Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-91 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIENKARTINIŲ PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Projektas  

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIENKARTINIŲ PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

                                                             2020 m.        d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir siekdama sudaryti galimybes asmeniui, laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių negalinčių pasirūpinti savimi, gauti reikiamą socialinę pagalbą, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.         Patvirtinti Vienkartinių pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. S1-127 „Dėl vienkartinių pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Danutė Zalieckienė

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2020 m.           d.

sprendimu Nr.S1E-

                                                                         

 

VIENKARTINIŲ PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vienkartinių pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vienkartinių pagalbos į namus paslaugų rūšis, skyrimo, teikimo, mokėjimo už jas dydžius ir sąlygas.

2. Aprašo paskirtis – teikti vienkartines pagalbos į namus paslaugas asmenims laikinai dėl ligos ir (ar) kitų priežasčių negalinčių pasirūpinti savimi ir kuriems reikalinga kito asmens pagalba.

3. Vienkartinės pagalbos į namus paslaugos – tai būtinos socialinės paslaugos neįtrauktos į asmens pagalbos į namus paslaugų sutartį ir tiekiamos Aprašo 8 punkte nurodytais atvejais. 

4. Aprašas taikomas savivaldybės pavaldumo socialinių paslaugų įstaigoms, teikiančioms pagalbos į namus paslaugas.

 

II. SKYRIUS

VIENKARTINIŲ PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ RŪŠYS

 

5. Vienkartinių pagalbos į namus paslaugų sąrašas asmeniui:

5.1. Maisto produktų, drabužių, avalynės, pramoninių pirmo būtinumo prekių pirkimas ir pristatymas į namus.

5.2. Maisto ruošimas.

5.3. Asmens maitinimas.

5.4. Palydėjimas į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, medikamentinių priemonių pirkimas, siuntimų sveikatos tyrimams atlikti ar siuntimų į reabilitacijos įstaigas sutvarkymas.

5.5. Pagalba sutvarkant dokumentus (išskyrus teisinius, liečiančius trečiųjų asmenų interesus) - pensijoms ir socialinėms išmokoms, kompensacijoms už būsto šildymą, karštą ir šaltą vandenį gauti, techninės pagalbos priemonėms gauti ir kt.

5.6. Sanitarinių – higienos valymo paslaugų atlikimas (gyvenamųjų, sanitarinių patalpų, langų valymas, užuolaidų skalbimas, tvarkymas ir pakabinimas).

5.7. Pagalbos į namus gavėjų artimųjų kapų tvarkymas.

5.8. Mokesčių už energetines, komunalines, ryšių ir kitas paslaugas sumokėjimas.

 

III. SKYRIUS

KREIPMASIS DĖL VIENKARTINIŲ PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ

 

6. Asmuo dėl vienkartinių pagalbos į namus paslaugų skyrimo gali kreiptis į socialines paslaugas teikiančias įstaigas, pateikdamas prašymą (1 priedas) ir dokumentus:

6.1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

6.2. Sveikatos priežiūros įstaigos pažymą – išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurioje yra šeimos gydytojo (gydančio gydytojo) išvada, kad asmeniui būtina kito asmens pagalba.

6.3. Kitus dokumentus, įrodančius socialinės pagalbos poreikį, pagal būrinumą.

7. Dėl vienkartinių pagalbos į namus paslaugų gali kreiptis Pagalbos į namus paslaugų gavėjai, kurių paslaugų teikimo sutartyse nenumatytos minėtos paslaugos bei asmenys, negalintys laikinai pasirūpinti savimi ir kuriems reikalinga kito asmens pagalba dėl šių priežasčių:

7.1. Ūminių susirgimų atveju, pablogėjus sveikatos būklei.

7.2. Po patirtos traumos, nelaimingo atsitikimo ir pan..

7.3. Po atliktos chirurginės operacijos (pooperacinis laikotarpis).

7.4. Sergant lėtinėmis ligomis.

7.5.  Kitais Apraše nenumatytais atvejais.

 

IV. SKYRIUS

VIENKARTINIŲ PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMAS

 

8. Asmuo pateikdamas prašymą, nurodo šio skirsnio 7 punkte nurodytą priežastį ir kokia vienkartinės pagalbos į namus paslauga jam reikalinga. Vienkartinių pagalbos į namus paslaugų kiekis nėra ribojamas.

9. Sprendimą dėl vienkartinių pagalbos į namus paslaugų teikimo priima socialinių paslaugų įstaigos vadovas tą pačią dieną, kai pasirašomas susitarimas dėl vienkartinių pagalbos į namus paslaugų teikimo  (2 priedas).

10. Prieš pasirašant susitarimą dėl vienkartinių pagalbos į namus paslaugų teikimo, asmuo yra informuojamas apie šių paslaugų teikimo, mokėjimo už suteiktas paslaugas sąlygas, paslaugų įkainius ir pan.

