Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-67 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

                                                                                   Projektas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m.                        d. Nr. SPE-

                                                                                      Trakai

 

           Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

          1. Patvirtinti Trakų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą (pridedama).

          2. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. S1-6 „Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

             Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Anželika Geiciūnienė

                                                                                                                                                                

 

 

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. kovo     d. sprendimo Nr. S1E-

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS  TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                    1. Trakų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato būstų, įtrauktų į Trakų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė)  būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašus, nuomos sąlygas ir tvarką.

                    2. Aprašu privalo vadovautis Savivaldybės administracija, asmenys ir šeimos, turinčios teisę į socialinio būsto nuomą, asmenys ir šeimos, nuomojantys socialinį ar Savivaldybės būstą, ir institucijos, vykdančios su šia tvarka susijusias funkcijas.

                    3. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

                    3.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

                    3.2. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau – Įstatymas).

                    4. Apraše vartojamos sąvokos:

                    4.1. Savivaldybės būstassavivaldybei nuosavybės teise priklausantis ar iš fizinių ar juridinių asmenų išsinuomotas būstas, įtrauktas į savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos savivaldybės administracijos patvirtintą savivaldybės būsto fondo sąrašą;  

                    4.2. Socialinis būstassavivaldybei nuosavybės teise priklausantis ar iš fizinių ar juridinių asmenų išsinuomotas būstas, įtrauktas į savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos savivaldybės administracijos patvirtintą savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą, kuris yra savivaldybės būsto fondo sąrašo dalis. Pagal šiame įstatyme nustatytas sąlygas prie socialinio būsto nepriskiriami bendrabučiai, nakvynės namai, tarnybinės gyvenamosios patalpos, socialinių paslaugų įstaigos gyvenamosios patalpos, savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis.

                    4.3. Komisija – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija) Savivaldybės ir socialinio būsto skyrimo gyventojams klausimams nagrinėti.

5. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

TEISĖ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ AR JO SĄLYGŲ PAGERINIMĄ

 

6. Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje bei Aprašo šiame punkte nurodytus reikalavimus:

6.1. Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka asmuo (šeimos atveju – vieno iš šeimos narių pasirinktinai) deklaravo gyvenamąją vietą Trakų rajono savivaldybėje, o jeigu asmuo deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – Trakų rajono savivaldybėje yra įtrauktas į gyvenamosios vietos  nedeklaravusių asmenų apskaitą;

6.2. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

6.3. asmens ar šeimos, sutikusio išsinuomoti pasiūlytą socialinį būstą, deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, negali viršyti 25 procentų Įstatymo 11 straipsnio  3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

6.4. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės  teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

7. Teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys Savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba šio Aprašo 6.4 punkte nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba jeigu jie turi teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą pagal Įstatymo 15 straipsnyje nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus, arba jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.

8. Aprašo 6 ir 7 punktuose nurodyti asmenys ir šeimos, Savivaldybės administracijai pateikę prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti BP-3 formą (Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-195 ,,Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. A1-551 redakcija), 4.3 papunktis), Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įrašomi į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (toliau – Sąrašas). Sąrašas sudaromas pagal prašymo užregistravimo datą ir laiką.

9. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, asmenų ir šeimų, kurie naudojasi parama būstui išsinuomoti, apskaita tvarkoma Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka, duomenys suvedami Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau - SPIS).

10. Asmenys ir šeimos iš Sąrašo išbraukiami Įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais.

11. Asmenys ir šeimos, kurie, vadovaujantis Įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 2 punktu, buvo išbraukti iš Sąrašo, Savivaldybės administracijai pateikę prašymą, iš naujo įrašomi į šį Sąrašą, įskaitant jų ankstesnio buvimo šiame Sąraše laikotarpį, jeigu kreipimosi metu metiniai jų vertinamų pajamų ir turto dydžiai neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių ir jeigu nuo šių asmenų ir šeimų išbraukimo iš Sąrašo dienos yra praėję ne daugiau kaip 3 metai.

