Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-11 2020-02-18
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Projektas

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

                

               SPRENDIMAS

               DĖL 2019 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. S1E-10 ,,DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMOPAKEITIMO

 

2020 m. vasario   d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 6 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu 18 straipsnio 1 dalimi, Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimu Nr. S1-136, 156 punktu Trakų  rajono  savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a:

           1. Pakeisti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. S1E-10 „Dėl Trakų rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo“ 1 punktą:

1.1.            Vietoje komisijos nario Antano Našlaičio, Lentvario seniūnijos Kilimų seniūnaitijos seniūnaičio, įrašyti komisijos narę Vidą Šmigelskienę, Lentvario seniūnijos Klevų seniūnaitijos seniūnaitę.

1.2.  Visą 1 punktą išdėstyti taip:

 „1. Sudaryti tokios sudėties Trakų rajono savivaldybės tarybos naujos kadencijos įgaliojimų laikotarpiui nuolatinę Etikos komisiją iš 9 narių:

Teresa Solovjova, savivaldybės tarybos narė;

Jolanta Abucevičienė, savivaldybės tarybos narė;

Inesa Židonytė, savivaldybės tarybos narė;

Asta Kandratavičienė, savivaldybės tarybos narė;

Voitechas Vinskevičius, savivaldybės tarybos narys;

Jūratė Ivancovienė, Trakų miesto Pietinės seniūnaitijos seniūnaitė;

Silvija Masiukienė, Trakų miesto Naujasodžio seniūnaitijos seniūnaitė;

Vida Šmigelskienė, Lentvario seniūnijos Klevų seniūnaitijos seniūnaitė;

Justinas Bartusevičius, Trakų rajono Valų ir Vosyliukų kaimų bendruomenės ,,Kaimynai“ pirmininko pavaduotojas.

            2. Pakeisti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. S1E-10 „Dėl Trakų rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo“ 3 punktą:

            2.1. Vietoje „2009 m. spalio 29 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S-336“, įrašyti „2013 m. kovo 28 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-87“.

            2.2. Visą 3 punktą išdėstyti taip:

            ,,3. Etikos komisijos darbe vadovautis ,,Trakų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatomis“, patvirtintomis 2013 m. kovo 28 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-87.“

               Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos  įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

Irena Deinarovičienė

 

 

 

 

                                                  SPRENDIMO PROJEKTO

               DĖL ,,2019 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. S1E-10 ,,DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO PAKEITIMO

                

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. vasario  d.

Trakai

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai: atlikti pakeitimus Trakų rajono savivaldybės Etikos komisijos sudėtyje. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad Etikos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių. Šiai dienai Etikos komisijos sudėtyje, patvirtintoje Trakų rajono savivaldybės taryba 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. S1E-10 „Dėl Trakų rajono savivaldybės Etikos komisijos sudėties pakeitimo“ yra du seniūnaičiai, kadangi Antanas Našlaitis nebėra Lentvario seniūnijos Kilimų seniūnaitijos seniūnaitis.

Taip pat būtina atlikti pakeitimus dėl formalios techninės klaidos – neteisingai nurodyta Etikos komisijos darbe vadovautis netekusiomis galios  (2009 m. spalio 29 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. S1-336 redakcijos) Trakų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatomis.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, naujo teisinio reguliavimo nuostatos nesiūlomos.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

atitinkamai suderintas.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti: teigiamos – bus realizuotos Vietos savivaldos įstatymo nuostatos, neigiamų pasekmių nenumatoma.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti: šiam sprendimo projektui įgyvendinti biudžeto lėšų nereikia.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: Nėra.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Savivaldybės meras.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

Trakų rajono savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės merui, Tarybos sekretorei.

PRIDEDAMA. Nėra.

                          (dokumento pavadinimas, data, lapų skaičius).

 

Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

Irena Deinarovičienė

______________________________________________________________________

(Sprendimo projekto autoriai (rengėjai)             (parašas)                 (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
SPE-11 - DĖL 2019 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. S1E-10 ,,DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
Į pradžią