Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-70 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Projektas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS  MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO IR JŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m.          d.  Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 ir 37 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 29 punktu ir Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 „Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalius tarifus (1, 2,  3 priedai).

2. Patvirtinti Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros  organizavimo ir maksimalių tarifų taikymo tvarkos aprašą (4 Priedas).

3. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimą Nr. S1-370 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ su pakeitimais.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                               

 

 

 

 

Parengė

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Dovilė Daudaitė

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS  MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO IR JŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-03-09

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Atsižvelgiant į tai, kad Trakų rajono savivaldybės taryba 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. S1-368 „Dėl 2009 m. lapkričio 26 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. S1-370 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ dalinio pakeitimo“ buvo patvirtini daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalūs tarifai bei  vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, numatančia, kad  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai galioja ne ilgiau kaipo 5 metus nuo šių tarifų nustatymo dienos, šiuo tarybos sprendimu siūloma nustatyti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalius tarifus, apskaičiuotus vadovaujantis Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 „Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“, bei patvirtinti Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros  organizavimo ir maksimalių tarifų taikymo tvarkos aprašą.

Skaičiavimams atlikti taikyti duomenys:

- Maksimali išlaidų suvestinė:

Eil. Nr.

Šildymo ir karšto vandens sistemų dalių pavadinimai

Maksimalių išlaidų lokalinių sąmatų kodai

Maksimalių išlaidų suma, Eur (be PVM)

Maksimalių išlaidų suma Eur (be PVM) m2/metams

Maksimalių išlaidų suma Eur (be PVM) m2/per mėnesį

1

Šilumos punktų priežiūra

 

 

 

 

1.1.

Nepriklausomos šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo automatizuotas šilumos punktas

LS 1.1

1265,75

0,54

0,0447

1.2.

Priklausomos šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo neautomatizuotas šilumos punktas

LS1.2

828,55

0,35

0,0292

1.3.

Nepriklausomos šildymo sistemos neautomatizuotas be karšto vandens ruošimo šilumos punktas

LS1.3

1133,78

0,48

0,0400

1.4.

Priklausomos šildymo sistemos be karšto vandens ruošimo neautomatizuotas šilumos punktas

LS1.4

792,60

0,34

0,0280

2

Šildymo sistemos priežiūra

 

 

 

 

2.1.

Vienvamzdė arba dvivamzdė šildymo sistema

LS2.1

913,28

0,39

0,0322

2.2.

Vienvamzdė arba dvivamzdė šildymo sistema su balansinais ventiliais

LS2.2

1311,36

0,56

0,0463

3

Karšto vandens tiekimo sistema

3.1.

Karšto vandens tiekimo sistemos su vandens cirkuliacija (virtuvės ir vonios stovai bendri) priežiūra

LS3.1

238,16

0,10

0,0084

3.2.

Karšto vandens tiekimo sistemos su vandens cirkuliacija (virtuvės ir vonios stovai atskiri) priežiūra

LS3.2

347,71

0,15

0,0123

3.3.

Karšto vandens tiekimo sistema be vandens cirkuliacijos stovuose

LS3.3

115,63

0,05

0,0041

* - sąnaudos paskaičiuoto daugiabučiam namui, kurio plotas 2361 m2.

Priežiūros maksimalaus tarifo diferenciacijos pagal pastato plotą koeficiento k1 reikšmės:

Pastatų bendras plotas, m2

Koeficiento k1 reikšmės

iki 1000

1,2

1001-2000

1,1

2001-3000

1,0

3001-4000

0,9

4001-5000

0,8

5001-6000

0,7

6001-7000

0,6

Daugiau kaip 7000

0,5

Priežiūros maksimalaus tarifo diferenciacijos pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo laiką koeficiento k2 reikšmės:

Sistemos ir jos dalių eksploatavimo laikas po įrengimo arba atnaujinimo

Koeficiento k2 reikšmės

iki 10 metų

0,9

10-20 metų

1,0

20-30 metų (Karšto vandens sistemai - iki 25 metų)

1,1

virš 30 metų (Karšto vandens sistemai - virš 25 metų)

1,2

 

- Daugiabučių namų grupavimas pagal šilumos punktų bei šildymo ir karšto vandens sistemų tipus:

Eil. Nr.

Šildymo ir karšto vandens sistemos dalių ir grupių pavadinimai

Pastabos

1.

Šilumos punktai

 

1.1.

Nepriklausomos šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo automatizuotas šilumos punktas

 

1.2.