12. Asmenys ir šeimos, su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į socialinio būsto nuomą įgyja po 5 metų nuo socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos.

 

III SKYRIUS

SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKA IR SĄLYGOS

 

13. Asmenys ir šeimos, įrašyti į Sąrašą, SPIS skirstomi į šias grupes:

13.1. jaunų šeimų. Šią grupę sudaro šeimos, kuriose kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų;

13.2. šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

13.3. likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Šią grupę sudaro iki 36 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos, taip pat likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, jų atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, tačiau socialinio būsto nuoma jiems siūloma tik įgijus visišką civilinį veiksnumą, jeigu jie atitinka Aprašo 6 punkte nurodytus reikalavimus;

13.4. neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;

13.5. socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą;

13.6. bendroji. Šią grupę sudaro visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į Aprašo  13.1 – 13.5 papunkčiuose nurodytas grupes.

14. Socialinis būstas asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Sąrašą, siūlomas išsinuomoti laikantis eiliškumo, įvertinus buvimo Sąraše laikotarpį ir atsižvelgiant į Įstatymo 15 straipsnio nuostatas dėl naudingo ploto ir asmenų skaičių šeimoje.

15. Asmenims ir šeimoms, gyvenantiems Savivaldybės išnuomotame socialiniame būste ir turintiems teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą, jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas, esant galimybei, toks socialinis būstas suteikiamas nesilaikant eiliškumo.

16. Jeigu socialinio būsto naudingasis plotas yra didesnis negu Įstatymo 15 straipsnyje nurodytas šio ploto normatyvas, tenkantis asmeniui ar šeimai, įrašytam į minėtą Sąrašą, būstas siūlomas išsinuomoti kitiems asmenims ar šeimoms, kurių eilės numeris yra paskesnis, atsižvelgiant į tai, kad siūlomo išsinuomoti būsto naudingasis plotas atitinka šeimos narių skaičiui tenkantį naudingojo ploto normatyvą.

17. Kai socialinio būsto fonde nėra laisvų būstų, atitinkančių Įstatymo 15 straipsnyje įtvirtintą socialinio būsto naudingojo ploto normatyvą, tenkantį vienam asmeniui ar šeimos nariui, šiems asmenims ir šeimoms sutikus gali būti išnuomojamas ir mažesnio naudingojo ploto socialinis būstas.

18. Socialiniai būstai, pritaikyti asmenims ar šeimoms, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, siūlomi asmenims, įrašytiems į Aprašo 13.4 papunktyje nurodytą Sąrašo grupę, praleidžiant kitokio pobūdžio negalią turinčius asmenis bei asmenis ir šeimas, įrašytus į Aprašo 13.1–13.3, 13.5–13.6 papunkčiuose nurodytas Sąrašo grupes.

19. Siūlomi išsinuomoti laisvi Savivaldybės socialinio būsto fonde esantys būstai, atitinkantys statybos ir specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kt.) bei kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, neatsižvelgiant į asmenų ar šeimų nepagrįstus pageidavimus dėl vietos, kambarių skaičiaus, aukšto, būsto remonto ir kt.

20. Raštiški pasiūlymai išsinuomoti socialinį būstą laikantis eiliškumo išsiunčiami asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Sąrašą, arba pagal Sąrašą, patikslintą SPIS, atsižvelgiant į ploto normatyvą, pareiškėjų poreikius. Jei asmuo prašyme yra nurodęs konkrečius pageidavimus, susijusius su vietove, kurioje yra socialinis būstas, ar namo, kuriame yra socialinis būstas, aukštu, toks būstas jam ir siūlomas. Pasiūlymai dėl to paties socialinio būsto nuomos gali būti išsiunčiami keliems asmenims ir šeimoms, įspėjant juos, kad siūlomas būstas bus išnuomotas laikantis eiliškumo Sąraše.

