Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-96 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOMANIJOS PREVENCIJOS 2018 -2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2019 METAMS PATVIRTINIMO

                                                                                                                                               Projektas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOMANIJOS PREVENCIJOS 2018­–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO         2020 METAMS PATVIRTINIMO

 

2020 m.          d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 ir 40 punktais, Lietuvos Respublikos Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. S1-19 patvirtintais Trakų rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisijos nuostatais, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. S1E-3 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ bei siekdama užtikrinti narkomanijos prevencijos veiksmų koordinavimą ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą Trakų rajono savivaldybės taryba                          n u s p r e n d ž i a:

 1. Patvirtinti Trakų rajono savivaldybės Narkomanijos prevencijos 2018–2020 m. programos įgyvendinimo priemonių planą 2020 metams (pridedama).

2. Pavesti šios programos priemonių plano 2020 metams įgyvendinimą organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Trakų rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisijai.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė

Ramunė Zarembienė

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOMANIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2020 METAMS PATVIRTINIMO

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. kovo      d.

Trakai

1.    Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai: Teikiamo sprendimo tikslas – patvirtinti Trakų rajono savivaldybės Narkomanijos prevencijos 2018–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių planą 2020 metams. Planas skirtas siekti šių tikslų: mažinti narkotikų, tabako ir alkoholio pasiūlą; mažinti narkotikų, tabako ir alkoholio paklausą; stiprinti veiklos valdymą ir koordinavimą. Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisijos uždaviniai – vykdyti programos priemonių plano 2020 metams įgyvendinimą, narkomanijos prevencijos veiksmų koordinavimą bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

2.    Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:  Naujos teisinio reguliavimo nuostatos netaikomos.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 ir 40 punktais, Lietuvos Respublikos Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (atsižvelgiant į minėtame LR Vyriausybės nutarime pateiktą rekomendaciją parengti ir įgyvendinti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programas savivaldybėse, siekiant stabdyti ir mažinti neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) pasiūlą ir paklausą, narkomanijos plitimą, stiprinant asmens ir visuomenės švietimą, sveikatą ir saugumą, parengta Trakų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2018–2020 metų programa), Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. S1-19 patvirtintais Trakų rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisijos nuostatais, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario    27 d. sprendimu Nr. S1E-3 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“.

4.    Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:    

Šiam sprendimui nereikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai.

5.     Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti: Neigiamo priimto projekto pasekmių nenumatoma.

6.    Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti: Numatoma 5000 Eur Trakų rajono savivaldybės Narkomanijos prevencijos programos lėšų. Į Narkomanijos prevencijos 2018–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių planą 2020 metams įtrauktos priemonės (ir jų finansavimas) iš kitų Trakų rajono savivaldybėje vykdomų programų, dalyvaujančių prevencinėje veikloje.

7.    Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Suderinta su Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija.

8.    Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

9.    Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisijos nariams.

PRIDADAMA: Trakų rajono savivaldybės Narkomanijos prevencijos 2018–2020 m. programos įgyvendinimo priemonių planas 2020 metams, 7 lapai, 1 egz.

 

 

Socialinės paramos skyriaus vedėja                                                                Danutė Zalieckienė

                                                                                                           

 

 

Socialinės paramos skyriaus                                                                           

Socialinių paslaugų poskyrio                                            

vyriausioji specialistė                                                                                      Ramunė Zarembienė

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                           


 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PATVIRTINTA                           

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2020 m.         d.

sprendimu Nr. S1E-

 

NARKOMANIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 M. programOS  ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANas 2020 METAMS

 

 

Eil.

Nr.

 

Priemonės

Įgyvendinimo    laikotarpis

2020 m.

(ketvirčiai )

 

Vykdytojai

Reikiamos lėšos (Eur)

Savivaldybės biudžetas

 

 

Kitų šaltinių

Lėšos

 

Kitų  savivaldybės biudžeto programų

lėšos

Narkomani jos prevencijos progra

mos

lėšos

1.

Organizuoti mokymus ir seminarus moksleivių tėvams psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos srityje.

IIIV

Trakų rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija, Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Trakų rajono policijos komisariatas

-

300

-

  2.

Užtikrinti, kad vaikai, jaunimas ir socialinę riziką patiriančios šeimos gautų reikiamą socialinę, teisinę ir psichologinę pagalbą.

 IIIV

Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba, bendro ugdymo mokyklos, Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras, VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras, Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

-

-

-

  3.

Inicijuoti ir organizuoti vaikų dienos centrų, skatinančių socialinės rizikos vaikų užimtumą, projektų rėmimo konkursą.

IIIV

Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Švietimo skyrius

Lėšos numatytos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programose

-

-

4.

Inicijuoti ir organizuoti vaikų socializacijos programų rėmimo konkursą.

II

Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

Lėšos numatytos Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programoje

-

-

5.

Organizuoti bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams teisinių žinių viktorinas - konkursus

(teisinių žinių viktoriną – konkursą „Temidė“; konkursą „Mes policijos bičiuliai“ ir kita).

