Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-87 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 Projektas

Projektas

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRAKŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2020 m.                 d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 ir 40 punktais,  Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 5 dalimi ir 12 straipsniu, viešosios įstaigos Trakų turizmo informacijos centro įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 5 d., Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti viešosios įstaigos Trakų turizmo informacijos centro 2019 m. veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė

Ana Baltutienė

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRAKŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. vasario 27 d.

Trakai

 

 

1. Parengto sprendimo tikslas ir uždaviniai: patvirtinti viešosios įstaigos Trakų turizmo informacijos centro 2019 m. veiklos ataskaitą. Ataskaitos dėka kryptingai ir kokybiškai pateikiami viešosios įstaigos panaudotų lėšų, veiklos ir paslaugų teikimo duomenys, lankytojų statistika ir kita informacija.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

Šis sprendimo projektas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 ir 40 punktais, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 5 dalimi, 12 straipsniu, viešosios įstaigos Trakų turizmo informacijos centro įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 5 d.

Naujos teisinio reguliavimo nuostatos netaikomos. 

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Suderinta.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Teigiamos pasekmės – patvirtinus viešosios įstaigos Trakų turizmo informacijos centro 2019 m. veiklos ataskaitą, bus sudarytos geresnės sąlygos įstaigų veiklos kontrolei bei informacijos sklaidai apie įstaigos veiklą ir lėšų panaudojimą.

Neigiamos pasekmės – nėra.

6. Biudžeto lėšų poreikis sprendimo projektui įgyvendinti:

Biudžeto lėšos nereikalingos.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų įvertinimai ir išvados:

Specialistų įvertinimų ir išvadų nėra.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Trakų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriui, viešosios įstaigos Trakų turizmo informacijos centro direktoriui.

 

PRIDEDAMA: Viešosios įstaigos Trakų turizmo informacijos centro 2019 m. veiklos ataskaitą, 29 lapai.

 

 

Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė                                              Ana Baltutienė

 

VšĮ Trakų turizmo informacijos centro direktorė                                                  Laima Balčytienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2020 m.                  d.   sprendimu Nr. SPE-

 

 

VŠĮ TRAKŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO VEIKLOS ATASKAITA

Viešoji įstaiga Trakų turizmo informacijos centras (toliau – TIC) įsteigtas 2000 m. spalio 16 d., savo veiklą pradėjo 2001 m. sausio 1 d.

Turizmo informacijos centras – tai vietovės turizmo įvaizdžio formavimo priemonė ir turizmo rinkodaros instrumentas. Savivaldybės įsteigtas ir finansuojamas TIC yra ne tik informacijos (turizmo informacijos paslaugų) teikėju, bet kaip juridinis asmuo, disponuojantis turizmo informacija, finansiniais ir darbo ištekliais, gali vykdyti savivaldybės užsakymus turizmo rinkodaros ir turizmo įvaizdžio formavimo srityse.

 

Pagrindinis Trakų TIC tikslas – informacine veikla didinti Trakų rajone atvykstamojo ir vietinio turizmo srautus (Trakų rajono savivaldybės strateginės veiklos plano 3 strateginis tikslas).

 

Pagrindiniai Trakų turizmo informacijos centro partneriai: Lietuvos kurortų ir kurortinių teritorijų turizmo informacijos centrai, „Go Vilnius“ Vilniaus turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras, „Kaunas In“ (Kauno turizmo informacijos centras), Vilniaus r. TIC, gretimų rajonų TIC, Lietuvos turizmo rūmai, Lietuvos atvykstamojo turizmo asociacija, Lietuvos turizmo rinkodaros asociacija, Lietuvos pilių ir dvarų asociacija, Lietuvos muziejų asociacija, Restoranų ir viešbučių asociacija, Turizmo rūmai, Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija,  Baltijos šalių turizmo asociacija „Baltic Wave“  Prancūzijoje, Trakų krašto vietos veiklos grupė ir Trakų krašto amatų asociacija, Trakų muziejai, parkų direkcijos, krašto verslininkai.

 

Trakų turizmo informacijos centre iki 2020 01 01 d. buvo 4,5 etatai: direktorius (1 etatas), finansininkas (0,5 etato), direktoriaus pavaduotojas (1 etatas), turizmo vadybininkas rinkodarai (1 etatas), turizmo e-rinkodaros vadybininkas (1 etatas). 

 

Įstaigos veikla yra reglamentuojama Lietuvos Respublikos  Viešųjų įstaigų, Turizmo įstatymu, įstaigos įstatais (patvirtinta Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. S1-83), Savivaldybės tarybos sprendimais, Trakų rajono savivaldybės strateginės veiklos ir plėtros planais, Trakų rajono 2015–2020 m. turizmo rinkodaros strategija, turizmo informacijos ženklo licencine sutartimi su Valstybiniu turizmo departamentu (nuo 2019 01 01 Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“), įstaigos klientų aptarnavimo standartais ir vidaus tvarkos taisyklėmis.

 

2019 metais bendruose turizmo rinkodaros projektuose aktyviai bendradarbiavo su Lietuvos turizmo informacijos centrais, dalyvavo Lietuvos kurortų asociacijos, kurios narys yra Trakų rajono savivaldybė, rinkodaros projektuose.

Įgyvendino bendrus rinkodaros projektus su Trakų krašto vietos veiklos grupe, Vilniaus miesto savivaldybe ir GoVilnius, Šv. Jokūbo kelio savivaldybių, Lietuvos pilių ir dvarų, Lietuvos kurortų ir kurortinių teritorijų asociacijomis, Nacionaline Lietuvos turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“, atsakinga už šalies turizmo rinkodarą tiek užsienyje, tiek Lietuvoje, Baltijos šalių turizmo asociacija „Baltic Wave“ Prancūzijoje.

 

2012 m. vasario 13 d. su Trakų rajono savivaldybės administracija pasirašyta Ilgalaikio materialinio turto sutartis Nr. 7-4 dėl dalies patalpų, esančių Karaimų 41, Trakuose, perdavimo (64,42 kv.m.) panaudos pagrindais. 2014 m. gruodžio 10 d. TIC persikėlė į savivaldybės suremontuotas patalpas Trakų senamiestyje – Karaimų g. 41.

 

2019-tais metais Trakų TIC pateko tarp 7 proc. patikimiausių ir ekonomiškai stabiliausių Lietuvos TOP įmonių. Tai garbingas įvertinimas, atitinkantis griežtus kriterijus. Rekvizitai.lt duomenimis už tai plėtojama skaidri veikla, puoselėjama įmonės finansinė reputacija, skatinamas konkurencingumas, atsakomybė ir pagarba verslo aplinkai.

