba kartu su kitomis savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis gali jungtis į asociacijas.

10. Savivaldybės kontrolierius, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai, negali būti Trakų rajono savivaldybės tarybos nariais ir darbo laiku negali dalyvauti politinių partijų veikloje. Be to, Savivaldybės kontrolieriaus ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse.

 

II SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

11. Veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisingai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, bei skatinti teigiamą audito poveikį Savivaldybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai.

12. Tarnybos uždaviniai:

12.1. atlikti veiklos plane numatytus išorės finansinius ir veiklos auditus pagal Valstybinio audito reikalavimus;

12.2. rengti ir Tarybai teikti sprendimams priimti reikalingas išvadas;

12.3. vykdyti Savivaldybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę;

12.4. įvertinti Savivaldybės viešojo administravimo subjektų veiklos kokybę bei efektyvumą, vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos patikimumą ir įstatymų nustatyta tvarka teikti rekomendacijas jai gerinti;

12.5. vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų auditų metu nustatyti teisės aktų pažeidimai.

 

III SKYRIUS

TARNYBOS FUNKCIJOS

 

13. Siekdama veiklos tikslo ir įgyvendindama jai nustatytus uždavinius, Tarnyba vykdo šias funkcijas:

13.1 Atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės valdomose įmonėse;

13.2. Kiekvienais metais iki liepos 15 dienos parengia ir Trakų rajono savivaldybės  tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka pateikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

13.3 Rengia ir  Savivaldybės tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas;

13.4. Rengia ir Savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;

13.5. Rengia ir Savivaldybės tarybai  teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

13.6. Valstybės kontrolės prašymu teikia Tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;

13.7. Atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS

 

14. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius. Jis yra atskaitingas Savivaldybės tarybai.

15. Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse stažą. Savivaldybės kontrolieriui kadencijų skaičius nėra ribojamas.

16. Savivaldybės kontrolieriui įstatymais numatytą darbo užmokestį nustato Savivaldybės taryba, atostogas suteikia ir į komandiruotes išleidžia Savivaldybės meras.

17. Savivaldybės kontrolierius:

17.1. Tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus; Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas Tarnybos personalo valdymo funkcijas;

17.2. Leidžia įsakymus, organizuoja Tarnybos darbą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;

17.3. Sudaro Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs Tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, su šio plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir Savivaldybės centralizuotą vidaus audito tarnybą; kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų Tarnybos veiklos planą, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas; prireikus patvirtintą Tarnybos veiklos planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;

17.4. Tarnybos veiklos planą kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei;

17.5. Turi teisę dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos (jei ji įsteigta), komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;

17.6. Valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

17.7. Pats atlieka ir (arba) skiria Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;

17.8. Priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai. Savivaldybės administracijos direktorius, audituotų subjektų vadovai per Savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą (bet ne trumpesnį kaip 30 dienų) privalo ištaisyti audito metu nustatytus jų veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu pranešti savivaldybės kontrolieriui;

17.9. Teikia merui, Savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų.

17.10. Kiekvienais metais iki liepos 15 dienos Tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka pateikia Tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

17.11. Finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;

17.12. Imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;

17.13. Nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

17.14. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;

17.15. Tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais pateikia Tarnybos veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai;

17.16. Tarybos arba Tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;

17.17. Atlieka Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;

17.18. Atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų Tarnybos įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;

17.19. Teikia Vyriausybės atstovui informaciją apie Tarnybos teiktas išvadas ir rekomendacijas;

17.20. Sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti atliekant Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus, reikalingus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikia Valstybės kontrolei duomenis apie Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus.

 

V SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

18. Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis:

18.1. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka audituojamų subjektų eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus;

18.2. Finansinio ir veiklos audito metu turi teisę įeiti į audituojamo subjekto patalpas, gauti visus finansiniam ir veiklos auditui atlikti reikalingus dokumentus, gauti iš audituojamo subjekto darbuotojų reikiamus rašytinius paaiškinimus, pagal valstybinio audito reikalavimus pasitelkti ekspertų (specialistų), turinčių reikiamų žinių patikrinimo metu iškilusiems klausimams spręsti;

18.3. Įstatymų nustatyta tvarka atsako už jiems nustatytų funkcijų netinkamą atlikimą, už nepagrįstos ar neteisingos audito išvados pateikimą.

19. Atlikdama auditą, Tarnyba turi teisę pasinaudoti Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos atliktų auditų ataskaitomis ir darbo dokumentais, būtinais vidaus kontrolės vertinimui atlikti, jei audito subjektas ir tikslai sutampa, taip pat turi teisę susipažinti su atliktų kitų išorės auditų savivaldybės įstaigose ir įmonėse dokumentais.

20. Tarnyba veiklos plane numatytam išorės finansiniam ir veiklos auditui atlikti ir (ar) atliktam auditui peržiūrėti gali bendradarbiavimo sutarčių pagrindu pasitelkti kitų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

 

VI SKYRIUS

KONTROLĖ IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

21. Tarnybos veiklos ataskaita arba jos santrauka paskelbiama vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt, o jeigu įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones.

22. Audito ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje.

23. Tarnybos atliekamų auditų išorinę peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Tarnyba reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

____________________________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią