Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-69 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UAB „TRAKŲ ENERGIJA“ METINIO INVESTICINIO PLANO TVIRTINIMO

Projektas

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL UAB „TRAKŲ ENERGIJA“ METINIO INVESTICINIO PLANO TVIRTINIMO

 

2020 m.         d.  Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo, tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. S1E-197, 13 punktu, atsižvelgdama į UAB „Trakų energija“ 2020 m. sausio 28 d. raštą Nr. 2.15-21 „Dėl atliktų investicijų į Trakų rajono šilumos ūkį ataskaitos“ bei 2020 m. kovo 3 d. Trakų rajono savivaldybės Koncesininko veiklos priežiūros komisijos priimtą sprendimą, Trakų  rajono savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Pritarti UAB „Trakų energija“ 20192020 metais planuojamai atlikti 13 200,00 (trylikos tūkstančių dviejų šimtų) Eur investicijai, įsigyjant šilumos apskaitos prietaisus.

2.    Patvirtinti UAB „Trakų energija“ 2019–2020 finansinių metų metinį investicinį planą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Dovilė Daudaitė


PATVIRTINTA

                                                                  Trakų rajono savivaldybės tarybos

                                                                  2020 m.  kovo   d. sprendimu Nr. S1E-

 

                             

UAB „TRAKŲ ENERGIJA“ 2019–2020 FINANSINIŲ METŲ METINIS INVESTICINIS PLANAS

tūkst. Eur (be PVM)

Eil. Nr.

 

Objekto pavadinimas

 

Investicijos pavadinimas

 

Planuojamos 2019–2020 metais  investicijos

Perkeltos investicijos iš 2018–2019 metų

  Papildomai suderintos   2018–2019 metais nenumatytos investicijos

 Investicijų vertės pokytis 2018–2019 metais pagal Aprašo 20 punktą +/-

 Iš viso suderintų investicijų 2019–2020  metais

Pastabos

1

2

3

4

1+2+3+4

 

1.

Trakų miestas

 Iš viso Trakų m.

 0,0

 

 

 

0,0

 

2.

Lentvario miestas

 Iš viso Lentvario m.

 0,0

 

 

 

0,0

 

3.

Trakų Senkelio g. katilinė

 Iš viso Trakų Senkelio g. katilinė

 0,0

 

 

 

0,0

 

4.

Kitas turtas

 Iš viso kitas turtas

 0,0

 13,2

 

 

13,2

 

4.1.

 Šilumos skaitikliai

 0,0

 13,2

 

 

13,2

 Investicija bus apskaitoma pagal faktą

5.

Investicijos pagal Aprašo 12 punktą

 

 0,0

 

 

 

0,0

 

 

Iš viso investicijų

0,0

13,2

0

0

13,2

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL UAB „TRAKŲ ENERGIJA“ METINIO INVESTICINIO PLANO TVIRTINIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-03-04

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

UAB „Trakų energija“ (toliau – Koncesininkas) Trakų rajono savivaldybės administracijai 2020 m. sausio 28 d. raštu Nr. 2.15-21„Dėl atliktų investicijų į Trakų rajono šilumos ūkį ataskaitos“ pateikė prašymą suderinti bei patvirtinti Koncesininko siūlomas atlikti investicijas į Trakų rajono šilumos ūkį, kuris, vadovaujantis 2018 m. lapkričio 15 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1E-197 patvirtinto Šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo, tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo 13 punktu, buvo svarstomas 2020 m. kovo 3 d. vykusio Trakų rajono savivaldybės koncesininko veiklos priežiūros komisijos (toliau – Komisija) posėdžio metu.