 

 

 

 

TRAKŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO 2019 M. VEIKLOS KRYPTYS

1.        Skatinti Trakų rajono turizmo paslaugų plėtrą, siekiant efektyviai išnaudoti turistinį potencialą (paveldo, gamtos, rekreacinius, žmogiškuosius išteklius).

2.        Stiprinti turizmo verslo paslaugų sektoriaus bendradarbiavimą, įgyvendinant 2019 m. turizmo rinkodaros priemones, kurios yra patvirtintos Trakų rajono savivaldybės strateginės veiklos ir plėtros planuose ir Trakų rajono 2015–2020 m. turizmo rinkodaros strategijoje.

3.        Populiarinti Trakų rajoną Lietuvoje ir užsienyje, kurti patrauklų ir svetingą jo įvaizdį. Dalyvauti turizmo rinkodaros strategija patvirtintų prioritetinių rinkų tarptautinėse turizmo misijose, konferencijose, parodose.

4.        Turizmo informacijos sklaida ir viešinimas Lietuvoje ir užsienyje. Vykdyti aktyvią Trakų rajono turizmo rinkodarą, skatinančią vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtrą.

5.        Dalyvauti įvairiose respublikinėse ir tarptautinėse turizmo plėtros programose, projektuose.

6.        Dalyvauti Nacionalinės Lietuvos turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ vykdomuose Lietuvos rinkodaros projektuose.

7.        Rinkti, kaupti ir nemokamai teikti turizmo informaciją apie Trakų rajone esančias turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves.

8.        Rengti, leisti ir platinti kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus, vietoves, turistinius maršrutus.

9.        Tvarkyti, kaupti ir atnaujinti Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių turizmo išteklių ir turizmo paslaugų teikėjų duomenis interneto svetainėje www.trakai-visit.lt ir teikti informaciją oficialiai Lietuvos turizmo  www.lithuania.travel.lt ir Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos http://svjokubokelias.lt/lt_LT/sv-jokubo-kelias-lietuvoje/  svetainėms.

10.    Teikti turizmo tarpininkavimo (ekskursines, bilietų platinimo ir kt.) paslaugas.

TIC VEIKLOS 2019 M. REZULTATŲ SUVESTINĖ


Vertinimo kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijus


2014

 

 


2015

 

 


2016

 

 

2017

 

2018

2019 m. planas

faktas

P-6-2-1-1

Turistų, aplankiusių Trakų turizmo informacijos centrą, skaičius

41139

62832

78495

100784

 

116244

 

122050
137376 (+12,55 proc.)

Su 2018 m. +18 proc.

P-6-2-2-2

Pristatytų naujų turizmo paslaugų tarptautinėse turizmo parodose, verslo misijose, tarptautiniuose renginiuose skaičius

8

8

9

8

9

 

10

13 (+30 proc.)

 

P-6-2-2-3

Žiniasklaidos / kelionių organizatorių atstovų skaičius, kuriems buvo organizuoti pažintiniai turai bei pateikta informacija apie Trakus

35

42

94

101

48

 

57 (+19 proc.)
Izraelis – 1

Norvegija – 2

Latvija – 2

Austrija – 2

Vokietija – 7

Lietuva – 8

Italija – 121

Prancūzija –  2

Vengrija – 1

D.Britanija–11

Ukraina – 4

Graikija – 2

Turkija – 4

JAV – 9

P-6-2-2-4

Išspausdintų straipsnių užsienyje skaičius (įskaitant užsienio interneto žiniasklaidą)

41

53

 

56

52

35

 

42 (+20 proc.)

https://www.lonelyplanet.com/lithuania/trakai

Tripadvisor

https://www.pinterest.com/pin/685673111993633525/?lp=true

https://www.kulturcafe.hu
CarmitWeissgo.travel.it

P-6-2-2-5

Išspausdintų straipsnių, blogų, Lietuvos žiniasklaidoje skaičius (įskaitant interneto žiniasklaidą)

75

47

49

49

48

 

51 (+6,3 proc.)

LRT Naujienų portale, Delfyje, 15 min. savaitgalio žusnale „Edita“, Lryto priede „Noriu atostogų), regioninėje žiniasklaidoje

TV reportažai LV TV ir 2 LTR

P-6-2-2-6

Bendrų projektų su kitomis įstaigomis skaičius

6

6

6

6

12

 

11 (+22 proc.)

Trakai2020

E-rinkodara 1/2

Surink Lietuvą

Šv. Jokūbo kelias

„Dzūkijos piliakalnių kelias“

Vilnius Go

LKA

Pamatyk Lietuvoje

Turkija/ Graikija

Luckas

P-6-2-2-7

Savarankiškai išleistų skirtingų pavadinimų leidinių skaičius

9

9

9

8

 

11

 

16 (+45 proc.)

 

P-2-2-2-8

Atliktų apklausų, tyrimų, statistikos apžvalgų skaičius

5

5

5

5

 

7

 

5

6 (+25 proc.

 

 

Turizmo ištekliai 2019 metais buvo pristatyti:

 

1. Adventur paroda Vilniuje, sausis

Aplankė daugiau kaip  33 000  lankytojų
https://www.litexpo.lt/lt/parodos/-adventur-2019-lt

 

2. Balttour paroda Rygoje, vasaris
Aplankė ~30 000 lankytojų iš 39 pasaulio šalių
https://news.gtp.gr/event/balttour-2019/

 

3. Tourest paroda Taline, vasaris

Aplankė ~30 000 lankytojų, iš 30 pasaulio šalių.
https://tourest.eu/eng/about-tourest/tourest-2019/

4. Pasaulinė turizmo paroda ITB 2019 Berlyne, kovas 

Aplankė ~110.000 turizmo profesionalų,  ~160.000 parodos lankytojų iš 180 pasaulio šalių.
https://www.itb-berlin.com/ITBBerlin/FactsFigures/

 

5. OTDYCH paroda Minske, balandis

Aplankė ~25 000 lankytojų
https://www.belexpo.by/vystavki/2019/otdykh_2019/

 

6. Tarptautinė paroda „Baltijos miškai“ Paluknyje, gegužė

 

7. Tarptautinis projektas su miestu partneriu Lucku, Ukrainoje (1 pristatymas gegužės mėn. čia atvykusiems Lucko turizmo specialistams, antras – rugpjūčio mėn. Lucke).

 

8. Kiti pristatomieji renginiai, mugės, verslo misijos:

8.1. Miesto šventė, birželis – „Lietuvos kurortų ir kurortinių teritorijų mugė“

8.2. Turkija Bursa, Graikija Mesta ir Chijos (birželis – lapkritis)

8.3. Latvijos, Vokietijos ir Austrijos 12 kelionių organizatorių – kovo 28 d.

8.4. Italijos žurnalistai ir kelionių organizatoriai, 12 asm. – balandžio 8 d.

8.5. LRT tiesioginis eteris pasijungimas iš Trakų „Labas rytas“ laidoje – balandžio 20 d.

8.6. JK kelionių organizatorių infoturas, 11 asm. – gegužės 17 d.

8.7. LRT interviu Starkaus pokalbių laidai „Vakarėja su Martynu Starkumi“ – liepos 1 d.

8.8. Trakų verslo savaitėje, turizmo dienos dalyviams – lapkričio 22 d.

 

2019 metais atvykstamojo ir vietinio turizmo Lietuvoje augimas – dviženklis

Dar nėra oficialios 2019 m. turizmo statistikos, tačiau baigiant metus „Keliauk Lietuvoje“ agentūra teigė, kad Lietuva pranoko visas išankstines prognozes: turistų skaičius išaugo ~10 proc. (2018 metais Europoje turistų srautai augo ~3,6 proc.). Atvykstamojo turizmo augimas Latvijoje ir Estijoje kuklesnis, nei Lietuvoje. Per pirmus tris šių metų ketvirčius Estijoje buvo pastebėtas 4,66 proc. augimas, o Latvijoje – viso labo 0,39 proc.

Daugiausia turistų apgyvendinimo įstaigos sulaukė iš: Baltarusijos (174,9 tūkst.), Vokietijos (171,1 tūkst.), Rusijos (162,9 tūkst.), Lenkijos (154,6 tūkst.), Latvijos (148 tūkst.), Ukrainos (83,2 tūkst.), Jungtinės Karalystės (66,4 tūkst.), Estijos (61,7 tūkst.), Italijos (39,9 tūkst.). Dešimties populiariausių rinkų turistai sudaro 71 proc. visos Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkos.

 

2019 metais agentūra „Keliauk Lietuvoje“ vykdė turistų iš Vokietijos Lietuvoje apklausą. Keletas apibendrinančių apklausą skaidrių:

 

vokiciai 1

vokieciai 2

 

 

vokieciai 3

 

vokieciai 4

vokietija 5

 

 

 

vokietija 6

 

 

vokietija 7

 

 

Turistų iš Lenkijos apklausos rezultatai:

 

Lenkija 1

 

Lenkija 2

 

Lenkija 3

 

 

 

 

 

Lenkija 4

lenkija 5

Visų tyrimo rezultatai https://lithuania.travel/lt/news/uzsienio-turistu-tyrimo-ataskaita

 

Ø  Vietinių turistų skaičius augo ~10 proc. Po Lietuvą praėjusiais metais keliavo ir bent vienai nakvynei šalies apgyvendinimo įstaigose apsistojo 1,4 mln. Lietuvos gyventojų.

Ø  Turizmo sektoriaus indėlis į Lietuvos BVP 2019 m. sudarė ~4,5 proc., šiame sektoriuje dirba ~50 tūkst. žmonių.

Visuomenės nuomonės tyrimų bendrovės „Baltijos tyrimai“ atlikta apklausa atskleidė, kiek pinigų lietuviai skyrė vasaros atostogoms 2019 metais:

Ø  dauguma dirbančių šalies gyventojų poilsiui Lietuvoje vienam šeimos nariui vidutiniškai išleido iki 350,00 Eur, o atostogoms užsienyje kiek daugiau – 400,00 Eur vienam asmeniui;

Ø  beveik pusė (46 proc.) atsakiusiųjų poilsiavo Lietuvos kurortuose. Čia labiausiai linkę atostogauti nevedę ir vaikų neturintys asmenys iki 35 m. amžiaus.

 

Lietuvos statistikos departamento 2019 metų duomenimis:

Ø  41 proc.  vietinių turistų nakvojo viešbučiuose ar poilsio namuose, pas gimines ir draugus – 27 proc., nuomojamame būste, būste – 9 proc., sanatorijose ir sveikatinimo įstaigose – 3proc., kitur – 8 proc.

Ø  Iš vienadienių kelionių, 27 proc. kelionių buvo skirta poilsiui ir laisvalaikiui privačiame sektoriuje – 12 proc., nuosavame, draugams ar giminėms lankyti – 24 proc., apsipirkti – 22 proc., verslo tikslams – 8 proc., poilsiui nuosavame būste ir kitiems tikslams – po 7 proc., sveikatinimo tikslams – 5 proc.

Ø  Kaip pagrindines priežastis, dėl kurių nevyko į keliones po šalį, Lietuvos gyventojai įvardijo didelį užimtumą (31 proc.), nepakankamas pajamas (21 proc.), nenorą keliauti (17 proc.), sveikatos problemas (11 proc.), šeiminius įsipareigojimus (4 proc.) ir kitas priežastis (16 proc.).

Ø  Populiariausia atostogų transporto priemonė yra lengvasis automobilis. Juo keliavo 74 proc. šalies gyventojų, autobusu keliavo 14 proc. turistų, traukiniu – 3 proc., kita transporto priemone – 9 proc..

Ø  Po Lietuvą keliavę šalies gyventojai savo keliones vertino labai gerai (66 proc.) ir gerai (34 proc.).

Šaltinis: https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=7018651

Į Lietuvą apie 40 proc. užsienio turistų atvyksta oro transportu ir prognozuojama, kad ateityje ši tendencija stiprės. Lietuvos oro uostuose kasmet daugėja biudžetinių avialinijų, trumpalaikių skrydžių, savaitgalinių kelionių. Šiuo metu net 60 proc. Lietuvą aplankančių užsienio turistų yra Europos Sąjungos (ES) piliečiai.

Atsižvelgiant į turizmo rinkoje vykstančius pokyčius, agentūra „Keliauk Lietuvoje“ apsibrėžė 6 tikslines turizmo rinkas, kuriose artimiausiu 5 metų laikotarpiu Lietuva planuoja didžiausią įdirbį. Tai ES šalys: Vokietija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Italija, Norvegija ir Prancūzija.

Strategija pasiteisino: visos šios rinkos praėjusiais metais augo, o penkių tikslinių rinkų augimas yra dviženklis. Kartu jos šiuo metu sudaro apie 30 proc. visos Lietuvos apgyvendinimo rinkos.

 

 

TURISTŲ APKLAUSOS

Apklausų temos: „Poilsis Trakuose“ ir „Kaimo turizmas Trakų rajone“.