11. Susitarime turi būti nurodyti paslaugos teikėjo ir asmens duomenys, paslauga (paslaugos) ir jos (jų) trukmė/dažnumas, paslaugos valandinis įkainis ir mokestis už suteiktas paslaugas.

12. Privalomas susitarimo priedas – Vienkartinių pagalbos į namus paslaugų sąrašas su įkainiais, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu.

13. Vienkartinių paslaugų trukmė iki 1 mėnesio. Jeigu asmeniui reikalinga pagalba ilgesniam laikui, jis gali kreiptis dėl pagalbos į namus paslaugų gavimo Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta tvarka

14. Vienkartines pagalbos į namus paslaugas, nurodytas šio Aprašo II skirsnio 5 punkte, teikia socialinių paslaugų įstaigos socialinio darbuotojo padėjėjas, atsižvelgdamas į susitarimą.

15. Vienkartines pagalbos į namus paslaugas gali teikti ir savanoriai, jeigu socialinių paslaugų įstaigoje yra patvirtintas Savanorių priėmimo į socialinių paslaugų įstaigą tvarkos aprašas bei kiti savanoriško darbo atlikimą reglamentuojantys dokumentai.

16. Vienkartinių pagalbos į namus paslaugų teikimo pagrįstumą ir kokybę kontroliuoja Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau - Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius).

 

V. SKYRIUS

VIENKARTINIŲ PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ ĮKAINIAI IR MOKĖJIMAS

 

17. Vienkartinės pagalbos į namus paslaugos, nurodytos šio Aprašo II skirsnio 5 punkte, yra mokamos. Vienkartinių pagalbos į namus paslaugų įkainiai (kaina) nustatomi, atsižvelgiant į minimalaus valandinio atlygio dydį, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Vienkartinių pagalbos į namus paslaugų įkainiai keičiasi, pasikeitus minimaliam valandiniam atlygiui.

18. Vienkartinių pagalbos į namus paslaugų sąrašą ir įkainius (3 priedas) tvirtina Savivaldybės taryba Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus teikimu.

       19. Mokestis už šias paslaugas taikomas, neatsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Mokestis nustatomas proporcingai teikiamos paslaugos (paslaugų) trukmei (paslaugos įkainį padauginus iš paslaugos trukmės).

20. Pajamų įmokos už suteiktas vienkartines pagalbos į namus paslaugas naudojamos socialinių paslaugų įstaigos nustatyta tvarka.

       21. Socialinių paslaugų įstaigos atsako už lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, tinkamą panaudojimą.

 

 

VI. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Ginčai dėl vienkartinių pagalbos į namus paslaugų teikimo sprendžiami susitarimo būdu.

 

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vienkartinių pagalbos į namus

 paslaugų teikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

ASMUO 

 

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

 

 

Telefono Nr.

Faktinės gyvenamosios vietos adresas

 

 

Telefono Nr.

 

 

 

____________________________________________________________________________

(socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas)

 

 

PRAŠYMAS

VIENKARTINĖMS PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGOMS GAUTI

 

20 __ m. _____________________ d.

                     

 

Prašau skirti man šią (šias) (reikalingą pažymėkite taip Q )

vienkartines pagalbos į namus paslaugas:

maisto produktų, drabužių, avalynės, pramoninių pirmo būtinumo prekių pirkimas ir pristatymas į namus;

maisto ruošimas;

asmens maitinimas;

palydėjimas į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, medikamentinių priemonių pirkimas, siuntimų sveikatos tyrimams atlikti ar siuntimų į reabilitacijos įstaigas sutvarkymas;

pagalba sutvarkant dokumentus (pensijoms ir socialinėms išmokoms, kompensacijoms už būsto šildymą, karštą ir šaltą vandenį, techninės pagalbos priemonėms gauti ir kt;

sanitarinių - higienos valymo paslaugų atlikimas (gyvenamųjų, sanitarinių patalpų, langų, valymas, užuolaidų skalbimas, tvarkymas ir pakabinimas);

pagalbos į namus gavėjų artimųjų kapų tvarkymas;

mokesčių už energetines, komunalines, ryšių ir kitas paslaugas sumokėjimas.

 

Paslaugų būtinumo priežastis              

_____________________________________________________________________________

(nurodyti)

 

SUTINKU mokėti už vienkartines pagalbos į namus paslaugas pagal nustatytus įkainius.

 

Prie prašymo pridedama:

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

sveikatos priežiūros įstaigos pažyma – išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).

kiti dokumentai (įrašyti) ________________________________________________________

 

 

_______________                                   _______________________

            (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)


                                                                                                                       Vienkartinių pagalbos į namus

                                                                                                                           paslaugų teikimo tvarkos aprašo

                                                                                                                                                               2 priedas

 

SUSITARIMAS Nr. ____

 

Dėl vienkartinių pagalbos į namus paslaugų teikimo

 

20 ___ m. _______________ mėn. ____ d.