21. Pasiūlymas nuomoti socialinį būstą siunčiamas elektroniniu arba paprastu laišku pareiškėjo rašte nurodytu adresu.

22. Asmenys ir šeimos, kuriems išsiųstas pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą, privalo per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo išsiuntimo dienos raštu pranešti apie sutikimą arba nesutikimą išsinuomoti siūlomą socialinį būstą. Antras pasiūlymas išsinuomoti tą patį socialinį būstą pateikiamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo pirmo pasiūlymo pateikimo dienos.

23. Asmenys ir šeimos, apie sutikimą arba nesutikimą išsinuomoti siūlomą socialinį būstą, raštu apie tai informuoja Savivaldybės administraciją. Nepranešus savo sprendimo per 22 punkte nurodytą terminą ir nepateikus informacijos apie duomenų pasikeitimą (jeigu duomenys keitėsi), socialinis būstas siūlomas išsinuomoti kitam asmeniui ar šeimai.

24. Jei asmuo be svarbių priežasčių (sveikatos priežiūros įstaigos nustatyta ilgalaikė liga, nelaimingas atsitikimas, šeimos narių ar artimų giminaičių mirtis arba staiga susidariusi pavojinga jų gyvybei būklė) atsisako pasiūlymo išsinuomoti socialinį būstą, tais pačiais metais siūlymas dėl būsto nuomos jam neteikiamas.

25. Jeigu asmuo ar šeima neatsiliepia per 22 punkte nurodytą terminą nuo pranešimo išsiuntimo dienos, be svarbių priežasčių du kartus neatvyksta į Savivaldybę dėl socialinio būsto nuomos ir raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą, jie išbraukiami iš Sąrašo.

26. Prašymus dėl Savivaldybės ir Savivaldybės socialinio būsto nuomos nagrinėja Komisija.

27. Asmenims ir šeimoms, pateikusiems sutikimą išsinuomoti siūlomą būstą,  socialinis būstas išnuomojamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, pritarus Komisijai, atsižvelgiant į sprendimo išnuomoti būstą priėmimo metu esamą faktinį šeimos narių skaičių, išskyrus Aprašo 43–45 punktuose numatytais atvejais, kai sprendimą priima Savivaldybės taryba.

28. Atlaisvintas Savivaldybės būstas, atsižvelgiant į socialinio būsto poreikį, Savivaldybės tarybos sprendimu įrašomas į Savivaldybės socialinio būsto fondą ir naudojamas teisę į socialinio būsto nuomą turintiems asmenims ir šeimoms išnuomoti. Esant poreikiui šie būstai pirmiausia siūlomi 29 punkte nurodytiems asmenims ir šeimoms aprūpinti būstu.

29. Socialinis būstas gali būti išnuomojamas ir neįrašytiems į Sąrašą (ne eilės tvarka) asmenims ir šeimoms, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo būsto:

29.1. netekusiems Trakų rajono savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių: šiuo atveju į Savivaldybės administraciją asmuo ar šeima Įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka privalo kreiptis ne vėliau kaip per vienus metus nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos (būstas išnuomojamas ne ilgiau kaip vieniems metams);

29.2. asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;

29.3. senatvės pensijos amžių sulaukusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

29.4. šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

29.5. šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;

29.6. šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

29.7. neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

29.8. šeimoms, auginančioms vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

29.9. šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra sukakę senatvės pensijos amžių.

30. Asmenims ir šeimoms, netekusiems Trakų rajono savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ir kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, jeigu prašymo metu yra laisvas socialinis būstas, išnuomojamas socialinis būstas ir sudaroma ne ilgiau kaip vieniems metams socialinio būsto nuomos sutartis.

31. Aprašo 29 ir 30 punktuose nurodyti asmenys ir šeimos Savivaldybės administracijai pateikia prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti BP-5 formą (Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-195 ,,Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. A1-551 redakcija), 4.5 papunktis). Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka jų deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus neturi viršyti Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų dydžių. Gaisro metu nuniokoto ar kitaip Įstatymo 16 straipsnio 8 dalies 1 punkte nustatytais atvejais prarasto būsto vertė nevertinama.

32. Pasiūlymai išsinuomoti socialinį būstą asmenims ar šeimoms neįrašytiems į Sąrašą teikiami šio Aprašo 22 punkto numatyta tvarka.

33. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu socialinio būsto nuomos sutartis gali būti pratęsiama tam pačiam terminui, jeigu neišnyko 29.1 papunktyje nurodytos priežastys, dėl kurių socialinis būstas buvo išnuomotas.

34. Aprašo 29.1 papunktyje numatytais atvejais socialinio būsto nuomos sutartis gali būti nepratęsiama, jei nuomininkas pažeidžia nuomos sutarties sąlygas (nuolat, bet ne mažiau kaip tris mėnesius nemoka buto nuompinigių ar mokesčių už komunalines paslaugas, ardo ar gadina gyvenamąsias patalpas arba naudoja jas ne pagal paskirtį, netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems kartu arba greta gyventi, kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ar socialinio būsto nuomos sutartyje numatytais atvejais).

35. Socialinio būsto nuomininkai, jų pilnamečiai šeimos nariai ir kiti pilnamečiai asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą socialiniame būste, kiekvienais metais, bet ne vėliau kaip iki gegužės  1 dienos (arba dėl svarbių priežasčių iki birželio 1 dienos) Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka privalo deklaruoti turimą turtą (įskaitant pajamas) už praėjusius kalendorinius metus.

36. Esant poreikiui atlaisvintas socialinis būstas pirmumo teise gali būti siūlomas išsinuomoti savivaldybės ar socialinio būsto nuomininkams, iškeliamiems iš netikslingų remontuoti, netinkamų gyventi ir pripažintų avarinės būklės patalpų. Suteikiama kita tinkamai įrengta, sanitarinius bei techninius reikalavimus atitinkanti gyvenamoji patalpa.

37. Nuomininkai, du kartus atsisakę persikelti į Aprašo 36 punkte siūlomą socialinį būstą, iš netikslingų remontuoti, netinkamų gyventi ir pripažintų avarinės būklės patalpų iškeldinami teismo tvarka.

                       38. Sprendimus dėl Savivaldybės socialinio būsto išnuomojimo, nuomos pratęsimo, nuomos sutarčių pakeitimo ar nutraukimo priima  Savivaldybės administracijos direktorius:

                    38.1. Savivaldybės socialinio būsto nuomos sutarties formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

                    38.2. Savivaldybės būsto nuomos sutarties formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

 

 

IV SKYRIUS

SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMAS IR

ATLEIDIMAS NUO JO

 

39. Esant asmens ar šeimos rašytiniam prašymui, Savivaldybės taryba Savivaldybės biudžeto sąskaita privalo juos atleisti nuo socialinio būsto nuomos mokesčio, jeigu asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) vertinamos pajamos, tenkančios vienam asmeniui (šeimos atveju – vienam šeimos nariui) per mėnesį, neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio, tenkančio vienam asmeniui (šeimos atveju – vienam šeimos nariui), ribos. Ši nuostata taikoma:

39.1. šeimoms auginančioms ir (ar) globojančioms tris ar daugiau vaikų iki 18 metų;

39.2. motinai ar tėvui vienam auginančiam (globojančiam) vaiką (vaikus) iki 18 metų;

39.3. neįgaliesiems (arba šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų);

39.4. senatvės pensininkams.

40. Asmenims ar šeimoms, kurių pajamos neviršija 39 punkte nurodyto VRP dydžio, socialinio būsto mokestis jų rašytiniu prašymu Savivaldybės taryba privalo sumažinti 20 procentų.