Anketų klausimų šaltinis: http://www.trakai-visit.lt/lt/apklausa

 

Respondentai atvyksta į Trakus pasigrožėti gamta, keliauti pėsčiųjų ir dviračių turistiniais maršrutais, apžiūri lankytinas vietas, skanauja regiono kulinarinio paveldo. Nemaža dalis Lietuvos turistų ~30proc. lankosi kavinėse/ baruose/ restoranuose, 10 proc. lankosi muziejuose/ galerijose/ parodose, 50 proc. maudosi ežeruose, lankosi renginiuose ir 30 proc. vyksta į iškylas pramoginiais laivais/ jachtomis, taip pat irkluoja, buriuoja, plaukioja jachtomis.

Turizmo paslaugų sektorius Trakų rajone

 

Tendencijos: turistus apklausus, kokiai apgyvendinimo vietai teikia pirmumą, kasmet skirtumas tarp lietuvių ir užsieniečių pasirinkimų mažėja. Ir vieni, ir kiti renkasi apgyvendinimo vietas pirmiausia pagal kainą, tačiau ji nebūtinai turi būti žema. Toliau įvardijami patogumai kambaryje (būtinai atskiras WC ir dušas/vonia), susisiekimas, pramogos, aplinka.

 

 

Lankytojų aptarnavimas turizmo informacijos centre


            Trakų turizmo informacijos centre (toliau TIC)  turizmo informacija teikiama lankytojams žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu. TIC darbuotojai vadovaujasi klientų aptarnavimo standartais, kuriuos Trakų TIC, sekdamas užsienio šalių gerąją praktiką, pirmasis iš Lietuvos TIC įdiegė savo veikloje.

Trakų TIC darbo laikas: 

Turistinio sezono metu (05.01–09.31)

I–VII

9–18 val.

Ne turistinio sezono metu (10.01–04.30)

I–V
VI–VII

8–17 val.
10–17 val.

Darbą išeiginėmis ir švenčių dienomis turistinio sezono metu reglamentuoja licencija, kurią TIC privalo gauti kas dveji metai Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje.

Gerinant turistų aptarnavimą bei siekiant, kad svarbi informacija turistams būtų prieinama ir TIC nedarbo laiku:

ü  Mieste (pradedant nuo geležinkelio stoties ir baigiant automobilių stovėjimo aikštele Karaimų g. 65) įrengti 4 keturpusiai ir 11 dvipusių informacinių stendų, kuriuose informacija apie lankytinas vietas, maitinimo, apgyvendinimo vietas mieste ir rajone pateikiama 5 kalbomis (lietuvių, rusų, lenkų, anglų ir vokiečių).

ü  Ties geležinkelio ir autobusų stotimis papildomai įrengtos dvi rodyklinės nuorodos (LT ir EN kalbomis) – Turizmo informacija / Pilis ir nurodoma, kiek metrų iki objekto.

ü  Įvažiavime į Trakus nuo Vievio pusės (Karaimų g. pradžioje), nuo Aukštadvario ir Vilniaus pusių, mieste ties Trakų ir Karaimų g. sankirta, ties pastatu Karaimų g. 5 – įrengti informaciniai kelio ženklai „I“ (turizmo informacija) su TIC adresu ir atstumu iki jo.

ü  Kartu su Trakų krašto VVG kiekvienos seniūnijos turistų gausiai lankomose vietose įrengti informaciniai seniūnijos stendai su aprašymais ir nuorodomis į turistų lankomus objektus (LT, EN kalbomis).

ü  Mieste Vytauto / Karaimų/ Mindaugo / Kranto g. sankirtose įrengta informacinės nuorodos į lankytinas vietas ir kur rasti TIC (nurodomi atstumai iki objektų, informacija lietuvių ir anglų kalbomis)

ü  Turistinė informacija apie Trakų kraštą yra Vilniaus ir Kauno oro uostuose, Lietuvos kurortų ir didžiųjų miestų TIC.

 

 

TRAKŲ TIC 2019 M. LANKYTOJŲ STATISTIKA

 

Kiekvieną mėnesį Trakų TIC vykdo Lietuvos Statistikos departamento patvirtinta forma turistų apklausas, daro ketvirtines, sezonines ir metines TIC lankytojų statistikos duomenų analizes. Šią informaciją teikia Trakų rajono turizmo verslo atstovams, ekspertams, atliekantiems įvairias turizmo rinkos studijas.

Gruodžio 10 d. sukako 5 metai, kai Trakų turizmo informacijos centras (toliau TIC) persikėlė į naujai suremontuotas ir turistų viešiems poreikiams pritaikytas patalpas – Karaimų g. 41.

Per pastaruosius penkerius metus turistų srautai kasmet sparčiai augo, didžia dalimi dėl to, kad tapome lengviau surandami ir prieinami.

Per 2019 metus Trakų turizmo informacijos centre (toliau TIC):

Ø  apsilankė 137.376 lankytojai, iš kurių  22.391 (16,3 proc.) buvo Lietuvos turistai;

Ø  sulaukta 21.132 (+ 18,2 proc.) turistais daugiau nei 2019 metais;

Ø  Lietuvos turistų skaičius, lyginant su 2019 metais,  išaugo 11,8 proc.

1 graf. Lankytojų skaičius

2019 metų TIC lankytojų geografija:

Ø  Lyderio pozicijas išlaikė Lenkijos turistai, kurių skaičius  dar išaugo 20 proc. daugiausia tai turistai iš pasienio su Lietuva ir Baltarusija regionų – Mazovijos, Varmijos Mazūrų, Palenkės, Liublino vaivadijų.

Ø  Vokietijos turistų augimas kasmet stabiliai auga (+11,1 proc.) daugiausia iš miestų / regionų, su kuriais yra oro susisiekimas.

Ø  Penkerius metus mažėjęs turistų iš Rusijos skaičius, 2018 metais pradėjo augti ir 2019 metais +15,4proc.. Trakuose lankosi turistai ne tik iš Maskvos, Sankt Peterburgo, Kaliningrado, bet Tulos, Samaros, Tolimųjų rytų regionų.

Ø  Auga srautai iš kaimyninės Baltarusijos (+31 proc.).

Ø  Iš ES šalių – sparčiai auga turistų srautai iš Prancūzijos (+52 proc.) – daugiausia, dėl naujų skrydžių krypčių ir dažnų neramumų šalyje. Prancūzai Šiaurės šalių / Baltijos regioną vertina kaip saugų poilsiui.

