Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1E-179 2019-12-12
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PAKEITIMO

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 12 d. Nr. S1E-179

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Trakų rajono savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Renginių organizavimo Trakų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisykles, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. S1-412 „Dėl  renginių organizavimo Trakų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“:

1. 19.5 papunkčio antrą sakinį pakeisti ir išdėstyti jį  nauja redakcija:

„Nustatytos paraiškos forma (2 priedas) derinama su Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariatu ir seniūnijos, kurioje planuojama naudoti fejerverkus, seniūnu.“

2. 20 punktą papildyti nauju sakiniu ir šį punktą išdėsti taip:

„20. Komisijos posėdžiai šaukiami pagal poreikį“.

3. 26 punke pakeisti renginio laiką vietoje „23.00 val“ įrašyti „22.00 val.“. Dienos, vakaro ir nakties metu triukšmo ribiniai dydžiai negali viršyti nustatytų Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

4. Papildyti 28 punktą nauju 28.23 papunkčiu:

„28.23. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų naudojami vienkartinio naudojimo plastikiniai indai.“

5. Papildyti 23 punktą nauju 23.5 papunčiu:

„23.5“ jei renginio organizatorius nesilaikys Taisyklių“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                           Edita Rudelienė      

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė

Greta Pavlovskaja


 

SAVIVALDYBĖS ŽYMA (gauta)                                    Trakų rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 12 d.

sprendimu Nr. S1E-179

patvirtintų Renginių organizavimo Trakų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių

2 priedas

_________________________________________

 

_________________________________________

(renginio organizatorius, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

Trakų rajono savivaldybės administracijai

 

PARAIŠKA FEJERVERKŲ (PRAMOGAI SKIRTŲ CIVILINĖS PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ) NAUDOJIMUI

___________________

(paraiškos pildymo data)

 

Renginio pavadinimas ................................................................................................................................

 

Renginio forma............................................................................................................................................

Trumpas renginio turinys:

1)      tematika............................................................................................................................

2)      paskirtis............................................................................................................................

3)      kokioms amžiaus grupėms ir visuomenės grupėms skiriamas........................................

Renginio data..............................................................................................................................................

Renginio pradžios ir pabaigos laikas ..........................................................................................................

Renginio vieta.............................................................................................................................................

Galima alternatyvi renginio vieta................................................................................................................

 

Numatomas dalyvių skaičius ________________

Numatomas žiūrovų skaičius ________________

 

Informacija apie priešgaisrinės saugos priemones renginio metu (priešgaisrinės saugos reikalavimus kontroliuojančios įstaigos suderinimo žyma)

.....................................................................................................................................................................

 

Informacija apie viešosios tvarkos palaikymą renginio metu (viešąja tvarką užtikrinančios įstaigos suderinimo žyma) ......................................................................................................................................

 

Suderinta su Trakų rajono savivaldybės .......................................................................................seniūnu.

 

......................................................................................            .........................................

(pareigos, vardas, pavardė)                              (parašas)         

 

Renginio organizatoriai arba jų įgaliotieji asmenys

...................................................................................                ........................................

(vardas, pavardė, pareigos)                                                                       (parašas)

________________

Į pradžią