41. Socialinio būsto nuomininkai nuo socialinio būsto nuomos mokesčio atleidžiami ar nuomos mokestis sumažinamas 20 procentų nuo mėnesio, einančio po prašymo pateikimo datos, pirmos dienos iki kalendorinių metų pabaigos.

42. Socialinio būsto nuomininkai pateikdami prašymą atleisti ar sumažinti socialinio būsto nuomos mokestį privalo deklaruoti turimą turtą (įskaitant gautas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka (Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiant Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus).

 

 

V SKYRIUS

 KITI SAVIVALDYBĖS BŪSTO AR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS ATVEJAI

 

43. Savivaldybės būstas gali būti išnuomotas:

43.1. iškeliamiems iš jiems savivaldybės išnuomotų patalpų, jei jose negalima gyventi dėl stichinių ar kitų nelaimių sukeltų padarinių (gaisro, audros, potvynio, teroro akto ar kt.) ar statinio avarijos (jos grėsmės) ir jei gyvenamoji patalpa išlieka ─ tol, kol gyvenamosios patalpos bus suremontuotos;

43.2. prireikus kapitaliai remontuoti ar rekonstruoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas, kurių remontuoti negalima neiškėlus gyventojų (nuomininkų), ir jei po remonto, rekonstrukcijos ar perplanavimo gyvenamoji patalpa išlieka ─ tol, kol gyvenamosios patalpos bus suremontuotos, rekonstruotos ar pertvarkytos;

43.3. esant nenaudinga remontuoti ar rekonstruoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas ar po rekonstrukcijos ar perplanavimo jos neišlieka;

43.4. asmenims ir šeimoms, kurie su savivaldybe ar jos įstaigomis yra susiję darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais, apgyvendinti;

43.5. kitais tikslais pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais;

43.6. grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, įrašytiems į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą sąrašą.

44. Jeigu asmens ar šeimos, nuomojančio socialinį būstą, deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatymo 11 straipsnio 3 punkte nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, siekiant suteikti asmeniui ar šeimai laiko susirasti kitą būstą rinkoje ar įsigyti (nusipirkti) nuosavybės teise, asmens ar šeimos prašymu Savivaldybės taryba gali priimti sprendimą šį būstą nuomoti kaip Savivaldybės būstą rinkos kainomis vadovaudamasi Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito būsto. Šiuo atveju savivaldybės būstas rinkos kainomis nuomojamas ne ilgesniam nei trejų metų laikotarpiui, su asmeniu sudaroma nauja Savivaldybės būsto nuomos sutartis.

Asmenys ir šeimos, nuomojantys Savivaldybės būstą šio punkto nurodytu atveju, sumažėjus asmens ar šeimos turtui (įskaitant gautas pajamas), gali teikti prašymą rinkos kaina nuomojamą Savivaldybės būstą toliau nuomotis socialinio būsto nuomos sąlygomis.

Jeigu asmens ar šeimos deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) po trejų metų nuo Savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo dienos viršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, Savivaldybės administracija per vieną mėnesį nuo pajamų ir turto deklaracijos įvertinimo informuoja asmenis ir šeimas apie pareigą išsikelti iš patalpų. Asmenims ar šeimoms per tris mėnesius geranoriškai patalpų neatlaisvinus, Savivaldybės administracija inicijuoja iškeldinimą iš Savivaldybės būsto teismo tvarka.

45. Asmenims ar šeimoms, kuriems savivaldybės gyvenamosios patalpos buvo išnuomotos iki 2002 m. gruodžio 31 d. ir jų deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų metinių pajamų ir turto dydžių ir atitinka kitas Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas teisei į socialinio būsto nuomą pagrįsti, asmens ar šeimos prašymu, Savivaldybės taryba gali priimti sprendimą šį būstą nuomoti kaip socialinį būstą ir socialinio būsto nuomos mokestį apskaičiuoti vadovaudamasi Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto. Pakeitus nuomos sąlygas, su asmeniu sudaroma nauja Savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartis.