Ø  D.Britanijos turistų srautai taip pat auga (+35 proc.) – daugiau skrydžių, emigracijos pasekmės, mišrios šeimos, studijų draugai, kuriems norima parodyti savo šalį ir pan.

Ø  Į TIC lankytojų TOP 10 pateko turistai iš  Kinijos.

 

 

 

Sezoniškumas – dar išlieka. Daugiausia turistų Trakuose lankosi šiltuoju metų periodu – gegužėsrugsėjo mėn. (74 proc.). Dėl vis šiltėjančio klimato ir pakankamai šilto oro gegužės mėn. – šiek tiek persiskirsto srautai tarp II ir III ketv.


 

 

TRAKŲ RAJONO POPULIARINIMAS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE. PATRAUKLAUS IR SVETINGO TRAKŲ KRAŠTO ĮVAIZDŽIO KŪRIMAS

Įgyvendinti šiuos tikslus padėjo aktyvi rinkodara:

1.              Trakų rajono turizmo išteklių pristatymas užsienio žiniasklaidai, respublikinėje ir rajono spaudoje bei renginiuose;

2.              Specializuotų informacinių leidinių leidyba;

3.              Dalyvavimas tarptautinėse parodose, darbas su turizmo agentūromis, kasdienis tiesioginis darbas su TIC lankytojais;

4.              Bendradarbiavimas turizmo rinkodaros projektuose su Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėmis, Vilniaus turizmo informacijos centru, Trakų krašto vietos veiklos grupe, Trakų krašto tradicinių amatų centru, Lietuvos kurortų asociacija;

5.              Bendradarbiavimas su turizmo verslo atstovais Lietuvoje ir užsienyje;

6.              Bendradarbiavimas su Trakų rajono turizmo verslo atstovais.

 

 

AKTYVI TRAKŲ RAJONO TURIZMO RINKODARA, SKATINANTI VIETINIO IR ATVYKSTAMOJO TURIZMO PLĖTRĄ. TRAKŲ RAJONO TURIZMO OBJEKTŲ, PASLAUGŲ PRISTATYMAS LIETUVOS IR PRIORITETINĖSE UŽSIENIO RINKOSE

Per 2019 m. TIC kartu su Lietuvos kurortų ir kurortinių teritorijų turizmo informacijos centrais, Vilniaus turizmo informacijos ir konferencijų centru, Lietuvos atvykstamojo turizmo asociacija, partneriais – Vilniaus oro uostu, „Go Vilnius“, Trakų verslininkais organizavo 57 žurnalistų ir kelionių organizatorių pažintinius turus Trakuose (Izraelis – 1, Norvegija – 2, Latvija – 2, Austrija – 2, Vokietija – 7, Italija – 12, Prancūzija – 2, Vengrija – 1, D.Britanija – 11, Ukraina – 4, Graikija – 2, Turkija – 4, JAV – 9, Lietuva – 8).

 

 

Pristatymai turizmo parodose ir kituose turizmo profesionalams ir turistams skirtuose renginiuose:

 

2019 01 2527

Turizmo ištekliai pristatyti Adventur parodoje, LITEXPO Vilniuje.

Aplankė daugiau kaip 33 000  lankytojų
https://www.litexpo.lt/lt/parodos/-adventur-2019-lt

2019 02 0103

Turizmo ištekliai pristatyti tarptautinėje turizmo parodoje Balttour Rygoje, Latvijoje.

Aplankė ~30 000 lankytojų, iš 39 pasaulio šalių
https://news.gtp.gr/event/balttour-2019/

Iš parodos interviu  Latvijos TV .

2019 02 0810

Turizmo ištekliai pristatyti tarptautinėje turizmo parodoje Tourest Taline, Estijoje.

Aplankė ~30.000 lankytojų, iš 30 pasaulio šalių.

https://tourest.eu/eng/about-tourest/tourest-2019/

2019 03 0610

Turizmo ištekliai pristatyti tarptautinėje turizmo parodoje ITB Berlin, Vokietijoje.

Aplankė 110 000 turizmo profesionalų,  ~160 000 parodos lankytojų, iš 180 pasaulio šalių.
https://www.itb-berlin.com/ITBBerlin/FactsFigures/

2019 04 0406

OTDYCH paroda Minske, Baltarusijoje.

Aplankė ~25.000 lankytojų

https://www.belexpo.by/vystavki/2019/otdykh_2019/

2019 05 16

Tarptautinėje parodoje „Baltijos miškai“ Paluknyje.

2019 03 28

Kartu su Vilnius GO 12 kelionių organizatorių iš Latvijos, Vokietijos ir Austrijos infoturas.

2019 06 02

Trakų miesto šventės programos apimtyje organizuota jau trečioji Lietuvos kurortų ir kurortinių teritorijų turizmo išteklių pristatymo mugė. Dalyvavo 7 kurortai ir kurortinės teritorijos iš  9.

2019 06–11

Tarptautinis projektas „Inovacijos kaimo turizme“ – Turkija / Graikija / Lietuva 

Kartu su Trakų r. savivaldybės atstovais turizmo ištekliai pristatyti Bursos (Turkija), Mestos ir Chijos (Graikija) miestuose.

 

Kiti pristatomieji renginiai, mugės, verslo misijos:

Balandžio 8 d., 12 žurnalistų ir kelionių organizatorių iš  Italijos.

Balandžio 20 d. LRT tiesioginis eteris   pasijungimas iš Trakų „Labas rytas“ laidoje.

LRT interviu Starkaus pokalbių laidai „Vakarėja su Martynu Starkumi“.

Gegužės 17 d., 11 JK kelionių organizatorių infoturas.

Reprezentacinių–informacinių leidinių apie Trakų krašto turizmo paslaugas, objektus, vietoves, turistinius maršrutus rengimas ir leidyba

Savarankiškai ir kartu su partneriais išleistų skirtingų pavadinimų leidinių skaičius

Bendras tiražas > 90.000 tiražu.