  IIV

 

  

     

Trakų rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija, Trakų rajono policijos komisariatas, Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba ir bendro ugdymo mokyklos

111111111111101110

-

 

 

500

 

-

6.

Sporto centro veiklos sporto programų ir kitų sporto rėmimo programų vykdymas.

IIIV

Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kultūros ir turizmo skyrius, Socialinės paramos skyrius, Trakų kūno kultūros ir sporto centras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras

Lėšos numatytos Sveikos gyvensenos ugdymo ir visuomenės sveikatos programoje

(sporto rėmimo programoms numatytos lėšos)

-

-

7.

Kultūros programų realizavimas, renginių organizavimas ir atstovavimas (renginys „Gatvės ritmu – laisvalaikis kitaip“, “Judėjimas ir tobulėjimas” skirti jaunimui, renginiai skirti rizikos grupės vaikų užimtumui).

IIIV

Trakų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius, Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija, Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programos lėšos

-

-

  8.

Organizuoti ir teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas rajono socialinę riziką patiriančioms šeimoms, auginančioms vaikus.

  IIV

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras

-

-

-

9.

Skatinti Trakų rajono gyventojus gydytis nuo alkoholizmo ir kitų priklausomybės ligų ir tokiu būdu savivaldybėje mažinti sergamumą šiomis ligomis.

IIIV

Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Anoniminių alkoholikų draugija, VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras, Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras, Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyrius, veikiantis Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija

-

-

-

10.

Vykdyti psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programą („Greitas narkotikų nustatymas organizmo terpėse“).

       IIV

VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras, Trakų ligoninė

-

150

-

11.

Vykdyti alkoholio vartojimo prevencijos programą („Greitas alkoholio kiekio nustatymas”).

IIV

VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras, Trakų ligoninė

-

500

-

12.

Vykdyti psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją atliekant aplinkos tyrimus narkotinių medžiagų aptikimo testais

IV

Trakų rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija, Trakų rajono policijos komisariatas

-

500

-

13.

Rengti ir įgyvendinti priemones, mažinančias psichoaktyvių medžiagų pasiūlą ir paklausą.

Organizuoti reidus jaunimo pasilinksminimo, susibūrimo vietose. Išanalizuoti situacijas apie pažeidimus, nusikalstamas veikas jaunimo pasilinksminimo, susibūrimo vietose. Nustatyti asmenis, platinančius narkotines, psichotropines medžiagas

IIV

Trakų rajono policijos komisariatas, Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija

-

450

-

14.

Informuoti visuomenę apie vykdomą narkomanijos prevenciją rajono savivaldybėje. Pagaminti atšvaitus, rašymo priemones su žodžiais „Mes už gyvenimą be narkotikų – prisijunk ir tu...“, kurie bus dalinami moksleiviams renginių metu. 

 

      IIIIV

Trakų rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija, Socialinės paramos skyrius

-

600

-

15.

Skatinti jaunimo turizmą ir užimtumą.    

IIIV

Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kultūros ir turizmo skyrius, Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programos lėšos

-

        -

 16.

Skatinti savivaldybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių iniciatyvas bei „Saugios kaimynystės“ grupių kūrimąs.

  IIV

Trakų rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija, Socialinės paramos skyrius, Trakų krašto VVG, seniūnijos

-

-

         -

17.

Rengti renginius kviečiant žymius žmones skatinančius vaikus ir jaunimą sekti geraisiais pavyzdžiais, gyventi sveiką gyvenimo būdą, išmokti turiningai leisti laisvalaikį ir motyvuojančius siekti savo tikslų.

  IIV

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, Trakų rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija

-

500

-

  18.

Kultūros, švietimo įstaigose organizuoti atmintinų dienų:

Lietuvos valstybės atkūrimo diena (vasario 16 d.);

Saugaus eismo diena (balandžio 6 d.);

Tarptautinė šeimos diena (gegužės 15 d);

Pasaulinės dienos be tabako (gegužės 31 d.);

Tarptautinė vaikų gynimo diena (birželio 1 d.);

Tarptautinės kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda diena (birželio 26 d.);

Tarptautinės nerūkymo dienos (lapkričio 15 d.);

Pasaulinės AIDS dienos (gruodžio 1 d)

paminėjimą, renginius bei viešinimą.

 

 IIIV

Trakų rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija, Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Trakų rajono policijos komisariatas, Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras, Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras

-

1200

-

19.

Pagaminti nerūkymo zonos ženklus ir įrengti juos savivaldybės teritorijoje pažymint nerūkymo zonų ribas.

IIIV

Trakų rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija, seniūnijos

-

 

300

-

 20.

Parengti spaudai straipsnius apie alkoholio, tabako bei narkotikų vartojimo daromą socialinę ir ekonominę žalą sveikatai

   IIV

Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Trakų rajono policijos komisariatas, Trakų rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija

-

-

-

                                                                                                      Narkomanijos prevencijos programos lėšos viso:

5 000

 

 

 

_______________________________

Į pradžią