46. Asmenims ar šeimoms, iki 2002 m. gruodžio 31 d. išsinuomojusiems Savivaldybės gyvenamąsias patalpas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą, Įstatyme nustatyti socialinio būsto naudingojo ploto normatyvai ir šio būsto nuomos sąlygos nekeičiami ir dėl to galiojanti nuomos sutartis nekeičiama, išskyrus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus atvejus.

47. Socialinio būsto nuomininku sutartyje įrašomas asmuo, kurio prašymu šeima buvo įrašyta į Sąrašą. Kiti asmenys sutartyje įvardijami nuomininko šeimos nariais. Pirminis Savivaldybės socialinio būsto nuomininkas, kartu su juo gyvenančių ir bendrą ūkį vedančių pilnamečių šeimos narių, įskaitant laikinai išvykusius, susitarimu, nuomotojui sutikus, gali būti pakeistas kitu šeimos nariu.

48. Savivaldybės socialinio būsto nuomininkas, gavęs kartu su juo gyvenančių  ir bendrą ūkį vedančių pilnamečių šeimos narių, įskaitant laikinai išvykusius, rašytinį sutikimą ir nuomotojui sutikus, gali keistis nuomojama gyvenamąja patalpa su kitu savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininku.

49. Socialinio būsto nuomos sutartis gali būti keičiama ir asmeniui ar šeimai išnuomojamas kitas būstas, jeigu asmuo ar šeima įgyja teisę į kitokio, negu nuomojamas, naudingojo ploto socialinį būstą pagal Įstatymo 15 straipsnyje nustatytą socialinio būsto naudingojo ploto normatyvą.

50. Nuomininkas turi teisę prašyti, kad nuomotojas suteiktų nuomininkui mažesnį socialinį būstą vietoj turimo didesnio arba pateikęs savo ar kartu gyvenančio šeimos nario neįgalumo pažymėjimą, pakeisti jo nuomojamą socialinį būstą, esantį aukštesniame nei pirmame pastato aukšte, į kitas tokio paties ar mažesnio ploto laisvas gyvenamąsias patalpas, esančias pirmame pastato aukšte. Tokie prašymai gali būti patenkinami atsiradus tinkamam laisvam socialiniam būstui.

51. Savivaldybės būstas ar socialinis būstas išnuomojamas, savivaldybės ar socialinio būsto nuomos sutartis sudaroma, keičiama, nutraukiama arba pratęsiama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba teismo sprendimu.

 

VI SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ TVARKYMAS

 

52. Savivaldybės būsto fondo sąrašas ir Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašas, kuris yra savivaldybės būsto fondo sąrašo dalis, tvirtinami (keičiami) Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ne rečiau kaip kartą per metus ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje (nurodant būsto adresą, unikalų numerį ir naudingą plotą).

53. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas rengiamas:

53.1. gavus asmens rašytinį prašymą pakeisti Savivaldybės būsto nuomos sutartį ir sudaryti socialinio būsto nuomos sutartį, jeigu asmens (šeimos) Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus iki prašymo pateikimo dienos neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 punkte įtvirtintų dydžių. Sudarius socialinio būsto nuomos sutartį yra laikoma, kad asmuo (šeima) praranda teisę į nuomos teisinius santykius, atsiradusius iki 2002 m. gruodžio 31 d. pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą. Asmuo su prašymu pateikia sutikimą, jog sudarius socialinio būsto nuomos sutartį, nuomos santykiai, galioję iki šios sutarties sudarymo, yra laikomi pasibaigusiais ir toks būstas negali būti parduodamas vadovaujantis Įstatymu;

53.2. 28 punkte numatytais atvejais;

53.3. gavus asmens rašytinį prašymą, kuriame prašoma pakeisti socialinio būsto nuomos sutartį ir sudaryti Savivaldybės būsto nuomos sutartį ir kuriame nurodyta, kad asmuo sutinka mokėti nuomos mokestį, apskaičiuotą vadovaujantis Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika. Asmuo, kuriam gyvenamosios patalpos suteiktos iki 2002 m. gruodžio 31 d. ir jo prašymu buvo sudaryta socialinio būsto nuomos sutartis, sutartį pakeisti į Savivaldybės būsto nuomos sutartį (atitinkamai keičiant būsto fondo sąrašą) gali tik Aprašo 44 punkte nurodyta tvarka;