 1. Žemėlapis, 50 tūkst. egz./ tiražu./
 2. Žurnalas  Edita  – str. apie Trakus, 13000 tiražu  2019 05 05
 3. Specialus „Lietuvos ryto“ priedas „Noriu atostogų 2019“, 15.000 tiražu.
 4. Trakų miesto gidas LT
 5. Trakų miesto gidas EN
 6. Trakų miesto gidas PL
 7. Trakų miesto gidas RU
 8. Renginiai 2019 LT
 9. Renginiai 2019 EN
 10. Atvirlaiškis „Pažink Trakus išmaniai!”
 11. Pilys ir piliavietės (pagal e-rinkodaros projektą) LT
 12. Pilys ir piliavietės (pagal e-rinkodaros projektą) DE
 13. Pilys ir piliavietės (pagal e-rinkodaros projektą) EN
 14. Trakai – gamtos paveldas LT
 15. Trakai – gamtos paveldas EN
 16. Lietuvos kurortai LV PL EN RU DE

 

 

Bendra su partneriais rinkodara

 

 

Europos paveldo metai – e-rinkodaros projektas su Kultūros paveldo departamentu išleistas e-leidinys.

http://www.kpd.lt/news/3858/158/Triju-Baltijos-saliu-leidinys-Aplankykime-savo-kaimynus.html

Trakų Pilis, Užutrakis, Varnikai, Senieji Trakai – informacijos, nuotraukų pateikimas, viešinimas.

 

Su TOKS (tolimojo pervežimo kompanija)  projektas „Pažink LIETUVĄ 100 Lankytinų vietų su TOKS“ – sukurtas filmukas, skatinanti aplankyti Trakus. Rodomas visuose naujesnio modelio TOKS autobusuose, kuriuose ant sėdynių įrengti monitoriai.

 

Su Vilnius GO – bendras Trakų Vilniaus žemėlapis, 110,000 tiražu – nemokamai dalijama parodose, viešbučiuose, LT traukiniuose, ambasadose.

 

Su „Keliauk Lietuvoje“ https://www.lithuania.travel/lt/news/mediateka

Visus leidinius ir banerius galima atsisiųsti nemokamai.

Ø  Lietuvos pilys ir dvarai – Trakų pilis, Užutrakio dvaras (EN, RU kalbomis)

Ø  Lietuva – gamtinio turizmo žemėlapis – TINP ir ARP gamtos objektai (LT, EN kalbomis)

Ø  Stumbrytės Plukės atostogos Lietuvoje – leidinukas vaikams, Trakų pilies istorija (LT kalba)

Ø  Lietuva – kultūrinio turizmo žemėlapis – Trakų rajono lankytinos vietos (LT, EN kalbomis)

Ø  Lietuva. Turistinis žemėlapis žmonėms su judėjimo negalia – Trakų objektai ir viešoji infrastruktūra, pritaikyta judėjimo ir kitą negalią turintiems keliautojams.

Ø  Nepažinta Lietuva. National Geographic – Trakų aktyvaus poilsio pramogos.

Bendra apimtimi leidinių, kuriuose pristatomi Trakai,  tiražas virš 100,0000 egz. TIC prisidėjo informacija, nuotraukomis, darbo laiku. Įvertinus kiek skirta spaudos ženklų ar spaudos vietos Trakams ir rinkos kainas tai TIC-ui kainuotų apie 10,000 eurų.

https://www.lithuania.travel/lt/publications

 

 

Trakų krašto turizmo išteklių pristatymas interneto svetainėje

 Pagal google analytics duomenis 2019 metų   www.trakai-visit.lt  lankytojų elgsenos analizė:

·           Per metus apsilankė 666 375 lankytojai, per dieną vidutiniškai 1 825 (2018 m. – 1 520). 

·           Gegužėsrugsėjo mėn. iki 2 000 lankytojų per dieną. Palyginus su 2018 metais pastebimas +10 proc. naujų ir sugrįžtančių lankytojų skaičiaus augimas.

·           Geografiškai Lietuvos „internautai“ sudaro 67 proc., likusią dalį pasidalija 156 pasaulio šalių atstovai.

·           Interneto svetainės lankytojų TOP 10 Lenkija, Didžioji Britanija, Latvija, Rusija, Vokietija, JAV, Baltarusija, Italija, Prancūzija, Ukraina.

·           Tarp Lietuvos miestų Vilnius apima ~70 proc. svetainės lankytojų, kiti didieji Lietuvos miestai ir kaimynai Elektrėnai pasidalija po 1 proc.

·           Per 2019 metus Trakų turizmo interneto svetainę aplankė lankytojai beveik iš 5 900 pasaulio miestų. Užsienio miestų tarpe TOP 10 Varšuva, Ryga, Londonas, Minskas, Maskva, Talinas, Paryžius, Milanas, Sankt Peterburgas, Berlynas.

·           Jei prieš 5 metus beveik 90 proc. visų svetainės lankytojų informacijos ieškodavo iš stacionarių kompiuterių, tai 2019 metais iš mobilaus telefono ~60 proc., stacionaraus kompiuterio –35 proc. ir planšetės – 5 proc.

Informacija www.trakai-visit.lt segmentuojama pagal ta kalba kalbančias šalis, svetainės lankytojų amžių, keliavimo įpročius, lytį, pajamas, kokį atostogų tipą renkasi vienos ar kitos šalies turistai (poilsinės, aktyvios ar pažintinės), vidutinė viešnagės trukmė ir pan.

 

Populiariausias interneto svetainės www.trakai-visit.lt turinio 2019 metais top 10

 

Turinio lietuvių kalba:

Lankytinos vietos

Apgyvendinimas

Renginiai

Turistiniai maršrutai

Ekskursijos, pažintinės – edukacinės programos

Aktyvus poilsis

Muziejai

Turizmo informacijos centras

Restoranai, kavinės

Trakai

Turinio anglų kalba:

Lankytinos vietos

Apgyvendinimas

Turistiniai maršrutai

Ekskursijos, pažintinės – edukacinės programos

Muziejai

Fotogalerija

Renginiai

Aktyvus poilsis

Trakai

Restoranai, kavinės

Turinio vokiečių kalba:

Naujienos

Lankytinos vietos

Renginiai

Svarbi informacija

Muziejai

Restoranai

Apgyvendinimas

Trakai

Turizmo informacijos centras

Ekskursijos, pažintinės –edukacinės programos

Turinio rusų kalba: Apgyvendinimas

Trakai

Muziejai

Ekskursijos, pažintinės – edukacinės programos

Svarbi informacija

Lankytinos vietos

Renginiai

Poilsis su visa šeima

Fotogalerija

Restoranai

Turinio lenkų kalba:

Apgyvendinimas

Trakai

Muziejai

Ekskursijos, pažintinės –edukacinės programos

Naujienos

Žemėlapiai

Renginiai

Turistiniai maršrutai

Aktyvus poilsis

Restoranai, kavinės

Raktiniai žodžiai:

Trakai

Naujųjų metų sutikimas 2020

Trakai renginiai

Renginiai Trakuose

Naujieji metai 2019/2020

Konferencijų organizavimas

Nakvynė Trakuose

Poilsis Trakuose

 

 

 

 

 

 

 

Trakų turizmo paslaugos, renginiai pristatomi socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram ir YouTube. Per metus jau užsiregistravo beveik 4000 mūsų svetainės draugų.