Koncesininkas prašė suderinti 13 200,00 (trylikos tūkstančių dviejų šimtų) Eur investiciją, įsigyjant šilumos apskaitos prietaisus (investicija perkelta iš 2018-2019 metų UAB „Trakų energija“ metinio investicinio plano). Komisija šiai investicijai pritarė, numatant, kad investicija bus apskaitoma pagal faktą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo, tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. S1E-197, 13 punktu, atsižvelgiant į UAB „Trakų energija“ 2020 m. sausio 28 d. raštą Nr. 2.15-21 bei 2020 m. kovo 3 d. Trakų rajono savivaldybės Koncesininko veiklos priežiūros komisijos priimtą sprendimą, šiuo Tarybos sprendimu siūloma  pritarti UAB „Trakų energija“ 2019-2020 metais planuojamai atlikti 13 200,00  Eur investicijai įsigyjant šilumos apskaitos prietaisus bei patvirtinti UAB „Trakų energija“ 2019-2020 finansinių metų metinį investicinį planą.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

Nesiūlomos.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Suderintas su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo, tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Neigiamų priimto projekto pasekmių nenumatoma. Teigiamos priimto projekto pasekmės -  atnaujinamas Trakų rajono šilumos ūkis.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Papildomų biudžeto išlaidų sprendimo projektas nereikalauja.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Koncesininko veiklos priežiūros komisijos išvada.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai ( institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracija.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Trakų rajono savivaldybės administracija, UAB „E energija“, UAB „Trakų energija“, UAB Trakų šilumos tinklai.

  PRIDEDAMA. 2020 m. kovo 3 d. Koncesininko veiklos priežiūros komisijos posėdžio protokolo išrašas, 1 lapas.

 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus

vedėjas                                                                                                                    Romuald Zviagin

 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                               Dovilė Daudaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolo išrašas

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

 

KONCESININKO VEIKLOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2020-03-      Nr.

Trakai

 

Posėdis įvyko 2020-03-03 Trakai, 13:00 val.

Posėdžio pirmininkė Neringa Pažūsienė.

Posėdžio sekretorius Dovilė Daudaitė.

Posėdžio kvorumas yra.

 

 

2. SVARSTYTA: UAB „Trakų energija 2019-2020 m. metinio investicijų plano svarstymas.

- Šilumos apskaitos prietaisai. UAB „Trakų energija“ pateikė 2019-2020 metų metinį planuojamų atlikti investicijų planą, kuriame numatyta 13,2 tūkst. Eur investicija, kuri perkeliama iš 2018-2019 metų metinio investicijų plano (2018-2019 m. buvo atlikta 1,8 tūkst. Eur investicija iš suplanuotų 15,0 tūkst. Eur investicijos šilumos apskaitos prietaisų įsigijimui).

Komisijos nariai diskutavo su UAB „Trakų energija“ atstovais ar bus užtikrintas šilumos tiekimo patikimumas ir nebus situacijos, kad UAB „Trakų energija“ jau dabar mato poreikį papildomoms investicijoms, tačiau jų neįtraukė į 2019-2020 m. metinį investicijų plano projektą. Taip pat atkreiptas dėmesys, kad vadovaujantis 2018 m. lapkričio 15 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1E-197 patvirtintu Šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo, tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu, nenumatytos investicijos galimos tik šiame apraše nurodytais atvejais.

UAB „Trakų energija“ paaiškino, kad šiuo metu nėra poreikio papildomoms investicijoms ir šilumos tiekimas bus užtikrintas.

UAB „Trakų energija“ pristatė, kad šiuo metu rengia dvi galimybių studijas dėl mažos galios kogeneracinės jėgainės įrengimo Lentvario mieste (būtų gaminama elektros energija savo reikmėms ir šiluminė energija, kurios užtektų Lentvario miesto vartotojus aprūpinti karštu vandeniu vasaros sezono metu (investicijos vertė apie 2 mln. Eur) ir saulės elektrinės įrengimo.

NUTARTA: Pritarti 2019-2020 metų metiniam investicijų planui ir teikti jį svarstyti Trakų rajono savivaldybės tarybai artimiausio posėdžio metu.

Balsavo: „Už“ – 6 balsai, „Prieš“ – 0 balsai, susilaikė – 0 balsų.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                           Neringa Pažūsienė

 

Posėdžio sekretorė                                                                                              Dovilė Daudaitė

 

Į pradžią