53.4. kai atsilaisvinęs socialinis būstas arba socialinis būstas su bendrojo naudojimo patalpų dalimi, esantis Savivaldybės socialinio būsto fondo sąraše, yra pripažįstamas avariniu, netinkamu gyventi ir/ar netikslingu remontuoti, ─ jis išbraukiamas iš socialinio būsto fondo sąrašo;

53.5. kai savivaldybės socialinis būstas įsigyjamas ir įtraukiamas į Savivaldybės būsto ir socialinio būsto fondų sąrašus;

53.6. kai Savivaldybės būstas parduodamas ir išbraukiamas iš Savivaldybės būsto  fondo sąrašo;

53.7. kitais 53.1 ─ 53.6 papunkčiuose nepaminėtais atvejais, susijusiais su Savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašų, pakeitimais.

54. Savivaldybės administracija sudaro fizinių ir juridinių asmenų, pageidaujančių asmenis ir šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstu, nuomojamų būstų sąrašą. Savivaldybės administracijos direktorius arba jo paskirtas darbuotojas (-ai) nustatyta tvarka informaciją apie tokius būstus skelbia savivaldybės interneto svetainėje.

 

VII SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                   55. Įstatymu privaloma skelbti informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama:

                   55.1. Savivaldybės būsto fondo sąrašas;

                   55.2. Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašas;

                   55.3. Informacija apie Aprašo 29 punkte nustatyta tvarka išnuomotą Savivaldybės socialinį būstą, nurodant sprendimo datą, būsto adresą, naudingąjį plotą ir priežastį, dėl kurios šios patalpos buvo išnuomotos. Informacija paskelbiama ne vėliau kaip per septynias dienas nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos;

                   55.4. Informacija apie Aprašo 43 punkte nustatyta tvarka išnuomotą Savivaldybės būstą ir socialinį būstą, nurodant sprendimo datą, būsto adresą, naudingąjį plotą adresą ir priežastį, dėl kurios šios patalpos buvo išnuomotos. Informacija paskelbiama ne vėliau kaip per septynias dienas nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos.

                  56. Šiame Apraše neaptarti klausimai dėl Savivaldybės būsto ar socialinio būsto nuomos sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais.

                 57. Šalių ginčai dėl šio Aprašo taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

                 58. Šis Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

                                                          ___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-03-10

 

1.        Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

            2019 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymas (toliau – Pakeitimo įstatymas). Pakeitimo įstatymu įstatymų leidėjas pakeitė Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą (toliau – Įstatymas) ir jį išdėstė nauja redakcija.

            Šiuo sprendimo projektu siūloma patvirtinti Trakų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą ir atsižvelgiant į Pakeitimo įstatymo nuostatas pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. S1-6 „Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

          Įstatyme įteisinta galimybė savivaldybėms socialinio būsto fondo plėtrą vykdyti pernuomojant rinkoje ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui iš fizinių ar juridinių asmenų išsinuomotą tinkamą būstą ir taip asmenis aprūpinti socialiniu būstu. Atsižvelgiant į šią nuostatą, Aprašo projekte numatyta, kad socialinio būsto nuomininkams, nepraradusiems teisės į socialinio būsto nuomą, tomis pačiomis nuomos sąlygomis išnuomojamas kitas ne didesnio naudingojo ploto nei turėtas socialinis būstas, jei jiems nuomojamo Savivaldybės iš privačių ar juridinių asmenų išsinuomoto būsto nuomos sutarties terminas baigiasi ir privatūs ar juridiniai asmenys būsto Savivaldybei naujam terminui nebenuomos. Asmenys ir šeimos nuomotą socialinį būstą perduoda Savivaldybės administracijai socialinio būsto nuomos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminu. Pažymima, kad Įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad būstų nuoma ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui iš fizinių ar juridinių asmenų Vilniaus miesto ar rajono, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Palangos miesto ar Neringos savivaldybėms finansuojama iš valstybės biudžeto apmokant 70 procentų išsinuomotų būstų nuomos kainos, kitoms savivaldybėms – 80 procentų išsinuomotų būstų nuomos kainos. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos būstų nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti, savivaldybių biudžetams paskirstomos, pervedamos, tikslinamos, naudojamos ir už jas atsiskaitoma socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