TIC yra prisiregistravęs į pasaulio turizmo paskyras, įvairias grupes Lietuvoje ir užsienyje. Bendras visų grupių narių skaičius didesnis kaip 800 000.

Bendra su partneriais
e-rinkodara ir leidiniai

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „paslaptingų vietų Lietuvoje žemėlapis“gastropirciu-zemelapis-83466713

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trakai pristatyti tarptautiniuose interneto žurnaluose/ svetainėse:

 

Rusų:

www.progulka.lv www.baltik.ru www.pribaltica.ru www.brigantina21.ru www.star-line.ru www.tourslithuania.com  www.baltkurort.ru  www.viptc.ru  www.privet-litva.ru  www.olitve.ru

 

 

Vokiečių:

www.ost-west-reisen.de  www.rusweb.de  www.kurtour.com  www.baltikumtour.de

Keltų kompanijos DFDS interneto svetainėje  www.dfdsseaways.de/faehre/faehre-ins-baltikum

www.baltikum-exklusiv.com   www.schnieder-reisen.de ir daugelyje kitų.

 

Lenkų:

www.lovetotravel.pl  www.podroze.pl    www.noclegi-tanie.pl  www.geozeta.pl  www.litwatravel.pl http://www.kurier365.pl/nasza-europa/item/5194-troki-na-dluzej.html

 

 

Anglų kalba

www.tripsavvy.com

www.way2lithuania.com

 www.pandotrip.com

www.travelsewhere.net

https://lietuva.lt/en/

 

Keltų DFDS svetainėje

https://www.dfds.com/lt-lt/keleiviniai-keltai/specialus-pasiulymai/keltai-i-lietuva

 

Angliškai, rusiškai, vokiškai, lenkiškai, lietuviškai ir latviškai:

·                www.tourslithuania.com http://city-info.net/ Active winter sport skate ice frozen lake castle fort Trakai http://www.motionelements.com/pt/stock-video-7828996-active-winter-sport-skate-ice-frozen-lake-castle-fort-trakai

·                Trakai, Lithuania’s most famous castle you’ve never heard of http://www.getlostintheworld.net/trakai-lithuanias-famous-castle-youve-never-heard/

·                20 places that look even more beautiful in winter - https://www.roughguides.com/gallery/20-places-that-look-even-more-beautiful-in-winter/

·                Made in Lithuania ir daugelyje kitų pasaulio turizmo gidų ir vadovų - https://lithuania.travel/lt/

·                Informacija apie turizmo galimybes Trakuose Europos Sąjungos info svetainėje www.lithuaniaworld.eu

Didžiųjų Lietuvos miestų ir kurortų, bei Rygos TIC-uose, didesniuose viešbučiuose, verslo ir konferencijų centruose stovi infoterminalai, kuriuose patalpinta informacija aukščiau išvardytomis kalbomis, apie visas Trakų krašto turizmo paslaugas. Šiais infoterminalais turistai gali naudotis nemokamai 24 val. per parą (pvz. viešbučio vestibiulyje).

 

 

Turizmo verslo paslaugų sektoriaus bendradarbiavimo stiprinimas
Turizmo paslaugų plėtra Trakų rajone

Pagrindiniai TIC tikslai dirbant šioje srityje:

·                Skatinti turizmo verslo plėtrą Trakų rajone, efektyviai išnaudoti turimą turistinį potencialą (paveldo, gamtos, rekreacinius, žmogiškuosius išteklius).

·                Propaguoti ir burti tautodailininkus, bendradarbiauti su įmonėmis, gaminančiomis suvenyrus, skatinant gaminti ir parduoti suvenyrus su Trakų krašto simbolika.

·                Svarstant turizmo rinkodaros planus glaudžiai bendradarbiaujama su Trakų turizmo verslo, kaimo turizmo bei Amatų asociacijomis.

Kartu su Trakų rajono vadovais, Kultūros ir turizmo skyriumi 2019 m. buvo organizuoti 3 susitikimai su Trakų krašto turizmo verslo atstovais „Apvalūs stalai“, kur buvo diskutuota apie problemas turizmo sferoje, dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose, Adventur parodoje Vilniuje, kitos turizmo rinkodaros priemonės, projektai 2015–2020 metams.

Visi siūlymai buvo įvertinti ir įtraukti į Trakų rajono strateginius veiklos planus. Susitikimų metu buvo aptartos turistų keliamos problemos, nusiskundimai. Pristatoma užsienio šalių praktika. Susitikimuose dalyvaudavo 10–15 didžiųjų turizmo verslo įmonių atstovų.

Turistinio sezono apžvalga ir perspektyvos buvo pristatytos:

·                       2019 09 27 – Trakų krašto veiklių moterų klubo narėms;

·                       2019 11 22 – savivaldybėje Verslo mėnesio programos apimtyje.

 

TIC stengiasi operatyviai sužinoti apie naujas turizmo paslaugas rajone ir užmegzti su šių paslaugų tiekėjais glaudų bendradarbiavimą. Duomenys apie paslaugas yra įtraukiami į duomenų bazę, talpinami (paslaugų teikėjas užpildo anketą) internetinėse svetainėse www.trakai-visit.lt, www.travel.Lithuania.lt Turizmo paslaugų teikėjų reklaminiai lankstinukai, skrajutės, bukletai nemokamai platinami, dalinami Trakų TIC patalpose, siunčiami į kitus turizmo informacijos centrus Lietuvoje ir Lietuvos atstovybes užsienyje.

 

Su Trakų rajono turizmo paslaugų teikėjais pasirašomos bendradarbiavimo sutartys grupių ir pavienių asmenų apgyvendinimui, maitinimui, kitų paslaugų (pramogų) teikimui.

Šiuo metu TIC su Trakų rajono turizmo paslaugų tiekėjais yra pasirašęs daugiau kaip 100 bendradarbiavimo sutarčių dėl informacijos apie šias paslaugas teikimo.

 

 

Įstaigos žmogiškųjų išteklių gebėjimų ugdymas

2019 m. TIC-e buvo 4,5 etatai: direktorius (1 etatas), finansininkas (0,5 etato), direktoriaus pavaduotojas (1 etatas), turizmo vadybininkas rinkodarai (1 etatas), e-rinkoadros vadybininkas (1 etatas). 