Priklausomos šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo neautomatizuotas šilumos punktas

 

1.3.

Nepriklausomos šildymo sistemos neautomatizuotas be karšto vandens ruošimo šilumos punktas

 

1.4.

Priklausomos šildymo sistemos be karšto vandens ruošimo neautomatizuotas šilumos punktas

 

2

Šildymo sistemos priežiūra

 

2.1.

Vienvamzdė arba dvivamzdė šildymo sistema

 

2.2.

Vienvamzdė arba dvivamzdė šildymo sistema su balansinais ventiliais

 

3

Karšto vandens tiekimo sistema

3.1.

Karšto vandens tiekimo sistemos su vandens cirkuliacija (virtuvės ir vonios stovai bendri) priežiūra

 

3.2.

Karšto vandens tiekimo sistemos su vandens cirkuliacija (virtuvės ir vonios stovai atskiri) priežiūra

 

3.3.

Karšto vandens tiekimo sistema be vandens cirkuliacijos stovuose

 

 

- Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalūs įkainiai:

Eil. Nr.

Šildymo ir karšto vandens dalių pavadinimai

 

Maksimalus įkainis Eur (be PVM) m2/per mėnesį

1.1.

Nepriklausoma šildymo sistema su vienalaipsniu karšto vandens pašildytuvu. Šildymo sistema vienvamzdė be balansavimo stovuose be individualaus reguliavimo. Karšto vandens tiekimo sistema cirkuliacija vonioje su vonios šildytuvais( vonios ir virtuvės stovai atskiri). (Šilumos punktas priklauso bendrasavininkams)

Tmax

0,0892

1.2.

Priklausoma šildymo sistema su vienalaipsniu karšto vandens pašildytuvu. Šildymo sistema vienvamzdė be balansavimo stovuose be individualaus reguliavimo. Karšto vandens tiekimo sistema cirkuliacija vonioje su vonios šildytuvais. (Šilumos punktas priklauso bendrasavininkams)

Tmax

0,0878

1.3.

Nepriklausoma šildymo sistema, neautomatizuota, be karšto vandens pašildytuvo. Šildymo sistema vienvamzdė be balansavimo stovuose, be individualaus reguliavimo. (Šilumos punktas priklauso bendrasavininkams)

Tmax

0,0722

1.4.

Priklausoma šildymo sistema be karšto vandens pašildytuvo. Šildymo sistema vienvamzdė be balansavimo stovuose be individualaus reguliavimo.( Šilumos punktas priklauso bendrasavininkams).

Tmax

0,0602

Maksimalus įkainis Eur/m2 didinamas arba mažinamas pagal pastato kvadratūrą atitinkamu koeficientu:

Pastatų bendras plotas, m2

Koeficientas

iki 1000

1,2

1001-2000

1,1

2001-3000

1,0

3001-4000

0,9

4001-5000

0,8

5001-6000

0,7

6001-7000

0,6

daugiau kaip 7000

0,5

Priežiūros maksimalus tarifo diferenciacijos pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo laiką koeficiento k2 reikšmės:

Sistemos ir jos dalių eksploatavimo laikas po įrengimo arba atnaujinimo

Koeficientas

iki 10 metų

0,90

10-20 metų

1,00

20-30 metų

1,10

virš 30 metų

1,20

Maksimalus įkainis Eur/m2 didinamas arba mažinamas pagal sistemos eksploatavimo laiką atitinkamu koeficientu.

- Diferencijuotas maksimalus tarifas skaičiuojamas pagal formulę:

Tmax D = Tmax x k1 x k2; Eur/m2,

kur:

Tmax – maksimalus tarifas sąlyginiam pastatui;

k1 –  tarifo diferenciacijos pagal pastato plotą koeficientas;

k2 – tarifo diferenciacijos pagal pastato sistemų amžių koeficientas.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: nesiūlomos.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Suderintas su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Neigiamų priimto projekto pasekmių nenumatoma. Teigiamos priimto projekto pasekmės -  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalūs tarifai bus apskaičiuoti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Papildomų biudžeto išlaidų sprendimo projektas nereikalauja.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Nėra.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracija.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius.

PRIDEDAMA. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. S1-370 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“, 6 lapai.

    

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vedėjas                                       Romuald Zviagin

 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                                 Dovilė Daudaitė

Dokumento priedai:
SPE-70 - DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO IR JŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
SPE-70 - DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO IR JŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Į pradžią