         Vadovaujantis Įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi, Aprašo projekte numatyta nuostata, kad asmenų ir šeimų, iki 2002 m. gruodžio 31 d. išsinuomojusių savivaldybės gyvenamąsias patalpas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą, raštišku prašymu galiojanti nuomos sutartis keičiama į socialinio būsto nuomos sutartį, jeigu šie asmenys ir šeimos atitinka Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Sprendimą keisti nuomos sutartį priima Administracijos direktorius. Šiuo atveju su asmeniu sudaroma nauja socialinio būsto nuomos sutartis. Sudarius socialinio būsto nuomos sutartį, yra laikoma, kad asmuo ir šeima praranda teisę į nuomos santykius, atsiradusius iki 2002 m. gruodžio 31 d. pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą. Šiuo atveju nuomojamas būstas negali būti parduodamas vadovaujantis Įstatymu.

           Atkreiptinas dėmesys, kad Įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad, jeigu asmens ar šeimos, nuomojančio (-ios) socialinį būstą, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ar pajamos daugiau kaip 25 procentais viršija Pakeitimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, asmens ar šeimos prašymu savivaldybės tarybos nustatytos tvarkos apraše numatytais atvejais šis būstas nuomojamas kaip savivaldybės būstas rinkos kainomis, vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito būsto. Nustatant atvejus, buvo atsižvelgta į tai, kad būtų didinama asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą, motyvacija integruotis į darbo rinką ir skatinama ieškoti galimybių gauti didesnes pajamas, jomis pasinaudoti savarankiškai apsirūpinant būstu, taip pat užtikrinant, kad, esant trumpalaikiam pajamų padidėjimui, asmenys neprarastų teisės į būsto nuomą. Atsižvelgiant į Įstatymo nuostatą, Aprašo projekte numatyta, kad jei asmens ar šeimos metiniai pajamų ir turto dydžiai viršija daugiau kaip 25 proc., 3 metams pasirašoma terminuota savivaldybės būsto nuomos sutartis. Po 3 metų asmuo ar šeima turi teisę kreiptis dėl sutarties sudarymo naujam terminui. Minėti prašymai bus svarstomi Gyvenamųjų patalpų naudojimo komisijoje. Trijų metų laikotarpis yra pakankamas, per kurį asmenys galėtų surasti tinkamą būstą ir nuomotis jį iš privačių asmenų, ar įsigytų jį savomis lėšomis arba naudojantis valstybės iš dalies kompensuojamu būsto kreditu, taip pat asmenys ir šeimos, turėtų galimybę naudotis būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija. Aprašo projekte taip pat siūloma, kad sumažėjus šių asmenų ir šeimų turtui ar pajamoms, asmenys ir šeimos turėtų galimybę nuomojamą savivaldybės būstą toliau nuomotis socialinio būsto nuomos sąlygomis.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

Nesiūlomos.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Atitinkamai suderintas.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Neigiamų priimto projekto pasekmių nenumatoma.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Sprendimo projektas papildomų biudžeto lėšų nereikalauja.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Nėra.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai ( institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriams.

 

 

Teisės, personalo administravimo

ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas                                                Antanas Česlauskas

 

 

Suderinta:

 

Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Anželika Geiciūnienė

Į pradžią