Vienas iš TIC siekiamų tikslų – aukštas aptarnavimo ir paslaugų teikimo lygis. 2010 m. sausio mėn. direktoriaus įsakymu yra patvirtinti Įstaigos klientų aptarnavimo standartai. Trakų TIC vienintelis Lietuvoje, Vokietijos TIC pavyzdžiu, yra pasitvirtinęs tokius standartus. Šiuo metu Trakų TIC konsultuoja Lietuvos TIC kolegas, kaip įgyvendinti tokius aukštus aptarnavimo standartus ir kituose Lietuvos TIC-uose.

2019 m. lapkričio mėn. TIC darbuotojai dalyvavo VTD organizuotuose mokymuose „Elektroninė turizmo rinkodara“, viešųjų pirkimų, prisistatymų parodose tematika.

 

 

TIC FINANSAVIMAS, ŠALTINIAI, IŠLAIDOS

2019 m. įstaiga dirbo pagal „Kultūros puoselėjimo, kultūros paslaugų ir viešosios turizmo infrastruktūros bei paslaugų teikimo“ programą, patvirtintą Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. SE1–22 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ ir Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. SE1 – 23 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2019 – 2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

 

Programos įgyvendinimui skirta 95 830,00 eurų (finansavimo sutartis su Trakų rajono savivaldybės administracija 2019 02 23 Nr. T4-14).

 

2019 m. gruodžio – 2020 sausio mėnesiais Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu buvo atliekamas 2019 metų įstaigos veiklos ir finansinis auditas. Pažeidimų nerasta.

 

Gautas finansavimas pagal biudžeto programos sutartį naudotas:

 

Trakų TIC veiklos organizavimui  – 73,83 tūkst. Eur:

* darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 70,9 tūkst. Eur,

* ryšių paslaugoms – 0,4 tūkst. Eur,

* kitoms administravimo išlaidoms (komunalinėms išlaidoms, trumpalaikio turto įsigijimui, banko išlaidoms) – 2,53 tūkst. Eur.

 

Dalyvavimui tarptautinėse turizmo parodose 2019 m. ir avansiniai mokėjimai už 2020 m parodas – 16,0 tūkst. Eur.:

* Tarptautinė turizmo paroda BALTOUR 2019“ Rygoje – 0,6 tūkst. Eur,

* Tarptautinė turizmo paroda BALTOUR 2020 Rygoje – 1,39 tūkst. Eur,

* Tarptautinė  turizmo paroda ADVENTUR 2020 Vilniuje – 0,3 tūkst. Eur,

* Tarptautinė  turizmo paroda „ADVENTUR 2019 Vilniuje – 8,2 tūkst. Eur,

* Tarptautinė turizmo paroda ITB 2020 Vokietijos FR– 1,1 tūkst. Eur,

* Tarptautinė turizmo paroda ITB 2019“ Vokietijos FR – 1,6 tūkst. Eur,

* Tarptautinė turizmo paroda Otdych 2020 Minske – 0,86 tūkst. Eur,

* Tarptautinis projektas INOVATION FOR RURAL DEVELOPMENT 2020–0,8 tūkst. Eur,

* Tarptautinis projektas „Kultūros paveldas žmogaus ir valstybės laisvės garantas - Lietuvos ir Ukrainos patirtys – 0,22 tūkst. Eur,

* Tarptautinis projektas „Miestai dvyniai – 0,2 tūkst. Eur,

* Pažintiniai infoturai Lietuvos ir užsienio kelionių organizatoriams, Lietuvos Kurortų ir kurortinių teritorijų turizmo mugės organizavimas –  0,73 tūkst. Eur.

 

Trakų rajoną reprezentuojančios informacijos, leidinių paruošimas ir leidimas – 6,0 tūkst. Eur

* Leidinys „Trakų miesto turistinis žemėlapis“ 20 800 vnt. – 4,37 tūkst. Eur,

* Leidinys „Trakų krašto turizmo vadovas“ 1000 vnt. – 0,8 tūkst. Eur,

* Brošiūra „Trakų krašto pilys ir piliavietės“ 1000 vnt.  – 0,6 tūkst. Eur,

* Vizitinės kortelės 200 vnt. – 0,03 tūkst. Eur,

* Publikacija žurnalo Edita priede Atostogų gidas- 0,2 tūkst. Eur.

     

Įstaiga turi paramos gavėjo statusą. Per 2019 metus įstaiga paramos negavo.

 

Įsipareigojimai

Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai apima Įstaigos įsipareigojimus tiekėjams, valstybės ir savivaldybės institucijoms bei kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

Įstaiga bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis, gaminančiais ir parduodančiais turistinius leidinius bei suvenyrus su Trakų ir Lietuvos simbolika.

 

Pajamos

Įstaigos ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriama valstybės ir savivaldybės biudžeto, ES, Lietuvos ir užsienio paramos fondų arba kitų asmenų parama, tikslinės lėšos ir (arba) materialinė pagalba, kurios naudojamos Įstaigos įstatuose nustatytų tikslų įgyvendinimo finansavimui.

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, kai apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Pajamos už paslaugas, prekes arba darbus, pripažįstamos juos atlikus ir įforminus tai patvirtinantį dokumentą.

1.        Už parduotas prekes, gautas konsignaciniais pagrindais, per 2019 metus įstaiga gavo 19,2 tūkst. Eur. pajamų, iš jų savikaina sudarė – 13,1 tūkst. Eur. ( +6,1 tūkst. Eur).

2.        Už prekes, pirktas už grynus, skirtas parduoti, gavo 6,9 tūkst. Eur. pajamų, iš jų savikaina sudarė – 1,7 tūkst. Eur( +5,2 tūkst. Eur).

3.        Už ataskaitiniais metais suorganizuotas ekskursijas ir suteiktas kitas paslaugas gauta 10,5 tūkst. Eur. pajamų, paslaugų savikaina – 5,9 tūkst. Eur., iš jų apmokėta gidams – 2,01 tūkst. Eur.(+2,59 tūkst. Eur).

 

Iš viso už  suteiktas paslaugas ir parduotas prekes gauta pajamų – 37,1 tūkst. Eur / 26 tūkst. Eur 2018 metais, +42,6 proc. (savikaina 23,21 tūkst. eurų, įstaigos veikloms 13,89 tūkst. eurų , paslaugų / prekybos rentabilumas ~37,4 proc.)

Visos įstaigos lėšos  –  109 720,00 eurai.

·           95 830,00 eurai – biudžeto programos asignavimai 

·           13 890,00 eurų – iš pagal įstatus leidžiamos papildomos veiklos (paslaugų/ prekybos) – atskaičius savikainą.

 

 

 

Direktorė                                                                                             Laima Balčytienė       

 

 

 

Į pradžią