Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-92 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIŲ NUSTATYMO

 

Projektas

 

   TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO

DYDŽIŲ NUSTATYMO

 

2020 m. balandžio    d. Nr. SPE-

Trakai

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 32 punktu, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2020 metams maksimalų ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydį (kurį sudaro asmens nustatyto dydžio mokamos lėšos, savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos) perkant (parduodant) socialines paslaugas:

1.1. tėvų globos netekusiam vaikui – 1395,00 eurų per mėnesį;

1.2. vaikui su negalia – 1395,00 eurų per mėnesį;

1.3. senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia – 850,00 eurų per mėnesį;

1.4. suaugusiam asmeniui su sunkia negalia– 950,00 eurų per mėnesį.

2. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. S1E-33 „Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“.

3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                

 

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Danutė Zalieckienė

 

SPRENDIMO PROJEKTO DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIŲ NUSTATYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. kovo 6 d.

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Tikslas – nustatyti Trakų rajono savivaldybės gyventojams 2020 metams maksimalų ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžius, perkant socialines paslaugas iš kitų savivaldybių šioms socialinėms grupėms:

              1. tėvų globos netekusiam vaikui ir vaikui su negalia;

              2. senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia ir sunkia negalia.

              Uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978  „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 32 punktą, kuris įpareigoja Savivaldybes nustatyti maksimalų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos išlaidų finansavimo savo teritorijos gyventojams dydį. Nutarimo 36 punktas teigia, kad „Skelbiamą informaciją apie vidutines socialinių paslaugų kainas savivaldybės turi naudoti nustatydamos maksimalų trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo savo teritorijos gyventojams dydį ir organizuodamos socialinių paslaugų pirkimą ir finansavimą“.

            Siūlomos patvirtinti kainos lyginamos su 2019 metais patvirtintomis socialinių paslaugų kainomis:

- tėvų globos netekusiam vaikui  ir vaikui su negalia kaina nedidėja, kadangi perkam paslaugą iš VšĮ „ŠV. Jono vaikai“, paros kaina 45,00 eurų.

- senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia  buvo  750,00 eurų, kaina didėja 100,00 eurų;

  - suaugusiam asmeniui su sunkia negalia buvo 850,00 eurų per mėnesį, kaina didėja 100,00 eurų.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

Nauji maksimalūs ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžiai.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai: Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti: Nėra.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti: Lėšos numatytos Trakų rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto projekte.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: Nėra.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracija.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Trakų rajono socialinių paslaugų įstaigų, padalinių direktoriams, savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto, Apskaitos, Socialinės paramos skyrių vedėjams.

Socialinės paramos skyriaus vedėja                                                                    Danutė Zalieckienė

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO

DYDŽIŲ NUSTATYMO

 

2019 m. vasario 21 d. Nr. S1E-33

Trakai

 

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 32 punktu, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2019 metams maksimalų ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydį (kurį sudaro asmens nustatyto dydžio mokamos lėšos, savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos) perkant (parduodant) socialines paslaugas:

              1.1. tėvų globos netekusiam vaikui – 1395,00 eurų per mėnesį;

1.2. vaikui su negalia – 1395,00 eurų per mėnesį;

              1.3. senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia – 750,00 eurų per mėnesį;

1.4. suaugusiam asmeniui su sunkia negalia– 850,00 eurų per mėnesį.

              2. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimą Nr. S1-255 „Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“.

 

Savivaldybės merė                                                                                         Edita Rudelienė                 

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Danutė Zalieckienė

Į pradžią