 

_______________

(Vieta)

 

1. PASLAUGŲ TEIKĖJAS

Įstaigos pavadinimas

 

Adresas

 

Telefono Nr.

 

El. paštas

 

Įmonės kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PASLAUGŲ GAVĖJAS

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruota arba faktinė gyvenamoji vieta

 

Telefono Nr.

 

Mob. telefono Nr.

 

 

3. PASLAUGŲ TEIKIMAS

 

3.1. Vienkartinių pagalbos į namus paslaugų teikimo terminas

 

Nuo 20__ m. _________ mėn. ___ d. iki 20___ m. ___________ mėn ___ d.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Vienkartinių pagalbos į namus paslaugų teikimo trukmė ir mokėjimas už suteiktas paslaugas per savaitę

 

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos teikimo trukmė (val.)

Paslaugos valandinis įkainis

 (Eur)

Mokestis už suteiktą paslaugą

 (Eur)

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

Mokėjimo už suteiktas vienkartines pagalbos į namus paslaugas suma _____________________________________________________________________

(žodžiais)

 

3.3. Vienkartinės pagalbos į namus paslaugos apmokėtos__________________________________________________________________________________

(pinigų priėmimo kvito Nr., data)

 

SUSITARIMĄ SURAŠĖ:

 

 

________________________________________________                                                                            __________________________                                  ___________________________________________

(pareigos)                                                                                    (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)

 

PASLAUGŲ GAVĖJAS                                                                            ____________________                                 _______________________________

                                                                                                   (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)

 

 

PRIDEDAMA: Trakų rajono savivaldybės tarybos 20   m.          d. sprendimo Nr. S1E-         3 priedas “Vienkartinių pagalbos į namus paslaugų sąrašas ir įkainiai”.


 Vienkartinių pagalbos į namus

  paslaugų teikimo tvarkos aprašo

  3 priedas

 

    

 

VIENKARTINIŲ PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI

 

 

 

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos teikimo trukmė (val.)*

Paslaugos kaina** (Eur)/val.

1.

Maisto produktų, drabužių, avalynės, pramoninių pirmo būtinumo prekių pirkimas ir pristatymas į namus

1 valanda

1 MVA

2.

 Maisto ruošimas

1 valanda

1 MVA

3.

Asmens maitinimas

1 valanda

1 MVA

4.

Palydėjimas į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, medikamentinių priemonių pirkimas, siuntimų sveikatos tyrimams atlikti ar siuntimų į reabilitacijos įstaigas sutvarkymas

1 valanda

1 MVA

5.

Pagalba sutvarkant dokumentus (pensijoms ir socialinėms išmokoms, kompensacijoms už būsto šildymą, karštą ir šaltą vandenį, techninės pagalbos priemonėms gauti ir kt.

1 valanda

1 MVA

6.

Sanitarinių – higienos valymo paslaugų atlikimas (gyvenamųjų patalpų, sanitarinių patalpų, langų valymas, užuolaidų skalbimas, tvarkymas ir pakabinimas)

1 valanda

1,5 MVA

7.

Pagalbos į namus gavėjų artimųjų kapų tvarkymas

1 valanda

1,5 MVA

8.

Mokesčių už energetines, komunalines, ryšių ir kitas paslaugas sumokėjimas

1 valanda

1 MVA

 

 

 

 

 

* Jeigu paslauga teikiama trumpiau ar ilgiau, mokestis nustatomas proporcingai teikiamos  paslaugos trukmei.

** MVA - LR Vyriausybės patvirtintas minimalus valandinis atlygis

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRENDIMO PROJEKTO DĖL VIENKARTINIŲ PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. kovo 7  d.

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Tikslas – apibrėžti vienkartinių pagalbos į namus rūšis, teikimo trukmę, mokėjimo dydžius, sąlygas bei patvirtinti Vienkartinių pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašą nauja redakcija, kadangi keičiasi mokėjimo už paslaugas dydžiai,  įtrauktos naujos paslaugos, pakeistas susitarimo 2 priedas.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: nėra.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Projektas atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos  socialinių paslaugų katalogą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimą Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą minimalųjį darbo užmokestį.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai: Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Patvirtinus teikiamą projektą, numatomi teigiami veiksniai, kuomet asmuo dėl laikinai sutrikusios sveikatos būklės reikalinga kito asmens pagalba. Patvirtinus sprendimo projektą, neigiamų priimto teisės akto pasekmių nenumatoma.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

 Lėšos numatytos socialinių paslaugų įstaigų biudžetuose.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: Nėra.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai ( institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracija.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Trakų rajono savivaldybės socialinių įstaigų vadovai ir Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius.

 

 

Socialinės paramos skyriaus  vedėja                                                         Danutė Zalieckienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią