Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-75 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO

                                                                                                                

                                                                                                                             Projektas

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

2020 m. balandžio      d. Nr. SPE-

Trakai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinio kultūros centro 2019 m. gruodžio 17 raštą Nr. R1-407  „Dėl valstybės turto perėmimo“, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

              1. Sutikti neatlygintinai perimti Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms – gyventojų bendrosios kultūros ugdymui ir etnokultūros puoselėjimui (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra) įgyvendinti Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu patikėjimo teise Lietuvos nacionalinio kultūros centro valdomą trumpalaikį ir ilgalaikį materialųjį turtą, kurio vertė 5 700 (penki tūkstančiai septyni šimtai Eur) Eur, pagal priedą.

            2. Įgalioti Trakų rajono savivaldybės direktorių pasirašyti 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.

            3. Įpareigoti Apskaitos skyrių įtraukti Trakų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą į Trakų rajono savivaldybės administracijos turto apskaitą.

            4. Nustatyti, kad 1 punkte nurodytas turtas bus priimamas tik Lietuvos Vyriausybei priėmus nutarimą dėl šio turto perdavimo.

            5. Perduoti 1 punkte nurodytą trumpalaikį turtą VšĮ Trakų kultūros rūmams, ilgalaikį turtą – biudžetinei įstaigai Trakų meno mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tik kultūrinei veiklai.      

 

 

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

                  

Savivaldybės merė                                                                                                  Edita Rudelienė      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Romuald Zviagin

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

Irena Zaleckaitė


                                                                                             Trakų rajono savivaldybės tarybos                                                                                                     2020 m. kovo  d.

        sprendimo Nr.                

        Priedas

 

TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN, SĄRAŠAS

 

 

 

 

Nr.

Perduodamo turto pavadinimas

Kiekis
(vnt.)

Perduodamo turto vieneto įsigijimo
 vertė  Eur

Perduodamo turto
bendra įsigijimo vertė  Eur

1.       

Vyriški marškiniai

2

30,00

60,00

2.       

Sijonas

10

90,00

900,00

3.       

Prijuostė

10

104,00

1.040,00

4.       

Pasijonis

1

25,00

25,00

5.       

Kepurėlė

2

48,00

96,00

6.       

Juosta

1

56,00

56,00

7.       

Batai (pora)

1

78,00

78,00

8.       

Moteriški marškiniai siuvinėti

1

85,00

85,00

9.       

Liemenė

1

90,00

90,00

10.   

Prijuostė

1

125,00

125,00

11.   

Sijonas

1

145,00

145,00

12.   

Kelnės

5

48,00

240,00

13.   

Prijuostė

5

58,00

290,00

14.   

Marškiniai mot. siuvinėti

5

65,00

325,00

15.   

Vyriška liemenė

5

69,00

345,00

16.   

Moteriška liemenė

5

75,00

375,00

17.   

Sijonas

5

85,00

425,00

 

                                                                                                                      Iš viso: 4 700  Eur.

 

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN, SĄRAŠAS

 

 

 

Nr.

Perduodamo turto pavadinimas

Kiekis (vnt.)

 

Inventorinis numeris

Perduodamo turto vieneto įsigijimo vertė, Eur.

Perduodamo turto vieneto likutinė vertė, Eur 2019.10.31

Perduodamo turto bendra likutinė vertė Eur

2019.10.31

1.       

Trimitas Tromba 553700

 1

IT-001152

1.000,00

702,39

702,39

 

Bendra ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo vertė 5 700,00 Eur

 

 

                SPRENDIMO

„DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-03-05

Trakai

 

1.              Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai: Gautas Lietuvos nacionalinio kultūros centro 2019 m. gruodžio 17 d. raštas Nr. R1-407 „Dėl valstybės turto perdavimo“. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės turto perdavimo“ projektą, kuriuo vadovaujantis savivaldybių nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti bus perduodami savivaldybių meno kolektyvams iš valstybės biudžeto lėšų įsigyti tautiniai kostiumai, baltų genčių kostiumai ir jų detalės bei muzikos instrumentai. Drabužiai bei muzikos instrumentai skirti gyventojų bendrosios kultūros ugdymui, etnokultūros puoselėjimui, dalyvavimui kultūros plėtros projektuose. Šiuo metu drabužius (pagal pridedamą sąrašą) savo veiklai naudoja Trakų kultūros rūmai, muzikos instrumentą  – Trakų meno mokykla.

          Šiuo tarybos sprendimu siūloma perimti neatlygintinai trumpalaikį ir ilgalaikį materialųjį turtą Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn ir perduoti patikėjimo teise valdyti Trakų kultūros rūmams (trumpalaikį) ir Trakų meno mokyklai (ilgalaikį).

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais atitinkamai suderinta

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai: nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti: teigiamos pasekmės: perduodamas turtas naudojamas savivaldybių savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti, neigiamos pasekmės nenumatomos.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti: biudžeto lėšos nereikalingos.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: nėra

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai): Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, kopiją pateikti Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriui, Apskaitos skyriui.

           

PRIDEDAMA. Lietuvos nacionalinės kultūros centro 2019-12-17 raštas Nr. R1-407, 3 lapai.

Dokumento priedai:
SPE-75 - DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
Į pradžią